Tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev: 08.01.2020
Jõustub:17.01.2020
Riigi Teatajas avaldati tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus.

Seadusega tugevdatakse tarbijate huvide kaitset e-kaubanduses ning parandatakse asutuste vahelist koostööd piiriüleste rikkumiste avastamisel ja lahendamisel.

Seadusega tehakse täiendused, mis on vajalikud uute tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise tagamiseks ja asutuste vahelist koostööd käsitleva EL-i otsekohalduva määruse (nn CPC määrus) rakendamiseks. Samuti muudetakse paindlikumaks tarbijavaidluste komisjoni menetluskorda.

CPC määrusega suunatakse liikmesriike tagama järelevalveasutustele piisavaid volitusi, mis võimaldavad teha tõhusat järelevalvet digitaalses keskkonnas. Seetõttu antakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) täiendavad õigused – õigus saada teavet igalt isikult (sh krediidiasutustelt) tehingus vastutava isiku tuvastamisel. Samuti antakse TTJAle õigus äärmuslikul juhul takistada tarbijate õiguste tagamiseks juurdepääsu veebiliidesele (nt e-poele, mobiilirakendusele). 

Tarbijavaidluste komisjoni menetluses tehakse muudatused, et tõhustada ja lihtsustada tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist. Näiteks võimaldatakse vaidluste lahendamist üheliikmelises komisjonis ja kaebaja nõusolekul kirjalikus menetluses ilma istungita.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json