Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kolga-Jaani valla kohanimede määramise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Kolga-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.10.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 24.10.2012, 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 22 lõike 2 ja kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 ning § 6 lõike 8 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega delegeeritakse volikogu poolt seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud kohanimemääraja ülesanded vallavalitsusele.

  (2) Kohanimede määramise kord (edaspidi kord) reguleerib kohanimede määramist Kolga-Jaani vallas kohanimeseaduse alusel.

  (3) Korra eesmärk on korraldada Kolga-Jaani valla haldusterritooriumil kohanimede ühtlustatud kasutamist ning kohanimede määramist.

  (4) Kohanime määramine kohanimeseaduse mõistes on kohanime andmine ametliku nimeta nimeobjektile, ametliku kohanime muutmine, ametliku kohanime kehtetuks tunnistamine.

  (5) Kohanimi peab olema määratud järgmistele nimeobjektidele:
  1) aadressikoht (tänav, väljak või muu nimeobjekt, mille nime kasutatakse aadressis, ühissõidukipeatus, kohalik maantee, eratee jne);
  2) maaüksus, katastriüksus ja kinnistu, juhul kui nende eristamine kohanime alusel on vajalik või kui kohanime soovitakse kanda kinnistu nimena kinnistusraamatusse.

  (6) Eraomandis olevale maaüksusele või sellel paiknevale nimeobjektile kohanime määramisel küsitakse omaniku arvamust. Maaomanik peab kirjaliku arvamuse esitama 15 päeva jooksul teate saamisest arvates. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmisel loetakse maaomaniku nõusolek saaduks.

  (7) Võõrkeelse kohanime ning rööpnime määramiseks tuleb kohalikul omavalitsusel taotleda nõusolekut regionaalministrilt.

  (8) Koha eristamise vajadusel võib ametliku kohanime määrata aadressis mittekasutatavatele kohtadele (pargid, kalmistud, staadionid, sillad, rannad jne).

§ 2.   Kohanimede määramise korraldamine

  (1) Ametliku kohanime määramist võivad algatada asjast huvitatud juriidilised ja füüsilised isikud kirjaliku taotluse alusel. Kohanime määramise taotlus peab sisaldama kohanime valiku põhjendust.

  (2) Kohanime määramise ettevalmistust korraldavad maanõunik või arendusnõunik.

  (3) Maanõunik või arendusnõunik:
  1) vaatab läbi vallavalitsusele laekunud taotluse ametliku kohanime määramiseks;
  2) kontrollib, kas taotlus vastab kohanimeseaduses sätestatud nõuetele;
  3) selgitab välja eraomandis oleva maaregistri katastriüksuse omaniku arvamuse;
  4) valmistab ette vallavalitsuse haldusakti eelnõu ametliku kohanime määramiseks.

  (4) Planeeringust tulenevale uuele, aadressis kasutatavale kohale määratakse kohanimi kehtestatud planeeringu alusel.

  (5) Kui taotlus ei vasta kohanimeseaduses sätestatud nõuetele, saadab maanõunik või arendusnõunik taotlejale ettepaneku koos selgitustega taotluse korrigeerimiseks ning määrab puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja.

  (6) Üldjuhul esitatakse vallavalitsusele määramiseks üks nimevariant.

  (7) Kohanime määramise ettepanekute tegemiseks või kohanime määramise ettepaneku kohta arvamuse saamiseks võib vallavalitsus moodustada nimekomisjoni, korraldada avaliku konkursi või küsida ekspertarvamusi.

  (8) Kohanimi muudetakse või tunnistatakse kehtetuks kohanimeseaduses sätestatud juhtudel ja korras.

§ 3.   Kohanime määramise ja arvamuse andmise pädevus

  (1) Vabariigi Valitsuse või ministri poolt määratavatele kohanimedele annab määrajate taotlusel kirjaliku arvamuse kohalik omavalitsus.

  (2) Käesoleva korra paragrahv 1 lõikes 5 nimetatud nimeobjektile määrab kohanime vallavalitsus.

  (3) Aadressi – aadresskoha nimi koos majanumbriga (korteri või muu ruumi number lisatakse sidekriipsu järel, vajadusel lisatakse numbrile eesti-ladina tähestiku täht) ehitisele või muule asukoha osutust vajavale objektile – kinnitab vallavalitsus.

§ 4.   Kohanime määramise avalikustamine ja avaldamine

  (1) Kohanime määramise eelnõu avaldab vallavalitsus vallakantseleis ja valla veebilehel vähemalt 15 päeva enne kohanime määramist.

  (2) Õigusakt kohanime määramise kohta saadetakse 10 päeva jooksul kohanimenõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kolga-Jaani Vallavolikogu 08.10.1998 määrus nr 7 „Kolga-Jaani valla kohanime määramise kord”.

  (2) Määrus jõustub 29. oktoober 2007.a.

Väljaandja:Kolga-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2021, 22

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json