Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus


Uudise kuupäev : 22.12.2021
Jõustub : 01.01.2022
      Riigi Teatajas avaldati kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus.

Eesmärgiks on suurendada sõltumatust ja läbipaistvust kriminaalmenetluse raames kogutavate sideandmete päringute teostamisel. Seaduse järgi annab kriminaalmenetluse raames kogutavate sideandmete päringuteks edaspidi lube prokuröri taotlusel kohus.

Muudatust ajendas algatama Euroopa Liidu Kohtu 2. märtsi otsus, milles leiti, et prokuratuuri ei saa pidada sõltumatuks asutuseks andmaks lube sideandmete päringuteks, kuivõrd prokuratuur ise juhib kriminaalmenetlust ja esindab kohtus riiklikku süüdistust.

Eelnõu järgi võib uurimisasutus prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal teha päringu sideandmete kohta üldjuhul siis, kui tegu on kriminaalmenetluse seadustiku § 1262 lõikes 2 nimetatud kuriteoga ning kui see on vältimatult vajalik kriminaalmenetluse eesmärgi saavutamiseks. Mainitud lõikes on loetletud karistusseadustiku kuriteo koosseisud, mida seadusandja on pidanud niivõrd raskeks, et nende menetlemisel on lubatud teostada põhiõigusi enim riivavaid jälitustoiminguid. 

Samas jätab säte alles paindlikkuse, sest sideandmete päringut on võimalik teha ka siis, kui kuritegu loetelus ei ole, ent selle raskus või toimepanemise asjaolud õigustavad sideandmete kasutamist. 


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json