EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2015, 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2, § 36 lõike 1, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3 ning kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Paikuse valla haldusterritooriumil avalikus kohas reklaami avaldamist ja selle maksustamist.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) reklaam on teave, mis avalikustatakse mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil;
  2) reklaami avalikustaja on füüsiline isik, juriidiline isik, riigiasutus või kohaliku omavalitsuse asutus, kes reklaami avalikult esitab, edastab, näitab või levitab;
  3) reklaamikandja on välireklaami paigaldamiseks kasutatav alus, seadeldis, konstruktsioon (reklaampost, kuulutusestend või -tulp, haagis jms) või ühistranspordivahend;
  4) mittestatsionaarne reklaam on maapinnaga või ehitisega mittepüsivalt ühendatud reklaamikandjale paigaldatud välireklaam, mis asub kaupluse, toitlustusasutuse või mõne muu majandus- või kutsetegevuse koha sissekäigu vahetus läheduses;
  5) ühistranspordivahend on Paikuse vallas elunevatele ja asuvatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele kuuluvatena registreeritud ühistransporditeenuse osutamiseks ettenähtud buss või takso;
  6) välireklaam on reklaam, mis on avalikus kohas asuv või avalikust kohast jälgitav;
  7) avalik koht on territoorium, ehitise või selle osa, mis on üldkasutatav ning ühistranspordivahend;
  8) kuulutus on lühiajaliseks perioodiks ühekordselt paigaldatav infoplakat, mis paigutatakse ainult vallavalitsuse poolt selleks ettenähtud kuulutusestendile või -tulbale ja millega ei edastata ärilist teavet.

§ 3.   Maksuobjekt ja maksumaksja

  (1) Maksuobjekt on Paikuse valla haldusterritooriumile, sellel asuvale hoonele või rajatisele reklaamiloa alusel paigaldatud reklaam, samuti ühistranspordivahendi väliskülgedele paigaldatud reklaam.

  (2) Maksu maksab reklaami avalikustaja.

2. peatükk REKLAAMIMAKS 

§ 4.   Maksumäärad

  (1) Paikuse vallas kehtestatakse reklaamimaksu määrad asukohast ja reklaami suurusest lähtudes.

  (2) Paide maantee ääres avaldatava reklaami maksumäärad on järgmised:
  1) reklaam kuni 1 m2 maksab 4 eurot kuus;
  2) reklaam vahemikus 1-3 m2 maksab 10 eurot kuus;
  3) reklaam vahemikus 3-5 m2 maksab 20 eurot kuus;
  4) reklaam vahemikus 5-20 m2 maksab 26 eurot kuus;
  5) reklaam üle 20 m2 maksab 45 eurot kuus.

  (3) Paikuse vallas, va. Paide maantee ääres avaldatava reklaami maksumäärad on järgmised:
  1) reklaam kuni 1 m2 maksab 4 eurot kuus;
  2) reklaam vahemikus 1-3 m2 maksab 5 eurot kuus;
  3) reklaam vahemikus 3-5 m2 maksab 13 eurot kuus;
  4) reklaam vahemikus 5-20 m2 maksab 20 eurot kuus;
  5) reklaam üle 20 m2 maksab 32 eurot kuus.

  (4) Ajutiselt vähemaks kui üheks kuuks paigaldatava reklaami maksumäär on 0,35 eurot päevas.

  (5) Enne reklaamiloa väljastamist avaldatud reklaam ja avaldamise tähtaja ületanud reklaam maksustatakse kolmekordse maksumääraga.

§ 5.   Maksusumma määramine

  (1) Maksumaksjal on kohustus esitada maksuhaldurile vormikohane maksudeklaratsioon (vorm lisas 1), mis tuleb esitada maksuhaldurile hiljemalt reklaami paigaldamisele järgneval viiendal tööpäeval.

  (2) Deklaratsiooni võib saata posti teel, elektroonilisel andmekandjal või elektroonilist andmesidet kasutades või antakse üle maksuhalduri ametiruumides.

  (3) Maksuhaldur teeb maksudeklaratsioonile märke selle vastuvõtmise kohta.

  (4) Maksudeklaratsiooni alusel arvutab maksuhaldur tasumisele kuuluva maksusumma ja saadab selle kohta maksumaksjale maksuteate hiljemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtaega.

  (5) Maksudeklaratsiooni esitamata jätmisel määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur vastavalt maksukorralduse seadusele. Kui § 7 lõikes 1 nimetatud ajavahemikku ei ole võimalik määrata, siis eeldatakse, et maksuperioodiks on 1 kuu.

  (6) Maksuotsus toimetatakse maksumaksjale kätte maksukorralduse seaduses sätestatud korras posti teel või elektrooniliselt või antakse kätte allkirja vastu.

§ 6.   Maksu haldamine

  (1) Maksuhalduriks on Paikuse Vallavalitsus. Maksuhalduri toiminguid teeb Paikuse Vallavalitsuse raamatupidamisosakond.

  (2) Raamatupidamisosakonna juhataja on volitatud maksu kogumisel rakendama maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi.

  (3) Maksuhalduri maksuotsuse või muu haldusakti või toimingu peale on maksumaksjal õigus esitada vaie Paikuse Vallavalitsusele maksukorralduse seaduse 14. peatükis sätestatud korras.

§ 7.   Maksuperiood ja maksu tasumine

  (1) Maksuperiood on ajavahemik, mille jooksul on reklaam avaldatud.

  (2) Maksumaksjal tekib maksukohustus käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksuperioodi tähistava ajavahemiku alguskuupäevast.

  (3) Maks tasutakse maksuhalduri esitatud maksuteate või maksuotsuse alusel Paikuse valla eelarvesse igakuuliselt sularahata arvelduse korras reklaami avaldamisele järgneva kuu 20. kuupäevaks.

  (4) Enammakstud maksusumma tagastamine toimub maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

  (5) Maksuteates või maksuotsuses määratud tähtajast hiljem tasutud maksusummalt arvestatakse intressi maksukorralduse seaduses sätestatud korras. Tähtpäevaks tasumata jäetud maksusumma ja arvestatud intressi sissenõudmisel rakendatakse sundtäitmist ja kohaldatakse karistusi vastavalt maksukorralduse seadusele.

§ 8.   Maksusoodustused

  (1) Maksust on vabastatud:
  1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaam ning erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
  2) mittetulundusühingute, teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi-, heategevuslike ja ühiskondlike ürituste reklaam;
  3) kinnisel territooriumil toimuval avalikul üritusel eksponeeritav reklaam tingimusel, et see ei ole suunatud avalikkusele väljaspool kinnist territooriumi;
  4) liiklusmärgid;
  5) ehitamise ajaks ehitusplatsile ehitamise kohta paigaldatud teave;
[RT IV, 20.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  6) planeerimisseaduses § 12 lg 31 ette nähtud informatsioonitahvel või –teatis;
  7) paikselt ettevõtja tegutsemiskohale paigaldatud teave ettevõtja ärinime, tegevuse ning ühendusvõimaluste kohta;
  8) ehitise või ühissõiduki siseruumi paigaldatud reklaam;
  9) kuulutused.

  (2) Vallavalitsuse nõusolekul võib reklaamimaksust vabastada põhjendatud juhtudel ka lõikes 1 nimetamata reklaame.

3. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 9.   Pädevuse delegeerimine

  Paikuse Vallavalitsusel on õigus kehtestada Paikuse valla haldusterritooriumil välireklaami paigaldamise korra.

§ 10.   Vastutamine

  Määruse rikkumine toob kaasa Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud vastutuse.

§ 11.   Järelevalve

  Järelevalvet määruse täitmise üle teostab arvete tasumise osas Paikuse Vallavalitsuse raamatupidamisosakonna juhataja ning muus osas vallaarhitekt.

§ 12.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine
[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2012.

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2018, 28

/otsingu_soovitused.json