Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Järvakandi Aleviraamatukogu kasutamise eeskiri

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 13.11.2012, 48

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse ja Järvakandi Aleviraamatukogu põhimääruse paragrahvi 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev raamatukogu kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib lugejateeninduse, lugejate õigused ja kohustused Järvakandi Aleviraamatukogus (edaspidi raamatukogu).

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas eeskirjas sisalduvad mõisted:
  1) trükis - trükitehnika vahenditega paljundatud väljaanne (raamat, ajaleht, ajakiri, repro, kaart jne.);
  2) auvis - vahend heli foto- ja videosalvestuse jaoks (helilint, - plaat, film jne), milles leiduva informatsiooni nähtavaks ja kuuldavaks tegemiseks on vajalik spetsiaalne seade;
  3) teavik - mistahes objekt raamatukogus, millele on talletatud informatsioon;
  4) teeninduspiirkond - Järvakandi valla territoorium;
  5) lugemisala - raamatukogu ruumi osa, kus asuvad riiulid ja lugemislauad.

§ 3.   Teenused

  Raamatukogu põhiteenused:
  1) teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus,
  2) üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine.

§ 4.   Raamatukogu kasutamine

  Raamatukogu põhiteenuseid võivad kasutada kõik füüsilised ja juriidilised isikud, välja arvatud need, kellelt on võetud vastavalt rahvaraamatukogu seadusele raamatukogu kasutamise õigus. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

§ 5.   Tasulised teenused

  Raamatukogu eriteenused- paljundustööd, printimine, ruumide üür on tasulised. Tasu suuruse kinnitab Järvakandi Vallavalitsus. Raamatukogudevahelise laenutamise kasutamise puhul tasub teaviku postikulu lugeja.

§ 6.   Ettepanekute esitamine

  Ettepanekuid raamatukoguteeninduse korralduse muutmise kohta võib teha raamatukogu juhatajale või nõukogule.

2. peatükk Lugejaks registreerimine 

§ 7.   Lugejaks registreerimine

  Raamatukogu lugejaks registreeritakse isikutunnistuse, passi või muu isikukoodi ja fotoga dokumendi alusel. Eelkooliealised lapsed ja algklasside õpilased registreeritakse lugejaks lapsevanema või eestkostja nõusolekul.

§ 8.   Eeskirja tutvustamine

  Lugejaks registreerimisel tehakse lugejale teatavaks käesolev eeskiri. Registreerimisvihikus tõendab lugeja oma allkirjaga, et tunneb ja kohustub kasutamise eeskirja täitma.

§ 9.   Lugejapilet

  Lugejaks registreerinule väljastatakse lugejapilet, mis annab raamatukogu kasutamise õiguse. Raamatukogu teenuse kasutamisel esitab lugeja lugejapileti.

§ 10.   Lugejate ümberregistreerimine

  Iga aasta alguses toimub lugejate ümberregistreerimine ja isikuandmete kontroll.

3. peatükk Teavikute kasutamine ja laenutamine 

§ 11.   Laenutamine

  Raamatukogu laenutab üldjuhul korraga koju kuni 6 raamatut tagastamistähtajaga 28 päeva. Kuuvanuseid ja vanemaid ajalehti ning 6 kuu vanuseid ja vanemaid ajakirju laenutatakse koju tähtajaga 7 päeva.

§ 12.   Laenutuse tähtaja pikendamine

  Kojulaenutatud trükiste tähtaega võib pikendada internetis www.lugeja.ee või telefoni teel 4877703 maksimaalselt viis korda kui neile pole nõudlust. Avalikus kataloogis pikendamiseks tuleb lugejal raamatukogus registreeruda raamatukoguprogrammi kasutajaks. Programm võimaldab parooli ja kasutajanime olemasolul lugejal kolm korda ise teavikute laenutustähtaega pikendada ja teavikuid reserveerida.

§ 13.   Erilise väärtusega teavikute laenutamine

  Raamatukogu laenutab teavikute ainueksemplare, erilise väärtusega raamatuid, värsket perioodikat ja auviseid kasutamiseks lugemissaalis. Erivajadusel võimalik koju laenutamine kuni 7 päeva.

§ 14.   Laenutuse järjekord

  Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava kuid teise lugeja käes oleva raamatu järjekorda. Soovijale teatatakse raamatu saabumisest. Kui lugeja raamatu(te)le kokkulepitud ajaks järele ei tule, laenutatakse see järjekorras järgmisele soovijale.

§ 15.   Puuduva teaviku tellimine

  Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest .

§ 16.   Pikaajaline võlglane

  Pikaajalistele võlglastele ei laenutata jooksval ja eelmisel aastal ilmunud ning enimnõutud teavikuid. Pikaajaliseks võlglaseks loetakse lugejat, kes ei ole teaviku tagastamistähtaega pikendanud ega tagastanud teavikuid kuue kalendrikuu jooksul.

4. peatükk Arvuti kasutamine 

§ 17.   Arvuti kasutamise eeskiri

  Arvuti kasutajale kehtib käesolev raamatukogu kasutamise eeskiri.

§ 18.   Arvuti kasutamine

  Arvutit võivad kasutada külastajad alates 10. eluaastast, eeltingimuseks on arvuti ja interneti kasutamise oskus. Arvutikasutajaid nõustab raamatukogutöötaja.

§ 19.   Arvuti kasutamise registreerimine

  Isik kes soovib kasutada üldkasutatavat andmesidevõrku peab end registreerima registreerimislehel, võimalik on eelregistreerimine.

§ 20.   Arvuti kasutamise aeg

  Arvuti kasutamise piirajaks on üldjuhul 30 minutit. Pikemaks ajaks on võimalik reserveerida arvuti kasutamist kokkuleppel raamatukogutöötajaga. Eelregistreerimise korral peab külastaja tulema kohale õigeaegselt. Üle 10 minutilise hilinemise korral läheb arvuti kasutamise õigus üle järgmisele soovijale.

§ 21.   Väljatrükkide tegemine

  Enne arvutist väljatrüki tegemist tuleb informeerida raamatukogutöötajat.

§ 22.   Arvutimängude mängimine

  Üldkasutatava andmesidevõrgu arvutid ei ole mõeldud arvutimängude mängimiseks. Arvutitesse on keelatud installeerida isiklikku tarkvara, alla laadida piraattarkvara ja külastada tasulisi veebilehekülgi. Keelatud on eetikareeglitega vastuolus olevate internetilehekülgede külastamine.

§ 23.   Vastutus arvuti kasutamisel

  Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest interneti kasutamisel. Vastutus oma käitumise eest lasub täielikult kasutajal.

§ 24.   Kahju hüvitamine

  Arvuti kasutaja poolt raamatukogule tekitatud materiaalse kahju hüvitab kasutaja.

5. peatükk Lugeja kohustused ja vastutus 

§ 25.   Raamatukogus viibimine

  Raamatukogu lugemisalasse ei siseneta üleriietes, suured kotid jäetakse garderoobi.

§ 26.   Raamatukogus käitumine

  Raamatukogu külastaja ei tohi häirida oma käitumisega teisi lugejaid.

§ 27.   Tagatise kasutamine

  Väljaspool teeninduspiirkonda elavatelt isikutelt võib raamatukogu võtta teavikute kojulaenutamisel tagatist, kuid mitte rohkem kui on laenatava (te) teaviku (te) hind. Pärast kõikide teavikute tagastamist makstakse raha tagasi.

§ 28.   Viivis

  Tähtajaks tagastamata teavikute eest nõuab raamatukogu viivist iga hilinenud päeva eest teaviku kohta 0,05 eurot. Tagastamistähtaja möödumisest teavitatakse lugejat elektrooniliselt. Teavikuid laenutatakse uuesti pärast viivise tasumist.
[RT IV, 13.11.2012, 1 - jõust. 16.11.2012]

§ 29.   Viivisest vabastamine

  Lugejalt, kellel ei olnud võimalik raamatuid tähtpäevaks tagastada ega pikendada tagastamistähtaega, ei võeta viivist, kui ta tagastab need kuu esimesel tööpäeval, s.o. viivisevabal päeval. Täiendavatest viivisevabadest päevadest teatatakse.

§ 30.   Kahju hüvitamine

  Teaviku tagastamata jätmise või rikkumise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses kuid mitte vähem kui 10 eurot. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu määratud tähtajaks täitnud, võib võtta raamatukogust teavikute laenamise õiguse kuni üheks aastaks. Lapse poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem või eestkostja.
[RT IV, 13.11.2012, 1 - jõust. 16.11.2012]

§ 31.   Raha laekumine

  Viivised ja väljamakstud teavikute summad laekuvad Järvakandi Aleviraamatukogu eelarvesse.

§ 32.   Raamatukogutöötaja korraldused

  Lugeja peab täitma raamatukogutöötaja korraldusi, mis tulenevad käesoleva eeskirja täitmisest või ühiskonnas aktsepteeritud hea käitumise normidest.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 33.   Kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 34.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2008. a.

Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2021, 6

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json