Tsiviilhagi kriminaalmenetluses

 

Uudise kuupäev :
  19.02.2018
Kohtu tasand :
  Riigikohus
Kohtumenetluse liik :
  Kriminaalkohtumenetlus

 

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 02.10.2009.a. otsus J. R. ja OÜ J. süüasjades (3-1-1-73-09) toonitab põhimõtet, mille järgi ei saa Riigikohus tuvastada faktilisi asjaolusid. Riigikohus saab üksnes kontrollida, kas kohtud on faktiliste asjaolude tuvastamisel järginud kriminaal-menetlusõiguse norme sh, kas kohtuotsuse põhjendustest tulenevalt on kohtu seisukohad selged, ammendavad ja vastuoludeta.

Lisaks selgitab kolleegium selles lahendis taaskord kriminaalmenetluse raames tsiviilhagi lahendamise problemaatikat. Kriminaalmenetluses esitatava tsiviilhagi esemeks saab olla üksnes nõue, mida on põhimõtteliselt võimalik läbi vaadata ka tsiviilkohtumenetluses. Tsiviilkohtumenetluses vaadatakse läbi tsiviilasi, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Tsiviilasi on eraõigussuhtest tulenev kohtuasi. Nt maksumaksja poolt tasumisele kuuluva maksusumma määramine ja selle maksumaksjalt väljamõistmine ei saa toimuda tsiviilhagi esitamise teel. Maksunõue tuleb esitada haldusmenetluses, täpsemalt maksumenetluses. Juhul, kui maksuhaldur leiab, et tal on õigus maksukohustuslaselt sisse nõuda maksuvõlga, peab ta seda tegema maksukorralduse seaduses sätestatud alustel ja korras. Eelnev ei puuduta siiski neid erijuhtumeid, mil kolmanda isiku vastu on võimalik lepingulisel või deliktilisel alusel esitada riigi maksulaekumiste tagamisele või vähenemise kompenseerimisele suunatud nõue.
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-1-1-73-09

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json