Teksti suurus:

Müokardiinfarktiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2011, 8

Määrus kehtestatakse „Rahvatervise seaduse” § 144 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Müokardiinfarktiregistri asutamine, pidamise eesmärk ja nimetus

  (1) Määrusega asutatakse müokardiinfarktiregister (edaspidi register), mis on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu.

  (2) Registrit peetakse müokardiinfarkti diagnostika ja ravikvaliteedi parandamiseks, tervishoiuteenuse ja müokardiinfarktijuhtude statistika korraldamiseks ning epidemioloogiliseks uurimistööks.

  (3) Registri ametlik nimetus on müokardiinfarktiregister.

  (4) Registri ingliskeelne nimetus on Estonian Myocardial Infarction Registry.

§ 2.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.

  (2) Registri volitatud töötleja on Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum.

2. peatükk Registri ülesehitus ja registrisse kantavad andmed 

§ 3.  Registri ülesehitus

  Registri koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne andmebaas;
  2) digitaalsed alusdokumendid;
  3) arhiveeritud registriandmed.

§ 4.  Registriandmete kaitse

  (1) Registriandmete kaitse hõlmab:
  1) käideldavust, st andmete kaitse juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise eest ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest;
  2) terviklust, st andmete kaitse juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest;
  3) konfidentsiaalsust, st andmete kaitse volitamata töötlemise eest.

  (2) Registriandmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Registri turvaklass on K2T2S2.

  (4) Registri turbeaste on keskmine.

§ 5.  Registrisse esitatavad andmed

  (1) Registrile esitatakse järgmised isikuandmed:
  1) isikukood või sünniaeg;
  2) sugu;
  3) perekonna- ja eesnimi.

  (2) Registrile esitatakse järgmised andmed südame-veresoonkonnahaiguse ja riskitegurite kohta:
  1) varasem südamelihase infarkt;
  2) eelmis(t)e südamelihase infarkti(de) aeg;
  3) stenokardia esinemine enne käesolevat atakki;
  4) krooniline südamepuudulikkus enne käesolevat atakki;
  5) varasem ajuinfarkt;
  6) anamneesis perifeersete veresoonte haigused;
  7) varasem koronaarangioplastika;
  8) varasem aortokoronaarne šunteerimine;
  9) patsiendi pikkus ja kaal;
  10) suitsetamine;
  11) diabeet;
  12) diabeedi diagnoosimine käesoleval hospitaliseerimisel;
  13) arteriaalne hüpertensioon;
  14) perekonnaanamneesis südame isheemiatõbi;
  15) düslipideemia.

  (3) Registrile esitatakse järgmised andmed patsiendi seisundi kohta haiglasse saabumisel:
  1) ataki algusaeg;
  2) aeg esimeste sümptomite algusest kuni ravi alustamiseni;
  3) andmed patsiendi ületoomise kohta teisest haiglast või osakonnast;
  4) haiglasse saabumise kuupäev ja kellaaeg;
  5) prevaleeruv sümptom;
  6) pulsisagedus;
  7) süstoolne vererõhk;
  8) Killipi klass;
  9) elektrokardiogrammi rütm;
  10) elektrokardiogrammis QRS kirjeldus;
  11) elektrokardiogrammis ST segmendi muutused.

  (4) Registrile esitatakse järgmised andmed ravimi, uuringu ja tüsistuse kohta haiglaperioodil:
  1) osakonda saabumise kuupäev ja kellaaeg;
  2) ravimiuuringus osalemine;
  3) antiagregandid;
  4) antikoagulandid;
  5) glükoproteiin IIb/IIIa inhibiitorid;
  6) β-blokaatorid;
  7) Ca-kanali blokaatorid;
  8) diureetikumid;
  9) inotroopsed ravimid;
  10) südameglükosiidid;
  11) antiarütmikumid;
  12) nitraadid;
  13) AKE-inhibiitorid;
  14) angiotensiin II retseptori blokaatorid;
  15) statiinid;
  16) muud lipiide langetavad ravimid;
  17) kontratseptiivid/hormoonasendusravi;
  18) antidiabeetiline ravi;
  19) trombolüütiline ravi;
  20) trombolüütiliseks raviks kasutatud ravim;
  21) teises haiglas trombolüüsi tegemine;
  22) põhjus, miks trombolüüsi ei tehtud;
  23) koronaarangiograafia teostamine ja teostamise aeg;
  24) koronaarangiograafia valem;
  25) koronaarangioplastika teostamine ja teostamise aeg;
  26) TIMI vool;
  27) stendi kasutamine;
  28) sulguri kasutamine ja paigaldamise kuupäev;
  29) aortokoronaarne šunteerimine ja šunteerimise aeg;
  30) elektrokardiostimulatsiooni kasutamine;
  31) ehhokardiograafia teostamine;
  32) väljutusfraktsiooni väärtus ehhokardiograafial;
  33) stresstesti tegemine;
  34) stresstesti tulemused;
  35) laboritulemused;
  36) südameseiskus;
  37) kardiogeenne šokk;
  38) kardiogeenne kopsuturse;
  39) uus südamelihase infarkt;
  40) ajuinfarkt;
  41) stenokardia püsimine ravi foonil;
  42) verejooks;
  43) mehhaanilised komplikatsioonid.

  (5) Registrile esitatakse järgmised andmed müokardiinfarkti diagnoosi kohta:
  1) muutused biokeemilistes markerites;
  2) diagnoos väljakirjutamisel;
  3) võimalik iatrogeenne atakk;
  4) põhihaigus haigusloost (RHK 10 diagnoosid I21 või I22);
  5) Q-saki olemasolu;
  6) kliiniline diagnoos või surmatunnistuse diagnoosid.

  (6) Registrile esitatakse järgmised andmed ambulatoorse ravisoovituse kohta patsiendi väljakirjutamisel haiglast:
  1) aspiriin;
  2) antiagregandid;
  3) antikoagulandid;
  4) β-blokaatorid;
  5) AKE-inhibiitorid;
  6) angiotensiin II retseptori blokaatorid;
  7) Ca-kanali blokaatorid;
  8) nitraadid;
  9) statiinid;
  10) antidiabeetiline ravi.

  (7) Registrile esitatakse järgmised andmed haiglast lahkumise kohta:
  1) haiglast lahkumise kuupäev, kellaaeg ja koht;
  2) lahangu teostamine;
  3) lahanguleid;
  4) kokkuvõte lahanguleiust.

  (8) Registrisse esitatakse järgmised andmed andmete esitaja kohta:
  1) andmed raviarsti kohta;
  2) andmed tervishoiuteenuse osutaja kohta;
  3) andmed teatise täitmise aja kohta;
  4) andmed teatise täitja kohta.

  (9) Registrile esitatakse jälgimisperioodi kohta andmed ravimite väljakirjutamise ja annuste kohta.

  (10) Registrisse ei kanta andmeid Eestis ajutiselt viibivate isikute kohta.

§ 6.  Andmete õiguslik tähendus

  Registriandmetel on informatiivne tähendus.

3. peatükk Andmete esitamine registrile 

§ 7.  Andmete esitajad

  (1) Registrile esitavad andmeid kõik müokardiinfarktijuhte nii elupuhuselt kui ka pärast surma diagnoosivad ja müokardiinfarkti haiget ravivad tervishoiuteenuse osutajad.

  (2) Registrile esitatakse andmed iga müokardiinfarktijuhu kohta järgmiste rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnendas väljaandes (RHK 10) toodud diagnooside järgi:
  1) I21.0–I21.9 äge müokardiinfarkt;
  2) I22.0–I22.9 äge korduv müokardiinfarkt.

§ 8.  Muud isikud andmeandjana

  (1) Eesti rahvastikuregister edastab registrile:
  1) patsiendi isikuandmed;
  2) patsiendi riigist lahkumise andmed.

  (2) Surma põhjuste register edastab registrile andmed surma fakti, aja, põhjuse ja koha kohta.

  (3) Tervise infosüsteem edastab registrile andmed:
  1) järgmiste müokardiinfarktiga patsiendi prognoosi mõjutavate ravimite väljakirjutamise ja annuste kohta (loetelu vastavalt ATC koodidele): A10 (diabeedi raviks kasutatavad ained), B01 (tromboosivastased ained), C07 (beetablokaatorid), C09 (reniin-angiotensiinsüsteemi toimivad ained), ja C10 (lipiidisisaldust muutvad ained);
  2) retsepti väljakirjutamise diagnoosi ja kuupäeva kohta;
  3) väljakirjutatud ravimite väljaostmise fakti ja kuupäeva kohta.

§ 9.  Andmete registrile esitamise kord

  (1) Tervishoiuteenuse osutajad esitavad registrile müokardiinfarktijuhu andmed hiljemalt patsiendi haiglast väljakirjutamise või surmale järgneva kuu 14. kuupäevaks.

  (2) Registrile esitatakse andmed digitaalselt. Andmete digitaalsel esitamisel kasutatakse digitaalallkirja „Digitaalallkirja seaduses” sätestatud korras.

  (3) Andmete õigeaegse registrile esitamise eest vastutab tervishoiuteenuse osutaja.

§ 10.  Registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Registrile andmete esitajal on õigus esitatud andmeid parandada 30 päeva jooksul andmete esitamisest.

  (2) Lõikes 1 nimetatud tähtaja möödumisel esitab andmete esitaja volitatud töötlejale uued andmed, mille alusel volitatud töötleja parandab kande 30 kalendripäeva jooksul.

  (3) Registri volitatud töötlejale esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (4) Registrist väljastatavate andmete vastavuse eest registrile esitatud andmetele vastutab volitatud töötleja.

  (5) Registrisse kantud andmete õigsuse kontrollimiseks ja andmete tervikluse tagamiseks on registri volitatud töötlejal õigus seaduses sätestatud korras teha andmete esitajale täpsustavaid päringuid ning saada andmeid teistest riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

  (6) Registri volitatud töötleja säilitab teabe registrisse andmete lisamise ja nende parandamise kohta digitaalses andmebaasis.

  (7) Registri volitatud töötleja suleb andmebaasis elektroonilise äramärkimise teel andmed, mille õigsus on vaidlustatud. Andmed jäävad suletuks andmete õigsuse kindlakstegemiseni. Vajadusel tehakse parandused.

4. peatükk Juurdepääs registrisse kantud andmetele 

§ 11.  Juurdepääs registri andmetele ja andmete väljastamine

  (1) Registriandmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas „Avaliku teabe seadusega” ja „Isikuandmete kaitse seadusega”.

  (2) Volitatud töötleja tagab avalikkusele veebilehe kaudu juurdepääsu registriandmete põhjal koostatud statistilistele aruannetele.

  (3) Tervishoiuteenuse osutajale võimaldatakse juurdepääs tema esitatud andmete statistikale.

  (4) Digitaalsesse andmebaasi kantud andmete sisestamise, muutmise, kustutamise ja arhiveerimise üle peetav arvestus on digitaalne ning sisaldab muu hulgas toimingu tegija nime ja toimingu tegemise aega.

§ 12.  Andmevahetus

  Andmevahetus teiste andmekogudega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu „Avaliku teabe seaduse” § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud õigusakti kohaselt.

5. peatükk Registrisse kantud andmete säilitamine 

§ 13.  Andmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Andmete arhiveerimisel, säilitamisel ja hävitamisel lähtutakse „Arhiiviseadusest” ja vastutava töötleja kehtestatud korrast.

  (2) Volitatud töötleja säilitab registrisse kantud andmeid alaliselt.

  (3) Paragrahvi 11 lõikes 4 nimetatud andmeid säilitatakse 5 aastat.

6. peatükk Registri finantseerimine ja likvideerimine 

§ 14.  Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 15.  Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

  (2) Register likvideeritakse kooskõlas „Arhiiviseadusega” ja „Avaliku teabe seaduse” § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.

7. peatükk Rakendussäte 

§ 16.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

  (2) Määruse § 8 lõige 3 jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 13.03.2019, 214

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json