Liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev: 30.03.2021
Jõustub:31.03.2021, osaliselt 09.04.2021
Riigi Teatajas avaldati liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus.

Seadusega luuakse õiguslik alus mootorsõiduki ja haagise erisüsteemi kontrollimiseks. Eelkõige puudutab see praegu maagaasiga sõitvate sõidukite kütusepaake. Uuenduse eesmärk on tagada kütusena surumaagaasi ja veeldatud maagaasi tarbivate sõidukite ohutus.

Muudatustega täpsustatakse muu hulgas veoauto mõistet ning märgitakse, et veoauto on veose veoks, sõidukite haakes vedamiseks või eritööde tegemiseks ettenähtud auto. Muudatuse vajadus tuleneb praktikas üles kerkinud tõlgendusprobleemidest teekasutustasuga.

Seadusega laiendatakse võimalust anda liikluse reguleerimise ülesanded vastava pädevusega isikule, keda Päästeamet on tunnustanud vabatahtliku päästjana päästeseaduse mõistes. Ühtlasi sätestatakse, et alarmsõiduki sõitjast politseiametnik, abipolitseinik, päästeteenistuja ja vabatahtlik päästja, kelle kasutataval sõidukil on sisse lülitatud sinine vilkur või sinine märgutuli koos erilise helisignaaliga või helisignaalita, võib kõrvale kalduda sõidu ajal turvavöö kinnitamise nõudest. Täiendatakse ka alarmsõidukijuhi koolitusele vastu võtmise regulatsiooni ning sätestatakse eriotstarbeliste alarmsõidukite osas erand, mis käsitleb C-kategooria sõidukina ka alarmsõidukit koos haagisega, mis ületab kerghaagise O1 lubatud täismassi, kuid ei ületa O2 haagise lubatud täismassi.

Seadus puudutab ka Euroopa Liidu määruse eelnõu, millega kehtestatakse COVID-19 nakkushaigusega seonduvalt üle-euroopalised erandid erinevate tunnistuste, litsentside ja lubade uuendamise või pikendamise ning teatavate korraliste kontrollide ja korraliste koolituste edasilükkamise osas. 


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json