Teksti suurus:

Luunja valla kultuuri- ja spordipreemiate ning -stipendiumite statuut

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2012, 44

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2000.a määruse nr 196 Õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks antavate stipendiumide tulumaksust vabastamise tingimused § 3 punkti 5 ja § 4 punkti 2 alusel ning kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekul.

I Luunja valla kultuuri- ja spordipreemiad

1. Luunja valla kultuuri- ja spordipreemiad

1.1. Luunja valla spordi- ja kultuuripreemia (edaspidi preemia) määratakse väljapaistvate sportlike ja loominguliste saavutuste eest. Preemia määratakse füüsilistele isikutele, kes elavad või töötavad Luunja vallas.

2. Preemiate liigid

2.1. preemia pikaajalise väljapaistva sportliku tegevuse eest;

2.2. preemia pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest valla kultuurielu edendamisel;

2.3. preemia eelmisel kalendriaastal väljapaistvate sportlike saavutuste eest;

2.4. preemia eelmisel kalendriaastal väljapaistvate kultuuriliste saavutuste eest.

3. Preemia suurus

3.1. Preemia suurus punktides 2.1 ja 2.2 on 320 eurot;
(Luunja Vallavolikogu 25.11.2010.a.  määrus nr 49 – jõustus 01.01.2011)

3.2. Preemia suurus punktides 2.3 ja 2.4 on 130 eurot;
(Luunja Vallavolikogu 25.11.2010.a.  määrus nr 49 – jõustus 01.01.2011)

3.3. Punktides 2.1 ja 2.2 ära toodud preemiaga kaasneb valla tänukiri.

4. Ettepanekute esitamine preemia määramiseks

4.1. Ettepanekuid preemia määramiseks võivad esitada:

4.1.1. eraisikud;

4.1.2. kohaliku omavalitsuse asutused;

4.1.3. teised Luunja vallas tegutsevad juriidilised isikud;

4.1.4. preemia senised laureaadid;

4.2. Taotlused preemia saajate kohta esitatakse vallavalitsusele avalduse vormis iga aasta 10. jaanuariks.

4.3. Informatsioon valla spordi-ja kultuuripreemiate taotlemise kohta avaldatakse valla veebilehel ja detsembrikuu vallalehes.

4.4. Taotluses peavad kajastuma kandidaadi nimi ja põhjendused preemia taotlemiseks ning ülevaade tema valdkondlikust tegevusest.

4.5. Luunja valla kultuuri- ja spordipreemiate komisjoni liikmetel on õigus nõuda täiendavaid dokumente preemia saaja tegevuse kohta.

5. Kultuuri- ja spordipreemiate ning -stipendiumite komisjon

5.1. Luunja valla kultuuri- ja spordipreemiate ning -stipendiumite komisjon (edaspidi komisjon) koosneb vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni liikmetest. Komisjoni esimees on kultuuri- ja spordikomisjoni esimees.

5.2. Komisjoni pädevuses on käesoleva statuudi punktis 4 nimetatud ettepanekute ja punktis 9 nimetatud taotluste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine Luunja vallavalitsusele preemiate määramiseks.

5.3. Komisjon võib vajadusel oma töösse kaasata täiendavaid eksperte.

6. Preemiate määramine ja üleandmine

6.1. Preemiad määrab Luunja vallavalitsus valla kultuuri-ja spordikomisjoni ettepaneku alusel.

6.2. Vastava valdkonna kandidaadi puudumisel on komisjonil õigus jätta preemiad määramata.

6.3. Preemiad antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel Luunja Kultuurimajas.

6.4. Preemiate saajad avalikustatakse Luunja valla veebilehel ja valla infolehes.

II Luunja valla kultuuri- ja spordistipendiumid

7. Luunja valla kultuuri- ja spordistipendiumid

7.1. Luunja valla kultuuri- ja spordistipendiumid (edaspidi stipendium) määratakse spordi-ja kultuuripoliitika seisukohalt oluliste spordi või kultuuriprojektide teostamiseks või edendamiseks ning sportlastele valla esindamiseks erinevatel spordivõistlustel.

7.2. Stipendiumi on õigus saada füüsilisel isikul punktis 7.1 nimetatud tegevuste elluviimiseks.

8. Stipendiumi suurus ja jaotamise põhimõtted

8.1. Stipendiumideks eraldatav summa määratakse igal aastal vallaeelarves.

8.2. Stipendiumi jaotamise põhimõtted:

8.2.1. kuni 75% punktis 8.1 ettenähtud summast on stipendiumid valla esindamiseks erinevatel võistlustel, kultuurisündmustel, osalemine kultuuriprojektides;

8.2.2. kuni 25% punktis 8.1 ettenähtud summast on ette nähtud sportlike ja kultuuriliste saavutuste stimuleerimiseks;

8.2.3. Luunja vallavalitsusel on õigus vajadusel stipendiumite jaotamise proportsioone muuta kuni 25% ulatuses.

9. Stipendiumi taotluste esitamine

9.1. Stipendiumi taotlemine toimub avaliku konkursi korras kaks korda aastas. Vallavalitsus kuulutab vastavad konkursid välja vähemalt üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega valla infolehes Kodu Uudised, valla veebilehel ning ajalehes Postimees.

9.2. Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud (alaealisel nende seaduslikud esindajad).

9.3. Stipendiumi taotlemiseks esitatavad dokumendid

9.3.1. taotleja avaldus;

9.3.2. kirjalik lühiülevaade taotleja senisest valdkondlikust tegevusest ja saavutustest;

9.3.3. soovituskiri.

10. Stipendiumi määramine

10.1. Stipendiumid määrab Luunja vallavalitsus komisjoni ettepaneku alusel 3 nädala jooksul peale taotluste esitamise tähtaega.

10.2. Stipendiumi saajad avalikustatakse Luunja valla veebilehel ja valla infolehes.

11. Aruandlus

11.1. Stipendiumi saaja on kohustatud esitama aruande vallavalitsusele hiljemalt 1 kuu peale stipendiumi kasutamist.

11.2. Mittesihtotstarbeliselt kasutatud stipendium on õigus tagasi nõuda.

12. Määrus jõustub 30. jaanuaril 2010.a.

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2013, 30

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json