Teksti suurus:

Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2019, 33

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Riigi Infosüsteemi Ameti staatus

  (1) Riigi Infosüsteemi Amet (edaspidi amet) on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi ministeerium) valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kellel on juhtimisfunktsioon ja kes täidab avalikke ülesandeid õigusaktides ettenähtud alustel ja ulatuses.
[RT I, 29.12.2016, 8 - jõust. 01.01.2017]

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

§ 2.   Ameti nimetus inglise keeles

  Ameti nimetus inglise keeles on Information System Authority.
[RT I, 05.09.2014, 2 - jõust. 08.09.2014]

§ 3.   Tegevuse koordineerimine ja aruandekohustus

  (1) Amet on aruandekohustuslik majandus- ja kommunikatsiooniministri (edaspidi minister) ees, kes suunab ja koordineerib ameti tegevust ja teeb ameti üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Ameti tegevust koordineerib ja koostööd ministeeriumiga korraldab kantsler.

  (3) Amet kooskõlastab oma tegevuse ja teeb koostööd ministeeriumi osakondadega nende põhimäärustes sätestatud ülesannete ulatuses.

§ 4.   Eelarve

  (1) Ameti kulud kaetakse riigieelarvest, rahvusvahelistes koostööprojektides osalemisest tulenevatest eraldistest ning Euroopa Liidu poolt eraldatud vahenditest. Ameti eelarve kinnitab, muudab ja eelarve täitmist kontrollib minister.

  (2) Ametil on arvelduskontod Riigikassa kontsernikonto koosseisus.

§ 5.   Ameti pitsat

  Ametil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat.
[RT I, 05.09.2014, 2 - jõust. 08.09.2014]

§ 6.   Ameti asukoht

  Amet asub Tallinnas. Ameti postiaadress on Pärnu mnt 139a, 15169 Tallinn. Väljaspool ameti asukohta paiknevate struktuuriüksuste aadressid näidatakse nende põhimäärustes.
[RT I, 27.01.2015, 5 - jõust. 30.01.2015]

2. peatükk TEGEVUSVALDKOND JA PÕHIÜLESANDED 

§ 7.   Tegevusvaldkond

  Amet teostab õigusaktidega sätestatud ulatuses riigi poliitika ja arengukavade elluviimist ning täidab avalikke ülesandeid riigi infosüsteemi, elektroonilise identiteedi tarkvara, usaldusteenuste, küberturvalisuse ja kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse valdkonnas.

[RT I, 29.12.2016, 8 - jõust. 01.01.2017]

§ 8.   Põhiülesanded

  Ameti põhiülesanded on:
  1) haldus- ja riikliku järelevalve teostamine ameti tegevusvaldkondi reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise üle ja nende nõuete rikkumise korral riikliku sunni rakendamine;
  2) riigi infosüsteemi kindlustavate süsteemide arendamise ja haldamise korraldamine;
  3) [kehtetu - RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  4) elektroonilise identiteedi tarkvara ning usaldusteenuste infrastruktuuri arendamise ja haldamise korraldamine;
  41) valimiste infosüsteemide arendamine ja haldamine;
[RT I, 26.07.2018, 5 - jõust. 29.07.2018]
  5) riigi infosüsteemi ja Eesti kriitilise informatsiooni infrastruktuuri infoturbega seotud tegevuste korraldamine;
  51) küberturvalisuse tagamise ning küberintsidentide ennetamise ja lahendamise koordineerimine;
[RT I, 26.07.2018, 5 - jõust. 29.07.2018]
  6) riigiasutusele ja kohaliku omavalitsuse üksuse organile ja asutusele ning nende hallatavale asutustele ning ülekaaluka avaliku huvi esinemise korral muule isikule elektroonilise side teenuse osutamine;
[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  7) [kehtetu - RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  8) Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendusüksusena toimimine;
  9) osalemine oma tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide väljatöötamisel ning nende õigusaktide muutmiseks ettepanekute esitamine;
  10) Eesti e-riigi maine ja innovaatilise imago edendamiseks vajalike tegevuste planeerimisel osalemine ja vastavate tegevuste elluviimine;
  11) osalemine oma tegevusvaldkonnaga seotud poliitikate, strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel.
[RT I, 29.12.2016, 8 - jõust. 01.01.2017]

§ 9.   Tegevus põhiülesannete täitmiseks

  Põhiülesannete täitmiseks amet:
  1) korraldab kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitset ning tegeleb sealhulgas riskianalüüside koostamise ja kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitseks vajalike turvameetmete arendamisega;
  2) koordineerib avalikke ülesandeid täitva isiku infoturbe standardite rakendamist ning töötab standardite rakendamiseks välja infoturbe alaseid soovitusi;
[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  3) käsitleb Eesti arvutivõrkudes toimuvaid ja ametile teatatud küberintsidente, annab hoiatusi küberintsidentide ennetamiseks ning tegeleb kasutajate turvateadlikkuse tõstmisega ja koostab ohuteateid Eesti arvutivõrkudes toimunud küberintsidentide ja pahavara leviku kohta;
[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  4) osaleb küberturvalisusega seotud strateegiate ja poliitikate väljatöötamisel;
[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  41) teostab küberturvalisuse tagamiseks Eesti Interneti protokolli aadressiruumis ning Eesti riigitunnusega seotud domeenide vaatlust, analüüsib võrgu- ja infosüsteemide turvalisust ohustavaid riske ning nende mõju riigile, ühiskonnale ning võrgu- ja infosüsteemide turvalisusele;
[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  5) teostab seaduses sätestatud pädevuse piires järelevalvet võrgu- ja infosüsteemide ning nendega seotud infovarade suhtes rakendatud turvameetmete nõuetekohasuse üle;
[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  51) töötab välja ja avaldab juhiseid võrgu- ja infosüsteemide turvalisust tagavate meetmete ja nende rakendamise kohta;
[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  6) korraldab riigi infosüsteemi haldussüsteemi arendamist ja haldamist;
[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  61) kooskõlastab ja registreerib andmekogusid ning korraldab liitumist infosüsteemide andmevahetuskihiga;
[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  62) töötab välja ja avaldab juhiseid infosüsteemide andmevahetuskihi, asutustevahelise dokumendivahetussüsteemi ja riigi infosüsteemi haldussüsteemi kasutamise kohta;
[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  7) teostab järelevalvet infosüsteemide turvameetmete süsteemi rakendamise ja infosüsteemide andmevahetuskihiga liitumise üle;
[RT I, 29.12.2016, 8 - jõust. 01.01.2017]
  71) teostab järelevalvet sidevõrkude ja -teenuste turvalisuse ja terviklikkuse tagamise üle;
[RT I, 14.11.2014, 3 - jõust. 17.11.2014]
  72) viib läbi väärtegude kohtuvälist menetlemist oma pädevuse piires;
[RT I, 14.11.2014, 3 - jõust. 17.11.2014]
  8) korraldab infosüsteemide andmevahetuskihi ning asutustevahelise dokumendivahetussüsteemi arendamist ja haldamist;
[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  9) [kehtetu - RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  91) korraldab Eesti teabevärava eesti.ee arendamist ja haldamist;
[RT I, 29.12.2016, 8 - jõust. 01.01.2017]
  10) [kehtetu - RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  101) [kehtetu - RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  102) [kehtetu - RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  103) korraldab elektroonilise identiteedi tarkvara ja internetipõhise autentimissüsteemi arendamist ning haldamist ja koordineerib nende rakendamist;

[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  104) võib korraldada valimiste infosüsteemide arendamist ja haldamist;
[RT I, 26.07.2018, 5 - jõust. 29.07.2018]
  11) korraldab riigiasutusele ja kohaliku omavalitsuse üksuse organile ning asutusele ja nende hallatavale asutusele elektroonilise side teenuse osutamist, selleks vajaliku infrastruktuuri arendamist ja haldamist ning andmeside turvaseiret;
[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  12) korraldab taotlusvoore, menetleb struktuuritoetuse taotlusi, teostab toetuse kasutamise seiret ja riiklikku järelevalvet toetuse saaja üle, lahendab toetuse väljamaksmisega seotud küsimusi ning täidab teisi ülesandeid rakendusüksuse volituse piirides;
  13) korraldab riigi infosüsteemi ja küberturvalisuse valdkonna alaseid koolitusi ja üritusi ning teenistujate täienduskoolitust;
[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  14) [kehtetu - RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  15) [kehtetu - RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  16) [kehtetu - RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  17) võib korraldada riigi infosüsteemi kuuluvate infosüsteemide rakendus- ja andmebaasiserverite arendamist ja haldamist inkubatsiooniperioodil;
  18) [kehtetu - RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  181) peab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.08.2014, lk 73–114) artikli 22 kohast usaldusnimekirja ja võib korraldada usaldusteenuste infrastruktuuri loomist, haldamist ja ajakohastamist;
[RT I, 28.06.2019, 3 - jõust. 01.07.2019]
  19) osaleb riigi infosüsteemi ja küberturvalisuse valdkonna alaste strateegiate, arengukavade, sihtprogrammide ja eelarvete väljatöötamisel;
[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  20) osaleb oma tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamisel ning ettepanekute tegemisel nende muutmiseks ja täiendamiseks;
  21) töötab välja ja viib ellu ameti strateegia ja tööplaanid;
  22) teeb koostööd teiste valitsusasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste, sihtasutuste, mittetulundusühingute, ettevõtlus- ja tarbijaorganisatsioonidega ning teiste riikide vastavate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, täidab erinevate finantsinstrumentide raames rahastatavate projektide, sealhulgas Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatavate projektide rakendamisega seotud ülesandeid õigusaktidega ettenähtud korras;
  23) esindab riiki rahvusvahelisel suhtlemisel oma valdkonnas õigusaktidega ettenähtud korras;
  24) koostab ameti eelarve eelnõu ning eelmise aasta eelarve täitmise aruande;
  25) valdab ja kasutab ameti valduses olevat riigivara õigusaktidega ettenähtud tingimustel;
  26) nõustab teisi riigiasutusi riigi infosüsteemi ja küberturvalisuse valdkonnaga seotud probleemide lahendamisel;
[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  27) teavitab avalikkust arengutest, muudatustest ja saavutatud tulemustest oma tegevusvaldkonnas;
  28) täidab muid õigusaktidega määratud ülesandeid.

3. peatükk STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED 

§ 10.   Struktuuriüksused

  (1) Ameti struktuuriüksused on küberturvalisuse teenistus, riigi infosüsteemi teenistus, administratiivteenistus, infoturbe osakond, struktuuritoetuse osakond, kommunikatsiooniosakond, eriprojektide osakond ja õigusosakond. Lisaks võivad ameti struktuuri kuuluda teenistujad, kes ei ole ühegi struktuuriüksuse koosseisus ning kes alluvad vahetult peadirektorile või peadirektori määratud teenistujale.

[RT I, 28.06.2019, 3 - jõust. 01.07.2019]

  (2) Teenistuse koosseisu võivad kuuluda osakonnad ja osakondade koosseisu võivad kuuluda talitused. Osakonna koosseisu võivad kuuluda ametnikud ja töötajad, kes ei ole ühegi talituse koosseisus, vaid alluvad vahetult osakonnajuhatajale ja kelle ülesanded määratakse ameti- või tööjuhendiga.

[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

  (3) Ameti ametnike ja töötajate koosseisu kinnitab minister peadirektori ettepanekul.

  (4) [Kehtetu – RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

§ 11.   Struktuuriüksuse struktuur ja ülesanded ning ametnike ja töötajate õigused, kohustused ja vastutus
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

  (1) Struktuuriüksuse struktuur ja ülesanded määratakse peadirektori poolt kinnitatud struktuuriüksuse põhimäärusega.
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

  (2) Ametnike ja töötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse peadirektori poolt kinnitatud ameti- või tööjuhendiga.

§ 12.   Struktuuriüksuse juhtimine

  Struktuuriüksust juhib peadirektori asetäitja, osakonnajuhataja või peadirektori määratud ametnik või töötaja, kes vastutab struktuuriüksusele pandud ülesannete täitmise eest.
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

§ 13.   Ameti struktuuriüksused ja nende põhiülesanded

  (1) Küberturvalisuse teenistuse põhiülesanded on:
  1) Eesti riigi tasemel CERT (Computer Emergency Response Team) ülesannete täitmine, sealhulgas Eesti arvutivõrkudes toimuvate turvaintsidentide käsitlemine;
  2) küberturvalisuse tagamise ning küberintsidentide ennetamise ja lahendamise koordineerimine ning üldise küberteadlikkuse tõstmine küberintsidentide ärahoidmiseks ja küberintsidentidele reageerimiseks;
[RT I, 26.07.2018, 5 - jõust. 29.07.2018]
  3) Eesti arvutivõrkudes toimunud küberintsidentide ja pahavara leviku kohta raportite koostamine;
[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  4) Eesti Interneti protokolli aadressiruumis ning Eesti riigitunnusega seotud domeenide vaatluse teostamine, võrgu- ja infosüsteemide turvalisust ohustavate riskide ning nende mõju analüüsimine ja ohuteadete edastamine;
[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  5) küberturvalisuse valdkonna alaste õigusaktide, strateegiate, arengukavade, sihtprogrammide ja eelarvete väljatöötamisel osalemine ning riikliku ja haldusjärelevalve teostamine, väärtegude menetlemine ja kvalifitseeritud usaldusteenuste osutamise tegevuslubade taotluste lahendamine;
[RT I, 28.06.2019, 3 - jõust. 01.07.2019]
  6) nõustamine võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse tagamiseks ettenähtud meetmete nõuetekohaseks rakendamiseks;
[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  7) küberturvalisuse alase teadus- ja arendustegevuse korraldamine ja koordineerimine ning valdkonna teadus- ja uurimisasutustega koostöö tegemine.

  (2) Riigi infosüsteemi teenistuse põhiülesanded on:
  1) riigiasutusele ja kohaliku omavalitsuse üksuse organile ja asutusele ning nende hallatavale asutusele ning ülekaaluka avaliku huvi esinemise korral muule isikule elektroonilise side teenuse osutamine, selleks vajaliku infrastruktuuri arendamine ja haldamine;
  2) riigi infosüsteemi haldussüsteemi, infosüsteemide andmevahetuskihi, asutustevahelise dokumendivahetussüsteemi, Eesti teabevärava eesti.ee ning valimiste infosüsteemide arendamise ja haldamise korraldamine;

[RT I, 26.07.2018, 5 - jõust. 29.07.2018]
  3) andmekogude kooskõlastamine ja registreerimine ning infosüsteemide andmevahetuskihiga liitumise korraldamine;
  4) elektroonilise identiteedi tarkvara ja internetipõhise autentimissüsteemi arendamise ja haldamise korraldamine ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 artikli 22 kohase usaldusnimekirja pidamine ning usaldusteenuste infrastruktuuri loomine, haldamine ja ajakohastamine;

[RT I, 28.06.2019, 3 - jõust. 01.07.2019]
  5) riigi infosüsteemi valdkonnaspetsiifiliste koolituste läbiviimine ja ürituste korraldamine teadlikkuse tõstmiseks;
  6) riigi infosüsteemi valdkonna alaste õigusaktide, strateegiate, arengukavade, sihtprogrammide ja eelarvete väljatöötamisel osalemine.
[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]

  (3) [Kehtetu - RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]

  (4) [Kehtetu - RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]

  (5) [Kehtetu - RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]

  (6) Struktuuritoetuse osakonna põhiülesanne on struktuuritoetusi käsitlevate õigusaktide tähenduses rakendusüksuse ülesannete täitmine, sealhulgas:
  1) taotlusvoorude korraldamine;
  2) taotluste menetlemine;
  3) toetuse kasutamise seire teostamine;
  4) kulude ja tegevuste abikõlblikkuse kontrollimine;
  5) maksetaotluste menetlemine ning riikliku järelevalve teostamine toetuse saaja üle.

  (7) Kommunikatsiooniosakonna põhiülesanded on:
  1) ameti sisekommunikatsiooni korraldamine;
  2) avalikkust ja partnereid mõjutada võivatest ameti tegevustest teavitamine;
  3) teavitus- ja ennetustegevuse korraldamine suurendamaks arvutikasutajate teadlikkust nii e-lahenduste kui ka arvutiturbe osas;
  4) kriisiolukordades avalikkuse teavitamise korraldamine.

  (8) Administratiivteenistuse põhiülesanded on:
  1) eelarveprojektide koostamise ja -vahendite analüüsi ning finants- ja varahalduse korraldamine;
  2) riigihangete läbiviimise korraldamine ja koordineerimine;
  3) personali- ja koolitustööde korraldamine;
  4) halduse ja asjaajamise korraldamine;
  5) [kehtetu - RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  6) juhtkonna ja struktuuriüksuste teenindamine.

[RT I, 29.12.2016, 8 - jõust. 01.01.2017]

  (9) Infoturbe osakonna põhiülesanded on:
  1) ameti infoturbe koordineerimine ja riskihalduse korraldamine;
  2) teenistujate infoturbe alase teadlikkuse tõstmine ning nõuete täitmise kontrollimine;
  3) isikuandmete ja riigisaladuse kaitse ning tuleohutuse nõuete täitmise korraldamine.

[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]

  (10) Eriprojektide osakonna põhiülesanne on infotehnoloogiliste arendusprojektide juhtimine.
[RT I, 28.06.2019, 3 - jõust. 01.07.2019]

  (11) Õigusosakonna põhiülesanded on:
  1) ameti õigusalane nõustamine;
  2) ameti tegevusvaldkonnaga seotud õigusaktide väljatöötamisel osalemine;
  3) ameti õiguslike huvide esindamise korraldamine.

[RT I, 28.06.2019, 3 - jõust. 01.07.2019]

4. peatükk JUHTIMINE 

§ 14.   Juhtimine

  (1) Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja kelle vabastab ametist minister kantsleri ettepanekul.

  (2) Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja, osakonnajuhataja või muu peadirektori määratud ametnik.

§ 15.   Peadirektori õigused, kohustused ja vastutus

  Ameti peadirektor:
  1) juhib ameti tööd peadirektori asetäitjate, osakonnajuhatajate ja peadirektorile vahetult alluvate ametnike ja töötajate kaudu, otsustab ja korraldab ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist ning vastutab ameti tegevuse tulemuste eest;
  2) kinnitab osakondade ja teiste struktuuriüksuste põhimäärused, ameti asjaajamiskorra, sisekorraeeskirja ja muud töökorralduslikud dokumendid, ametnike ja töötajate töötasu ning ameti- ja tööjuhendid vastavuses õigusaktidega;
  3) nimetab ametisse ja vabastab ametist koosseisu kuuluvad ametnikud ja sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud töötajatega;
  4) rakendab otstarbeka sisekontrolli süsteemi;
  5) nimetab siseauditi kutsetegevuse eest vastutava isiku;
  6) teeb teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega ettenähtud korras, määrab ergutusi ja distsiplinaarkaristusi;
  7) esitab ministrile ettepanekuid ameti kulude eelarve kohta, tagab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise ning riigivara sihipärase kasutamise;
  8) käsutab riigivara „Riigivaraseaduses” sätestatud korras;
  9) esindab ametit ja annab volitusi ameti esindamiseks;
  10) teeb otsuseid sõltumatult ja iseseisvalt kooskõlas õigusaktidega;
  11) esitab ministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;
  12) kehtestab ameti pitsati kasutamise korra ja tagab selle järgimise;
  13) moodustab töörühmi tegevusvaldkonna üksikküsimuste lahendamiseks;
  14) teeb õigusaktidega ettenähtud juhtudel ettekirjutusi;
  15) [kehtetu – RT I, 14.11.2014, 3 - jõust. 17.11.2014]
  16) omab esimese allkirja õigust ameti panga- ja raamatupidamisdokumentidel ja määrab teised allkirjaõiguslikud ametnikud või töötajad;
  17) teeb otsused Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatavate projektide menetlemisel vastavalt otsustusprotsessi pädevusnõuetele;
  18) sõlmib füüsiliste ja juriidiliste isikutega lepinguid;
  181) moodustab nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone, nõukogusid, nõukodasid ja töörühmi ning määrab nende ülesanded, töökorra, koosseisu ja liikmete tasustamise;
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
  19) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid, samuti täidab muid ministri ja kantsleri antud Riigi Infosüsteemi Ameti tegevusvaldkonda kuuluvaid ülesandeid.

§ 16.   Peadirektori käskkirjad ja korraldused

  (1) Peadirektor annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse, ministri määruse või käskkirja ning kantsleri käskkirja alusel teenistusalastes küsimustes käskkirju ning ameti sisemises asjaajamises muid kirjalikke ja suulisi korraldusi.

  (2) Peadirektori käskkirjad ja muud kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt ameti asjaajamise korrale.

§ 17.   Peadirektori asetäitjate põhiülesanded

  (1) Peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal juhib riigi infosüsteemi teenistust ning koordineerib, kontrollib ja analüüsib peadirektorilt saadud volituste piires teenistusele pandud ülesannete täitmist, korraldab teenistuse struktuuriüksuste vahelist koostööd, vastutab ülesannete efektiivse täitmise eest ning täidab muid peadirektorilt saadud ülesandeid.

[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]

  (2) Peadirektori asetäitja küberturvalisuse alal juhib küberturvalisuse teenistust ning koordineerib, suunab, juhendab, kontrollib ja analüüsib peadirektorilt saadud volituste piires teenistusele pandud ülesannete täitmist, korraldab teenistuse struktuuriüksuste vahelist koostööd ning vastutab ülesannete efektiivse täitmise eest ja korraldab ameti pädevusse kuuluvaid küsimusi ja täidab muid peadirektorilt saadud ülesandeid.
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

  (21) Peadirektori asetäitja administratiivjuhtimise alal juhib administratiivteenistust ning koordineerib, suunab, juhendab, kontrollib ja analüüsib peadirektorilt saadud volituste piires teenistusele pandud ülesannete täitmist ning vastutab ülesannete efektiivse täitmise eest ja korraldab ameti pädevusse kuuluvaid küsimusi ja täidab muid peadirektorilt saadud ülesandeid.

[RT I, 05.09.2014, 2 - jõust. 08.09.2014]

  (3) Peadirektori asetäitja äraolekul asendab teda peadirektor või peadirektori määratud isik.

§ 18.   Osakonnajuhataja põhikohustused

  Osakonnajuhataja:
  1) juhib osakonna tööd, tagab osakonnale pandud ülesannete täitmise ning vastutab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest;
  2) täidab temale antud juhiseid ja korraldusi või teatab nende täitmise takistustest;
  3) annab tema alluvuses asuvatele ametnikele ja töötajatele juhiseid ja korraldusi;
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
  4) esitab ameti peadirektorile kinnitamiseks osakonna põhimääruse ning moodustab projekti- ja töörühmi vastavalt temale alluvas osakonnas täidetavatele ülesannetele;
  5) [Kehtetu – RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
  6) annab aru osakonna tegevusest;
  7) esindab osakonda ning esitab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi;
  8) teeb ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta ning ametnike palkade ja distsiplinaarkaristuste ning töötajate töötasude määramiseks;
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
  9) taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
  10) taotleb osakonna ametnikele ja töötajatele tööalast koolitust;

[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
  11) teeb ettepanekuid komisjonide ja töörühmade moodustamiseks osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
  12) kinnitab ja kooskõlastab osakonnas koostatud dokumendid vastavalt ameti asjaajamise korrale;
  13) täidab muid osakonna põhimäärusega talle pandud või peadirektori ja peadirektori asetäitja antud täiendavaid ülesandeid.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2011. a.

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 25.03.2020, 10

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Riigi Infosüsteemi Ameti staatus

  (1) Riigi Infosüsteemi Amet (edaspidi amet) on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi ministeerium) valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kellel on juhtimisfunktsioon ja kes täidab avalikke ülesandeid õigusaktides ettenähtud alustel ja ulatuses.
[RT I, 29.12.2016, 8 - jõust. 01.01.2017]

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

§ 2.   Ameti nimetus inglise keeles

  Ameti nimetus inglise keeles on Information System Authority.
[RT I, 05.09.2014, 2 - jõust. 08.09.2014]

§ 3.   Tegevuse koordineerimine ja aruandekohustus

  (1) Amet on aruandekohustuslik majandus- ja kommunikatsiooniministri (edaspidi minister) ees, kes suunab ja koordineerib ameti tegevust ja teeb ameti üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Ameti tegevust koordineerib ja koostööd ministeeriumiga korraldab kantsler.

  (3) Amet kooskõlastab oma tegevuse ja teeb koostööd ministeeriumi osakondadega nende põhimäärustes sätestatud ülesannete ulatuses.

§ 4.   Eelarve

  (1) Ameti kulud kaetakse riigieelarvest, rahvusvahelistes koostööprojektides osalemisest tulenevatest eraldistest ning Euroopa Liidu poolt eraldatud vahenditest. Ameti eelarve kinnitab, muudab ja eelarve täitmist kontrollib minister.

  (2) Ametil on arvelduskontod Riigikassa kontsernikonto koosseisus.

§ 5.   Ameti pitsat

  Ametil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat.
[RT I, 05.09.2014, 2 - jõust. 08.09.2014]

§ 6.   Ameti asukoht

  Amet asub Tallinnas. Ameti postiaadress on Pärnu mnt 139a, 15169 Tallinn. Väljaspool ameti asukohta paiknevate struktuuriüksuste aadressid näidatakse nende põhimäärustes.
[RT I, 27.01.2015, 5 - jõust. 30.01.2015]

2. peatükk TEGEVUSVALDKOND JA PÕHIÜLESANDED 

§ 7.   Tegevusvaldkond

  Amet teostab õigusaktidega sätestatud ulatuses tema pädevuses olevaid ülesandeid riigi infosüsteemi ja küberturvalisuse valdkonnas.

[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]

§ 8.   Põhiülesanded

  (1) Amet täidab oma tegevusvaldkondades järgmiseid põhiülesandeid:
  1) ameti valduses olevale avalikule teabele juurdepääsu korraldamine;
  2) ameti valduses oleva riigivara valdamine ja kasutamine õigusaktidega ettenähtud tingimustel;
  3) ennetustöö ja avalikkuse ohtudest teavitamise korraldamine;
  4) Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendusüksuse funktsioonide täitmine;
  5) koolitus- ja nõustamistegevus;
  6) märgukirjadele, selgitustaotlustele ning muudele pöördumistele vastamine;
  7) oma ülesannete piires avalike huvide kaitseks kohtumenetluses osalemine;
  8) uuringute, analüüside, aruannete ja ülevaadete koostamise korraldamine;
  9) rahvusvahelise koostöö arendamine ja korraldamine ning rahvusvahelisel suhtlemisel riigi esindamine ameti pädevuse piires;
  10) strateegiate, arengukavade ja projektide ettevalmistamises ning elluviimises osalemine;
  11) õigusaktides ettenähtud juhtudel haldusaktide andmine, toimingute sooritamine ja halduslepingute sõlmimine;
  12) õigusaktide väljatöötamisel osalemine, nende rakendamise korraldamine ning õigusaktidest tulenevate õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks juhiste andmine;
  13) muude seadusest tulenevate ülesannete täitmine.

  (2) Põhiülesannete täitmiseks töötleb amet teavet, koostab strateegia ja tööplaanid, eelarve eelnõu ja selle täitmise aruande ning muud sisemist tööd korraldavad dokumendid, teeb koostööd teiste täidesaatva riigivõimu asutuste ja kohaliku omavalitsuse üksustega ning sõlmib lepinguid.

  (3) Riigi infosüsteemi valdkonnas amet:
  1) korraldab Eesti teabevärava eesti.ee, valimiste infosüsteemide, infosüsteemide andmevahetuskihi, riigi infosüsteemi haldussüsteemi, asutustevahelise dokumendivahetussüsteemi ning autentimist, digitaalallkirjastamist ja krüpteerimist võimaldava tarkvara ja internetipõhise autentimis- ja allkirjastamissüsteemi ning riigivõrgu elektroonilise side teenuse arendamist, haldamist ja majutamist ning koordineerib nende kasutamist;
  2) kooskõlastab andmekogude tehnilist dokumentatsiooni ja registreerib andmekogusid;
  3) hindab ja kontrollib isikut tõendava dokumendi andmekandja tehniliste omaduste nõuetelevastavust ja peab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.08.2014, lk 73–114) artikli 22 kohast usaldusnimekirja ja võib korraldada usaldusteenuste infrastruktuuri loomist, haldamist ja ajakohastamist.

  (4) Küberturvalisuse valdkonnas amet:
  1) korraldab kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitset;
  2) korraldab infosüsteemide turvameetmete süsteemi arendamist ja koordineerib infoturbemeetmete rakendamist;
  3) täidab küberturvalisuse seaduse § 5 tähenduses ühtse kontaktpunkti ja küberturbe intsidentide lahendamise üksuse ülesandeid ning koordineerib küberintsidentide ennetamist ja lahendamist;
  4) korraldab küberturvalisust ohustavate riskide seiret, analüüsi ja ohtudest teavitamist;
  5) juhib välisprojekte ameti pädevuse piires;
  6) teostab õigusaktide alusel haldus- ja riiklikku järelevalvet, haldussunni rakendamist ja väärtegude kohtuvälist menetlemist.

[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]

§ 9.   Tegevus põhiülesannete täitmiseks
[Kehtetu - RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]

3. peatükk STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED 

§ 10.   Struktuuriüksused

  (1) Ameti struktuuriüksused on küberturvalisuse teenistus, riigi infosüsteemi teenistus, administratiivosakond, infoturbe osakond, struktuuritoetuse osakond, kommunikatsiooniosakond, eriprojektide osakond, õigusosakond ning teeninduse ja protsesside arenduse osakond. Lisaks võivad ameti struktuuri kuuluda teenistujad, kes ei ole ühegi struktuuriüksuse koosseisus ning kes alluvad vahetult peadirektorile või peadirektori määratud teenistujale.

[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]

  (2) Teenistuse koosseisu võivad kuuluda osakonnad ja osakondade koosseisu võivad kuuluda talitused. Osakonna koosseisu võivad kuuluda ametnikud ja töötajad, kes ei ole ühegi talituse koosseisus, vaid alluvad vahetult osakonnajuhatajale ja kelle ülesanded määratakse ametijuhendiga.
[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]

  (3) Ameti teenistuskohtade maksimaalse arvu kinnitab minister peadirektori ettepanekul. Ameti teenistuskohtade koosseisu kinnitab peadirektor.

[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]

  (4) [Kehtetu – RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

§ 11.   Struktuuriüksuse struktuur ja ülesanded ning ametnike ja töötajate õigused, kohustused ja vastutus
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

  (1) Struktuuriüksuse struktuur ja ülesanded määratakse peadirektori poolt kinnitatud struktuuriüksuse põhimäärusega.
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

  (2) Ametnike ja töötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse peadirektori poolt kinnitatud ametijuhendiga.
[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]

§ 12.   Struktuuriüksuse juhtimine

  Struktuuriüksust juhib peadirektori asetäitja, osakonnajuhataja või peadirektori määratud ametnik või töötaja, kes vastutab struktuuriüksusele pandud ülesannete täitmise eest.
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

§ 13.   Ameti struktuuriüksused ja nende põhiülesanded

  (1) Küberturvalisuse teenistuse ülesanded on:
[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]
  1) Eesti riigi tasemel CERT (Computer Emergency Response Team) ülesannete täitmine, sealhulgas Eesti arvutivõrkudes toimuvate turvaintsidentide käsitlemine;
  2) küberturvalisuse tagamise ning küberintsidentide ennetamise ja lahendamise koordineerimine ning üldise küberteadlikkuse tõstmine küberintsidentide ärahoidmiseks ja küberintsidentidele reageerimiseks;
[RT I, 26.07.2018, 5 - jõust. 29.07.2018]
  3) Eesti arvutivõrkudes toimunud küberintsidentide ja pahavara leviku kohta raportite koostamine;
[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  4) Eesti Interneti protokolli aadressiruumis ning Eesti riigitunnusega seotud domeenide vaatluse teostamine, võrgu- ja infosüsteemide turvalisust ohustavate riskide ning nende mõju analüüsimine ja ohuteadete edastamine;
[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  5) küberturvalisuse valdkonna alaste õigusaktide, strateegiate, arengukavade, sihtprogrammide ja eelarvete väljatöötamisel osalemine ning riikliku ja haldusjärelevalve teostamine, väärtegude menetlemine ja kvalifitseeritud usaldusteenuste osutamise tegevuslubade taotluste lahendamine;
[RT I, 28.06.2019, 3 - jõust. 01.07.2019]
  6) nõustamine võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse tagamiseks ettenähtud meetmete nõuetekohaseks rakendamiseks;
[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  7) küberturvalisuse alase teadus- ja arendustegevuse korraldamine ja koordineerimine ning valdkonna teadus- ja uurimisasutustega koostöö tegemine.

  (2) Riigi infosüsteemi teenistuse ülesanded on:
[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]
  1) riigiasutusele ja kohaliku omavalitsuse üksuse organile ja asutusele ning nende hallatavale asutusele ning ülekaaluka avaliku huvi esinemise korral muule isikule elektroonilise side teenuse osutamine, selleks vajaliku infrastruktuuri arendamine ja haldamine;
  2) riigi infosüsteemi haldussüsteemi, infosüsteemide andmevahetuskihi, asutustevahelise dokumendivahetussüsteemi, Eesti teabevärava eesti.ee ning valimiste infosüsteemide arendamise, haldamise ja majutamise korraldamine;

[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]
  3) andmekogude kooskõlastamine ja registreerimine ning infosüsteemide andmevahetuskihiga liitumise korraldamine;
  4) autentimist, digitaalallkirjastamist ja krüpteerimist võimaldava tarkvara ja internetipõhise autentimis- ja allkirjastamissüsteemi arendamise ja haldamise korraldamine ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 artikli 22 kohase usaldusnimekirja pidamine ning e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse § 3 lõike 2 kohaselt usaldusteenuste infrastruktuuri loomine, haldamine ja ajakohastamine;

[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]
  5) riigi infosüsteemi valdkonnaspetsiifiliste koolituste läbiviimine ja ürituste korraldamine teadlikkuse tõstmiseks;
  6) riigi infosüsteemi valdkonna alaste õigusaktide, strateegiate, arengukavade, sihtprogrammide ja eelarvete väljatöötamisel osalemine.
[RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]

  (3) [Kehtetu - RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]

  (4) [Kehtetu - RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]

  (5) [Kehtetu - RT I, 21.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]

  (6) Struktuuritoetuse osakonna põhiülesanne on struktuuritoetusi käsitlevate õigusaktide tähenduses rakendusüksuse ülesannete täitmine, sealhulgas:
  1) taotlusvoorude korraldamine;
  2) taotluste menetlemine;
  3) toetuse kasutamise seire teostamine;
  4) kulude ja tegevuste abikõlblikkuse kontrollimine;
  5) maksetaotluste menetlemine ning järelevalve toetuse saaja üle.
[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]

  (7) Kommunikatsiooniosakonna põhiülesanded on:
  1) ameti sisekommunikatsiooni korraldamine;
  2) avalikkust ja partnereid mõjutada võivatest ameti tegevustest teavitamine;
  3) teavitus- ja ennetustegevuse korraldamine suurendamaks arvutikasutajate teadlikkust nii e-lahenduste kui ka arvutiturbe osas;
  4) kriisiolukordades avalikkuse teavitamise korraldamine.

  (8) Administratiivosakonna põhiülesanded on:
  1) finantsjuhtimise ja varahalduse korraldamine ning eelarve eelnõude koostamise koordineerimine;
  2) riigihangete läbiviimise koordineerimine;
  3) personalitöö ja -arengu korraldamine;
  4) transpordi- ja büroohalduse korraldamine;
  5) asjaajamise korraldamine ja juhtkonna tegevuse toetamine.

[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]

  (9) Infoturbe osakonna põhiülesanded on:
  1) ameti infoturbe koordineerimine ja riskihalduse korraldamine;
  2) teenistujate infoturbe alase teadlikkuse tõstmine ning nõuete täitmise kontrollimine;
  3) riigisaladuse kaitse ning tuleohutuse nõuete täitmise korraldamine.

[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]

  (10) Eriprojektide osakonna põhiülesanne on infotehnoloogiliste arendusprojektide juhtimine.
[RT I, 28.06.2019, 3 - jõust. 01.07.2019]

  (11) Õigusosakonna põhiülesanded on:
  1) ameti õigusalane nõustamine;
  2) ameti tegevusvaldkonnaga seotud õigusaktide väljatöötamisel osalemine;
  3) ameti õiguslike huvide esindamise korraldamine;

[RT I, 28.06.2019, 3 - jõust. 01.07.2019]
  4) isikuandmete kaitse nõuete täitmise korraldamine.
[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]

  (12) Teeninduse ja protsesside arenduse osakonna põhiülesanne on ameti arendus- ja tööprotsesside ning teeninduse ja kliendikogemuse juhtimine ja parendamine.
[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]

4. peatükk JUHTIMINE 

§ 14.   Juhtimine

  (1) Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja kelle vabastab ametist minister kantsleri ettepanekul.

  (2) Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja, osakonnajuhataja või muu peadirektori määratud ametnik.

§ 15.   Peadirektori õigused, kohustused ja vastutus

  Ameti peadirektor:
  1) juhib ameti tööd peadirektori asetäitjate, osakonnajuhatajate ja peadirektorile vahetult alluvate ametnike ja töötajate kaudu, otsustab ja korraldab ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist ning vastutab ameti tegevuse tulemuste eest;
  2) kinnitab osakondade ja teiste struktuuriüksuste põhimäärused, ameti asjaajamiskorra, töökorralduse reeglid ja muud töökorralduslikud dokumendid, ametnike ja töötajate töötasu ning ametijuhendid vastavuses õigusaktidega;
[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]
  3) nimetab ametisse ja vabastab ametist koosseisu kuuluvad ametnikud ja sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud töötajatega;
  4) rakendab otstarbeka sisekontrolli süsteemi;
  5) nimetab siseauditi kutsetegevuse eest vastutava isiku;
  6) teeb teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega ettenähtud korras, määrab ergutusi ja distsiplinaarkaristusi;
  7) esitab ministrile ettepanekuid ameti kulude eelarve kohta, tagab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise ning riigivara sihipärase kasutamise;
  8) käsutab riigivara „Riigivaraseaduses” sätestatud korras;
  9) esindab ametit ja annab volitusi ameti esindamiseks;
  10) teeb otsuseid sõltumatult ja iseseisvalt kooskõlas õigusaktidega;
  11) esitab ministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;
  12) kehtestab ameti pitsati kasutamise korra ja tagab selle järgimise;
  13) moodustab töörühmi tegevusvaldkonna üksikküsimuste lahendamiseks;
  14) teeb õigusaktidega ettenähtud juhtudel ettekirjutusi;
  15) [kehtetu – RT I, 14.11.2014, 3 - jõust. 17.11.2014]
  16) omab esimese allkirja õigust ameti panga- ja raamatupidamisdokumentidel ja määrab teised allkirjaõiguslikud ametnikud või töötajad;
  17) teeb otsused Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatavate projektide menetlemisel vastavalt otsustusprotsessi pädevusnõuetele;
  18) sõlmib füüsiliste ja juriidiliste isikutega lepinguid;
  181) moodustab nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone, nõukogusid, nõukodasid ja töörühmi ning määrab nende ülesanded, töökorra, koosseisu ja liikmete tasustamise;
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
  19) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid, samuti täidab muid ministri ja kantsleri antud Riigi Infosüsteemi Ameti tegevusvaldkonda kuuluvaid ülesandeid.

§ 16.   Peadirektori käskkirjad ja korraldused

  (1) Peadirektor annab teenistusalastes küsimustes käskkirju ja ameti sisemises asjaajamises muid kirjalikke ja suulisi korraldusi.
[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]

  (2) Peadirektori käskkirjad ja muud kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt ameti asjaajamise korrale.

§ 17.   Peadirektori asetäitjate põhiülesanded

  (1) Peadirektori asetäitja juhib teenistust. Peadirektori asetäitja avaliku võimu volitused ja muud teenistusülesanded määrab peadirektor ametijuhendis.

[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]

  (2) Peadirektori asetäitja asendab peadirektori äraolekul peadirektorit.

[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]

§ 18.   Osakonnajuhataja põhikohustused

  Struktuuriüksuse juht juhib struktuuriüksust ning korraldab selle ülesannete täitmist vastavalt ametijuhendile.

[RT I, 25.03.2020, 9 - jõust. 28.03.2020]

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2011. a.

/otsingu_soovitused.json