Hädakaitse ja hädakaitse piiride ületamine

 

Uudise kuupäev:
  07.02.2005
Kohtu tasand:
  Riigikohus
Kohtumenetluse liik:
  Kriminaalkohtumenetlus

 

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi täiskogu 4. veebruari otsus A.T. süüaasjas (3-1-1-111-04) on oluline karistusseadustiku § 28 lg-e 1 tõlgendamise seisukohalt, mis käsitleb hädakaitse mõistet. Täiskogu arvates võib hädakaitseseisundi tekkimise aluseks olla ka selline õigusvastane rünne, mis ei vasta ühegi süüteokoosseisu tunnustele. Siinjuures analüüsibki täiskogu, millal saab lugeda inimese teo (tegevuse või tegevusetuse vormis) õigusvastaseks ründeks KarS § 28 lg 1 tähenduses ning milline on seos ründe ohtlikkuse ja hädakaitseõiguse vahel. Ühtlasi kinnitab täiskogu selles lahendis ka põhimõtet, et hädakaitsepiiride ületamine on karistatav üksnes siis, kui see toimub otsese tahtlusega või kavatsetult. Seega peab hädakaitse piiride ületamist nentivas kohtuotsuses olema näidatud, et hädakaitseseisundis tegutseja teadis kindlalt või pidas silmas eesmärki, et kaitsevahend ületab ilmselt ründe ohtlikkuse või et selline kahju, mida ta tekitab, on ilmselt liigne. 
http://www.riigikohus.ee/klr/lahendid/tekst/222478209.html

/otsingu_soovitused.json