Teksti suurus:

Statistikanõukogu töökord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 30.04.2019, 13

Määrus kehtestatakse „Riikliku statistika seaduse” § 13 lõike 5 alusel.

§ 1.   Statistikanõukogu

  Statistikanõukogu (edaspidi nõukogu) on „Riikliku statistika seaduse” § 13 lõike 1 alusel moodustatud nõukogu, millel on sama seaduse §-s 12 sätestatud pädevus ja ülesanded.

§ 2.   Nõukogu tegevuse põhimõtted

  (1) Nõukogu tegutseb enda kinnitatud tööplaani alusel.

  (2) Nõukogu liige osaleb nõukogu tegevuses isiklikult.

  (3) Nõukogu liige on kohustatud hoiduma huvide konflikti tekkimise järgsest tegevusest nõukogu liikmena. Huvide konflikti tekkimisel on nõukogu liige kohustatud ennast nõukogu tegevusest konflikti põhjustava küsimuse arutelul ja otsustamisel taandama.

  (4) Nõukogu liige on kohustatud nõukogu tegevuses konfidentsiaalsete andmetega kokku puutudes kasutama saadud teavet üksnes seoses nõukogu ülesannete täitmisega ning ära hoidma andmete ebaseadusliku levitamise.

  (5) Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus moodustada töörühmi ja valdkondlikke nõukogusid.

§ 3.   Nõukogu koosolek

  (1) Nõukogu töövorm on koosolek. Koosolekuid võib korraldada ka elektroonselt.

  (2) Koosolekut juhatab nõukogu esimees või tema määratud nõukogu liige.

  (3) Nõukogu koosolek toimub vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.

  (4) Nõukogu koosoleku alguses kinnitatakse päevakord. Nõukogu liige võib teha ettepaneku täiendava koosoleku päevakorrapunkti lisamiseks.

§ 4.   Koosoleku kokkukutsumine

  (1) Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees.

  (2) Nõukogu iga koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku rahandusminister.

  (3) Nõukogu esimees võib koosolekule kutsuda lisaks nõukogu liikmetele ka teisi isikuid ja neile sõna anda.

  (4) Koosoleku kutse koos päevakorra ja lisamaterjalidega saadetakse nõukogu liikmetele e-postiga hiljemalt kümme tööpäeva enne koosolekut.

  (5) Koosoleku korraldamisel elektroonselt saadab nõukogu esimees nõukogu liikmetele e-postiga otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva. Nõukogu liige saadab vastuse e-postiga.

§ 5.   Otsuse vastuvõtmine nõukogu koosolekul

  (1) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kuus nõukogu liiget.
[RT I, 30.04.2019, 11 - jõust. 03.05.2019]

  (2) Nõukogu esimehe valimisel on nõukogu otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa kõik nõukogu liikmed.

  (3) Üldjuhul võetakse nõukogu otsused vastu konsensuse alusel. Kui konsensust ei saavutata, võetakse nõukogu otsused vastu poolthäälte enamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav koosoleku juhataja hääl.

  (4) Nõukogu liikmel, kes jääb eriarvamusele, on õigus nõuda oma eriarvamuse lisamist koosoleku protokollile.

  (5) Hääletamine koosolekul on avalik, kui salajast hääletamist ei nõua ükski nõukogu liige. Salajase hääletuse häältelugemiskomisjonis peab olema vähemalt kaks liiget.

  (6) Koosolekul arutatud küsimustest, nende lahendamisel esitatud seisukohtadest ning nõukogu otsustest võib avalikkust teavitada ja neid pressiga suhtlemisel kommenteerida nõukogu esimees või tema volitatud nõukogu liige.

§ 6.   Koosoleku protokoll

  (1) Nõukogu koosolek protokollitakse. Koosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (2) Nõukogu koosoleku protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosolekul osalenud nõukogu liikmete ja kutsutud isikute nimekiri;
  3) koosoleku päevakord;
  4) koosoleku päevakorrapunktide üle toimunud arutelu lühike kokkuvõte;
  5) koosolekul vastu võetud otsused koos hääletustulemustega;
  6) otsuse suhtes eriarvamusele jäänud nõukogu liikme nõudmisel tema eriarvamus;
  7) koosolekul osalenud kutsutud isiku sõnavõtu lühike kokkuvõte;
  8) muud tähtsust omavad asjaolud;
  9) koosoleku juhataja ja protokollija nimi.

  (3) Protokoll koostatakse kolme tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist ning saadetakse e-postiga kõikidele nõukogu liikmetele. Protokollile lisatakse koosoleku päevakorras olnud punktide juurde esitatud lisamaterjalid.

  (4) Allkirjastatud protokolle koos lisadega säilitatakse Statistikaametis. Protokollid registreeritakse Statistikaameti dokumendiregistris ning tehakse kättesaadavaks Statistikaameti veebilehel.

§ 7.   Nõukogu teenindamine

  Nõukogu teenindamise ja sellega seotud kulude katmise tagab Statistikaamet selleks ette nähtud vahenditest.

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 30.04.2019, 13

Määrus kehtestatakse „Riikliku statistika seaduse” § 13 lõike 5 alusel.

§ 1.   Statistikanõukogu

  Statistikanõukogu (edaspidi nõukogu) on „Riikliku statistika seaduse” § 13 lõike 1 alusel moodustatud nõukogu, millel on sama seaduse §-s 12 sätestatud pädevus ja ülesanded.

§ 2.   Nõukogu tegevuse põhimõtted

  (1) Nõukogu tegutseb enda kinnitatud tööplaani alusel.

  (2) Nõukogu liige osaleb nõukogu tegevuses isiklikult.

  (3) Nõukogu liige on kohustatud hoiduma huvide konflikti tekkimise järgsest tegevusest nõukogu liikmena. Huvide konflikti tekkimisel on nõukogu liige kohustatud ennast nõukogu tegevusest konflikti põhjustava küsimuse arutelul ja otsustamisel taandama.

  (4) Nõukogu liige on kohustatud nõukogu tegevuses konfidentsiaalsete andmetega kokku puutudes kasutama saadud teavet üksnes seoses nõukogu ülesannete täitmisega ning ära hoidma andmete ebaseadusliku levitamise.

  (5) Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus moodustada töörühmi ja valdkondlikke nõukogusid.

§ 3.   Nõukogu koosolek

  (1) Nõukogu töövorm on koosolek. Koosolekuid võib korraldada ka elektroonselt.

  (2) Koosolekut juhatab nõukogu esimees või tema määratud nõukogu liige.

  (3) Nõukogu koosolek toimub vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.

  (4) Nõukogu koosoleku alguses kinnitatakse päevakord. Nõukogu liige võib teha ettepaneku täiendava koosoleku päevakorrapunkti lisamiseks.

§ 4.   Koosoleku kokkukutsumine

  (1) Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees.

  (2) Nõukogu iga koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku rahandusminister.

  (3) Nõukogu esimees võib koosolekule kutsuda lisaks nõukogu liikmetele ka teisi isikuid ja neile sõna anda.

  (4) Koosoleku kutse koos päevakorra ja lisamaterjalidega saadetakse nõukogu liikmetele e-postiga hiljemalt kümme tööpäeva enne koosolekut.

  (5) Koosoleku korraldamisel elektroonselt saadab nõukogu esimees nõukogu liikmetele e-postiga otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva. Nõukogu liige saadab vastuse e-postiga.

§ 5.   Otsuse vastuvõtmine nõukogu koosolekul

  (1) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kuus nõukogu liiget.
[RT I, 30.04.2019, 11 - jõust. 03.05.2019]

  (2) Nõukogu esimehe valimisel on nõukogu otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa kõik nõukogu liikmed.

  (3) Üldjuhul võetakse nõukogu otsused vastu konsensuse alusel. Kui konsensust ei saavutata, võetakse nõukogu otsused vastu poolthäälte enamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav koosoleku juhataja hääl.

  (4) Nõukogu liikmel, kes jääb eriarvamusele, on õigus nõuda oma eriarvamuse lisamist koosoleku protokollile.

  (5) Hääletamine koosolekul on avalik, kui salajast hääletamist ei nõua ükski nõukogu liige. Salajase hääletuse häältelugemiskomisjonis peab olema vähemalt kaks liiget.

  (6) Koosolekul arutatud küsimustest, nende lahendamisel esitatud seisukohtadest ning nõukogu otsustest võib avalikkust teavitada ja neid pressiga suhtlemisel kommenteerida nõukogu esimees või tema volitatud nõukogu liige.

§ 6.   Koosoleku protokoll

  (1) Nõukogu koosolek protokollitakse. Koosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (2) Nõukogu koosoleku protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosolekul osalenud nõukogu liikmete ja kutsutud isikute nimekiri;
  3) koosoleku päevakord;
  4) koosoleku päevakorrapunktide üle toimunud arutelu lühike kokkuvõte;
  5) koosolekul vastu võetud otsused koos hääletustulemustega;
  6) otsuse suhtes eriarvamusele jäänud nõukogu liikme nõudmisel tema eriarvamus;
  7) koosolekul osalenud kutsutud isiku sõnavõtu lühike kokkuvõte;
  8) muud tähtsust omavad asjaolud;
  9) koosoleku juhataja ja protokollija nimi.

  (3) Protokoll koostatakse kolme tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist ning saadetakse e-postiga kõikidele nõukogu liikmetele. Protokollile lisatakse koosoleku päevakorras olnud punktide juurde esitatud lisamaterjalid.

  (4) Allkirjastatud protokolle koos lisadega säilitatakse Statistikaametis. Protokollid registreeritakse Statistikaameti dokumendiregistris ning tehakse kättesaadavaks Statistikaameti veebilehel.

§ 7.   Nõukogu teenindamine

  Nõukogu teenindamise ja sellega seotud kulude katmise tagab Statistikaamet selleks ette nähtud vahenditest.

/otsingu_soovitused.json