Teksti suurus:

Vabatahtliku merepäästja kulutuste hüvitamise ulatus ja kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 11.09.2012, 2

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 10816 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse vabatahtliku merepäästja transpordi-, side-, koolitus- ning muude Politsei- ja Piirivalveameti ja mittetulundusühingu vahel sõlmitud vabatahtliku merepäästetöö korraldamise ja ennetustöö tegemise lepingus ettenähtud ning vabatahtliku merepäästja ülesannete täitmiseks vajalike kulutuste hüvitamise ulatus ja kord.

§ 2.  Kulutuste hüvitamise taotleja

  Määruses sätestatud kulutuste hüvitamise taotlejaks on:
  1) isik, kes on vabatahtlik merepäästja politsei ja piirivalve seaduse § 1081 lõike 1 tähenduses;
  2) mittetulundusühing, kellega Politsei- ja Piirivalveamet on sõlminud tsiviilõigusliku lepingu merepäästetööl osalevate vabatahtlike merepäästjate tegevuse korraldamiseks ja merepäästetöö tegemiseks.

§ 3.  Kulutuste liigid

  (1) Politsei- ja Piirivalveamet hüvitab §-s 2 nimetatud taotlejale Politsei- ja Piirivalveameti ning mittetulundusühingu vahel sõlmitud vabatahtliku merepäästetöö korraldamise lepingus ettenähtud ja vabatahtliku merepäästja ülesannete täitmiseks vajalikud järgmised kulutused:
  1) vahetult merepäästetööga seotud transpordi- ja sidekulutused;
  2) esimese ja teise astme õppel ning täiendusõppel osalemise kulutused;
  3) muud vabatahtliku merepäästetöö korraldamisega vahetult seotud kulutused.

  (2) Politsei- ja Piirivalveamet hüvitab §-s 2 nimetatud taotlejale Politsei- ja Piirivalveameti ning mittetulundusühingu vahel sõlmitud vabatahtliku ennetustöö tegemise lepingus ettenähtud ja ennetustöö tegemisel vajalikud järgmised kulutused:
  1) ennetustööga seotud transpordi- ja sidekulutused;
  2) ennetustööks vajalikud kulutused koolitusele;
  3) ennetustööks vajalikud muud kulutused.

§ 4.  Kulutuste hüvitamise ulatus

  (1) Kulutused hüvitatakse vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti ja mittetulundusühingu vahel sõlmitud tsiviilõiguslikus lepingus kokkulepitule.

  (2) Politsei- ja Piirivalveamet hüvitab kulutused, mis on põhjendatud, vajalikud ning seotud merepäästetöö korraldamise ja ennetustöö tegemisega.

  (3) Paragrahvis 3 nimetatud kulutuste hüvitamise taotlemisel lähtub kulutuste hüvitamise taotleja otsestest kuludest ja kasutatud seadme või muu vahendi harilikust väärtusest tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 65 tähenduses.

§ 5.  Taotluse esitamise kord

  (1) Hüvitise taotleja esitab § 3 lõike 1 punktides 1 ja 2 ning lõikes 2 nimetatud kulutuste hüvitamiseks taotluse ja üksikasjaliku kulutuste arvestuse 14 kalendripäeva jooksul, arvates merepäästetööde või ennetustöö lõpetamise päevast või päevast, mil isik sai teada või oleks pidanud teada saama kulutuste tekkimisest.

  (2) Hüvitise taotleja esitab § 3 lõike 1 punktis 3 nimetatud kulutuste hüvitamiseks taotluse üks kord aastas.

  (3) Taotlus ja kulutuste arvestus esitatakse Politsei- ja Piirivalveametile.

§ 6.  Taotluse läbivaatamise kord

  Politsei- ja Piirivalveamet kontrollib kulutuste arvestuses esitatud andmeid ning määrab ebatäpsuste korral tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

§ 7.  Hüvitise maksmise kord

  (1) Politsei- ja Piirivalveamet hüvitab §-s 3 nimetatud kulutused hüvitise taotlejale 14 kalendripäeva jooksul nõuetele vastava taotluse saamisest.

  (2) Kulutused hüvitatakse Politsei- ja Piirivalveameti eelarvest.

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 27.05.2022, 60

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json