Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendid 30.aprill – 06.mai 2018

 

Uudise kuupäev :
  24.05.2018
Kohtu tasand :
  Euroopa Inimõiguste Kohus
Kohtumenetluse liik :
  Euroopa Inimõiguste Kohtu menetlus

 

Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendid 30.aprill – 06.mai 2018

EIÕK artikkel 6 lg 1 – õigus õiglasele kohtumenetlusele

Jõustunud kohtulahendi täitmine on EIÕK kohaldamisalas

Ramikhanov jt vs Aserbaidžaan, kohtuotsus 03.05.2018, avaldus nr 31732/08 ja 19 teist avaldust

Asjaolud

Kõik kaebajad esitasid avaldused EIÕK artikli 6 lg 1 ning 1.protokolli artikli 1 rikkumise tuvastamiseks seoses nende kasuks jõustunud kohtulahendi mittetäitmise või viivitusega täitmisega. Viivituste kestus oli 1,5 aastast kuni ligikaudu 11 aastani.

EIK-i seisukohad

Kohtulahendi täitmine on artikli 6 lg 1 kohaldamisalas. EIK on korduvalt tuvastanud rikkumisi analoogilistes asjades, puudus alust rikkumist mitte tuvastada.

Resolutsioon

1. EIÕK artikli 6 lg 1 ning 1.protokolli artikli 1 rikkumine;

2. Vastustaval riigil tuleb täida 3 kuu jooksul täitmata kohtulahendid;

3. Mittevaralise kahju hüvitamiseks määras EIK 900 kuni 4 700 eurot.

----------

 

EIK lahendab menetlusaja kaasuseid blanketses sõnastuses

Yalanskyy ja Galunka vs Ukraina, kohtuotsus 03.05.2018, avaldused nr 15131/17 ja 36543/17

Asjaolud

Avaldused ebamõistliku menetlusaja tuvastamiseks kriminaalasjades EIÕK artikli 6 lg 1 tähenduses ning tõhusa õiguskaitsevahendi puudumise kindlakstegemiseks EIÕK artikli 13 tähenduses. Teine kaebaja palus tuvastada ka 4.protokolli artikli 2 rikkumise.

Menetluste kestus: alates vastavalt 22.09.2008 ja 15.02.2010, mõlemad menetlused on pooleli.

EIK-i seisukohad

EIK on korduvalt tuvastanud rikkumisi analoogilistes asjades ja puudus alus rikkumist mitte tuvastada. Blanketses sõnastuses tuvastas EIK ka 4.protokolli artikli 2 rikkumise.

Resolutsioon

1. EIÕK artiklite 6 lg 1 ning 13 rikkumine mõlema kaebaja osas, teise kaebaja osas 4.protokolli artikli 2 rikkumine;

2. Mittevaralise kahju hüvitamiseks määras EIK vastavalt 1 800 ja 3 900 eurot.

----------

 

EIÕK artikkel 41 – õiglane hüvitis

Tsiviilasjades ebamõistliku menetlusaja hüvitamisel ei teinud EIK vahet 1 või 10 aastat kestnud menetlusel

Zelentsov jt vs Ukraina, kohtuotsus 03.05.2018, avaldus nr 40978/05 ja 4 teist avaldust

Asjaolud

Avaldused ebamõistliku menetlusaja tuvastamiseks tsiviilasjades EIÕK artikli 6 lg 1 tähenduses ning tõhusa õiguskaitsevahendi puudumise kindlakstegemiseks EIÕK artikli 13 tähenduses. Osad kaebajad kaebasid ka teisi rikkumisi.

Menetluste kestus: alates 1 aastast ja ligikaudu 2 kuust kuni ligikaudu 10 aastani.

Kohtuastmeid: 3.

EIK-i seisukohad

EIK on korduvalt tuvastanud rikkumisi analoogilistes asjades ja puudus alus rikkumist mitte tuvastada.

Resolutsioon

1. EIÕK artiklite 6 lg 1 ning 13 rikkumine;

2. Mittevaralise kahju hüvitamiseks määras EIK 900 kuni 1 700 eurot.

----------

 

Üle 3 aasta kestnud ebamõistliku kohtueelse kinnipidamise eest määras EIK hüvitiseks 5 900 eurot

Krasyukov jt vs Ukraina, kohtuotsus 03.05.2018, avaldus nr 64181/09 ja 9 teist avaldust

Asjaolud

Kõigi kaebajate avaldused olid EIÕK artikli 5 lg 3 rikkumise tuvastamiseks seoses ebamõistlikult pika kohtueelse kinnipidamisega. Ajaperioodi kestus oli 1 aastast ja 2 kuust kuni 3 aasta ja 7 kuuni.

EIK-i seisukohad

EIK märgib, et olles tutvunud asjaoludega, ei leidnud EIK ühtegi argumenti, mis viinuks rikkumise mittetuvastamisele. Kohtulahendis asjaolude kirjeldust ei ole.

Resolutsioon

1. EIÕK artikli 5 lg 3 rikkumine;

2. Mittevaralise kahju hüvitamiseks määras EIK 1 100 kuni 5 900 eurot.

----------


Üle 16 aasta kestnud tsiviilkohtumenetluse hüvitiseks määras EIK 1 200 eurot

Kovalenko jt vs Ukraina, kohtuotsus 03.05.2018, avaldus nr 42466/10 ja 3 teist avaldust

Asjaolud

Avaldused ebamõistliku menetlusaja tuvastamiseks tsiviilasjades EIÕK artikli 6 lg 1 tähenduses ning tõhusa õiguskaitsevahendi puudumise kindlakstegemiseks EIÕK artikli 13 tähenduses. Osad kaebajad kaebasid ka teisi rikkumisi.

Menetluste kestus: alates 1 aastast ja ligikaudu 4 kuust kuni ligikaudu 16 aasta ja 3 kuuni.

Kohtuastmeid: 3.

EIK-i seisukohad

EIK on korduvalt tuvastanud rikkumisi analoogilistes asjades ja puudus alus rikkumist mitte tuvastada.

Resolutsioon

1. EIÕK artiklite 6 lg 1 ning 13 rikkumine;

2. Mittevaralise kahju hüvitamiseks määras EIK 900 kuni 1 600 eurot.

----------

 

Üle 13 aastat kestnud ebainimlike kinnipidamistingimuste hüvitamiseks määras EIK 5 000 eurot

Pletosu-Halungescu jt vs Rumeenia, kohtuotsus 03.05.2018, avaldus nr 38283/13 ja 5 teist avaldust

Asjaolud

Kõigi kaebajate avaldused olid EIÕK artikli 3 rikkumise tuvastamiseks seoses ebainimlike kinnipidamistingimustega. Sellistes tingimustes kinnipidamise kestus oli alates 2 aastast kuni 13 aastani. Peamiselt viitasid kaebajad ruumikitsikusele.

EIK-i seisukohad

EIK on korduvalt tuvastanud rikkumisi asjades, kus kinnipeetud isiku isiklik ruum kambris on alla 3 ruutmeetri. Puudus põhjus rikkumist mitte tuvastada.

Resolutsioon

1. EIÕK artikli 3 rikkumine;

2. Mittevaralise kahju hüvitamiseks määras EIK 3 000 kuni 5 000 eurot.

----------

 

EIK hüvitab ebainimlikke kinnipidamistingimusi skaalal 1000 – 3000 – 5000 eurot

Marinas jt vs Rumeenia, kohtuotsus 03.05.2018, avaldus 18270/14 ja 18 avaldust

Asjaolud

Kõigi kaebajate avaldused olid EIÕK artikli 3 rikkumise tuvastamiseks seoses ebainimlike kinnipidamistingimustega. Sellistes tingimustes kinnipidamise kestus oli alates 4 kuust kuni 17 aastani. Peamiselt viitasid kaebajad ruumikitsikusele.

EIK-i seisukohad

EIK on korduvalt tuvastanud rikkumisi asjades, kus kinnipeetud isiku isiklik ruum kambris on alla 3 ruutmeetri. Puudus põhjus rikkumist mitte tuvastada.

Resolutsioon

1. EIÕK artikli 3 rikkumine;

2. Mittevaralise kahju hüvitamiseks määras EIK 1 000 kuni 5 000 eurot.

----------

 

Hüvitiseks ebainimlike kinnipidamistingimuste eest kestusega 18 aastat määras EIK 5 000 eurot

Meianu jt vs Rumeenia, kohtuotsus 03.05.2018, avaldus nr 67449/14 ja 19 teist avaldust

Asjaolud

Kõigi kaebajate avaldused olid EIÕK artikli 3 rikkumise tuvastamiseks seoses ebainimlike kinnipidamistingimustega. Sellistes tingimustes kinnipidamise kestus oli alates 2 aastast kuni ligikaudu 18 aastani. Peamiselt viitasid kaebajad ruumikitsikusele.

EIK-i seisukohad

EIK on korduvalt tuvastanud rikkumisi asjades, kus kinnipeetud isiku isiklik ruum kambris on alla 3 ruutmeetri. Puudus põhjus rikkumist mitte tuvastada.

Resolutsioon

1. EIÕK artikli 3 rikkumine;

2. Mittevaralise kahju hüvitamiseks määras EIK 3 000 kuni 5 000 eurot.

----------

 

Kui kaebaja ei esita hüvitise nõuet EIK-ile, siis jätab EIK hüvitise määramata

Nicula jt vs Rumeenia, kohtuotsus 03.05.2018, avaldus nr 44554/13 ja 2 teist avaldust

Asjaolud

Kõigi kaebajate avaldused olid EIÕK artikli 3 rikkumise tuvastamiseks seoses ebainimlike kinnipidamistingimustega. Sellistes tingimustes kinnipidamise kestus oli vastavalt 1 aasta ja 5 kuud, 2 aastat ja 1 kuu ning 3 aastat ja 6 kuud. Peamiselt viitasid kaebajad ruumikitsikusele. Isiklik ruum sellel ajaperioodil oli vastavalt 1,32 – 2, 1,89 – 2,24 ja 1,4 – 1,94 ruutmeetrit.

EIK-i seisukohad

EIK on korduvalt tuvastanud rikkumisi asjades, kus kinnipeetud isiku isiklik ruum kambris on alla 3 ruutmeetri. Puudus põhjus rikkumist mitte tuvastada.

EIK ei määranud hüvitist, sest kaebajad jätsid vastamata EIK-i pöördumisele esitada hüvitise nõue.

Resolutsioon

1. EIÕK artikli 3 rikkumine.

----------


Hüvitis 10 000 eurot ebainimlikes tingimustes kinnipidamise eest kestusega 2,5 aastat

Matveyev jt vs Venemaa, kohtuotsus 03.05.2018, avaldus nr 47655/15 ja 4 teist avaldust

Asjaolud

Kõigi kaebajate avaldused olid EIÕK artikli 3 rikkumise tuvastamiseks seoses ebainimlike kinnipidamistingimustega. Sellistes tingimustes kinnipidamise kestus oli alates 4 kuust kuni ligikaudu 2,5 aastani. Peamiselt viitasid kaebajad ruumikitsikusele, sest nende isiklik ruum sellel ajaperioodil oli vahemikus 2 – 2,4 ruutmeetrit.

EIK-i seisukohad

EIK on korduvalt tuvastanud rikkumisi asjades, kus kinnipeetud isiku isiklik ruum kambris on alla 3 ruutmeetri. Puudus põhjus rikkumist mitte tuvastada.

Suurima mittevaralise kahju hüvitise summas 10 000 eurot määras EIK kaebajale, kelle kinnipidamine ebainimlikes tingimustes oli ligikaudu 2,5 aastat.

Resolutsioon

1. EIÕK artikli 3 rikkumine;

2. Mittevaralise kahju hüvitamiseks määras EIK 2 500 kuni 10 000 eurot.

----------


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json