Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 05.05.2021
Jõustub:15.05.2021, osaliselt 01.01.2022
Riigi Teatajas avaldati jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seadus.

Seadusega võetakse üle ja täidetakse ELi vastavatest direktiividest tulenevad kohustused. Seaduse järgi tuleb hiljemalt 2023. aasta 31. detsembriks kõikjal korraldada biojäätmete tekkekohalt kogumine või alternatiivina tekkekohal kompostimine. Alates 2025. aastast peavad kohalikud omavalitsused (KOV) korraldama oma territooriumil tekstiilijäätmete liigiti kogumise. Edaspidi on KOVi territooriumil võimalik teha erandeid jäätmete liigiti kogumisest vaid teatud tingimustele vastavuse korral.

Aastaks 2030 tuleb vähendada olmejäätmete ladestamist vähemalt 10 protsendini tekitatud olmejäätmete üldkogusest. Alates 2025. aastast tuleb olmejäätmeid korduskasutuseks ette valmistada või ringlusse võtta vähemalt 55 protsenti, viie aasta pärast juba 60 protsenti ning 2035. aastaks peab olema ringlussevõtt suurenenud 65 protsendini. Seaduse kohaselt peab pakendijäätmete ringlussevõtt jõudma 2025. aastaks 65 protsendini ning 2030. aastaks 70 protsendini. 

Täpsustuvad ka laiendatud tootjavastutusega seotud kohustused. Seni pidid audiitorkontrolli läbima ettevõtted, kes lasevad turule pakendeid üle 5 tonni aastas, kuid edaspidi on piirmäär 20 tonni aastas. Need pakendiettevõtjad, kelle pakendiarvestus on korras, peavad edaspidi läbima audiitorkontrolli alles kolme aasta tagant. 

Täpsustatakse vastutussätete sõnastusi ja tõstetakse maksimaalseid võimalikke karistusmäärasid juriidilistele isikutele. Senise 32 000 euro asemel on edaspidi maksimaalne karistusmäär 400 000 eurot.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json