Teksti suurus:

Kultuuriväärtusega asjade otsinguvahendiga otsimise loa väljaandmise ja otsimisest aruandmise kord, kultuuriväärtusega asjade otsinguvahendiga otsimise loa vorm

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 22.06.2011, 4

Määrus kehtestatakse „Muinsuskaitseseaduse” § 301 lõike 9 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse:
  1) kultuuriväärtusega asjade otsinguvahendiga otsimise loa (edaspidi otsinguluba) taotlemise ja andmise kord;
  2) kultuuriväärtusega asjade otsimisest aruandmise kord;
  3) otsinguloa vorm, mis on esitatud määruse lisas.

  (2) Määruses sätestatud menetlusele kohaldatakse „Haldusmenetluse seadust” „Muinsuskaitseseaduses” sätestatud erisustega.

§ 2.  Otsinguluba

  (1) Otsinguluba annab selle omajale õiguse kasutada „Muinsuskaitseseaduse” § 30 lõikes 1 nimetatud asja (edaspidi kultuuriväärtusega asi) otsimisel otsinguvahendit.

  (2) Otsinguvahend on tehniline vahend või seade, mille abil on võimalik tuvastada kultuuriväärtusega asja asukohta.

  (3) Otsinguluba antakse tähtajaga üks kalendriaasta.

  (4) Otsinguloa annab Muinsuskaitseamet.

  (5) Otsinguluba vormistatakse Muinsuskaitseameti A4 formaadis blanketile, mille pöördel esitatakse väljavõte „Muinsuskaitseseaduse” 5. peatükist „Kultuuriväärtusega leid” ja käesoleva määruse §-st 6.

§ 3.  Otsinguloa taotlemine

  (1) Otsinguluba võib taotleda füüsiline isik, kes on:
  1) vähemalt 18-aastane;
  2) läbinud koolituse, mille käigus omandatakse oskus ära tunda kultuuriväärtusega asi ja mitte kahjustada leidu või leiukohta.

  (2) Otsinguloa taotleja esitab Muinsuskaitseametile kirjaliku taotluse, milles on märgitud taotleja nimi, isikukood, elukoha aadress, sidevahendite numbrid ja e-posti aadress.

  (3) Taotlusele lisatakse tõend käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud koolituse läbimise kohta.

§ 4.  Taotluse läbivaatamine, loa andmine või andmisest keeldumine

  (1) Muinsuskaitseamet vaatab esitatud taotluse läbi ja otsustab otsinguloa andmise või sellest keeldumise ühe kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

  (2) Muinsuskaitseamet keeldub otsinguloa andmisest juhul, kui:
  1) taotleja ei vasta käesoleva määruse § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele;
  2) taotleja on viimase aasta jooksul oluliselt rikkunud „Muinsuskaitseseaduses” või selle alusel antud õigusaktides kehtestatud nõudeid, eelkõige „Muinsuskaitseseaduse” §-s 32 sätestatud leidja kohustusi või käesoleva määruse §-s 6 sätestatud kultuuriväärtusega asjade otsimisest aruandmise korda.

  (3) Otsinguloa andmisest või sellest keeldumisest teavitatakse otsinguloa taotlejat kirjalikult taasesitatavas vormis viie tööpäeva jooksul.

§ 5.  Otsinguloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Muinsuskaitseamet tunnistab otsinguloa kehtetuks juhul, kui otsinguloa omaja rikub „Muinsuskaitseseaduses” või selle alusel antud õigusaktides kehtestatud nõudeid.

  (2) Otsinguloa kehtetuks tunnistamisest teavitab Muinsuskaitseamet otsinguloa omajat kirjalikult taasesitatavas vormis viie tööpäeva jooksul.

§ 6.  Kultuuriväärtusega asjade otsimisest aruandmine

  (1) Otsinguloa omaja on kohustatud hiljemalt otsinguloa kehtivuse aastale järgneva aasta 31. jaanuariks esitama Muinsuskaitseametile otsinguaruande, milles kajastatakse otsinguloa tähtaja jooksul otsinguvahendit kasutades läbi viidud otsinguid.

  (2) Otsinguaruanne esitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja selles märgitakse:
  1) otsinguloa number;
  2) otsinguvahendit kasutades läbiviidud kultuuriväärtusega asjade otsingute loetelu.

  (3) Kultuuriväärtusega asjade otsingute loetelus esitatakse tabelina järgmised otsinguvahendit kasutades läbiviidud kultuuriväärtusega asjade otsingute andmed:
  1) aeg kuupäevalise täpsusega;
  2) maa-ala vähemalt asustusüksuse täpsusega, võimaluse korral ka geograafiliste koordinaatide, katastriüksuste või muude täpsemate andmetega.

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 19.03.2019, 155

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json