Teksti suurus:

Alkoholi maksumärkide andmekogu põhimäärus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 23.03.2012, 9

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 496 lõike 4 alusel.

1. peatükk Andmekogu nimetus, selle pidamine ja andmekogusse kantavad andmed 

§ 1.  Andmekogu nimetus

  Andmekogu nimetus on „Alkoholi maksumärkide andmekogu” (edaspidi andmekogu).

§ 2.  Andmekogu pidamine

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

  (2) Andmekogu andmekandjad on elektroonilised, asendustoimingute käigus paberdokumentidel kogutud andmed sisestatakse süsteemi taaskäivitumisel andmekogusse elektrooniliselt.

§ 3.  Andmete esitaja ja andmekogusse andmete kandmine

  (1) Isik kannab andmekogusse andmed järgmiste toimingute korral:
  1) maksumärkide tellimine;
  2) maksumärkide kinnitamine alkoholi müügipakendile;
  3) maksumärgistamise tähtpäeva pikendamise taotlemine;
  4) maksumärkide tagastamine;
  5) maksumärkide kehtetuks tunnistamise taotlemine;
  6) maksumärgistatud alkoholi tarbimisse lubamine;
  7) maksumärgistatud alkoholi lähetamine teise aktsiisilattu.

  (2) Maksuhaldur kannab andmekogusse andmed järgmiste toimingute korral:
  1) maksumärkide vastuvõtmine nende trükkijalt;
  2) maksumärkide väljastamine;
  3) maksumärgistamise tähtpäeva pikendamine;
  4) maksumärkide tagastamine;
  5) maksumärkide mahakandmine, hävitamine ja kehtetuks tunnistamine;
  6) alkoholi müügipakenditele kinnitatud maksumärkide kontrollimine.

  (3) Maksuhaldur kannab andmekogusse märkused maksumärkidega seotud toimingute kohta ning selgitused toimingute tühistamisel.

§ 4.  Maksumärkidega toiminguid tegeva isiku andmed

  (1) Maksumärkidega toiminguid tegeva isiku kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) maksumärke telliva isiku ärinimi, äriregistrikood, juriidiline aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
  2) maksumärkide vastuvõtja nimi ja isikukood;
  3) isiku aktsiisilaopidajana või registreeritud kaubasaajana registreerimise number;
  4) aktsiisi maksmise tagatise olemasolu;
  5) märge registreeringu olemasolu kohta majandustegevuse registris;
  6) maksumärgistaja isiku ärinimi, äriregistrikood, juriidiline aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
  7) maksumärgistamise koha aadress ja staatus (aktsiisiladu, registreeritud kaubasaaja tegevuskoht, tolliladu või muu);
  8) maksumärgistaja aktsiisilaopidajana või registreeritud kaubasaajana registreerimise number.

  (2) Maksuhalduri kohta kantakse andmekogusse maksumärkidega toiminguid tegeva ametniku nimi, tarbimisse lubatud alkoholi maksumärke kontrolliva asutuse ja ametniku nimi ning kontrollimise aeg.

§ 5.  Maksumärkide andmed

  (1) Maksumärkide kohta kantakse andmekogusse nendega tehtud toimingute lõikes järgmised andmed:
  1) toimingu number, dokumendiregistris registreerimise number ja toimingu tegemise kuupäev;
  2) maksumärkide arv ja numbrid;
  3) maksumärkide saatelehe number;
  4) poolide arv ja maksumärkide arv poolides;
  5) maksumärkide soovitav kättesaamise aeg;
  6) maksumärgistamise tähtaeg, sealhulgas pikendatud tähtaeg;
  7) maksumärkide tagastamise põhjendus;
  8) maksumärkide hävitamise akti number;
  9) maksumärkide staatus;
  10) aktsiisilattu lähetamise või tarbimisse lubamise korral XML-faili nimi.

  (2) Maksumärkide staatuseks märgitakse:
  1) „laos”, kui maksuhaldur on maksumärgid trükkijalt vastu võtnud ja need on tema valduses;
  2) „väljastatud”, kui maksumärkide saaja on maksumärgid maksuhaldurilt vastu võtnud;
  3) „tootele kinnitatud”, kui maksumärgid on tootele kinnitatult aktsiisilaos või tollilaos;
  4) „aktsiisilaos”, kui alkoholi müügipakendile kinnitatud maksumärgid on toimetatud teise aktsiisilattu;
  5) „tarbimises”, kui maksumärgistatud alkohol on lubatud tarbimisse;
  6) „praak”, kui maksumärgid on defektsed;
  7) „rikutud”, kui alkoholi maksumärgistamise käigus rikutud maksumärgid on tagastatud maksuhaldurile;
  8) „kadunud”, kui maksumärgid on kadunud enne nende väljastamist tellijale;
  9) „kehtetu”, kui maksuhaldur on tunnistanud maksumärgistamise käigus kadunud või tootele kinnitatud maksumärgid kehtetuks;
  10) „hävitatud”, kui maksuhaldur on korraldanud maksumärkide hävitamise.

§ 6.  Maksumärgistatud alkoholi andmed

  Maksumärgistatud alkoholi kohta kantakse andmekogusse maksumärkide numbrite lõikes järgmised andmed:
  1) alkoholi liik ja tootenimi, alkoholi kogus müügipakendis, alkoholi etanoolisisaldus, märge alkoholiregistrisse kandmise kohta ja alkoholiregistri registrikande number selle olemasolul alkoholi müügipakenditele kinnitatud maksumärkide numbrite lõikes;
  2) alkoholi saatedokumendi liik (IM4, SAAD, A, T) ja selle number maksumärgistatud alkoholi tarbimisse lubamisel või teise aktsiisilattu lähetamisel;
  3) alkoholi lähetamise sihtriik, kui kaup lähetatakse väljapoole Eestit.

§ 7.  Maksumärgistatud alkoholi käitleja andmed

  Maksumärgistatud alkoholi käitleja kohta kantakse andmekogusse maksumärkide numbrite lõikes järgmised andmed:
  1) alkoholi ajutises aktsiisivabastuses vastu võtva aktsiisilaopidaja ja aktsiisilao number, isiku ärinimi ning selle füüsilise isiku nimi, kes aktsiisilaopidaja nimel võtab vastu maksumärgistatud alkoholi;
  2) aktsiisilaost tarbimisse lubatud alkoholi vastuvõtja nimi, äriregistrikood ja aadress;
  3) tarbimisse lubatud alkoholi teise liikmesriiki lähetava isiku ärinimi, äriregistrikood, kontaktisiku nimi, isikukood, telefoninumber ja e-posti aadress.

2. peatükk Andmekogu õiguslik tähendus, kaitse ja säilimine 

§ 8.  Andmekogu andmete õigsus ja õiguslik tähendus

  (1) Andmekogusse kantud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Andmekogusse kantud andmetel on õiguslik tähendus alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses sätestatud ulatuses.

§ 9.  Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Vea ilmnemisel on andmete esitaja kohustatud andmekogusse kantud vigased andmed viivitamata parandama. Kui andmete esitajal ei ole võimalik andmekogu andmeid ise muuta, esitab ta andmekogu andmete parandamiseks vastutavale töötlejale taotluse, mis sisaldab andmete esitaja nime, kontaktandmed ja vajalikud andmed muudatuse tegemise kohta.

  (2) Kui on tekkinud kahtlus esitatud andmete õigsuses, on andmekogu vastutaval töötlejal õigus esitada andmete esitajale järelepärimisi ja nõuda õigeid andmeid tõendavaid dokumente.

§ 10.  Andmekogusse kantud andmete turvalisus

  (1) Andmekogu vastutav töötleja tagab andmekogusse kantud andmete terviklikkuse ja käideldavuse, samuti andmekogu pidamise ning andmekogusse kantud andmete töötlemise, kaitse, säilimise ja arhiveerimise füüsiliste, organisatsiooniliste ja infotehnoloogiliste meetmetega.

  (2) Andmekogusse kantud andmete turvaklass on K2T2S2. Andmekogu turbeaste on keskmine (M). Avalikule päringule väljastatavate andmete turvaklass on K2T2S0.

§ 11.  Andmekogusse kantud andmete väljastamine

  Andmekogusse kantud andmeid väljastatakse:
  1) ettevõtjale tema esindatava ettevõtte andmete ulatuses;
  2) avaliku päringu teostajale vaid alkoholi nimetuse, etanoolisisalduse ja müügipakendis koguse kohta, samuti alkoholi tarbimisse lubamise kuupäeva kohta;
  3) maksukorralduse seaduse §-de 29 ja 30 alusel.

§ 12.  Andmekogu andmete säilitamine

  Andmekogu andmed arhiveeritakse. Arhiveeritud andmekogu andmeid säilitatakse seitse aastat andmete esitamise aastast arvates.

3. peatükk Andmekogu rahastamine ja pidamise lõpetamine 

§ 13.  Andmekogu pidamise rahastamine

  Andmekogu pidamist rahastatakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena andmekogu vastutavale töötlejale selleks eraldatud vahenditest.

§ 14.  Andmekogu pidamise lõpetamine

  Andmekogu pidamine lõpetatakse andmekogu pidamise kohustuse lõppemisel kooskõlas arhiiviseadusega ja avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.

4. peatükk Rakendussäte 

§ 15.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2012. aasta 1. aprillil.

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 20.10.2017, 20

/otsingu_soovitused.json