Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Ülenurme valla avalike internetipunktide kasutamise eeskiri

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Ülenurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2012, 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja Ülenurme valla raamatukogude kasutamise eeskirja § 3 lg 2 alusel.

§ 1.   Avalik inernetipunkt (edaspidi AIP) on internetiteenuse kasutamiseks avatud kõigile soovijatele alates 14.eluaastast (AIP-i konsultandi loal võib kasutaja olla ka noorem), kellel on eelnev arvutikasutamise kogemus.

§ 2.   AIP kasutamine on tasuta.

§ 3.   AIP on mõeldud informatsiooni hankimiseks internetist, õppetööks, referaatide koostamiseks.

§ 4.   AIP külastajad registreerivad end päevikusse. Arvutite kasutamise aega on võimalik ette registreerida kuni 7 tööpäeva.

§ 5.   AIP-i kasutusaeg on ühele kasutajale üks tund päevas, vajadusel veel üks lisatund, kui puudub uus kasutaja ning on olemas AIP-i konsultandi nõusolek.

[Muudetud Ülenurme Vallavolikogu 11.10.2011 määrusega nr 13 - jõust. 13.10.2011]

§ 6.   Enne AIP-i teenuste kasutamist esitab külastaja õpilaspileti või ID-kaardi ning annab allkirja AIP-i kasutamise eeskirjaga nõustumise kohta.

§ 7.   Teenindav AIP-i konsultant:

  (1) registreerib eelnevalt AIP-I kasutajad kohapeal või telefoni või e-posti teel;
[Muudetud Ülenurme Vallavolikogu 11.10.2011 määrusega nr 13 - jõust. 13.10.2011]

  (2) käivitab ja lülitab välja arvutid;

  (3) kontrollib arvutite korrasolekut,

  (4) annab juhiseid AIP-I kasutamiseks;

  (5) tõkestab arvutite väärkasutamise

  (6) kontrollib arvutite kasutamise aega;

  (7) teavitab arvuti rikkes arvutite lepingulist hooldajat ja korraldab selle remondi;

  (8) võib vajadusel lõpetada arvuti ja internet kasutamise hooldustöödeks enne tööaja lõppu;

  (9) kontrollib käesoleva eeskirja järgimist.

§ 8.   AIP-i kasutajal on õigus:

  (1) eelneval registreerimisel määratud ajal kasutada AIP-i arvuteid;

  (2) saada konsultatsiooni AIP-i konsultandilt

§ 9.   AIP-i kasutaja kohustub:

  (1) mitte muutma arvutite konfiguratsiooni ning installeerima tarkvara;

  (2) täitma AIP-i konsultandi korraldusi

  (3) koheselt teatama tõrgetest arvuti või programmi käivitumisel, riistvara mitte korrasolekust, lõhkumisest või kadumisest AIP-i konsultandile;

  (4) erikokkuleppeta kasutama arvutit üksinda, austades teiste inimeste privaatsust.

§ 10.   AIP-i kasutajal on keelatud:

  (1) häirida teisi kasutajaid ja ruumis viibijaid;

  (2) AIP-i töökohal süüa, juua ja suitsetada;

  (3) tegevus, mis ei vasta kehtivatele õigusaktidele ja heale tavale (nt vaenu õhutavate, pornograafilise ja erootilise sisuga lehekülgede külastamine);
[Muudetud Ülenurme Vallavolikogu 11.10.2011 määrusega nr 13 - jõust. 13.10.2011]

  (4) omavoliliselt arvuteid välja lülitada või alglaadida.

§ 11.   AIP-i varasse tuleb suhtuda heaperemehelikult. Ruumi ja inventari tahtlikul rikkumisel on AIP-i kasutaja kohustatud hüvitama tema süül tekkinud kahju vastavalt kehtivale seadusandlusele.

§ 12.   Ülenurme valla raamatukogud ei vastuta AIP-i kasutajate poolt autoriõiguse seaduse rikkumise ja laivõrgus kordasaadetud tegude tagajärgede eest, vastutus oma käitumise eest lasub täielikult AIP-i kasutajal.

§ 13.   Eeskirjade rikkumisel kaotab külastaja õiguse kasutada AIP-i teenuseid üheks kuuks. Korduval eeskirjade eiramisel võtab raamatukogu AIP-i kasutamise õiguse ära kuni üheks aastaks.

[Muudetud Ülenurme Vallavolikogu 11.10.2011 määrusega nr 13 - jõust. 13.10.2011]

§ 14.   [ Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 15.   Määrus jõustub 18.detsembril 2008.

Väljaandja:Ülenurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2021, 21

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json