Veeseaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 22.09.2021
Jõustub:01.10.2021, osaliselt 01.01.2023
Riigi Teatajas avaldati veeseaduse muutmise seadus.

Seaduse eesmärk on vähendada bürokraatiat ja riigiasutuste töökoormust, samuti täpsustada veekogu mõistet ja muuta nitraaditundlikul alal sätestatud piirangud selgemaks.

Seadusest jäetakse välja vedelsõnniku laotamisplaani ja veekaitsevööndis karjatamise teatise esitamise kohustus, need andmed esitatakse põlluraamatus. Seadusega kaotatakse dubleerivate andmete esitamise kohustus.

Nitraaditundliku alal tegevuspiiranguid täpsustatakse, et põllumajandusettevõtjatel oleks arusaadavam, kus tohib loomi karjatada, ennetamaks ohtu veekogude kvaliteedile.
Seadusesse tehakse ka muudatus, mille järgi võib üle 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel kasutada lekkekindlaid kogumismahuteid, kui keskkond on kaitstud samaväärselt ühiskanalisatsiooni kasutamisega. 

Seadusesse tehakse muudatus, mille järgi ei nõuta veekogu korrashoiu eesmärgil veekogust sette eemaldamiseks enam veeloa taotlemist, vaid piisab selle tegevuse Keskkonnaametis registreerimisest. 


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

Seonduvad õigusaktid


Viited


Viited muudatustele


/otsingu_soovitused.json