Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Restaureerimistoetuste ja -preemiate määramise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2012, 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määruse eesmärk on kaasa aidata Viljandi linna arhitektuuripärandi, linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud miljööpiirkondade säilitamise, kaitsmise ja teadvustamise toetamisele.

  (2) Restaureerimistoetuse (edaspidi toetus) ja -preemia (edaspidi preemia) määramise kord sätestab Viljandi linna eelarvest toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse ning preemia määramise alused ja korra.

  (3) Ehitiseks käesoleva määruse mõistes on hoone või rajatis, mis on arhitektuuriväärtuslik, riikliku kaitse all olev, Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal (edaspidi muinsuskaitseala), selle kaitsevööndis või miljööväärtuslikul alal.

  (4) Restaureerimine käesoleva määruse mõistes tähendab originaaldetaili põhimahus säilitamist ja taastamist. Puuduolevad või kahjustatud osad valmistatakse säilinud detailide eeskujul, kasutades samu materjale. Kui restaureerimine ei ole enam võimalik (detail ei ole säilinud või on täiesti amortiseerunud), siis tuleb uus detail valmistada vana täpse koopiana (algupärased materjalid, mõõdud, kujundus, profiilid, värvilahendus ja -tüüp). Kui originaaldetail ei ole säilinud, võetakse uue detaili tegemisel aluseks inventariseerimisjoonised, vanad fotod või mõne teise, piirkonnale iseloomuliku ehitise originaaldetail.

§ 2.   Toetuse objekt

  (1) Eelistatult toetatakse ehitiste avariilise olukorra likvideerimist, arhitektuursete originaal- ehk ehitusaegsete detailide (rõdud, trepid, sambad, piirded jne), avatäidete (uksed, aknad, luugid jne) restaureerimist ja/või selleks vajaliku projektdokumentatsiooni koostamist.

  (2) Toetuse objektiks ei ole ehitise detailid, mille tehnilise seisundi säilitamiseks tehakse perioodilisi hooldusremonttöid (vihmaveesüsteemide puhastamine ja korrastamine, purunenud klaaside asendamine, katuse hooldustööd jms).

§ 3.   Toetuse suurus

  (1) Toetusega soodustatakse konkreetse töö teostamist kuni 50 % ulatuses.

  (2) Toetuse suuruse määramisel arvestatakse objekti ajaloolis-kultuurilist väärtust, kusjuures eelistatakse detaili restaureerimistöid säilinud originaaldetaili alusel valmistatavale koopiale.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust võivad taotleda juriidilised ja füüsilised isikud, kelle omandis, valduses või halduses on paragrahvi 1 lõikes 3 loetletud ehitised.

  (2) Viljandi Linnavalitsuse arhitektuuri- ja planeerimisamet (edaspidi amet) informeerib avalikkust toetuse taotlemise võimalustest vähemalt üks kord aastas kohalikus ajalehes ja pidevalt Viljandi linna kodulehel.

  (3) Toetuse taotlemise aluseks on kirjalik avaldus, mis esitatakse ametile hiljemalt iga aasta 1. märtsiks.

  (4) Toetuse taotlemise kord ja avalduse vorm on kättesaadavad Viljandi linna kodulehel www.viljandi.ee ja ametis. Toetuse avalduse vormi kinnitab linnavalitsus.

  (5) Avaldus peab sisaldama:
  1) taotleja nime, aadressi ja sidevahendite numbreid;
  2) ehitise aadressi;
  3) tööde loetelu, milleks toetust taotletakse;
  4) taotletavat summat;
  5) panga nime ja arvelduskonto numbrit, kuhu toetus üle kanda;
  6) teiste rahastamisallikate äranäitamist.

  (6) Avaldusele kirjutab alla ehitise omanik/omanikud või volitatud juriidiline/füüsiline isik või seaduslik valdaja või hoone haldaja. Kaasomandi puhul, samuti projektdokumentatsiooni koostamise korral, peab avaldus sisaldama kõikide omanike allkirju nõusoleku kohta nende tööde teostamiseks.

  (7) Avaldusele lisatakse:
  1) ehitise õiguspärast valdamist või haldamist tõendav dokument;
  2) arhitektuursete detailide ja avatäidete restaureerimise puhul ülesmõõtmisjoonis(ed);
  3) fotod ehitisest ja restaureeritavatest detailidest enne tööde algust;
  4) mälestistel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitseametiga kooskõlastatud projektdokumentatsioon. Arhitektuuriväärtuslike ja vanalinna muinsuskaitse kaitsevööndis või miljööväärtuslikul alal asuvate ehitiste restaureerimiseks nõutava projektdokumentatsiooni kooskõlastab amet, riikliku kaitse all olevate ehitiste ning muinsuskaitsealal asuvate ehitiste restaureerimiseks nõutava projektdokumentatsiooni kooskõlastab amet ja Muinsuskaitseamet.

  (8) Kui avaldusega jäetakse esitamata käesoleva paragrahvi lõigetes 5, 6 ja 7 nõutud andmed või dokumendid või kui avalduses on muid puudusi, määrab amet avalduse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jätab amet avalduse läbi vaatamata.

§ 5.   Toetuse avalduse menetlemine

  (1) Taotlusi menetleb Viljandi Linnavalitsuse korraldusega moodustatud restaureerimistoetuste määramise komisjon (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjon võib avalduse edastada arvamuse saamiseks vastava eriala eksperdile.

  (3) Taotlust ei menetleta järgmistel juhtudel:
  1) kui taotleja ei ole esitanud kõiki käesolevas määruses ettenähtud andmeid või dokumente;
  2) taotlejale on antud tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, kuid taotleja ei ole puudusi tähtajaks kõrvaldanud;
  3) kui taotleja on esitanud teadvalt ebaõigeid andmeid.

§ 6.   Toetuse määramine

  (1) Toetus määratakse linnavalitsuse korraldusega iga aasta 15. aprilliks.

  (2) Toetuse saajad avalikustatakse Viljandi linna kodulehel ja kohalikus ajalehes.

  (3) Toetuse saajatele saadetakse koopia linnavalitsuse korraldusest toetuse määramise kohta.

  (4) Leping toetuse saajaga sõlmitakse pärast linnavalitsuse poolt toetuse määramist.

  (5) Lepingus sätestatakse:
  1) lepingupooled;
  2) toetussumma suurus;
  3) lepingupoolte õigused, kohustused ja vastutus;
  4) aruande esitamise kord ja tähtaeg;
  5) toetuse maksmise kord ja tähtaeg;
  6) lepingu muutmise tingimused ja kord;
  7) lepingu lõpetamise tingimused ja kord;
  8) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

  (6) Toetuse saaja esitab ametile aruande lõpetatud restaureerimistööde kohta lepingus sätestatud tähtajaks. Aruanne peab olema kinnitatud hiljemalt sama aasta 1. detsembriks. Toetuse aruande vormi kinnitab linnavalitsus.

  (7) Toetus makstakse välja pärast lepingus kirjeldatud tööde lõpetamist, toetuse saaja poolt aruande esitamist ja vastuvõtu aktile allakirjutamist lepingupoolte poolt.

  (8) Toetus on õigus jätta välja maksmata järgmistel juhtudel:
  1) kui taotleja ei ole kinni pidanud lepingus sätestatud tingimustest;
  2) kui restaureerimistööd ei ole kvaliteetsed või ei vasta projektile;
  3) kui taotlejal on sissenõutavad võlgnevused Viljandi linna ees.

  (9) Leping lõpetatakse käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud asjaolude ilmnemisel. Lepingu lõpetamise otsustab linnavalitsus. Lepingu lõpetamise korral taotlejale toetust välja ei maksta.

§ 7.   Preemiate määramine

  (1) Preemia määratakse paragrahvi 1 lõikes 3 loetletud ehitiste omanike poolt tehtud restaureerimis- ja hooldustööde eest.

  (2) Ettepanekud preemiate määramiseks teeb linnavalitsusele komisjon. Preemia määratakse linnavalitsuse korraldusega.

  (3) Preemia saajad avalikustatakse linna kodulehel ja kohalikus ajalehes.

§ 8.   Järelevalve ja vastutus

  Komisjonil on õigus igal ajal nõuda toetuse saajalt lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente restaureerimistööde teostamise kohta.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 29.04.2005 määrus nr 106 “Restaureerimistoetuste ja -preemiate määramise kord”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2022, 28

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json