Vääramatu jõud

 

Uudise kuupäev:
  27.06.2006
Kohtu tasand:
  Riigikohus
Kohtumenetluse liik:
  Tsiviilkohtumenetlus

 

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. juuni otsus S Z jt vs E AS (3-2-1-64-06) selgitab vääramatu jõu mõistet. Kahju põhjustavaks vääramatuks jõuks saab pidada erakordset ja objektiivselt vääramatut sündmust, mis on väljaspool isiku mõjupiirkonda. Eelkõige võib selleks olla erakordne loodusjõud. Asjaolu vääramatuks jõuks lugemine eeldab, et isik ei saa seda asjaolu mõjutada, st isik ei saa kahju tekkimist mingil moel ära hoida. Nt olukorras, kus kahju tekib vihmaveerenni eraldumise tõttu majaseinast lumesaju tõttu, ei ole tegemist vääramatu jõuga, sest maja omanikel oli võimalik lumesadu ette näha ning kahju tekkimist ära hoida sellega, et nad oleksid vihmaveerenni tugevamini elamu seina külge kinnitanud.

Lahend on oluline ka võlaõigusseaduse (VÕS) § 1059 tõlgendamise seisukohalt, mille järgi vastutab ehitisealuse maa omanik või isik, kellel on muu asjaõigus, mille alusel ehitis on püstitatud, ehitise kokkuvarisemise tõttu selle osade, jääpurikate või muu sellise eraldumise ja allalangemise tõttu tekkinud kahju eest, välja arvatud juhul, kui ta tõendab, et kahju põhjustas vääramatu jõud või kannatanu tegevus. Kannatanu tegevus kui VÕS § 1059 kohaldamist välistav asjaolu tähendab loogiliselt võttes kannatanu tahtlikku enesekahjustamist, sest üksnes selline kannatanu tegevus välistab ehitisele kui suurema ohu allikale iseloomuliku ohu realiseerumise. Üksnes kannatanu hooletus (sh raske hooletus) talle kahju tekkimises ei välista kolleegiumi arvates ehitise omaniku vastutust VÕS § 1059 alusel. Küll võib kannatanu hooletus aga anda alust vähendada kahjuhüvitist.

Ühtlasi märgib kolleegium selles lahendis, et ainuüksi asjaolu, et poolt esindab advokaadibüroo töötaja temale endale antud volikirja alusel, ei anna alust jätta arvestamata advokaadibüroole tasutud õigusabikulu.
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-64-06

/otsingu_soovitused.json