ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi kohandamise kulu hüvitamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2013, 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Eluruumi kohandamise kulu hüvitamise kord (edaspidi kord) reguleerib eluruumi kohandamise kulu osalist hüvitamist Tallinna linna eelarves selleks ette nähtud vahendite arvelt.

  (2) Korra eesmärk on soodustada puudega isikute iseseisvat toimetulekut, leevendada või kõrvaldada puudest tingitud takistusi eluruumi kasutamisel, toetudes isiku vastutusele enda ja oma perekonnaliikmete toimetuleku eest.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) eluruumi kohandamine - ehituslik tegevus eluruumi muutmiseks;
  2) eluruumi kohandamise kulu (edaspidi kulu) - eluruumi kohandamiseks vajaliku materjali ja ehitustöö kulu. Eluruumi kohandamise kuluks ei loeta tehniliste abivahendite ostmise ja paigaldamise kulu, kui tehnilised abivahendid on võimalik osta ja paigaldada sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatud tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise korra alusel;
  3) eluruum - puudega isiku kasutuses olev elamu, korter või tuba ja juurdepääs sellele;
  4) hüvitis - summa, mis määratakse ja makstakse kulu osaliseks katteks.

§ 3.   Õigustatud isikud

  Kulu hüvitatakse käesolevas määruses sätestatud tingimustel isikule (edaspidi taotleja), kelle:
  1) puude raskusaste on sügav või raske;
  2) elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linn;
  3) kasutuses olev eluruum asub Tallinna haldusterritooriumil.

§ 4.   Hüvitamise tingimused

  (1) Kulu hüvitatakse osaliselt, kui eluruumi kohandamise tulemusel:
  1) paraneb taotleja iseseisev toimetulek ja tegevusvõime igapäevastes praktilistes tegevustes;
  2) väheneb tunduvalt taotleja vajadus kõrvalabi järele liikumisel, hügieenitoimingutes, toiduvalmistamisel, turvalisuse tagamisel ja suhtlemisel;
  3) kõrvalabi vajaduse rahuldamine teenuste või muu abiga ei ole otstarbekas või võimalik.

  (2) Kulu ei hüvitata, kui:
  1) taotleja või tema seadusjärgsete ülalpidajate varaline seisund võimaldab kulu kanda ise;
  2) taotleja ja/või temaga sama eluruumi kasutavad ülalpidamiskohustusega isikud eiravad järjepidevalt oma vastutust taotleja toimetuleku tagamisel;
  3) taotleja ei ole säästlikult ja otstarbekohaselt kasutanud eluruumi kohandusi, mille kulu on varem hüvitatud linnaeelarve vahenditest;
  4) taotleja või tema esindaja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  5) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei lähtu taotleja vajadustest, sellel ei ole iseseisvat kasutusotstarvet;
  6) eluruumi on võimalik kasutada ebamõistlikult lühikese aja vältel eluruumi lepingulise kasutusõiguse tähtajast või tehnilisest seisukorrast tulenevalt.

§ 5.   Hüvitamise taotlemine

  (1) Taotleja esitab oma rahvastikuregistrijärgse elukoha linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale (edaspidi hoolekandeosakond) kirjaliku taotluse, milles:
  1) põhjendab eluruumi kohandamise vajadust;
  2) nimetab töö valmimise planeeritava tähtaja;
  3) esitab andmed eluruumi kasutamise õiguse kohta;
  4) annab loa töödelda isikuandmeid;
  5) kinnitab esitatud andmete õigsust.

  (2) Taotleja esitab koos taotlusega:
  1) eksperdi hinnangu eluruumi kohandamise vajalikkuse ja võimalikkuse kohta;
  2) töö ja materjali hinnapakkumised;
  3) eluruumi omaniku kirjaliku nõusoleku eluruumi kohandamisega, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
  4) ühiskasutuses eluruumi korral omanike nõusoleku selle kohandamisega.

  (3) Hoolekandeosakonna töötajal on õigus nõuda lisadokumente, kontrollida kohandamist vajavat eluruumi, kaaluda eksperdi hinnangut ning töö ja materjali hinnapakkumisi ning teha säästlikumate lahenduste kasutamise ettepanekuid.

  (4) Taotlejal on õigus saada hüvitist ühe maksimaalmäära ulatuses kolme kalendriaasta jooksul.

§ 6.   Kulu hüvitamine

  (1) Kulu hüvitamise otsuse (edaspidi otsus) teeb hoolekandeosakonna juhataja või tema asetäitja. Otsuses märgitakse:
  1) taotleja isikuandmed;
  2) eluruumi asukoht ja kasutamise alus;
  3) kulu hüvitamise õiguslik alus ja põhjendus;
  4) eluruumi kohandamise eesmärk ja viis;
  5) hüvitise maksimaalne suurus suhtarvuna planeeritud ja põhjendatud kuludest, see ei või olla suurem kui hüvitise maksimaalmäär;
  6) otsuse kehtivuse tähtaeg.

  (2) Otsus hüvitise määramise või määramata jätmise kohta tehakse 30 päeva jooksul viimase nõutud dokumendi saamisest või dokumendi esitamise tähtaja möödumisest. Otsus tehakse taotlejale teatavaks viie tööpäeva jooksul selle tegemisest.

  (3) Hüvitise maksimaalmäära kehtestab Tallinna Linnavalitsus.

§ 7.   Hüvitise väljamaksmine

  (1) Hüvitise väljamaksmiseks esitab taotleja hoolekandeosakonnale kulu tõendavad dokumendid ja kirjaliku kinnituse, et töö on teostatud taotlusega koos esitatud hinnapakkumiste alusel.

  (2) Hoolekandeosakond:
  1) kontrollib eluruumi kohandamiseks tehtud tööd ja kuludokumentide vastavust sellele ning koostab kontrollakti;
  2) arvutab hüvitise lõpliku summa, vähendades vajadusel otsuses märgitud hüvitise maksimaalset suurust tegelike kulude alusel;
  3) korraldab hüvitise väljamaksmise taotleja näidatud arvelduskontole 30 päeva jooksul.

§ 8.   Alusetult saadud hüvitise tagastamine

  Hüvitist on õigus tagasi nõuda, kui selgub, et hüvitise saaja teadvalt varjas andmeid või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud hüvitist vabatahtlikult tagastamast, võib linnaosa vanem teha hüvitise saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib linnaosa vanem anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 9.   Vaidluste lahendamine

  (1) Isik, kelle õigusi eluruumi kohandamise kulu hüvitamise menetluses on rikutud, võib esitada vaide Tallinna Linnavalitsusele või maavanemale. Vaie haldusakti või toimingu peale tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

  (2) Isikul, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetluses rikutud, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse. Halduskohtusse võib pöörduda ka vaiet esitamata.

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 15.10.2021, 13

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json