Nõue lähtuda kuriteo kvalifikatsiooni muutmisel kuriteo samadest asjaoludest

 

Uudise kuupäev :
  13.02.2019
Kohtu tasand :
  Riigikohus
Kohtumenetluse liik :
  Kriminaalkohtumenetlus

 

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 25.02.2009.a. otsus J. K. süüasjas (3-1-1-85-08) märgib, et nõue lähtuda kuriteo kvalifikatsiooni muutmisel kuriteo samadest asjaoludest tähendab seda, et kohtu poolt teo kvalifikatsioonis tehtav muudatus ei tohi eeldada uute, süüdistuses nimetamata faktiliste asjaolude tuvastamist. Kohtu kohaldatava kuriteokoosseisu tunnustele vastavad faktilised asjaolud peavad olema isikule esitatud süüdistuses kirjeldatud. Ka süüdistatava olukorra kergendamine võrreldes esitatud süüdistusega ei või endaga kaasa tuua süüdistuse olulist muutmist. Süüdistuse oluline muutmine võib seisneda mh nt selles, et kohus annab faktilistele asjaoludele süüdistuses märgitust oluliselt erineva õigusliku hinnangu. Olukorras, kus kriminaalasja lahendav kohus annab süüdistuses kirjeldatud teole õigusliku hinnangu, lähtudes normist, mille kohaldamise võimalikkusest ei olnud süüdistatav kohtumenetluse ajal teadlik, ei ole kaitseõigust siiski rikutud, kui isikule on tagatud tõhus võimalus esitada vastuväiteid kohtuotsuse tegemisele järgnevas kohtukaebemenetluses.

Ühtlasi analüüsib kolleegium selles lahendis karistusseadustiku sätteid, mis reguleerivad arvutitega seotud süütegusid (KarS § 207 ja § 208). Lisaks otsib kolleegium vastust küsimusele, millises ulatuses hüvitab menetluskulud riik isiku osalisel õigeksmõistmisel või kriminaalmenetluse osalisel lõpetamisel.
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-1-1-85-08

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json