HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 10.11.2012, 41

Määrus kehtestatakse "Koolieelse lasteasutuse seadus" § 15 lg 4 ja haridus- ja teadusministri 23. detsembri 2010. a määruse nr 78 "Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord" § 3 lg 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Võru linna koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteaed) vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise korra (edaspidi kord) eesmärk on aidata kaasa linna elanikkonna paremale teenindamisele koolieast nooremate laste hoidu ja alushariduse omandamist võimaldavas munitsipaalõppeasutuses.

  (2) Korraga sätestatakse eelkooliealise lapse tavarühmadesse, sobitus- ja erirühmadesse, valvelasteaia rühmadesse (edaspidi valvelasteaed) vastuvõtt, sealt lahkumine ja väljaarvamine, osaajalise koha võimaldamine ning lasteaia ja vanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) omavaheline töökorraldus ja pädevus antud küsimustes.

  (3) Lasteaia rühmadesse võetakse vastu lapsi, kelle enda ja ühe vanema elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistrisse on kantud Võru linn.

  (4) Juhul kui käesoleva paragrahvi lõige 3 järgselt on lasteaias vabu kohti, võetakse vastu ka lapsi, kelle elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistrisse ei ole kantud Võru linn.

  (5) Sobitus- ja erirühmadesse võetakse erivajadustega lapsi vastu õigusaktides sätestatud korras.

  (6) Lasteaia ajutise sulgemise ajaks kinnitab Võru Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) valvelasteaia, kuhu võetakse lapsi vastu vanema taotluse alusel.

  (7) Vanematele on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on vabu kohti.

§ 2.   Taotluse esitamine

  (1) Tavarühma täisajalise või osaajalise koha taotlemiseks esitab vanem taotluse (lisa 1), millele lisatakse sünnitunnistuse koopia. Lapse vastuvõtu korral esitab vanem täiendavalt perearsti poolt väljastatud vormikohase arstitõendi.

  (2) Vastuvõtu taotlused esitatakse lasteaia direktorile hiljemalt lapse vastuvõtu aasta 20. augustiks.

  (3) Väljaspool Võru linna elavate laste vastuvõtu taotlemiseks esitab vanem lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud dokumentidele lasteaia nõudmisel garantiikirja elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest, millega omavalitsus kohustub katma oma territooriumil elava lapse koha maksumuse vastavalt Võru linna poolt esitatavale arvele.

  (4) Erivajadustega laste vastuvõtmiseks sobitus- või erivajadustega laste rühma esitab vanem lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud dokumentidele Võru maakonna nõustamiskomisjoni otsuse.

  (5) Valvelasteaias koha taotlemiseks juulikuus esitab vanem taotluse (lisa 2) hiljemalt 20. maiks.

§ 3.   Lasteaia rühmade komplekteerimine

  (1) Taotlusi võetakse vastu aastaringselt ning need registreeritakse nende saabumise järjekorras elektroonilises dokumendihaldussüsteemis.

  (2) Lasteaia direktor esitab taotluste põhjal koostatud esialgse nimekirja hiljemalt 31. märtsiks kontrollimiseks linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale.

  (3) Taotluste rahuldamine toimub nende laekumise järjekorras. Lasteaeda võetakse vastu lapsi, kes on pooleteiseaastased või vanemad, eelistades esmajärjekorras vanemat, kes soovib lapse panna õdede-vendadega samasse lasteaeda ning seejärel vanemat, kes töötab samas lasteaias.

  (4) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud laste vastuvõtmist võetakse vabade kohtade olemasolul lasteaeda taotluste laekumise järjekorras lapsi teistest kohalikest omavalitsustest, eelistades esmajärjekorras vanemat, kes soovib lapse panna õdede-vendadega samasse lasteaeda, seejärel vanemat, kes töötab samas lasteaias ning seejärel vanemat, kes töötab Võru linnas.

  (5) Kui vanema poolt soovitud lasteaias puuduvad vabad kohad, jääb laps koha taotlejate järjekorda, mis on koostatud taotluste saabumise ajalises järjekorras.

  (6) Taotluse esitamise hetkel teises omavalitsuses elukoha aadressi omanud lapse elukoha andmete muutmisel Võru linna aadressile loetakse taotluse laekumise kuupäevaks Võru linnas elukoha aadressi saamise kuupäev.

  (7) Rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks:
  1) lasteaia uute rühmade komplekteerimine järgmiseks õppeaastaks toimub kalendriaasta 5. septembrini;
  2) lasteaia direktor kinnitab lasteaia rühmade nimekirjad 10. septembriks ning kannab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi;
  3) vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteaedadesse vastu kogu õppeaasta jooksul;
  4) juhul kui ajutiselt on vajadus lasteaiakoha järele suurem kui olemasolevate lasteaedade üldkohtade arv võib lasteaed luua soovijatele võimaluse saada lasteaias osaajaline koht. Osaajaline koht on koht, mille laps võib saada kuni pooleks ajaks lasteaia lahtioleku ajast õppetegevusest osavõtuks ning võib soovi korral sisaldada lapse toidukordi, kuid ei sisalda uneaega. Osaajaliste laste arv ühes rühmas ei tohi olla üle kahe lapse. Osaajalise koha eest tasub vanem lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa (edaspidi õppetasu) täies mahus.

  (8) Lasteaia direktor teavitab vanemat kirjalikult või e-posti teel koha eraldamisest lasteaias.

§ 4.   Lahkumine ja väljaarvamine

  (1) Lasteaia nimekirjast arvatakse laps välja vanema taotluse alusel, milles on näidatud lahkumise aeg. Vanem peab teatama lasteaiakohast loobumisest (lapse lasteaiast lahkumisest) lasteaia direktorile kirjalikult ette vähemalt viis päeva, välja arvatud juhul, kui laps läheb kooli.

  (2) Lasteaia nimekirjast võib lasteaed lapse välja arvata:
  1) vanemapoolse rahastamiskohustuse täitmata jätmise korral kahe järjestikuse kuu jooksul;
  2) kui väljaspool Võru linna püsivalt elava lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus ei osale lasteaia kulude katmises ning ei ole kahe järjestikuse kuu jooksul tasunud Võru Linnavalitsuse poolt esitatud arvet;
  3) kui laps on ette teatamata puudunud üle ühe kuu.

  (3) Lasteaia nimekirjast väljaarvamise korral toimub kulude tasaarvlemine.

  (4) Lapse lasteaiast väljaarvamise korral käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud juhtudel teatab lasteaia direktor vanemale kirjalikult või e-posti teel ühe nädala jooksul otsuse tegemisest alates.

§ 5.   Lasteaia ülesanded

  (1) Lasteaia ülesanded on järgmised:
  1) korraldada vanema taotluse registreerimine saabumise järjekorras, lasteaedade kohataotlejate järjekorra pidamine ning vanema informeerimine antud küsimuses;
  2) täita vabad kohad vastavalt taotluste registreerimise järjekorrale ning arvestades antud korra § 3 lõigetes 3 ja 4 loetletud eelistusi;
  3) koha vabanemisel teatada koha taotlejate järjekorras olevale vanemale koha vabanemisest kahe nädala jooksul;
  4) sõlmida vanemaga lasteaiakoha kasutamise leping (lisa 3);
  5) korraldada osaajalise kohaga teenuse pakkumist;
  6) välja arvata lapsi lasteaia nimekirjast direktori käskkirjaga.

  (2) Lasteaia direktori ülesanne on tutvustada vanemale järgmisi regulatsioone:
  1) lasteaeda vastuvõtu, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord;
  2) lasteaia toidukulu ning õppetasu maksmise kord;
  3) lasteaia kodukord.

  (3) Lasteaed kinnitab vastavalt õigusaktidele sätestatud korrale andmed Eesti Hariduse Infosüsteemis.

§ 6.   Vanema õigused ja kohustused

  (1) Vanemal on õigus:
  1) saada "Koolieelse lasteasutuse seaduses" sätestatud korras ja ulatuses eelkooliealisele lapsele ettenähtud teenust;
  2) taotleda soodustust või toetust lasteaia õppetasu maksmisel ning toidukulude katmisel vastavalt Võru Linnavolikogu ja/ või Võru Linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale;
  3) vaidlustada lasteaia direktori otsus lapse lasteaeda vastuvõtu või sealt väljaarvamise kohta Võru Linnavalitsuses.

  (2) Vanem on kohustatud:
  1) sõlmima lasteaiaga lasteaiakoha kasutamise lepingu;
  2) osalema lasteaia kulude katmisel vastavalt kehtestatud määradele;
  3) kinni pidama lasteaia päevakavast, laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Võru Linnavalitsuse 19. septembri 2007. a määrus nr 13 "Võru linna koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord" (KO 2007, 153, 1803).

  (2) Määrus jõustub 10. mail 2012.

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2019, 15

/otsingu_soovitused.json