Teksti suurus:

Tallinna linna 2013. aasta eelarve

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.10.2013
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2013, 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 23 lg 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 8 ja lg 3 alusel.

§ 1.   Tallinna linna 2013. aasta eelarve kinnitamine

  (1) Kinnitada Tallinna linna 2013. aasta:
  1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
  2) tulude eelarve vastavalt lisale 2;
  3) kulude eelarve vastavalt lisale 3;
  4) investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 4;
  5) finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 5;
  6) rahakäibe prognoos vastavalt lisale 6;
  7) eelarve liigendus kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi vastavalt lisale 7.

  (2) Käesoleva määruse lisas 3 "Kulude eelarve" toodud amortisatsiooni summad on arvestuslikud.

  (3) Käesoleva määruse lisas 3 "Kulude eelarve" on tähisega (a) märgitud arvestuslikud kulud ja tähisega (ü) märgitud ülekantavad kulud.

  (4) Käesoleva määruse lisas 4 "Investeerimistegevuse eelarve" toodud investeerimisprojektide ja -objektide 2013. aasta summad sisaldavad nii kapitaliseeritavat kui ka kuludesse kantavat osa.

§ 2.   Linnavalitsusele volituste andmine

  Lubada linnavalitsusel:
  1) kinnitada ja täpsustada Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus ametiasutuste, eelarvepositsioonide ning vajadusel majandusliku sisu lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuste saamist eraldatud vahendite ulatuses;
  2) linna ametiasutuste tegevuse lõpetamisel või ümberkorraldamisel vähendada nendele linnaeelarvest ettenähtud vahendeid, suunates vabanevad summad linnavalitsuse reservfondi ning eraldada reservfondist vahendeid ümberkorraldatavatele ja moodustatavatele struktuuriüksustele;
  3) teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste, v.a linnavolikogu kantselei struktuuris ja teenistujate koosseisus linnavolikogu poolt ametiasutustele kinnitatud töötasu piires;
  4) võtta eelarveaasta kestel kassalaenu suurima lubatud jäägiga 20 000 000 € vastavalt Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 määrusega nr 10 kinnitatud "Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korras" kehtestatud tingimustele. Kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta lõpuks;
  5) võtta välja 2012. aastaks kavandatud, kuid realiseerimata eelarvelaen mahus 23 806 000 € ja võtta eelarvelaenu 2013. aasta investeeringute katteks mahus kuni 25 000 000 € tähtajaga kuni 20 aastat vastavalt Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 määrusega nr 10 kinnitatud "Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korras" kehtestatud tingimustele;
  6) refinantseerida olemasolevaid võlakohustusi;
  7) anda ajutist finantseerimist linna sõltuvatele üksustele, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse mõistes, tingimusel, et finantseering tuleb linnale tagastada aruandeaasta lõpuks;
  8) teha eraldisi käesoleva määruse lisas 3 ettenähtud kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservist, allahinnatavate nõuete reservist, linna vara ja kohustusega seonduvate toimingute reservist ning oma- ja kaasfinantseerimise reservist. Linnavalitsusel on õigus muuta linnavalitsuse reservfondi ja käesolevas punktis nimetatud reservide jaotust ettenähtud üldsumma piires;
  9) määruse lisas 2 asutusele kinnitatud omatulude kavandatust suuremas mahus täitmisel suurendada vastava asutuse kulutusi;
  10) määruse lisas 2 asutusele kinnitatud omatulude kavandatust väiksemas mahus täitmisel vähendada vastava asutuse kulutusi;
  11) jaotada linna üldkuludes ettenähtud linna asutuste energiakulude kompenseerimiseks ettenähtud vahendeid linna asutustele;
  12) kinnitada linna üldkuludes palgavahendite kasvuks ettenähtud kulude jaotus asutuste lõikes.

§ 3.   Eelarve täitmise erisused

  (1) Käesoleva määruse lisas 3 "Kulude eelarve" toodud töötasukulude kokkuhoiu arvelt on linna asutustel lubatud suurendada majandamiskulusid.

  (2) Käesoleva määruse lisas 3 "Kulude eelarve" ettenähtud vahendite arvelt on linna asutustel keelatud soetada materiaalset ja immateriaalset põhivara, välja arvatud juhul, kui materiaalse ja/või immateriaalse põhivara soetusmaksumus ei ületa 3200 € (ilma käibemaksuta). Kui linna asutus soovib soetada tegevuskuludeks ettenähtud vahendite arvelt materiaalset ja/või immateriaalset põhivara, mille soetusmaksumus ületab 3200 € (ilma käibemaksuta), peab asutus esitama vastava muudatusettepaneku linna eelarve muutmiseks.

§ 4.   Ülekantavate kulutuste täitmise kajastamine

  Linnavalitsuse korraldusega 2012. aastast 2013. aastasse ülekantavate kulutuste täitmine kajastatakse 2013. aasta eelarve täitmises.

§ 5.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2013, 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 23 lg 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 8 ja lg 3 alusel.

§ 1.   Tallinna linna 2013. aasta eelarve kinnitamine

  (1) Kinnitada Tallinna linna 2013. aasta:
  1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
  2) tulude eelarve vastavalt lisale 2;
  3) kulude eelarve vastavalt lisale 3;
  4) investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 4;
  5) finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 5;
  6) rahakäibe prognoos vastavalt lisale 6;
  7) eelarve liigendus kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi vastavalt lisale 7.

  (2) Käesoleva määruse lisas 3 "Kulude eelarve" toodud amortisatsiooni summad on arvestuslikud.

  (3) Käesoleva määruse lisas 3 "Kulude eelarve" on tähisega (a) märgitud arvestuslikud kulud ja tähisega (ü) märgitud ülekantavad kulud.

  (4) Käesoleva määruse lisas 4 "Investeerimistegevuse eelarve" toodud investeerimisprojektide ja -objektide 2013. aasta summad sisaldavad nii kapitaliseeritavat kui ka kuludesse kantavat osa.

§ 2.   Linnavalitsusele volituste andmine

  Lubada linnavalitsusel:
  1) kinnitada ja täpsustada Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus ametiasutuste, eelarvepositsioonide ning vajadusel majandusliku sisu lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuste saamist eraldatud vahendite ulatuses;
  2) linna ametiasutuste tegevuse lõpetamisel või ümberkorraldamisel vähendada nendele linnaeelarvest ettenähtud vahendeid, suunates vabanevad summad linnavalitsuse reservfondi ning eraldada reservfondist vahendeid ümberkorraldatavatele ja moodustatavatele struktuuriüksustele;
  3) teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste, v.a linnavolikogu kantselei struktuuris ja teenistujate koosseisus linnavolikogu poolt ametiasutustele kinnitatud töötasu piires;
  4) võtta eelarveaasta kestel kassalaenu suurima lubatud jäägiga 20 000 000 € vastavalt Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 määrusega nr 10 kinnitatud "Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korras" kehtestatud tingimustele. Kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta lõpuks;
  5) võtta välja 2012. aastaks kavandatud, kuid realiseerimata eelarvelaen mahus 23 806 000 € ja võtta eelarvelaenu 2013. aasta investeeringute katteks mahus kuni 25 000 000 € tähtajaga kuni 20 aastat vastavalt Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 määrusega nr 10 kinnitatud "Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korras" kehtestatud tingimustele;
  6) refinantseerida olemasolevaid võlakohustusi;
  7) anda ajutist finantseerimist linna sõltuvatele üksustele, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse mõistes, tingimusel, et finantseering tuleb linnale tagastada aruandeaasta lõpuks;
  8) teha eraldisi käesoleva määruse lisas 3 ettenähtud kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservist, allahinnatavate nõuete reservist, linna vara ja kohustusega seonduvate toimingute reservist ning oma- ja kaasfinantseerimise reservist. Linnavalitsusel on õigus muuta linnavalitsuse reservfondi ja käesolevas punktis nimetatud reservide jaotust ettenähtud üldsumma piires;
  9) määruse lisas 2 asutusele kinnitatud omatulude kavandatust suuremas mahus täitmisel suurendada vastava asutuse kulutusi;
  10) määruse lisas 2 asutusele kinnitatud omatulude kavandatust väiksemas mahus täitmisel vähendada vastava asutuse kulutusi;
  11) jaotada linna üldkuludes ettenähtud linna asutuste energiakulude kompenseerimiseks ettenähtud vahendeid linna asutustele;
  12) kinnitada linna üldkuludes palgavahendite kasvuks ettenähtud kulude jaotus asutuste lõikes.

§ 3.   Eelarve täitmise erisused

  (1) Käesoleva määruse lisas 3 "Kulude eelarve" toodud töötasukulude kokkuhoiu arvelt on linna asutustel lubatud suurendada majandamiskulusid.

  (2) Käesoleva määruse lisas 3 "Kulude eelarve" ettenähtud vahendite arvelt on linna asutustel keelatud soetada materiaalset ja immateriaalset põhivara, välja arvatud juhul, kui materiaalse ja/või immateriaalse põhivara soetusmaksumus ei ületa 3200 € (ilma käibemaksuta). Kui linna asutus soovib soetada tegevuskuludeks ettenähtud vahendite arvelt materiaalset ja/või immateriaalset põhivara, mille soetusmaksumus ületab 3200 € (ilma käibemaksuta), peab asutus esitama vastava muudatusettepaneku linna eelarve muutmiseks.

§ 4.   Ülekantavate kulutuste täitmise kajastamine

  Linnavalitsuse korraldusega 2012. aastast 2013. aastasse ülekantavate kulutuste täitmine kajastatakse 2013. aasta eelarve täitmises.

§ 5.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json