Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2014. ja 2016. aasta muudatuste ratifitseerimise seadus


Uudise kuupäev: 17.12.2019
Jõustub:27.12.2019
Riigi Teatajas avaldati Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2014. ja 2016. aasta muudatuste ratifitseerimise seadus.

2014. aasta muudatused puudutavad reederi kohustust omada finantstagatist laevapere liikme hülgamise puhul ning tööõnnetusest ja kutsehaigusest tulenevate lepinguliste nõuete katmiseks. Finantstagatiseks võib olla näiteks vastutuskindlustus, pangagarantii või muu tagatis, mis võimaldab tagada hüvitise maksmise. Meremehe hülgamiseks loetakse näiteks olukorda, kus reeder on jätnud meremehe ilma vajalikust ülalpidamisest või on ühepoolselt temaga töösuhte lõpetanud.

2016. aastal vastu võetud muudatused puudutavad meretöötunnistuse pikendamist olukorras, kus tunnistuse kehtivus lõppeb ja uut tunnistust ei ole võimalik koheselt välja anda, kuid laev on kontrolli läbinud ja täitnud tunnistuse saamiseks vajalikud tingimused. 

Muudatused mõjutavad eelkõige Eesti riigilipu all sõitva, meretöötunnistust omava laeva laevapere liikmeid ja reedereid ning Veeteede Ametit. Samas on kavandatud muudatuste mõju väike, sest kõik meretöötunnistust omavad Eesti lipu all sõitvad laevad omavad P&I vastutuskindlustust, millega kaetakse laevapere liikme repatrieerimise ja hülgamisega ning tervisekahjustuste ja surmaga seotud kulud.

Meretöö konventsiooni 2014. aasta muudatused jõustuvad Eesti suhtes päeval, mil muudatuste ratifitseerimiskirja hoiuleandmisest Rahvusvahelise Tööbüroo peadirektori juures on möödas kaksteist kuud (konventsiooni artikli  XIV punkt 8). Eesti suhtes ei jõustunud 2014. aasta muudatused varem, kuna Eesti ei olnud muudatuste vastuvõtmise ajaks oma ILO põhikirja ratifitseerimiskirju muudatuste jõustumise ajaks veel hoiule andnud. Seega, 2014. aasta muudatused Eesti suhtes automaatselt ei jõustunud ning vajavad jõustumiseks ratifitseerimiskirja edastamist hoiulevõtjale.   

2016. aasta muudatuste rahvusvahelist jõustumist konventsiooni osaliste suhtes reguleerivad konventsiooni artikli XV lõiked 7-8. Artikli XV lõike 8 kohaselt jõustub heakskiidetuks loetud koodeksi muudatus kuus kuud pärast kaheaastase vastuväidete esitamise perioodi lõppu. Vastuväiteid muudatustele ei laekunud ning jõustumise kuupäev on saabunud. 2016. aasta muudatused jõustusid seega rahvusvaheliselt, sh Eesti suhtes 8. jaanuaril 2019. a. Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json