Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Põltsamaa linna tunnustuste avaldamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põltsamaa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 22.10.2013, 30

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 14 lõike 1 alusel.

1. osa ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse eesmärk

  Käesoleva määrusega nähakse ette Põltsamaa linna autasude – aukodaniku nimetuse, vapimärgi, teenetemägi ja tänukirja taotlemise, andmise, kätteandmise ja kandmise korra alused.

2. osa PÕLTSAMAA LINNA AUTASUD 

1. peatükk AUKODANIKUKS NIMETAMINE, VAPIMÄRGI ANDMINE JA KANDMINE 

§ 2.   Aukodaniku nimetuse ja vapimärgi omistamine

  (1) Põltsamaa linna aukodaniku (edaspidi aukodanik) nimetus antakse füüsilisele isikule Põltsamaa linnale osutatud väljapaistvate teenete eest või linnapoolse erilise austuse avaldusena.

  (2) Aukodaniku nimetuse andmise otsustab linnavolikogu ajutise komisjoni (edaspidi komisjon) poolt tehtud ettepanekute põhjal.

  (3) Aukodanikuks nimetamisega kaasneb vapimärgi andmine. Põltsamaa linna vapimärk on rinnamärk, millel on Põltsamaa täisvapi kujutis pärjatud altpoolt 2/3 ulatuses.

  (4) Igal aastal võib välja anda kuni ühe aukodaniku nimetuse.

§ 3.   Aukodaniku nimetuse taotlemine

  (1) Linnavalitsus kuulutab aukodanike kandidaatide esitamise välja hiljemalt 01. novembriks. Ettepanekuid aukodaniku nimetuse andmise kohta võivad teha juriidilised ja füüsilised isikud. (muudetud Põltsamaa Linnavolikogu 24.04.2007 määrusega nr 43, jõustunud 03.05.2007)

  (2) Kirjalikus taotluses peab olema kirjas:
  1) taotluse esitaja nimi, aadress või asukoht, telefon;
  2) autasustamiseks esitatava isiku nimi, elukutse, töökoht;
  3) autasustamiseks esitatava isiku teenete kirjeldus;
  4) taotluse tegemise kuupäev ja ettepaneku tegija allkiri.

  (3) Aukodanikuks saab esitada kodanikke:
  1) kes elavad või on elanud Põltsamaa linnas;
  2) on töötanud olulise osa oma elust Põltsamaa linnas;
  3) kelle elukorraldus on vastavuses ühiskonnas aktsepteeritavate normi- ja moraaliprintsiipidega;
  4) kes omavad pikaajalist ja tulemuslikku tegevust Põltsamaa linna hüvanguks.

  (4) Nõuetekohane taotlus esitatakse kinnises ümbrikus märgusõnaga “aukodanik” linnavalitsusele hiljemalt 01. detsembriks. Linnavalitsus registreerib ja edastab kinnised ümbrikud kolme tööpäeva jooksul komisjonile. (muudetud Põltsamaa Linnavolikogu 24.04.2007 määrusega nr 43, jõustunud 03.05.2007)

§ 4.   Ajutine komisjon

  (1) Komisjoni tegutsemise tähtaeg ja ülesanded, komisjoni liikmete arv määratakse komisjoni moodustamise otsuses.

  (2) Komisjoni esimees ja aseesimees valitakse volikogu liikmete hulgast salajase hääletamise teel volikogu poolthäälte enamusega. Komisjoni koosseis kinnitatakse komisjoni esimehe ettepanekul volikogu poolthäälte enamusega avalikul hääletamisel. Lisaks komisjoni esimehele ja aseesimehele peab komisjoni kuuluma vähemalt kolm liiget. Komisjoni koosseis kinnitatakse novembrikuu linnavolikogu istungil. (muudetud Põltsamaa Linnavolikogu 12.05.2009 määrusega nr 89, jõustunud 21.05.2009)

  (3) Komisjon järgib oma töös konfidentsiaalsuse nõudeid.

§ 5.   Aukodaniku nimetuse taotluste läbivaatamine

  (1) Komisjonil on õigus jätta tähtaja rikkumisega esitatud taotlused läbi vaatamata. Avalduse esitajale tuleb sellest teatada. Vormistuspuuduste kõrvaldamiseks määrab komisjon tähtaja ning võtab puuduste kõrvaldamise järel avalduse läbivaatamisele. Kui avalduse esitaja on ületanud talle määratud tähtaja, peab ta komisjoni määratud tähtajal teatama komisjonile, milliste avalduste esitamisest ta loobub.

  (2) Komisjon kujundab oma arvamust aukodaniku kandidaatide suhtes lähtudes käeoleva määruse paragrahvi 3 lõike 3 nõuetest.

  (3) Komisjon esitab oma ettepanekud aukodaniku nimetamise kohta linnavolikogule hiljemalt 01. jaanuariks. (muudetud Põltsamaa Linnavolikogu 24.04.2007 määrusega nr 43, jõustunud 03.05.2007)

§ 6.   Aukodanikuks nimetamine ja vapimärgi andmine

  (1) Aukodaniku tunnistus antakse üle üldjuhul Eesti Vabariigi aastapäeva ürituste raames. Erandjuhtudel võib aukodaniku tunnistuse anda ka muul ajal.

  (2) Aukodaniku tunnistuse annavad autasustatavale pidulikult kätte volikogu esimees ja linnapea.

  (3) Aukodaniku tunnistus antakse üle koos vapimärgiga.

  (4) Vapimärk ei kuulu asendamisele.

  (5) Aukodanikul puuduvad eriõigused.

  (6) Aukodanike nimed koos andmise otsuse ja teenete kirjeldusega kantakse linnavolikogu protokolli juurde.

§ 7.   Vapimärgi kandmine

  (1) Vapimärki võib kanda üksnes isik, kellele on see omistatud ja kellelt ei ole seda ära võetud.
[RT IV, 22.10.2013, 7 - jõust. 25.10.2013]

  (2) Vapimärki kantakse üldjuhul pidulike sündmuste korral. Vapimärki kantakse riiklike aumärkide ja välismaiste au- ja teenetemärkide järel vasakul pool rinnal.

  (3) Vapimärgiga autasustatud isiku surma korral jääb see mälestuseks tema perekonnale või tema lähedastele sugulastele.

§ 71.   Aukodaniku nimetuse ja vapimärgi äravõtmine ja tagastamine
[RT IV, 22.10.2013, 7 - jõust. 25.10.2013]

  (1) Linnavolikogu võib otsustada isikult aukodaniku nimetuse ja vapimärgi ära võtta, kui:
  1) on jõustunud kohtuotsus, millega isik on süüdi mõistetud tahtliku kuriteo toimepanemises, või
  2) saavad teatavaks enne aukodaniku nimetuse ja vapimärgi andmist esinenud asjaolud, millest teadmise korral ei oleks isikule aukodaniku nimetust ja vapimärki antud, või
  3) isiku hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle aukodaniku nimetuse ja vapimärgi andmise.

  (2) Isik, kellelt linnavolikogu on oma otsusega vapimärgi ära võtnud, peab vapimärgi tagastama linnavalitsusele.
[RT IV, 22.10.2013, 7 - jõust. 25.10.2013]

§ 8.   Aukodaniku edaspidine austamise kord

  (1) Aukodanik kutsutakse Eesti Vabariigi aastapäeval linnapea vastuvõtule.

  (2) Aukodanik kutsutakse Põltsamaa linna juubeliaastal linnapea vastuvõtule.

  (3) Aukodanikule saadetakse sünnipäevaks linnavalitsuselt õnnitluskaart.

§ 9.   Aukodanikule toetuse maksmise kord

  (1) Põltsamaa linna aukodanikule, kes on jõudnud vanaduspensioni ikka, maksab Põltsamaa linn igal aastal ühekordset toetust. Aukodanikule makstava toetuse suuruseks on Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud toimetuleku piirmäär.

  (2) Aukodaniku pangaarvele kantakse toetus üle 12. detsembriks, Põltsamaa linna omavalitsusliku staatuse kinnitamise kuupäevaks.

  (3) Arvestust vanaduspensionile jäänud aukodanikele makstava toetuse üle peab linnavalitsus.

2. peatükk TEENETEMÄRGI ANDMINE JA KANDMINE 

§ 10.   Põltsamaa linna teenetemärgi andmine

  (1) Põltsamaa linna teenetemärk (edaspidi teenetemärk) antakse üksikisikule Põltsamaa linnale osutatud eriliste teenete eest.

  (2) Teenetemärgi andmise otsustab linnavolikogu komisjoni poolt tehtud ettepanekute põhjal.

  (3) Põltsamaa linna teenetemärk koosneb emailitud ühepikkuste harudega valgest ristist. Risti ümbritseb kuldsete äärtega roheline emailitud raam. Risti tagaküljel on roheline ruut, risti esiküljel on valgel emailpõhjal kuldne kontrist, mille tsentris asetseb vääriskivi. Risti ülemine haru lõpeb kirjaga PÕLTSAMAA ning risti alumine haru lõpeb kirjaga AD 1995. (muudetud Põltsamaa Linnavolikogu 24.04.2007 määrusega nr 43, jõustunud 03.05.2007)

  (4) Igal aastal võib välja anda kuni kaks teenetemärki.

§ 11.   Teenetemärgi taotlemine

  (1) Linnavalitsus kuulutab teenetemärgi kandidaatide esitamise välja hiljemalt 01. novembriks. Ettepanekuid teenetemärgi andmise kohta võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud. (muudetud Põltsamaa Linnavolikogu 24.04.2007 määrusega nr 43, jõustunud 03.05.2007)

  (2) Kirjalikus taotluses peab olema kirjas:
  1) taotluse tegija nimi, aadress või asukoht, telefon;
  2) autasustamiseks esitatava isiku nimi, elukutse, töökoht;
  3) autasustamiseks esitatava isiku teenete kirjeldus;
  4) taotluse tegemise kuupäev ja ettepaneku tegija allkiri.

  (3) Teenetemärgi kandidaadiks saab esitada kodanikke, kes vastavad vähemalt kahele allpool nimetatud tingimusele:
  1) kelle teod on Põltsamaa linnale tunnustust toonud;
  2) kelle tegevus on toetanud Põltsamaa linna arengut;
  3) tulemusliku elutöö eest.

  (4) Nõuetekohane avaldus esitatakse kinnises ümbrikus märgusõnaga “teenetemärgi kandidaat” linnavalitsusele hiljemalt 01. detsembriks. Linnavalitsus registreerib ja edastab kinnised ümbrikud kolme tööpäeva jooksul komisjonile, mille moodustamine on sätestatud käesoleva määruse paragrahvis 4. (muudetud Põltsamaa Linnavolikogu 24.04.2007 määrusega nr 43, jõustunud 03.05.2007)

§ 12.   Teenetemärgi taotluste läbivaatamine

  (1) Komisjonil on õigus jätta tähtaja rikkumisega esitatud taotlused läbi vaatamata. Avalduse esitajale tuleb sellest teatada. Vormistuspuuduste kõrvaldamiseks määrab komisjon tähtaja ning võtab puuduste kõrvaldamise järel avalduse läbivaatamisele. Kui avalduse esitaja on ületanud talle määratud tähtaja, peab ta komisjoni määratud tähtajal teatama komisjonile, milliste avalduste esitamisest ta loobub.

  (2) Komisjon kujundab oma arvamust teenetemärgi kandidaatide suhtes lähtudes käeoleva määruse paragrahvi 11 lõike 3 nõuetest.

  (3) Komisjon esitab oma ettepanekud teenetemärgi kavalerideks nimetamise kohta linnavolikogule hiljemalt 01. jaanuariks. (muudetud Põltsamaa Linnavolikogu 24.04.2007 määrusega nr 43, jõustunud 03.05.2007)

§ 13.   Teenetemärgi kavaleriks nimetamine

  (1) Teenetemärk koos tunnistusega antakse üle üldjuhul Eesti Vabariigi aastapäeva ürituste raames. Erandjuhtudel võib teenetemärgi ja tunnistuse anda ka muul ajal.

  (2) Teenetemärgi koos tunnistusega annavad autasustatavale pidulikult kätte volikogu esimees ja linnapea.

  (3) Teenetemärk ei kuulu asendamisele.

  (4) Teenetemärgi kavaleril puuduvad eriõigused.

  (5) Teenetemärgi kavaleride nimed koos teenetemärgi andmise otsuse ja teenete kirjeldusega kantakse linnavolikogu istungi protokolli juurde.

§ 14.   Teenetemärgi kandmine

  (1) Teenetemärki võib kanda üksnes isik, kellele on see omistatud ja kellelt ei ole seda ära võetud.
[RT IV, 22.10.2013, 7 - jõust. 25.10.2013]

  (2) Teenetemärki kantakse üldjuhul pidulike sündmuste korral. Teenetemärki kantakse riiklike aumärkide ja välismaiste au- ja teenetemärkide järel vasakul pool rinnal.

  (3) Teenetemärgiga autasustatud isiku surma korral jääb see mälestuseks tema perekonnale või tema lähedastele sugulastele.

§ 141.   Teenetemärgi äravõtmine ja tagastamine
[RT IV, 22.10.2013, 7 - jõust. 25.10.2013]

  (1) Linnavolikogu võib otsustada isikult teenetemärgi ära võtta, kui:
  1) on jõustunud kohtuotsus, millega isik on süüdi mõistetud tahtliku kuriteo toimepanemises, või
  2) saavad teatavaks enne teenetemärgi andmist esinenud asjaolud, millest teadmise korral ei oleks isikule teenetemärki antud, või
  3) isiku hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle teenetemärgi andmise.

  (2) Isik, kellelt linnavolikogu on oma otsusega teenetemärgi ära võtnud, peab teenetemärgi tagastama linnavalitsusele.
[RT IV, 22.10.2013, 7 - jõust. 25.10.2013]

§ 15.   Teenetemärgi kavaleri edaspidine austamise kord

  (1) Teenetemärgi kavaler kutsutakse Eesti Vabariigi aastapäeval linnapea vastuvõtule.

  (2) Teenetemärgi kavaler kutsutakse Põltsamaa linna juubeliaastal linnapea vastuvõtule.

  (3) Teenetemärgi kavalerile saadetakse sünnipäevaks linnavalitsuselt õnnitluskaart.

3. peatükk TÄNUKIRJA ANDMINE 

§ 16.   Tänukirja andmine

  (1) Põltsamaa linna tänukiri (edaspidi tänukiri) antakse füüsilistele ja juriidilistele isikutele linnapoolse tänuavaldusena osutatud teenete eest.

  (2) Tänukiri on A-4 formaadis, ühepoolne. Esiküljel on Põltsamaa linna vapi kujutis.

  (3) Tänukirja andmise õigus on linnapeal.

3. osa RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.   Rakendussätted

  (1) Aukodanikuks nimetamise, vapimärgi ja teenetemärgi statuuti ning tänukirja andmise korda võib muuta või kehtetuks tunnistada Põltsamaa Linnavolikogu määrusega.

  (2) Määruse paragrahvi 9 lõikes 2 nimetatud toetust makstakse alates 2007. aastast.

  (3) Määrus jõustub 28. novembril 2006.

Väljaandja:Põltsamaa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 13.10.2017, 24

/otsingu_soovitused.json