Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev: 21.12.2019
Jõustub:01.01.2020, osaliselt 01.07.2020 ja 01.01.2021
Riigi Teatajas avaldati keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus.

Seadusega ühtlustatakse keskkonnaloa menetlusnorme ja tagatakse keskkonnaõiguse süstemaatilisus.

Atmosfääriõhu kaitse seaduse muudatustega liidetakse kasvuhoonegaaside kauplemissüsteemi heitkoguse luba keskkonnaloa koosseisu ja korrastatakse õhukvaliteedi hindamise ning õhusaastelubadega seotud korda.	

Jäätmeseaduse muudatustega loobutakse ohtlike jäätmete käitluslitsentsist kui tegevusloast. Samuti täpsustatakse lubade ja registreerimise nõudeid, et vähendada nii loa ja registreeringu taotleja kui ka nende andja töö- ja halduskoormust.

Maapõueseaduse muudatustega parandatakse maavara kaevandamise keskkonnaloa ja muude maapõue valdkonna lubade rakendajasõbralikkust, lihtsustatakse lubade menetlust ja tunnistatakse kehtetuks ülemäära bürokraatlikud kohustused.

Tööstusheite seaduse muudatustega viiakse keskkonnakompleksloa menetlus kooskõlla keskkonnaseadustiku üldosa seaduse loamenetluse nõuetega ja ühtlustatakse jäätmepõletus- või koospõletustehase käitajale kohalduvaid nõudeid.

Riigilõivuseaduses ajakohastatakse ja ühtlustatakse Keskkonnaameti toimingute riigilõivumäärad.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json