HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilastranspordi korraldamine ja õpilaste ühistranspordikulude hüvitamine Räpina vallas

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2013, 25

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib:
  1) õpilastele, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmeil Räpina vallas, õpilastranspordi korraldamist sõiduks Räpina valla üldhariduskoolidesse, rahvastikuregistri järgsele elukohale lähimasse üldhariduskooli ja Räpina vallas asuvasse kutseõppeasutusse;
  2) Räpina valla rahvastikuregistrisse kantud õpilaste ühistranspordikulude hüvitamist sõiduks huvikoolidesse ning huviringidesse;
  3) teiste omavalitsuste rahvastikuregistrisse kantud õpilastele õpilastranspordi korraldamist sõiduks elukohast Räpina valla üldhariduskoolidesse.

§ 2.   Ühistranspordi korraldamise üldtingimused

  (1) Õpilastransport korraldatakse alg-, põhi- ja üldkeskharidust päevases õppes omandavatele õpilastele, Räpina Aianduskooli päevases õppes õppivatele õpilastele.

  (2) Õpilastransport korraldatakse koolide õppetöö või huviringi tegevuse perioodil transpordifirma poolt väljastatud sõidukaardi alusel.

  (3) Ühistranspordikulud sõiduks huvikooli või huviringi ja sealt elukohta hüvitatakse kuni 20-aastastele (k.a) huvikoolides ja huviringides osalejatele.

§ 3.   Sõidukaartide taotlemine

  (1) Õpilaste transpordiks üldhariduskooli ja sealt elukohta koostavad Räpina valla koolid avalduse ühistransporti kasutavate õpilaste kohta ning esitavad selle iga õppeaasta 5. koolipäeval Räpina Vallavalitsusele.

  (2) Õpilaste transpordiks Räpina Aianduskooli või registrijärgsele elukohale lähimasse üldhariduskooli ja sealt elukohta koostab avalduse õpilase vanem ning esitab selle Räpina Vallavalitsusele.

  (3) Õpilase poolt õppeasutusse ja sealt elukohta transpordi kasutamise vajaduse lõppemisest teavitab sõidukaardi taotleja (vastavalt kool või lapsevanem) kohe Räpina Vallavalitsust. Pärast teate saamist annulleerib Räpina Vallavalitsus tasuta sõidukaardi.

§ 4.   Sõidukaardi taotlemise avaldus

  (1) Räpina Vallavalitsusele õpilastranspordi korraldamiseks esitatav avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) õpilase ees- ja perekonnanimi;
  2) õpilase isikukood;
  3) õpilase elukoht;
  4) õpilase kool ja klass, huviringi puhul huviringi nimetus;
  5) õpilase sõidu marsruut ja bussi väljumise kellaaeg;
  6) õpilase sõidupäevad nädalas.

  (2) Räpina Vallavalitsus kontrollib 10 päeva jooksul avalduse vastavust nõuetele ning mittevastavuse korral annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Räpina Vallavalitsus esitab sõidukaardi tellimuse transpordifirmale kuni 14 päeva jooksul avalduse laekumisest või puuduste kõrvaldamisest.

§ 5.   Sõidukaardi eest tasumine

  Sõidukaardi alusel tehtud õpilaste koolisõitude eest tasumine toimub vastavalt transporti korraldanud ettevõtte poolt esitatud arvetele valla eelarves selleks ettenähtud vahenditest.

§ 6.   Ühistranspordikulude hüvitamine sõiduks huvikoolidesse ning huviringidesse

  (1) Ühistranspordikulude hüvitamiseks sõiduks huvikooli või huviringi ja sealt elukohta esitavad aruandekuu järgse kuu 10. kuupäevaks avalduse (Lisa 1) õpilase vanemad.

  (2) Ühistranspordikulude hüvitamine sõiduks väljaspool Räpina valda asuvatesse huvikoolidesse ning huviringidesse otsustatakse rahaliste vahendite piisavuse korral vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 7.   Sõidukaardi väljastamise ning transpordikulude hüvitamise erijuhud

  (1) Sõidukaart väljastatakse nõustamiskomisjoni soovitusel väljaspool elukohajärgset valda õppima asunud hariduslike erivajadustega õpilastele.

  (2) Majandusliku otstarbekuse põhjendusel ja kooliteel ühistranspordi puudumise tõttu võib vallavalitsus kompenseerida õpilaste transpordi kooli ja tagasi kolmandatele isikutele arve alusel.

  (3) Vallavalitsus võib sõidukaardi väljastada ka muudel erijuhtudel vallavalitsuse korralduse alusel.

  (4) Vallavalitsus võib hüvitada ühistranspordikulud sõiduks kooli või koju lapsevanema avalduse (Lisa 2) ning kuludokumentide alusel juhul, kui ühistransporti korraldav ettevõte ei väljasta õpilasele sõidukaarti.
[RT IV, 08.10.2013, 11 - jõust. 11.10.2013]

§ 8.   Rakendussätted

  (1)
[Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 01. oktoobril 2012. a

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2013, 25

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib:
  1) õpilastele, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmeil Räpina vallas, õpilastranspordi korraldamist sõiduks Räpina valla üldhariduskoolidesse, rahvastikuregistri järgsele elukohale lähimasse üldhariduskooli ja Räpina vallas asuvasse kutseõppeasutusse;
  2) Räpina valla rahvastikuregistrisse kantud õpilaste ühistranspordikulude hüvitamist sõiduks huvikoolidesse ning huviringidesse;
  3) teiste omavalitsuste rahvastikuregistrisse kantud õpilastele õpilastranspordi korraldamist sõiduks elukohast Räpina valla üldhariduskoolidesse.

§ 2.   Ühistranspordi korraldamise üldtingimused

  (1) Õpilastransport korraldatakse alg-, põhi- ja üldkeskharidust päevases õppes omandavatele õpilastele, Räpina Aianduskooli päevases õppes õppivatele õpilastele.

  (2) Õpilastransport korraldatakse koolide õppetöö või huviringi tegevuse perioodil transpordifirma poolt väljastatud sõidukaardi alusel.

  (3) Ühistranspordikulud sõiduks huvikooli või huviringi ja sealt elukohta hüvitatakse kuni 20-aastastele (k.a) huvikoolides ja huviringides osalejatele.

§ 3.   Sõidukaartide taotlemine

  (1) Õpilaste transpordiks üldhariduskooli ja sealt elukohta koostavad Räpina valla koolid avalduse ühistransporti kasutavate õpilaste kohta ning esitavad selle iga õppeaasta 5. koolipäeval Räpina Vallavalitsusele.

  (2) Õpilaste transpordiks Räpina Aianduskooli või registrijärgsele elukohale lähimasse üldhariduskooli ja sealt elukohta koostab avalduse õpilase vanem ning esitab selle Räpina Vallavalitsusele.

  (3) Õpilase poolt õppeasutusse ja sealt elukohta transpordi kasutamise vajaduse lõppemisest teavitab sõidukaardi taotleja (vastavalt kool või lapsevanem) kohe Räpina Vallavalitsust. Pärast teate saamist annulleerib Räpina Vallavalitsus tasuta sõidukaardi.

§ 4.   Sõidukaardi taotlemise avaldus

  (1) Räpina Vallavalitsusele õpilastranspordi korraldamiseks esitatav avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) õpilase ees- ja perekonnanimi;
  2) õpilase isikukood;
  3) õpilase elukoht;
  4) õpilase kool ja klass, huviringi puhul huviringi nimetus;
  5) õpilase sõidu marsruut ja bussi väljumise kellaaeg;
  6) õpilase sõidupäevad nädalas.

  (2) Räpina Vallavalitsus kontrollib 10 päeva jooksul avalduse vastavust nõuetele ning mittevastavuse korral annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Räpina Vallavalitsus esitab sõidukaardi tellimuse transpordifirmale kuni 14 päeva jooksul avalduse laekumisest või puuduste kõrvaldamisest.

§ 5.   Sõidukaardi eest tasumine

  Sõidukaardi alusel tehtud õpilaste koolisõitude eest tasumine toimub vastavalt transporti korraldanud ettevõtte poolt esitatud arvetele valla eelarves selleks ettenähtud vahenditest.

§ 6.   Ühistranspordikulude hüvitamine sõiduks huvikoolidesse ning huviringidesse

  (1) Ühistranspordikulude hüvitamiseks sõiduks huvikooli või huviringi ja sealt elukohta esitavad aruandekuu järgse kuu 10. kuupäevaks avalduse (Lisa 1) õpilase vanemad.

  (2) Ühistranspordikulude hüvitamine sõiduks väljaspool Räpina valda asuvatesse huvikoolidesse ning huviringidesse otsustatakse rahaliste vahendite piisavuse korral vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 7.   Sõidukaardi väljastamise ning transpordikulude hüvitamise erijuhud

  (1) Sõidukaart väljastatakse nõustamiskomisjoni soovitusel väljaspool elukohajärgset valda õppima asunud hariduslike erivajadustega õpilastele.

  (2) Majandusliku otstarbekuse põhjendusel ja kooliteel ühistranspordi puudumise tõttu võib vallavalitsus kompenseerida õpilaste transpordi kooli ja tagasi kolmandatele isikutele arve alusel.

  (3) Vallavalitsus võib sõidukaardi väljastada ka muudel erijuhtudel vallavalitsuse korralduse alusel.

  (4) Vallavalitsus võib hüvitada ühistranspordikulud sõiduks kooli või koju lapsevanema avalduse (Lisa 2) ning kuludokumentide alusel juhul, kui ühistransporti korraldav ettevõte ei väljasta õpilasele sõidukaarti.
[RT IV, 08.10.2013, 11 - jõust. 11.10.2013]

§ 8.   Rakendussätted

  (1)
[Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 01. oktoobril 2012. a

/otsingu_soovitused.json