Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Heakorraeeskirja kehtestamine ja koormiste määramine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2021, 39

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punktide 4 ja 36¹ ning § 36 lõike 3 alusel.
[RT IV, 20.10.2021, 8 - jõust. 01.12.2021]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus kehtestab heakorra nõuded ning koormised heakorranõuete täitmiseks Võru linnas.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) omanik - füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu või ehitis vallasasjana, või isik, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus, samuti omanikuga on võrdsustatud isik, kes on omaniku poolt volitatud asja valdama, haldama või kasutama;
  2) kinnistu - mõistega võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad;
  3) üldkasutatav territoorium, avalik koht - so. iga territoorium, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on üldkasutatav (tänavad, teed, platsid, pargid, haljasalad, veekogud, supluskohad, mänguväljakud jms, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis tegelikult on üldkasutatavad ja kuhu on vaba juurdepääs kõigil inimestel);
  4) heakorratööd - tolmu, liiva, prahi, okste, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje, muru ja rohu niitmine;
  5) eriolukord - ilmastikutingimustest tulenev teeolude oluline halvenemine;
  6) jäätmemahuti - prügiurn, -konteiner, mitmesektsiooniline prügiurn prügi sorteeritult kogumiseks;
  7) puhastusala – sõidutee ja kinnistu vahel asuv üldkasutatav ala ja kõnnitee. Puhastusalaks on ka korterelamute vahelised ühiskasutuses olevad alad. Kinnistute vahelisel maa-alal on puhastusala piiriks nendevaheline mõtteline telgjoon.

2. peatükk Heakorra nõuded 

§ 3.   Heakorra nõuded

  (1) Eeskiri kehtestab heakorranõuded, kohustused ja piirangud Võru linna haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile Võru linna territooriumil viibivatele või tegutsevatele isikutele.

  (2) Võru linna üldkasutatavad haljasalad peavad olema niidetud, kõnniteedega piirnevate puude ja põõsaste oksad lõigatud, hekid pügatud, lehed riisutud ning jäätmed ja praht koristatud.

  (3) Kui linna heakorra- ja koristustööde, samuti tehnovõrkude remondi ja paigaldusega seotud eritööde teostamiseks on transport sõitnud mööda muru ja pinnast kahjustanud, tuleb kahju tekitajal tekkinud kahjustused likvideerida.

  (4) Küttepuid, ehitusmaterjale jms võib omanik hoida kinnisasjal korralikult ladustatult. Kui kinnisasi seda ei võimalda, võib ehitusmaterjalide ja küttepuude vastuvõtmiseks kasutada väljaspool krunti asuvat üldkasutatavat territooriumi lühiajaliselt, vältides liikluse ja jalakäijate takistamist.

  (5) Sõidukite parkimisel tuleb sõiduki kasutajal tagada, et pargitud sõidukid ei segaks avalikes kohtades lumekoristust ja muid heakorratöid.

  (6) Veose või prügi vedaja peab koristama pealelaadimisel, sõidul või mahalaadimisel mahapudenenud esemed, prügi ja pinnase.

  (7) Maatüki reostamise või risustamise põhjustaja on kohustatud selle viivitamatult puhastama. Kui reostamise või risustamise põhjustaja ei ole teada, peab maatüki puhastama selle omanik.

  (8) Kinnistu omanikul on keelatud oma tegevusega risustada naaberkinnistut, teid, tänavaid ja haljasalasid.

  (9) Üldkasutatava laste mänguväljaku omanik või valdaja on kohustatud uuendama liivakastis liiva vähemalt üks kord aastas ning tagama mänguväljaku inventari korrashoiu (hooldamise ja remondi).

  (10) Avaliku ürituse korraldaja peab maa-alal, millel üritus läbi viiakse, täitma käesoleva eeskirja sätteid ja puhastama maa-ala kolme tunni jooksul pärast ürituse lõppemist. Pärast kella 21.00 lõppevatel üritustel peab puhastama maa-ala hiljemalt kell 7.00 järgmisel hommikul või loal märgitud ajaks. Korraldaja peab tagama vajalikul arvul tualettruumide olemasolu.

  (11) Kaubandusega tegelevad isikud on kohustatud hoidma oma müügikoha puhtana ja paigaldama müügikoha juurde vajalikul arvul prügikaste ning korraldama prügikastide regulaarse tühjendamise.

  (12) Ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise juurde kuuluva krundi heakorra.

§ 4.   Keelud heakorra tagamiseks

  Heakorra tagamiseks on keelatud:
  1) veekogudesse ja pinnasele olmejäätmete ja prahi viskamine ning reovee, naftasaaduste, mürgiste, sööbivate ja kergestisüttivate ainete laskmine, samuti naftasaaduste, kütte- ja määrdeõli valamine kanalisatsiooni;
  2) mootorsõidukitega sõitmine ja nende parkimine laste mänguväljakutel, üldkasutatavatel haljasaladel, kalmistutel, avalikes randades;
  3) omavoliline puude ja põõsaste raiumine;
  4) avalikes kohtades kasvavate puude, põõsaste, lillede murdmine või muul viisil vigastamine ja kahjustamine;
  5) avalikes kohtades olevate pinkide, piirete, prügikastide, lillekastide ja -vaaside, kuulutustahvlite, valgustite ja inventari rikkumine, hävitamine ja ümberpaigutamine;
  6) korrusmaja aknal, uksel ja rõdul vaipade, voodiriiete kloppimine, harjamine ning tolmu ja olmejäätmete väljaviskamine, akna välisküljele esemete ning toiduainete asetamine;
  7) lükata lund sõiduteele ja kõnniteele selliselt, et jalakäijatele ja jalgratturitele jääb alla 1 m käiguruumi;
  8) kasutada tuhka lume- ja libedusetõrjeks;
  9) pühkida puhastusalalt koristusjäätmeid sõiduteele;
  10) telkida ja/või ööbida haljasaladel ning parkides;
  11) pesta ennast, sõidukit, pesu või muid esemeid Võru linna veekogudes, purskkaevudes ja basseinides või reostada neid muul moel;
  12) pesta ja ujutada loomi üldkasutatavas supluskohtades;
  13) kritseldada ehitistele või määrida neid muul viisil;
  14) küttepuude, metsa-, saematerjali ja muude esemete ladustamine viisil, mis on kaaskodanikele ohtlik;
  15) kuulutuste ja teadete paigaldamine selleks mitte ette nähtud kohtadesse.

§ 5.   Kohustused heakorra tagamiseks

  Kinnisasja omanikud ning valdajad, kinnistul ehitus- ja remonditöid teostavad ettevõtjad on kohustatud:
  1) tagama, et kinnisasjal asuvate hoonete ja vallasasjade seisund ei ohustaks teisi isikuid, nende vara ja keskkonda;
  2) tegema kinnistul ja puhastusalal umbrohutõrjet ning niitma muru või heina (lubatud maksimaalne kõrgus on 20 cm), riisuma lehed, krundile ja puhastusalale sattunud jäätmed ja prahi koristama, pügama heki ning kärpima oma krundil kasvavate puude kõnnitee või sõidutee kohale madalamale kui 2 m ulatuvad või liiklusmärke varjavad oksad;
  3) koristama puhastusalalt lume ja jää, tõrjuma libeduse ning koristama tolmu ja liiva mahus, mis ei ole tagatud linna poolt korraldatud riigihankega. Eelpool nimetatud tööd peavad olema tehtud hiljemalt hommikul kell 8:00, pühapäeva hommikul kell 9:00. Vajadusel tuleb puhastusala korrastada ka päeva jooksul;
[RT IV, 20.10.2021, 8 - jõust. 01.12.2021]
  4) puhastama ja korras hoidma oma kinnisasja territooriumi;
  5) rajama ja korras hoidma prügikonteinerite paigalduskohad ning nende juurdepääsuteed;
  6) hoidma korras piirdeaiad, hoonete fassaadid ja sinna kuuluvad elemendid: välisseinakatted, uksed, aknad, rõdupiirded, vihmaveetorud, soklid, varikatused, korstnad, tuulekastid ja muud fassaadielemendid;
  7) hoidma hoone välistrepi puhtana ning vältima libeduse teket, samuti eemaldama katuselt, räästast või muudest kohtadest varisemisohtlikud ehitusdetailid, samuti lume ja jää ohutul viisil ning vajadusel tähistama ohtliku ala;
  8) paigaldama hoonele sildi hoone numbriga ning tagama selle nähtavuse;
  9) sulgema sissepääsud kasutusel mitteolevatesse ehitistesse ja võimalusel ka krundile.

3. peatükk Koormised 

§ 6.   Koormise olemus

  Koormis on kohustus füüsilistele ja juriidilistele isikutele (edaspidi koormise täitja), et tagada heakord puhastusalal.

§ 7.   Koormise täitja

  Koormise täitjaks on krundi omanik või tema arvel teine isik.

§ 8.   Kohustused koormise täitmiseks

  (1) Koormis täidetakse käesoleva eeskirja § 2 punktis 7 sätestatud puhastusalal.
[RT IV, 20.10.2021, 8 - jõust. 01.12.2021]

  (2) Koormise täitja kohustused on sätestatud käesoleva eeskirja § 5 punktides 2 ja 3.
[RT IV, 20.10.2021, 8 - jõust. 01.12.2021]

  (3) Koormiste täitmist kontrollib linnavalitsus lähtudes kehtivast heakorraeeskirjast.

§ 9.   Taotluse esitamine

  (1) Krundi omanikul on õigus esitada linnavolikogule (linnavalitsuse kaudu) kirjalik põhjendatud taotlus maksta koormise täitmise eest raha, mida peab kasutama selle koormise täitmiseks.

  (2) Taotluses tuleb ära näidata:
  1) taotluse esitaja nimi, aadress ja kontaktandmed, kuupäev ja allkiri;
  2) koormise täitmise asukoht;
  3) puhastusala suurus;
  4) periood, mille jooksul soovitakse koormise täitmise eest maksta raha;
  5) põhjus, miks taotluse esitaja soovib koormise täitmise eest maksta raha.

§ 10.   Taotluse lahendamine

  Nõuetekohaselt esitatud taotluse laekumisel selgitab linnavalitsus välja koormise maksumuse ja esitab materjalid linnavolikogule otsustamiseks. Linnavalitsus võtab aluseks vastavaks perioodiks analoogiliste tööde tegemiseks riigihanke lepingus kehtivad ühikhinnad.

§ 11.   Koormise maksumuse väljaselgitamine

  Linnavolikogu määrab koormise maksumuse mitte kauemaks kui üheks aastaks alates koormise maksumuse määramise otsuse jõustumisest.

§ 12.   Koormise täitmiseks tööde teostamine

  (1) Koormise täitja peab peale linnavolikogu otsuse teatavaks tegemisest 10 päeva jooksul teatama linnavalitsusele kirjalikult, kas ta on nõus koormise täitmise eest maksma linnavolikogu poolt kehtestatud summa või korraldab koormise täitmise ise.

  (2) Pärast koormise täitjalt nõusoleku saamist korraldab linnavalitsus taotletud tööde teostamise ja esitab koormise täitjale tasumiseks arve linnavolikogu poolt kehtestatud summas.

§ 13.   Vastutus

  (1) Käesoleva eeskirja rikkuja võetakse vastutusele „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 662 sätestatud korras.

  (2) Linnavalitsuse volitatud ametnikul on õigus käesolevas määruses nimetatud kohustuste täitmata jätmisel kohaldada asendustäitmist vastavalt asendustäitmise ja sunniraha seadusele.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 01. novembril 2006. a.

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2021, 39

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punktide 4 ja 36¹ ning § 36 lõike 3 alusel.
[RT IV, 20.10.2021, 8 - jõust. 01.12.2021]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus kehtestab heakorra nõuded ning koormised heakorranõuete täitmiseks Võru linnas.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) omanik - füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu või ehitis vallasasjana, või isik, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus, samuti omanikuga on võrdsustatud isik, kes on omaniku poolt volitatud asja valdama, haldama või kasutama;
  2) kinnistu - mõistega võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad;
  3) üldkasutatav territoorium, avalik koht - so. iga territoorium, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on üldkasutatav (tänavad, teed, platsid, pargid, haljasalad, veekogud, supluskohad, mänguväljakud jms, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis tegelikult on üldkasutatavad ja kuhu on vaba juurdepääs kõigil inimestel);
  4) heakorratööd - tolmu, liiva, prahi, okste, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje, muru ja rohu niitmine;
  5) eriolukord - ilmastikutingimustest tulenev teeolude oluline halvenemine;
  6) jäätmemahuti - prügiurn, -konteiner, mitmesektsiooniline prügiurn prügi sorteeritult kogumiseks;
  7) puhastusala – sõidutee ja kinnistu vahel asuv üldkasutatav ala ja kõnnitee. Puhastusalaks on ka korterelamute vahelised ühiskasutuses olevad alad. Kinnistute vahelisel maa-alal on puhastusala piiriks nendevaheline mõtteline telgjoon.

2. peatükk Heakorra nõuded 

§ 3.   Heakorra nõuded

  (1) Eeskiri kehtestab heakorranõuded, kohustused ja piirangud Võru linna haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile Võru linna territooriumil viibivatele või tegutsevatele isikutele.

  (2) Võru linna üldkasutatavad haljasalad peavad olema niidetud, kõnniteedega piirnevate puude ja põõsaste oksad lõigatud, hekid pügatud, lehed riisutud ning jäätmed ja praht koristatud.

  (3) Kui linna heakorra- ja koristustööde, samuti tehnovõrkude remondi ja paigaldusega seotud eritööde teostamiseks on transport sõitnud mööda muru ja pinnast kahjustanud, tuleb kahju tekitajal tekkinud kahjustused likvideerida.

  (4) Küttepuid, ehitusmaterjale jms võib omanik hoida kinnisasjal korralikult ladustatult. Kui kinnisasi seda ei võimalda, võib ehitusmaterjalide ja küttepuude vastuvõtmiseks kasutada väljaspool krunti asuvat üldkasutatavat territooriumi lühiajaliselt, vältides liikluse ja jalakäijate takistamist.

  (5) Sõidukite parkimisel tuleb sõiduki kasutajal tagada, et pargitud sõidukid ei segaks avalikes kohtades lumekoristust ja muid heakorratöid.

  (6) Veose või prügi vedaja peab koristama pealelaadimisel, sõidul või mahalaadimisel mahapudenenud esemed, prügi ja pinnase.

  (7) Maatüki reostamise või risustamise põhjustaja on kohustatud selle viivitamatult puhastama. Kui reostamise või risustamise põhjustaja ei ole teada, peab maatüki puhastama selle omanik.

  (8) Kinnistu omanikul on keelatud oma tegevusega risustada naaberkinnistut, teid, tänavaid ja haljasalasid.

  (9) Üldkasutatava laste mänguväljaku omanik või valdaja on kohustatud uuendama liivakastis liiva vähemalt üks kord aastas ning tagama mänguväljaku inventari korrashoiu (hooldamise ja remondi).

  (10) Avaliku ürituse korraldaja peab maa-alal, millel üritus läbi viiakse, täitma käesoleva eeskirja sätteid ja puhastama maa-ala kolme tunni jooksul pärast ürituse lõppemist. Pärast kella 21.00 lõppevatel üritustel peab puhastama maa-ala hiljemalt kell 7.00 järgmisel hommikul või loal märgitud ajaks. Korraldaja peab tagama vajalikul arvul tualettruumide olemasolu.

  (11) Kaubandusega tegelevad isikud on kohustatud hoidma oma müügikoha puhtana ja paigaldama müügikoha juurde vajalikul arvul prügikaste ning korraldama prügikastide regulaarse tühjendamise.

  (12) Ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise juurde kuuluva krundi heakorra.

§ 4.   Keelud heakorra tagamiseks

  Heakorra tagamiseks on keelatud:
  1) veekogudesse ja pinnasele olmejäätmete ja prahi viskamine ning reovee, naftasaaduste, mürgiste, sööbivate ja kergestisüttivate ainete laskmine, samuti naftasaaduste, kütte- ja määrdeõli valamine kanalisatsiooni;
  2) mootorsõidukitega sõitmine ja nende parkimine laste mänguväljakutel, üldkasutatavatel haljasaladel, kalmistutel, avalikes randades;
  3) omavoliline puude ja põõsaste raiumine;
  4) avalikes kohtades kasvavate puude, põõsaste, lillede murdmine või muul viisil vigastamine ja kahjustamine;
  5) avalikes kohtades olevate pinkide, piirete, prügikastide, lillekastide ja -vaaside, kuulutustahvlite, valgustite ja inventari rikkumine, hävitamine ja ümberpaigutamine;
  6) korrusmaja aknal, uksel ja rõdul vaipade, voodiriiete kloppimine, harjamine ning tolmu ja olmejäätmete väljaviskamine, akna välisküljele esemete ning toiduainete asetamine;
  7) lükata lund sõiduteele ja kõnniteele selliselt, et jalakäijatele ja jalgratturitele jääb alla 1 m käiguruumi;
  8) kasutada tuhka lume- ja libedusetõrjeks;
  9) pühkida puhastusalalt koristusjäätmeid sõiduteele;
  10) telkida ja/või ööbida haljasaladel ning parkides;
  11) pesta ennast, sõidukit, pesu või muid esemeid Võru linna veekogudes, purskkaevudes ja basseinides või reostada neid muul moel;
  12) pesta ja ujutada loomi üldkasutatavas supluskohtades;
  13) kritseldada ehitistele või määrida neid muul viisil;
  14) küttepuude, metsa-, saematerjali ja muude esemete ladustamine viisil, mis on kaaskodanikele ohtlik;
  15) kuulutuste ja teadete paigaldamine selleks mitte ette nähtud kohtadesse.

§ 5.   Kohustused heakorra tagamiseks

  Kinnisasja omanikud ning valdajad, kinnistul ehitus- ja remonditöid teostavad ettevõtjad on kohustatud:
  1) tagama, et kinnisasjal asuvate hoonete ja vallasasjade seisund ei ohustaks teisi isikuid, nende vara ja keskkonda;
  2) tegema kinnistul ja puhastusalal umbrohutõrjet ning niitma muru või heina (lubatud maksimaalne kõrgus on 20 cm), riisuma lehed, krundile ja puhastusalale sattunud jäätmed ja prahi koristama, pügama heki ning kärpima oma krundil kasvavate puude kõnnitee või sõidutee kohale madalamale kui 2 m ulatuvad või liiklusmärke varjavad oksad;
  3) koristama puhastusalalt lume ja jää, tõrjuma libeduse ning koristama tolmu ja liiva mahus, mis ei ole tagatud linna poolt korraldatud riigihankega. Eelpool nimetatud tööd peavad olema tehtud hiljemalt hommikul kell 8:00, pühapäeva hommikul kell 9:00. Vajadusel tuleb puhastusala korrastada ka päeva jooksul;
[RT IV, 20.10.2021, 8 - jõust. 01.12.2021]
  4) puhastama ja korras hoidma oma kinnisasja territooriumi;
  5) rajama ja korras hoidma prügikonteinerite paigalduskohad ning nende juurdepääsuteed;
  6) hoidma korras piirdeaiad, hoonete fassaadid ja sinna kuuluvad elemendid: välisseinakatted, uksed, aknad, rõdupiirded, vihmaveetorud, soklid, varikatused, korstnad, tuulekastid ja muud fassaadielemendid;
  7) hoidma hoone välistrepi puhtana ning vältima libeduse teket, samuti eemaldama katuselt, räästast või muudest kohtadest varisemisohtlikud ehitusdetailid, samuti lume ja jää ohutul viisil ning vajadusel tähistama ohtliku ala;
  8) paigaldama hoonele sildi hoone numbriga ning tagama selle nähtavuse;
  9) sulgema sissepääsud kasutusel mitteolevatesse ehitistesse ja võimalusel ka krundile.

3. peatükk Koormised 

§ 6.   Koormise olemus

  Koormis on kohustus füüsilistele ja juriidilistele isikutele (edaspidi koormise täitja), et tagada heakord puhastusalal.

§ 7.   Koormise täitja

  Koormise täitjaks on krundi omanik või tema arvel teine isik.

§ 8.   Kohustused koormise täitmiseks

  (1) Koormis täidetakse käesoleva eeskirja § 2 punktis 7 sätestatud puhastusalal.
[RT IV, 20.10.2021, 8 - jõust. 01.12.2021]

  (2) Koormise täitja kohustused on sätestatud käesoleva eeskirja § 5 punktides 2 ja 3.
[RT IV, 20.10.2021, 8 - jõust. 01.12.2021]

  (3) Koormiste täitmist kontrollib linnavalitsus lähtudes kehtivast heakorraeeskirjast.

§ 9.   Taotluse esitamine

  (1) Krundi omanikul on õigus esitada linnavolikogule (linnavalitsuse kaudu) kirjalik põhjendatud taotlus maksta koormise täitmise eest raha, mida peab kasutama selle koormise täitmiseks.

  (2) Taotluses tuleb ära näidata:
  1) taotluse esitaja nimi, aadress ja kontaktandmed, kuupäev ja allkiri;
  2) koormise täitmise asukoht;
  3) puhastusala suurus;
  4) periood, mille jooksul soovitakse koormise täitmise eest maksta raha;
  5) põhjus, miks taotluse esitaja soovib koormise täitmise eest maksta raha.

§ 10.   Taotluse lahendamine

  Nõuetekohaselt esitatud taotluse laekumisel selgitab linnavalitsus välja koormise maksumuse ja esitab materjalid linnavolikogule otsustamiseks. Linnavalitsus võtab aluseks vastavaks perioodiks analoogiliste tööde tegemiseks riigihanke lepingus kehtivad ühikhinnad.

§ 11.   Koormise maksumuse väljaselgitamine

  Linnavolikogu määrab koormise maksumuse mitte kauemaks kui üheks aastaks alates koormise maksumuse määramise otsuse jõustumisest.

§ 12.   Koormise täitmiseks tööde teostamine

  (1) Koormise täitja peab peale linnavolikogu otsuse teatavaks tegemisest 10 päeva jooksul teatama linnavalitsusele kirjalikult, kas ta on nõus koormise täitmise eest maksma linnavolikogu poolt kehtestatud summa või korraldab koormise täitmise ise.

  (2) Pärast koormise täitjalt nõusoleku saamist korraldab linnavalitsus taotletud tööde teostamise ja esitab koormise täitjale tasumiseks arve linnavolikogu poolt kehtestatud summas.

§ 13.   Vastutus

  (1) Käesoleva eeskirja rikkuja võetakse vastutusele „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 662 sätestatud korras.

  (2) Linnavalitsuse volitatud ametnikul on õigus käesolevas määruses nimetatud kohustuste täitmata jätmisel kohaldada asendustäitmist vastavalt asendustäitmise ja sunniraha seadusele.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 01. novembril 2006. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json