Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse põhimäärus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2024
Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2015, 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus (edaspidi keskus) on Põhja-Tallinna Valitsuse (edaspidi linnaosa valitsus) hallatav asutus.

  (2) Keskuse ametlik nimi eesti keeles on Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus, inglise keeles North-Tallinn Social Centre ja vene keeles Социальный центр Пыхья-Таллинна.

  (3) Keskus asub Tallinnas. Keskuse postiaadress on Maleva tn 2a, 11711 Tallinn.

  (4) Keskus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

  (5) Keskusel on oma nime ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat, dokumendiplangid ning oma sümboolika.

  (6) Keskuse põhimääruse kinnitab ning seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) linnaosa valitsuse ettepanekul.

  (7) Keskus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, linnaosa vanema haldusaktidest ning keskuse põhimäärusest.

§ 2.   Struktuur

  (1) Oma ülesannete täitmiseks on keskusel linnaosa valitsusega kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.

  (2) Keskuse koosseisu kuuluvad järgmised struktuuriüksused:
  1) laste päevakeskus (Maleva tn 2a);
  2) eakate päevakeskus (Maleva tn 2a ja filiaal Madala tn 3);
  3) [kehtetu - RT IV, 30.06.2015, 15 - jõust. 03.07.2015]

§ 3.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Keskuse eesmärk on sotsiaalteenuste osutamine ja arendamine, et soodustada ja säilitada linnaosa abivajavate elanike toimetulekut, ning võimaluste loomine huvi- ja klubiliseks tegevuseks.

  (2) Keskus viib oma ülesandeid ellu struktuuriüksuste tegevuse kaudu.
[RT IV, 30.06.2015, 15 - jõust. 03.07.2015]

  (3) Keskuse põhiülesanded on:
  1) luua eakatele inimestele võimalused huvi- ja klubiliseks tegevuseks, suhtlemiseks ning ühisürituste korraldamiseks;
  2) osutada toimetulekuraskustes inimestele ja teistele abivajajatele sotsiaalteenuseid;
  3) toetada toimetulekuraskustes perede lapsi ja nende peresid, organiseerida õpiabi ja huvitegevust, sisustada vaba aega, organiseerida koostööd võrgustikuliikmetega;
  4) korraldada võrgustikutööd arendavaid koolitusi ja seminare;
  5) arendada koostööd sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutuste ning mittetulundusühingutega, olla kõrgkoolide üliõpilastele praktikabaas;
  6) vajadusel osutada toimetulekuraskustega ja resotsialiseeruvatele inimestele muid teenuseid, lähtudes Põhja-Tallinna linnaosa vajadustest;
  61) [kehtetu - RT IV, 30.06.2015, 15 - jõust. 03.07.2015]
  7) korraldada keskuse ülesannete täitmiseks vajalikku majandustegevust.

§ 4.   Teenused

  (1) Keskus osutab järgmisi teenuseid:
  1) laste päevakeskuse teenus;
  2) eakate päevakeskuse teenus;
  3) [kehtetu - RT IV, 30.06.2015, 15 - jõust. 03.07.2015]
  4) [kehtetu - RT IV, 30.06.2015, 15 - jõust. 03.07.2015]

  (2) Eesmärgist tulenevalt on keskusel õigus oma ülesannete täitmiseks osutada tasuta ja tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.

§ 5.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Keskus on linnavara valitsema volitatud asutus, kellele linnaosa valitsus on oma valitsemisel oleva vara valdusesse andnud.

  (2) Keskuse valduses olevat linnavara kasutab keskus sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Keskus võib enda valduses oleva linnavaraga tehinguid teha üksnes Tallinna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras. Keskuse valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Keskus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab keskus teavitama linnaosa valitsust ning tagama nende kasutamise arvestuse.

  (4) Linnaosa vanem kinnitab keskuse eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja keskuse ettepanekust. Keskuse kulud kaetakse kinnitatud eelarve alusel.

§ 6.   Juhtimine

  (1) Keskust juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kinnitatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Juhatajaga sõlmib töölepingu ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa vanem.

  (2) Keskuse juhataja:
  1) juhib keskust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab keskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib keskuse majandustegevust, tagab keskuse tulemusliku töö, vastutab keskuse üldseisundi ja arengu, linnavara säilimise ja eelarvevahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest keskusele kinnitatud eelarve piires;
  3) tegutseb keskuse nimel ja esindab keskust ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes ja -organites, ning suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid sätestavad teisiti;
  4) teeb linna nimel tehinguid põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmiseks keskusele linnaeelarves selleks ettenähtud kulutuste piires ja üksnes linna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras, tagades sealjuures eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  5) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ettenähtud korras isiklikku vastutust keskuse finantsmajandusliku tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  6) tagab keskuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise linnaosa valitsusele linna õigusaktides kehtestatud korra järgi. Jälgib eelarve täitmist pidevalt ja esitab vajaduse korral linnaosa valitsusele ettepanekuid eelarve muutmiseks;
  7) vastutab keskust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
  8) tagab linnaosa valitsuse otsuste ja ülesannete täitmise;
  9) kinnitab kooskõlastatult linnaosa vanemaga keskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (töötasujuhendi);
  10) sõlmib personaliga töölepingud, kinnitab töötajate ametijuhendid ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
  11) kinnitab keskuse asjaajamiskorra ja muud töökorraldusdokumendid;
  12) tagab riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega ette nähtud dokumentide, aruannete koostamise ja esitamise;
  13) annab oma pädevuse piires keskuse tegevuse korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
  14) korraldab keskusesse saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist;
  15) täidab muid talle pandud töökohustusi ja -ülesandeid.

  (3) Keskuse juhatajat asendab linnaosa vanema käskkirjaga määratud isik.

§ 7.   Aruandlus ja kontroll tegevuse üle

  (1) Keskuse juhtimist ja tegevust kontrollib linnaosa valitsus.

  (2) Keskuse raamatupidamisarvestust ning aruandlust korraldab riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras linnaosa valitsus.

  (3) Keskus koostab ja esitab aruandeid eelarve täitmise kohta ning statistilisi aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtpäevaks.

  (4) Teenistuslikku järelevalvet keskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 8.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Keskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui keskuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad keskuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga linnaosa valitsusele.

  (3) Keskuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 9.   Põhimääruse kehtetuks tunnistamine
[RT IV, 21.09.2013, 20 - jõust. 24.09.2013]

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 27. mail 2011.

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2024, 9

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json