Teksti suurus:

Nõuded sõidumeerikule ja selle paigaldamisele ning sõidumeeriku kontrollimise tingimused ja kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.10.2017
Avaldamismärge:RT I, 09.03.2011, 13

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 73 lõigete 11 ja 12 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus kehtestab nõuded mootorsõidukijuhi sõidu- ja puhkeaja ning mootorsõiduki läbisõidu mõõtmiseks ning registreerimiseks ette nähtud sõidumeerikule, sõidumeeriku paigaldamisele sõidukile, paigaldatud sõidumeeriku kontrollimisele ja sõidumeeriku kontrollimisele liikluses.

  (2) Käesolev määrus kohaldab Nõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta (EÜT L 370, 31.12.1985, lk 8–21) lisa I kohase mehaanilise sõidumeeriku ja lisa IB kohase digitaalse andmesalvestusega sõidumeeriku (edaspidi digitaalne sõidumeerik) osas kehtestatud nõudeid.

§ 2.  Üldnõuded sõidumeerikule

  (1) Eestis on lubatud kasutada sõidumeerikut, mille andmeplaadile on kantud „Rahvusvahelisel maanteeveol töötava sõiduki meeskonna tööaja Euroopa kokkulepe” (edaspidi AETR) või Nõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/85 või selle hilisemate muudatuste kohane tüübikinnituse tunnusmärk. Tüübikinnituse tunnusmärk koosneb ristkülikust, mille sisse on märgitud täht „E” või „e” ja selle järele kinnituse andnud riigi tunnusnumber, ning ristküliku vahetusse lähedusse sõidumeeriku tüübile omistatud tüübikinnituse number.

  (2) Lõikes 1 nimetatud tüübikinnituse tunnusmärk peab olema kustumatu ja alati selgelt loetav.

  (3) Andmeplaadil peavad lisaks tüübikinnituse tunnusmärgile olema järgmised andmed:
  1) valmistaja nimi ja aadress;
  2) valmistajanumber ja valmistamisaasta.

  (4) Sõidumeerik peab mõõtma ja registreerima:
  1) sõiduki läbisõitu;
  2) sõiduki kiirust;
  3) sõiduaega;
  4) muud töö- või valveaega;
  5) töö vaheaegu ja igapäevast puhkeaega.

  (5) Kahe mootorsõidukijuhiga (edaspidi juht) mootorsõiduki (edaspidi sõiduk) sõidumeerikul peab olema võimalik samaaegselt kahele erinevale mehaanilise sõidumeeriku salvestuslehele (edaspidi salvestusleht) või digitaalse sõidumeeriku kaardile (edaspidi sõidumeeriku kaart) registreerida üksikasjalikult lõike 4 punktides 3–5 nimetatud aegu.

  (6) Sõiduki läbisõitu võib mõõta ja registreerida kas edasi- ja tagurpidi sõidul või ainult edaspidisõidul.

  (7) Kui sõidukil on kaks juhti, siis peab olema võimalik vahetada salvestuslehti või sõidumeeriku kaarte nii, et lõike 4 punktides 1–3 nimetatud teave oleks märgitud sõidukit tegelikult juhtiva juhi salvestuslehele või kaardile.

2. peatükk Mehaaniline sõidumeerik 

§ 3.  Nõuded salvestuslehele

  (1) Salvestusleht on mehaanilisse sõidumeerikusse (edaspidi käesolevas peatükis ka sõidumeerik) paigutatuna ette nähtud registreerima ja salvestama sõidumeeriku poolt edastatud teavet. Lubatud on kasutada ainult § 2 lõikes 1 sätestatud tüübikinnituse tunnusmärki omavat salvestuslehte.

  (2) Igal sõiduki meeskonda kuuluval juhil peab olema võimalik märkida salvestuslehele selle kasutamise alustamisel salvestuslehte vigastamata ja märgete loetavust mõjutamata oma perekonna- ja eesnimi, sõiduki registreerimismärgi andmed, sõiduki asukoht, kuupäev ja läbisõidumõõdiku näit ning salvestuslehe kasutamise lõpul sõiduki asukoht, kuupäev, läbisõidumõõdiku näit ja läbitud vahemaa.

  (3) Salvestuslehele peavad olema trükitud vähemalt järgmised andmed:
  1) valmistaja nimi ja aadress või kaubanimi (trade name);
  2) tüübikinnituse tunnusmärk;
  3) sõidumeeriku, milles salvestuslehte saab kasutada, tüübikinnituse tunnusmärk;
  4) kiiruse mõõtevahemiku ülempiir väljendatuna kilomeetrit tunnis.

§ 4.  Uue või parandatud mehaanilise sõidumeeriku kontrollimine vastavalt AETR nõuetele enne paigaldamist

  (1) Uus või parandatud sõidumeerik peab enne paigaldamist olema kontrollitud sõidumeeriku valmistaja või valmistaja volitatud esindaja poolt vastavalt AETR nõuetele.

  (2) Uue või parandatud sõidumeeriku kontrollimiseks tuleb kontrollitav sõidumeerik ja kontrollseade seada töökorda vastavalt valmistaja poolt ettenähtule.

  (3) Kontrollimisel tuleb:
  1) välisel vaatlusel hinnata sõidumeeriku välist seisukorda, kontrollida markeeringut ja plomme;
  2) katseliselt kontrollida sõidumeeriku teguri õigsust, kiirusmõõdikut ja kella;
  3) visuaalselt kontrollida kummagi sõidukijuhi töörežiimi loenduri ja ümberlülitite tööd ning läbisõidu loenduri tööd.

  (4) Sõidumeeriku näitude suurimad lubatud hälbed enne paigaldamist on:
  1) läbisõidetud vahemaa – 1% tegeliku vahemaaga võrreldes;
  2) kiirus – ±3 km/h tegeliku kiirusega võrreldes;
  3) aeg – ±2 minutit ööpäevas.

  (5) Kontrollimise lõpus peab kontrollija koostama kontrolldiagrammi. Kontrolldiagramm peab olema varustatud templijäljendiga, millelt selgub kontrolldiagrammi koostamise kuupäev, sõidumeeriku tüüp ja valmistajanumber. Kontrolldiagrammile kantakse kontrollija nimi ja allkiri.

  (6) Sõidumeeriku kõik siseosad peavad olema kaitstud omavolilise avamise eest sõidumeeriku valmistaja või valmistaja volitatud esindaja plommidega.

  (7) Kontrollimise kohta vormistatakse sõidumeeriku katseprotokoll, mis peab sisaldama vähemalt esitatud lubatud hälvete vastavuse kontrolli andmeid, kontrollimise kuupäeva, sõidumeeriku omaniku nime, sõidumeeriku numbrit, kontrolli teostaja nime, allkirja ja otsust nõuetele vastavuse kohta.

§ 5.  Nõuded mehaanilise sõidumeeriku paigaldamisele ja paigaldatud sõidumeeriku esmane kontrollimine pärast paigaldamist

  (1) Sõidumeeriku võib sõidukile paigaldada ja sõidumeerikut kontrollida äriregistrisse kantud ettevõtja, kelle on „Mõõteseaduse” § 5 lõikes 5 nimetatud akrediteerimisasutus tunnistanud tema erialal pädevaks ning kes on registreeritud Maanteeametis.

  (2) Sõidumeeriku paigaldamiseks tuleb paigaldatav sõidumeerik ja sõidumeeriku kontrollseade seada töökorda vastavalt valmistaja poolt ettenähtule.

  (3) Paigaldamiseks esitatud sõidukile ja sõidumeerikule peab paigaldaja enne sõidumeeriku paigaldamist teostama välise vaatluse, mille käigus kontrollitakse järgmiste nõuete täitmist:
  1) sõidumeerikule peab olema tehtud § 4 kohane AETR nõuetele vastavuse kontrollimine ja selle kohta peab olema koostatud ja paigaldajale esitatud katseprotokoll. Sõidumeerik peab olema plommitud ja sobima antud sõidukile;
  2) sõidukile peavad olema paigaldatud valmistaja poolt ettenähtud mõõtudega rehvid. Rehvi siserõhk peab vastama sõiduki valmistaja nõuetele. Rehvi mustri jääksügavus peab vastama „Liiklusseaduse” § 73 lõike 11 alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse nõuetele;
  3) sõiduk peab olema koormata.

  (4) Sõidumeerik tuleb paigaldada sõidukile nii, et juhil on oma kohalt selge vaade kiirusmõõdikule, läbisõidumõõdikule ja kellale, ning nende seadmete kõik osad, kaasa arvatud nende juhtimisosad, peavad olema kaitstud juhusliku vigastamise eest. Kui sõidukis, millele valmistajatehas ei ole ette näinud sõidumeerikut, säilib pärast sõidumeeriku paigaldamist oma kohal valmistajatehase kiirusmõõdik, võib sõidumeeriku paigaldada juhi otsesest vaateväljast kõrvale.

  (5) Sõidumeerik peab olema paigaldatud selliselt, et „Liiklusseaduse” § 139 lõikes 1 nimetatud kontrollija saaks vajadusel pärast seadme avamist lugeda salvestuslehelt kirjeid salvestuslehte deformeerimata, vigastamata ja määrimata.

  (6) Sõidumeeriku paigaldamise käigus tuleb määrata sõiduki tunnustegur „w”, mis on sõidukit iseloomustav parameeter ja näitab signaalide arvu, mida sõidukile paigaldatud sõidumeerik saab impulsside andurilt 1 km distantsi läbimisel. Tunnustegur „w” väljendatakse impulsside arvuga 1 km kohta või pöörete arvuga 1 km kohta. Tunnustegur „w” määratakse 1 km läbimisel saadud impulsside abil vastavalt akrediteerimisasutuse poolt heakskiidetud sõidumeeriku kohandamise metoodikale.

  (7) Pärast sõiduki tunnusteguri „w” määramist tuleb seada sõidumeeriku tegur „k” võrdseks lõikes 6 saadud tunnusteguri „w” väärtusega. Sõidumeeriku tegur „k” on sõidumeerikut iseloomustav parameeter, mis näitab signaalide arvu, mida sõidumeerik peab saama 1 km distantsi läbimisel. Tegurit „k” väljendatakse impulsside arvuga 1 km kohta.

  (8) Sõidumeerik loetakse õigesti reguleerituks, kui tegur „k” ei erine kontrollmõõtmisel saadud tunnustegurist „w” üle 2%.

  (9) Sõidumeeriku suurimad lubatud hälbed pärast paigaldamist ei tohi ületada järgmisi näitajaid:
  1) läbisõidetud vahemaa – 2% tegeliku vahemaaga võrreldes;
  2) kiirus – ±4 km/h tegeliku kiirusega võrreldes;
  3) aeg – ±2 minutit ööpäevas.

§ 6.  Mehaanilise sõidumeeriku paigaldusplaat

  (1) Pärast § 5 kohast sõidumeeriku paigaldamist ja kontrollimist tuleb sõidumeeriku kõrvale või sõidumeerikusse kinnitada paigaldusplaat nii, et ta on selgesti nähtav. Kui paigaldusplaat on paigaldatud sõidumeeriku kõrvale, peab paigaldusplaadile olema kantud sõidumeeriku valmistajanumber. Kui edasistel kontrollimistel tekib vajadus muuta sõidumeeriku paigaldamisplaadi andmeid, siis varem pandud paigaldamisplaadi asemele peab paigaldaja kinnitama uue paigaldusplaadi.

  (2) Paigaldusplaat peab olema kaitstud turvakilega nii, et paigaldusplaati ei saa ära võtta turvakilet vigastamata.

  (3) Paigaldusplaadile peavad olema kantud järgmised andmed:
  1) paigaldaja nimi, aadress või kaubanimi;
  2) sõiduki tunnustegur kujul w = … p/km või w = … imp/km, kus „p” tähistab pöörete ja „imp” impulsside arvu;
  3) rehvide tegelik ümbermõõt kujul l = … mm;
  4) kuupäev, millal määrati sõiduki tunnustegur ja mõõdeti rehvide tegelik ümbermõõt.

  (4) Sõidumeerikule on vaja paigaldada uus paigaldusplaat, kui lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud andmed on muutunud või turvakile vigastatud.

§ 7.  Mehaanilise sõidumeeriku ja selle osade plommimine

  (1) Sõidumeeriku ja selle tööga seotud osad peab paigaldaja plommima vastavalt valmistaja juhendile järgmiselt:
  1) paigaldusplaadi ainult juhul, kui paigaldusplaadi kinnitus võimaldab paigaldusplaati ära võtta seal olevaid andmeid rikkumata;
  2) sõidumeeriku ajami ühenduskohad sõidukiga;
  3) muunduri ja toitejuhtmete sõiduki elektrisüsteemi ühendamise kohad;
  4) sõidumeeriku ülekannete ümberlüliti, kui sõiduki tagasillas on kaks või enam jõuülekannet;
  5) ühendused, mis ühendavad muundurit ja ümberlülitit sõidumeeriku muude osadega.

  (2) Kui plomme on vajalik eemaldada tehnoloogilistel põhjustel sõiduki remondi ajal või on plommid vigastatud sõiduki kasutamise käigus, siis pärast remonti või plommide vigastuste ilmsiks tulekut peab paigaldaja sõiduki uuesti plommima vastavalt käesoleva paragrahvi nõuetele.

§ 8.  Mehaanilise sõidumeeriku paigaldamise tunnistus

  (1) Pärast paigaldamist, paigaldusplaadi kinnitamist ja sõidumeeriku osade plommimist koostab paigaldaja asjakohase tunnistuse, mis peab sisaldama vähemalt tunnistuse väljastamise kuupäeva, sõiduki omaniku nime, sõiduki registreerimismärki, VIN-koodi, sõidumeeriku numbrit, sõiduki tunnustegurite „w” ja sõidumeeriku teguri „k” väärtusi, kiiruse, aja ja vahemaa mõõtetulemusi ning paigaldaja nime ja allkirja.

  (2) Sõidumeeriku tunnistuse originaal antakse sõiduki omanikule, selle koopia koos sõidumeeriku katseprotokolliga jäävad paigaldajale.

§ 9.  Mehaanilise sõidumeeriku üldtehnilise seisukorra kontrollimine sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise käigus

  (1) Sõidumeeriku üldtehnilise seisukorra kontrollimise peab läbi viima sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollija „Liiklusseaduse” § 73 lõike 12 alusel kehtestatud tehnonõuetele vastavuse kontrolli reguleeriva majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse nõuete kohase tehnonõuetele vastavuse kontrollimise käigus.

  (2) Kontrollimise eesmärgiks on veenduda, et sõidukil, mida kasutatakse vedudel, kus sõidumeerik on nõutav, on sõidumeerik töökorras, on olemas tüübikinnituse tunnusmärk, kehtiv paigaldusplaat ja plommid ning need on korras ja moonutusteta.

§ 10.  Mehaanilise sõidumeeriku korraline ülevaatus

  (1) Sõidukile paigaldatud sõidumeerikut peab kontrollima iga kahe aasta järel koos hälvete määramise ja uue paigaldusplaadi panemisega.

  (2) Sõidumeeriku kontrollimise koos hälvete määramise ja uue paigaldusplaadi panemisega peab läbi viima § 5 lõikes 1 nimetatud ettevõtja.

  (3) Sõidumeeriku suurimad lubatud hälbed kontrollimisel on järgmised:
  1) läbisõidetud vahemaa – 4% tegeliku vahemaaga võrreldes;
  2) kiirus – ±6 km/h tegeliku kiirusega võrreldes;
  3) aeg – ±2 minutit ööpäevas.

  (4) Sõidumeeriku kontrollimise kohta koostab paigaldaja asjakohase tunnistuse, mis peab sisaldama vähemalt § 8 lõikes 1 toodud näitajaid.

§ 11.  Mehaanilise sõidumeeriku kasutamise kontrollimine liikluses

  (1) Liikluses kontrollivad sõidumeeriku olemasolu ja kasutamist „Liiklusseaduse” § 139 lõike 1 alusel sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja kohta kehtestatud nõuete täitmise üle järelevalvet teostavad isikud.

  (2) Liikluses kontrollitakse sõidumeeriku olemasolu, sõidumeeriku töökorras olekut ja selle võimalikku väärkasutamist, kehtiva paigaldusplaadi ja plommide olemasolu ja puutumatust.

  (3) Lõikes 1 nimetatud isik peab sõidumeeriku avamise kohta tegema märke salvestuslehe tagumisele poolele, näidates ära kontrollimise kuupäeva ja kellaaja, oma nime, ametikoha ja kirjutades allkirja või kasutades märke tegemiseks nimetemplit.

3. peatükk Digitaalne sõidumeerik 

§ 12.  Töökoja kaart

  Digitaalse sõidumeeriku (edaspidi käesolevas peatükis ka sõidumeerik) paigaldamisega tegeleval ettevõtjal peab olema „Liiklusseaduse” § 132 lõike 4 kohaselt taotletud asjakohane töökoja kaart.

§ 13.  Teepikkuse mõõtmine

  Sõidumeeriku läbisõidumõõdiku näitude suurimad lubatud hälbed on järgmised:
  1) enne paigaldamist – 1% tegeliku vahemaaga võrreldes;
  2) paigaldamisel ja korralisel ülevaatusel – 2% tegeliku vahemaaga võrreldes;
  3) kasutamisel – 4% tegeliku vahemaaga võrreldes.

§ 14.  Kiiruse mõõtmine

  (1) Sõidumeerik peab olema võimeline mõõtma kiirust vahemikus 0 km/h kuni 220 km/h.

  (2) Suurim lubatud hälve sõidumeeriku kasutamisel on ±6 km/h, mis võtab arvesse:
  1) sisendi erinevustest (näiteks rehvi erinevused) tingitud hälvet ±2 km/h;
  2) sõidumeeriku paigaldamisel või korralisel ülevaatusel tehtud mõõtmiste hälvet ±1 km/h.

  (3) Andmesalvestuse eristusvõime annab sõidumeeriku salvestatud kiirusele lisahälbe ±0,5 km/h.

§ 15.  Aja mõõtmine

  (1) Sõidumeerik peab mõõtma aega pidevalt ning esitama kuupäeva ja kellaaja digitaalselt universaalajas.

  (2) Kuupäeva ja kellaaega universaalajas kasutatakse sõidumeerikus dateerimiseks (näiteks salvestused, väljatrükid, andmevahetus, kuvamine).

  (3) Kohaliku aja näitamiseks peab olema võimalik kuvatava aja nihet muuta.

  (4) Sõidumeeriku suurim lubatud ajahälve aja mõõtmisel on ±2 sekundit 24 tunni jooksul.

§ 16.  Digitaalse sõidumeeriku tehniline kontrollimine

  (1) Sõidumeeriku tehniline kontrollimine tähendab sõidumeeriku andmemälus sisalduvate sõiduki parameetrite ajakohastamist või nende õigsuse tuvastamist.

  (2) Sõiduki parameetrid on sõidukit tuvastavad andmed ning sõiduki karakteristikud.

  (3) Sõidukit tuvastavad andmed on:
  1) sõiduki VIN-kood;
  2) sõiduki registreerimisnumber;
  3) sõiduki registreerinud riik.

  (4) Sõiduki karakteristikud on:
  1) sõiduki tunnustegur „w”;
  2) sõidumeeriku tegur „k”;
  3) rehvide tegelik ümbermõõt;
  4) rehvi suurus;
  5) kiiruspiiriku seadistus selle olemasolul;
  6) tegelik universaalaeg;
  7) läbisõidumõõdiku näit.

§ 17.  Digitaalse sõidumeeriku paigaldamine

  (1) Uus sõidumeerik tarnitakse paigaldajale või sõiduki valmistajale aktiveerimata kujul. Aktiveerimata sõidumeerik ei registreeri ega salvesta andmeid juhi kaardi sisestamise ja väljavõtmise kohta, andmeid juhi tegevuse ja rikete kohta ning asjakohaseid tehnoloogilisi andmeid.

  (2) Sõiduki valmistaja peab enne paigaldamist sisestama sõidumeerikusse vastavalt sõidumeeriku valmistaja juhistele kõik asjakohased parameetrid.

  (3) Sõiduki valmistaja või sõidumeeriku paigaldaja peab aktiveerima paigaldatud sõidumeeriku hiljemalt enne sõiduki kasutuselevõtmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EU) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.4.2006, lk 1–14) kohaldamisalasse kuuluval autoveol.

  (4) Sõidumeeriku võib sõidukile paigaldada äriregistrisse kantud ettevõtja, kelle on „Mõõteseaduse” § 5 lõikes 5 nimetatud akrediteerimisasutus tunnistanud tema erialal pädevaks ning kes on registreeritud Maanteeametis.

  (5) Sõidumeeriku aktiveerimine peab käivituma automaatselt, kui töökoja kaart sisestatakse esimest korda ühte kaardi liidestest.

  (6) Pärast aktiveerimist peavad sõidumeeriku funktsioonid ja andmepääsuõigused olema täielikult kasutatavad ning toimima peavad kõik sõidumeeriku registreerimis- ja salvestusfunktsioonid.

  (7) Paigaldamisele järgneb tehniline kontrollimine. Esmakordne tehniline kontrollimine hõlmab sõiduki registreerimisnumbri sisestamist, kui registreerimisnumbri sisestamine ei ole teisiti lahendatud.

§ 18.  Digitaalse sõidumeeriku paigaldusplaat

  (1) Pärast sõidumeeriku paigaldamist ja selle tehnilist kontrollimist kinnitatakse sõidumeerikule paigaldusplaat, mis peab olema selgelt nähtav ja kergesti juurdepääsetav. Kui sõidumeerikule ei ole võimalik paigaldusplaati paigaldada, peab paigaldusplaadi paigaldama juhipoolsele sõiduki külgmisele tugiraamile (B-sambale) nii, et see oleks igal juhul selgelt nähtav. Pärast iga paigaldaja või töökoja läbiviidud kontrollimist tuleb kinnitada eelmise plaadi asemele uus plaat.

  (2) Paigaldusplaadile peavad olema kantud trükitult vähemalt järgmised andmed:
  1) paigaldaja või töökoja nimi, aadress või kaubanimi;
  2) sõiduki tunnustegur kujul w = … imp/km, kus „imp” tähendab impulsside arvu;
  3) sõidumeeriku tegur kujul k = … imp/km, kus „imp” tähendab impulsside arvu;
  4) rehvide tegelik ümbermõõt kujul l = … mm;
  5) rehvi mõõdud;
  6) kuupäev, millal mõõdeti sõiduki tunnustegur „w” ja rehvide tegelik ümbermõõt;
  7) sõiduki valmistajatehase tähis;
  8) sõiduki osa, millele sõidumeeriku adapter on paigaldatud, kui see on olemas;
  9) sõiduki osa, millele on paigaldatud liikumisandur, kui see ei ole ühenduses käigukastiga või kui ei kasutata adapterit;
  10) adpteri ja sellesse sisenevaid impulsse edastava sõidukiosa vahelise kaabli värvi kirjeldus;
  11) adpteri sisseehitatud liikumisanduri seerianumber.

  (3) M1- ja N1-kategooria sõidukitel, millele on paigaldatud adapter kooskõlas Nõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/85 lisaga IB, võib kasutada lisa paigaldusplaati, mis paigutatakse põhi paigaldusplaadi kõrvale või juurde ja millele tagatakse samaväärne kaitse ning millel on kirjas lõike 2 punktides 1 ja 8–11 toodud andmed ja paigaldamise kuupäev.

  (4) Kui sõidukile ei ole paigaldatud lõikes 3 nimetatud adapterit, siis lõike 2 punktide 8–11 andmete ridu paigaldusplaadil ei pea olema.

§ 19.  Digitaalse sõidumeeriku ja selle osade plommimine

  (1) Plommima peab järgmisi kohti:
  1) mis tahes ühendus, mis lahtiühendamise korral põhjustaks tuvastamatuid muudatusi andmetes või tuvastamatut andmekadu;
  2) paigaldusplaat, kui see ei ole kinnitatud nii, et seda ei saa eemaldada sellel olevaid tähiseid kahjustamata.

  (2) Kui plomme on vajalik eemaldada tehnoloogilistel põhjustel sõiduki remondi ajal või kui plommid on vigastatud sõiduki kasutamise käigus, siis peab paigaldaja pärast remonti või vigastatud plommide ilmsiks tulekut sõidumeeriku uuesti plommima vastavalt lõikele 1.

§ 20.  Digitaalse sõidumeeriku korraline ülevaatus

  (1) Sõidukile paigaldatud sõidumeeriku suhtes tuleb iga kahe aasta järel teha korraline ülevaatus. Lisaks tuleb korraline ülevaatus teha järgmistel juhtudel:
  1) pärast sõidumeeriku remonti;
  2) pärast sõidukit iseloomustava tunnusteguri või rehvide ümbermõõdu iga muudatust;
  3) kui sõidumeeriku ajahälve on enam kui 20 minutit 24 tunni jooksul;
  4) kui muutub sõiduki registreerimisnumber.

  (2) Kui korraline ülevaatus tehakse lõike 1 punktides 1–4 nimetatud juhul, tuleb järgmine ülevaatus teha kaks aastat pärast lõike 1 punktides 1–4 nimetatud ülevaatust.

  (3) Sõidukile paigaldatud sõidumeeriku korralise ülevaatuse võib läbi viia § 17 lõikes 4 nimetatud ettevõtja.

  (4) Korralise ülevaatuse käigus tuleb kontrollida:
  1) sõidumeeriku nõuetekohast toimimist, sealhulgas andmete salvestamist sõidumeeriku kaardile;
  2) paragrahvides 13 ja 14 sätestatud lubatud hälvete nõuete järgimist paigaldamisel;
  3) sõidumeeriku tüübikinnitusmärgi olemasolu tehase tähistusel;
  4) paigaldusplaadi kinnitatust;
  5) plommide olemasolu ja puutumatust sõidumeerikul;
  6) rehvi mõõtmeid ja rehvide tegelikku ümbermõõtu.

  (5) Korralise ülevaatuse käigus toimub sõidumeeriku tehniline kontrollimine.

§ 21.  Digitaalse sõidumeeriku lubatud hälvete kontrollimine

  (1) Sõidumeeriku suurima lubatud hälbe määramine tehnilise kontrollimise ajal tuleb läbi viia järgmistel tingimustel:
  1) sõidukorras koormata sõiduk;
  2) rehvirõhk vastavalt valmistaja juhistele;
  3) rehvi kulumine on lubatud piires.

  (2) Katsetamiseks võib kasutada alternatiivseid meetodeid, näiteks sobiva täpsusega katsestendi. Katsestendi vastavus pikkusmõõtmete osas tuleb tagada võrdluskatsete ja jälgitava kalibreerimisega.

§ 22.  Digitaalse sõidumeeriku üldtehnilise seisukorra kontrollimine sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise käigus

  Sõidumeeriku üldtehnilise seisukorra kontrollimine toimub käesoleva määruse § 9 kohaselt.

§ 23.  Digitaalse sõidumeeriku kasutamise kontrollimine liikluses

  (1) Sõidumeeriku olemasolu ja kasutamist kontrollivad liikluses „Liiklusseaduse” § 139 alusel sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja kohta kehtestatud nõuete täitmise üle järelevalvet teostavad isikud, kellel on kontrollija kaart.

  (2) Liikluses kontrollitakse sõidumeeriku olemasolu, sõidumeeriku töökorras olekut ja selle võimalikku väärkasutamist, kehtiva paigaldusplaadi ja plommide olemasolu ja puutumatust.

4. peatükk Erisätted 

§ 24.  Info säilitamine ja vahetamine

  (1) Paragrahvides 5–8 nimetatud paigaldajad peavad säilitama kontrollimise tulemusi kajastavaid dokumente kuni järgmise kontrollimise kuupäevani (kaasa arvatud).

  (2) Sõidumeeriku valmistaja või paigaldaja peab esitama Maanteeametile nende poolt kasutatavate paigaldusplaatide ja plommide näidised ning paigaldusskeemid.

  (3) Maanteeamet koostab iga aasta 1. jaanuari seisuga Eestis registreeritud sõidumeerikute paigaldajate nimekirja ja esitab selle Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile teiste AETR lepinguosaliste riikide pädevatele asutustele saatmiseks.

  (4) Maanteeamet peab Eesti sõidumeerikute paigaldajate andmebaasi ja annab kontrolli õigust omavatele ametiasutustele nende nõudmisel vajalikku infot.

§ 25.  Teiste riikide paigaldusplaatide tunnustamine

  Sõidumeerikuga varustatud sõiduki registreerimisest ei või keelduda ega keelata sellise sõiduki kasutamist põhjusel, et sõidukile on paigaldatud teiste AETR lepinguosaliste riikide tüübikinnituse tunnusmärk ja kehtiv paigaldusplaat.

§ 26.  Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuli 2005. a määrus nr 76 „Sõidumeeriku paigaldamise ja kontrollimise kord” (RTL 2005, 82, 1195) tunnistatakse kehtetuks.

§ 27.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. juulil.

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 20.10.2017, 5

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json