Inimõiguste kohus lõpetas kaebuse läbivaatamise, kuna kaebaja ei reageerinud EIK kirjadele

 

Uudise kuupäev:
  07.06.2018
Kohtu tasand:
  Euroopa Inimõiguste Kohus
Kohtumenetluse liik:
  Euroopa Inimõiguste Kohtu menetlus
Lahendi number:
  56920/16

 

7. juunil 2018 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) 15.05.2018 tehtud otsuse asjas Maksimov vs. Eesti (kaebus nr 56920/16), millega otsustas kustutada nimetatud kaebuse kohtuasjade nimistust, kuna kaebaja ei vastanud EIK kirjadele.

Maksimovi kohtuasi puudutas tema kinnipidamistingimusi Tallinna vanglas vahistatu ja süüdimõistetuna. EIK-s leidis kaebaja, et rikutud on inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artikleid 3 (piinamise, ebainimliku ja alandava kohtlemise keeld) ja 13 (õigus tõhusale õiguskaitsevahendile). Valitsus vaidles kaebusele vastu. Kaebajal omakorda oli võimalus esitada vastuväited valitsuse seisukohtadele ning esitada kahjunõue. Kaebaja ega tema advokaat ei vastanud EIK-le EIK määratud aja jooksul. EIK teavitusele tähtaja möödumise kohta vastas kaebaja advokaat, et on kaotanud oma kliendiga kontakti. Kaebaja ise EIK kirjadele ei reageerinud.
Eeltoodust tulenevalt otsustas EIK konventsiooni artikli 37 lõike 1 punkti a alusel kaebuse kohtuasjade nimistust kustutada, kuna asjaoludest võis järeldada, et kaebaja ei kavatse jääda oma kaebuse juurde. EIK kinnitas, et antud juhul puuduvad ka muud artiklis 37 toodud asjaolud, mis tingiksid kaebuse läbivaatamise jätkamist.

Otsus on lõplik.

Ingliskeelne otsus kättesaadav: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-183839