Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kirepi Raamatukogu põhimäärus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 15.05.2013, 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja rahvaraamatukogu seaduse § 4 lg 2 p3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kirepi raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on üldkasutatav rahvaraamatukogu.

  (2) Raamatukogu on Võru Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Raamatukogul on Võru valla eelarve koosseisus oma eelarve.

  (4) Raamatukogu asukoht on Kose alevik, Võru vald, Võru maakond.

  (5) Raamatukogu teeninduspiirkond on Võru valla (edaspidi vald) haldusterritoorium.

  (6) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Võru Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest, samuti käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Raamatukogu eesmärk ja ülesanded

  (1) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (2) Tegevuse eesmärgi täitmiseks raamatukogu:
  1) osutab põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja arvuti kasutamise võimaldamine vastavalt "Avaliku teabe seadusele") valla elanikele ning teistele soovijatele vastavalt "Rahvaraamatukogu seadusele", raamatukogu kasutamise eeskirjale ja teistele õigusaktidele;
  2) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, koopiad, printimine jms);
  3) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud kasutajale kättesaadavaks;
  4) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogu kogudest puuduvad teavikud (mitte ilukirjandus) teistest raamatukogudest;
  5) peab arvet kogude suuruse, koostise, rahalise väärtuse ja selles tehtud muudatuste kohta;
  6) korraldab teavikute raamatukogundusliku ja tehnilise töötlemise;
  7) koostab, täiendab ja parandab kogude andmebaasi;
  8) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi ja näitusi;
  9) teeb koostööd teiste raamatukogudega.

§ 3.   Raamatukogu juhtimine

  (1) Raamatukogu juhib direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab tähtajalise või tähtajatu töölepingu vallavanem.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Raamatukogu direktor:
  1) korraldab ja kavandab raamatukogu tööd;
  2) esindab raamatukogu vastavalt põhimäärusele;
  3) korraldab raamatukogu töö ja kogude arvestust ja analüüsi ning seadusega kehtestatud aruannete koostamist ja esitamist;
  4) organiseerib põhikogu inventuuri iga kümne aasta järel või vastavalt vallavalitsuse nõudmisele;
  5) koostab raamatukogu eelarve ja teeb selles osas ettepanekuid vallaeelarve eelnõu kohta;
  6) taotleb sihtasutustelt, sihtkapitalidelt jm täiendavaid rahalisi vahendeid kogu täiendamiseks raamatute ja muude infokandjatega, inventari ning töövahenditega, vastutab eelarvega eraldatud vahendite sihipärase kasutamise eest;
  7) esitab vallavalitsusele ettepaneku eriteenuste eest võetava tasu suuruse kehtestamiseks;
  8) korraldab raamatukogu majandamist eelarve piires.

  (4) Raamatukogu direktoril on õigus:
  1) saada vallavalitsuselt raamatukogu tööks vajalikku informatsiooni;
  2) tegeleda pidevalt erialase ja üldkultuurilise enesetäiendamisega, osaleda vajalikul täienduskoolitusel raamatukogu eelarves täienduskoolituseks kinnitatud vahendite piires.

  (5) Direktor tööülesanded, õigused ja vastutus määratakse töölepingu ja ametijuhendiga.

§ 4.   Struktuur ja töökorraldus

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (3) Eriteenused on tasulised, mille suuruse kinnitab vallavalitsus.

  (4) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

  (5) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu. Eeskirja teeb igale lugejale teatavaks raamatukogu direktor.

  (6) Raamatukogu lugejatele võidakse kohaldada "Rahvaraamatukogu seaduse" § 17 sätestatud vastutust.

  (7) Töökord raamatukogus määratakse kindlaks kultuuriministri määrusega kinnitatud
töökorralduse juhendiga.

§ 5.   Raamatukogu varad ja vahendid

  (1) Raamatukogu vara moodustavad vallavalitsuse poolt tema valdusesse ja kasutusse antud põhi- ja väikevahendid ning muu vara, mis on antud tema kasutusse teiste füüsiliste ning juriidiliste isikute poolt.

  (2) Raamatukogu finantseeritakse:
  1) vallaeelarvest;
  2) riigieelarvest;
  3) annetustest;
  4) tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  5) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

  (3) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 6.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

  (2) Raamatukogu peab statistilist arvestust ning esitab statistilise ja sisulise töö aruande Võrumaa Keskraamatukogule ja vallavalitsusele.

  (3) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (4) Raamatukogu varade sihtotstarbelist kasutamist revideerib vallavalitsus.

§ 7.   Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsuse alusel.

  (2) Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumi vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

  (3) Raamatukogu tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud korras ning seda korraldab vallavalitsus.

§ 8.   Raamatukogu põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Võru Vallavolikogu.

§ 9.   Lõppsätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Võru Vallavolikogu 21.novembri 2007 määrus nr 30 „Kirepi Raamatukogu põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas ilmumisest.

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 19.05.2021, 5

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json