KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Saarde valla koerte ja kasside pidamise eeskirjad

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2012, 6

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev eeskirjad (edaspidi eeskiri) sätestavad koerte ja kasside (edaspidi ka loom) pidamise korra Saarde valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) omanik – isik, kellele koer või kass kuulub või kes õigussuhte alusel omanikuga vastutab viimasele kuuluva koera või kassi eest;
  2) avalik koht – iga territoorium, ehitis või ruum, (kaasa arvatud liiklusvahend), mis on antud üldiseks või avalikuks kasutamiseks või mis tegelikult on üldkasutatav.

  (3) Looma omanik, samuti isik, kelle hoole all loom on (edaspidi peremees), peab järgima loomakaitseseaduses, loomatauditõrje seaduses, muudes õigusaktides ja käesolevas eeskirjas sätestatut.

§ 2.   Loomade pidamise kord

  (1) Looma on lubatud pidada kinnisel territooriumil. Peremees vastutab, et loom sealt omavoliliselt välja ei pääseks.

  (2) Paljukorterilises elamus on lubatud looma pidada ainult elamu kaasomanike või majaomaniku nõusolekul tingimusel, et loom ei häiri kaaselanikke.

  (3) Peremees vastutab, et loomale oleks tagatud eluks vajalikud tingimused ja et loom ei kahjustaks teiste isikute huve.

  (4) Koera tuleb avalikus kohas pidada ainult rihma otsas ja kurja või kurjaks peetavat lisaks suukorviga kaetult. Koerad ja kassid kuuluvad kohustuslikule vaktsineerimisele.

  (5) Ilma rihma ja suukorvita võib koera avalikus kohas pidada või välja lasta ainult teenistusülesannete täitmiseks (politsei, piirivalve jne).

  (6) Looma omanik ja isik, kelle hoole all loom on, peab tagama, et:
  1) loom ei pääseks inimest hammustama, ehmatama või muud kahju tegema. Inimest või teist looma hammustanud looma tuleb hoida kümme päeva karantiinis (isoleerituna inimestest ja teistest loomadest) ja teatada juhtunust Tervisekaitsetalitusele;
  2) eraterritooriumi või muu kinnise territooriumi sissepääsu juures oleks informatsioon kurja koera olemasolust (hoiatussilt tekstiga «Kuri koer») ja samas kindlustatud ametiülesandeid täitvate isikute ohutu liikumine;
  3) loom ei reostaks ehitisi, nende ümbrust, majade koridore, trepikodasid, haljasalasid, laste liivakaste ja muid avalikke kohti. Tekitatud reostuse peab looma peremees kohe kõrvaldama.
  4) loom (välja arvatud juht- või teenistuskoer teenistusülesannete täitmisel) ei viibiks ehitistes ja ruumides, mis on ette nähtud üldiseks kasutamiseks, välja arvatud spetsiaalselt loomadele mõeldud ehitised ja ruumid;
  5) loom (välja arvatud juht- või teenistuskoer teenistusülesannete täitmisel) ei viibiks supluskohas (välja arvatud selleks ettenähtud kohad), laste mängupaigas, toiduainetekaupluses, toitlustusasutuses ega loomade viibimist keelavalt tähistatud mis tahes muus avalikus kohas;
  6) koer pideva haukumise või ulgumisega ei häiriks inimeste rahu;
  7) koeral oleks kaelarihma külge kinnitatud omaniku andmed või identifitseerimismärgistusena tätoveering kõrvas;
  8) koer ja kass vaktsineeritaks kolme kuu vanuselt marutaudi vastu ning korduv-vaktsineeritaks loomaarsti määratud tähtajal;
  9) haige või haiguskahtlane loom viidaks loomaarsti juurde uurimiseks, vajadusel raviks või raviprofülaktikaks;
  10) looma vedamisel ühissõidukis peetaks kinni vastavas sõidukis kehtivatest eeskirjadest, kusjuures tuleb tagada inimeste ohutus (koerad peavad olema rihma otsas ja suukorviga, kassid ja sülekoerad korvis või kastis);
  11) looma tekitatud materiaalne kahju saaks kohe hüvitatud või endine olukord taastatud.

  (7) Järelevalveta loomade püüdmist korraldab vallaga vastava lepingu sõlminud isik, jälgides hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise korda.

  (8) Kinnipüütud loomi hoiab vallavalitsusega vastava lepingu sõlminud isik, kes teatab kohe looma omanikule ja hooldajale looma asukoha ja selgitab võimalusi loom tagasi saada. Looma hoidmisega seotud kulud kannab omanik või hooldaja.

  (9) Kui loom on identifitseeritav, kuid teda ei ole võimalik kohe tagastada omanikule, paigutatakse loom kuni omanikule tagastamiseni vastavasse varjupaika.

  (10) Kui loom ei ole identifitseeritav, alustatakse looma omaniku kindlakstegemist või uue omaniku otsimist, avaldades sellekohase teate ja looma kirjelduse.

  (11) Kui peremees pole loomale järele tulnud 2 nädala jooksul, võidakse loom anda pärast püüdmise ja hoidmisega seotud kulude tasumist selleks soovi avaldanud isikule, paigutatakse varjupaika või hukatakse.

  (12) Looma hukkamine on lubatud ka haiguste leviku tõkestamiseks, kui loomast tulenev oht ähvardab inimeste või teiste loomade elu või tervist ja kui seda ohtu pole võimalik kõrvaldada teisiti.

  (13) Kontrolli alt väljunud ohtliku looma võib politseinik või vallavalitsuse poolt loomade püüdmiseks määratud isik kohapeal hukata.

  (14) Looma hukkamiseks tuleb valida viis, mis põhjustaks loomale võimalikult vähem kannatusi.

  (15) Koera või kassi käest hammustada saanud isik peab sellest Tervisekaitsetalitusele teatama.

§ 3.   Vastutus

  (1) Eeskirja rikkumise eest kannab süüdlane vastutust vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

  (2) Väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

  (3) Väärtegude kohtuväline menetleja on vallavalitsus ja politseiprefektuur.

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2020, 45

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json