Teksti suurus:

Elektroonilise mereinfosüsteemi põhimäärus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 18.12.2019, 13

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 751 lõike 9 alusel.

§ 1.   Andmekogu nimi ja pidamise eesmärk

  (1) Andmekogu nimi on elektrooniline mereinfosüsteem (edaspidi andmekogu), inglise keeles Estonian Maritime Document Exchange.

  (2) Andmekogu pidamise eesmärgiks on hõlbustada meretranspordiga seonduva informatsiooni edastamist, kogumist ja säilitamist.

§ 2.   Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Andmekogu volitatud töötleja on Veeteede Amet (edaspidi volitatud töötleja).

§ 3.   Andmekogu pidamine

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise elektroonilise andmekoguna.

  (2) Andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmekogu andmeid säilitatakse digitaalsel kujul.

  (3) Andmekogu saab andmeid teistest andmekogudest ja annab andmeid teistele andmekogudele andmevahetuskihi X-tee kaudu seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks vastavalt kokkuleppele nende andmekogude vastutavate töötlejatega.

  (31) Elektrooniline mereinfosüsteem on liidestatud Euroopa Liidu meresõiduohutuse teabevahetussüsteemiga SafeSeaNet.
[RT I, 11.03.2014, 6 - jõust. 01.04.2014]

  (4) Andmekogu peetakse eesti ja inglise keeles.

  (5) Andmekogu andmete turbeaste on keskmine (M) ja andmekogu turvaklass on K2T2S2.

§ 4.   Andmekogusse kantavate andmete koosseis

  (1) Andmekogusse kantakse järgmised andmed ja dokumendid:
  1) majandus- ja kommunikatsiooniministri 20. juuli 2011. a määruse nr 81 „Laeva saabumisest teatamisel esitatavate andmete loetelu” §-s 1 sätestatud teave laeva saabumise kohta;
  2) majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 75 „Välisriigi lippu kandvate laevade kontrollimise kord” §-s 10 sätestatud teave laeva saabumise kohta;
  3) Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” §-s 2 sätestatud sadamakapteni esitatav teave;
  4) majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. juuli 2011. a määruse nr 74 „Ohtlikust lastist teavitamise kord” § 9 lõikes 1 sätestatud teave pardal veetava ohtliku lasti kohta;
  5) majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2009. a määruse nr 78 „Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded ning laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise, üleandmise, nendest teavitamise ja arvestuse pidamise üle järelevalve teostamise kord” lisas 1 ning Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” § 4 lõike 1 punktis 9 sätestatud teave laevaheitmete ja lastijäätmete kohta;
  6) majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2009. a määruse nr 78 „Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded ning laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise, üleandmise, nendest teavitamise ja arvestuse pidamise üle järelevalve teostamise kord” lisas 4 sätestatud laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise akt;
[RT I, 11.03.2014, 6 - jõust. 01.04.2014]
  7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 725/2004, laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tugevdamise kohta (ELT L 129, 29.4.2004, lk 6–91), artiklis 6 nimetatud laeva saabumiseelne turvalisusalane teave, mis tuleneb 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel peatüki XI-2 reeglist 9;
  8) sisenemise ja väljumise ülddeklaratsiooni andmed komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92 (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766), lisas 30A ettenähtud mahus;
  9) meresõiduohutuse seaduse § 59 lõikes 7 sätestatud lootsitasõidu loa teave;
  10) majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruse nr 15 „Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad” § 1 lõikes 21 sätestatud lootsitellimuse andmed;
[RT I, 03.07.2015, 6 - jõust. 06.07.2015]
  11) majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2002. a määruse nr 33 „Lootsikviitungi vorm” §-s 1 sätestatud lootsikviitungi andmed;
  12) majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. detsembri 2003. a määruse nr 265 „Jäämurdetööde kord” § 5 lõikes 1 sätestatud jäämurdjateenuse tellimuse andmed;
  13) majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. detsembri 2003. a määruse nr 265 „Jäämurdetööde kord” § 5 lõikes 3 sätestatud jäämurdjateenuse tellimuse kinnitus või täpsustuse andmed;
  14) meresõiduohutuse seaduse §-s 72 lõikes 12 sätestatud teave laevaõnnetusest või ohtlikust juhtumist või reostusohtlikust olukorrast;
  15) Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” lisas 1 sätestatud ülddeklaratsiooni andmed;
  16) Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” lisas 2 sätestatud munsterrolli andmed;
  17) Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” lisas 3 sätestatud reisijate nimekirja andmed;
  18) Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” lisas 5 sätestatud laeva varude deklaratsiooni andmed;
  19) Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” lisas 6 sätestatud lasti manifesti andmed;
  20) Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” lisas 7 sätestatud konossemendi andmed;
  21) [kehtetu - RT I, 14.02.2017, 1 - jõust. 01.03.2017]
  22) Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2003. a määruse nr 298 „Eesti riigipiiril eriti ohtlike nakkushaiguste leviku tõkestamise kord ja tingimused” lisas 2 ning Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” § 4 lõike 1 punktis 3 sätestatud tervisedeklaratsiooni andmed;
  23) rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” lisas 1 sätestatud Eestis mahalaaditava kauba manifesti andmed;
  24) rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” lisas 1 sätestatud mahalaaditavate kaupade loend;
  25) rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” lisas 3 sätestatud tollile esitatava laeva Eestisse saabumise teate andmed;
  26) rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” lisas 6 sätestatud Eestist välja toimetatavate kaupade loend;
  27) rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” §-s 26 sätestatud teade Eestist välja toimetatava kauba saabumisest väljumistolliasutusse;
  28) rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” lisas 7 sätestatud kauba manifesti andmed;
  29) rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” §-s 30 sätestatud teade laeva Eesti territooriumilt lahkumise kohta (väljumisteade);
  30) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2009, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (ELT L 105, 13.4.2006, lk 1–32), VI lisa punktis 3.2.4 sätestatud merematkelaeva reisijate nimekiri;
  31) meresõiduohutuse seaduse § 31 lõikes 1 nimetatud reisilaeval viibivate isikute nimekiri;
[RT I, 18.12.2019, 12 - jõust. 21.12.2019]
  32) meresõiduohutuse seaduse § 31 lõikes 5 nimetatud reisilaeval viibivate isikute arv ja teave isikute kohta, kes on teatanud vajadusest erihoolduse või -abi järele hädaolukorras.
[RT I, 18.12.2019, 12 - jõust. 21.12.2019]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed kantakse andmekogusse järgmiselt:
  1) punktides 1–5, 7, 8, 14 ja 15 nimetatud teabe puhul üksikandmetena;
[RT I, 14.02.2017, 1 - jõust. 01.03.2017]
  2) [kehtetu - RT I, 14.02.2017, 1 - jõust. 01.03.2017]
  3) punktides 8–13, 16, 17, 20 ja 23–32 nimetatud teabe puhul üksikandmetena või elektroonilises formaadis XML;
[RT I, 18.12.2019, 12 - jõust. 21.12.2019]
  4) punktides 6, 18, 19 ja 22 nimetatud dokumentide puhul üksikandmetena, elektroonilises formaadis XML või PDF.
[RT I, 14.02.2017, 1 - jõust. 01.03.2017]

§ 5.   Juurdepääs andmekogu andmetele

  (1) Andmekogu andmed on avalikud, välja arvatud andmed, millele on kehtestatud juurdepääsupiirang.

  (2) Andmete esitajal on andmetele juurdepääsu õigus endaga seotud andmete osas.

  (3) Vastutava ja volitatud töötleja teenistujal ja muul riigiasutusel on andmetele juurdepääsuõigus neile teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses.

  (4) Andmekogust väljastatakse andmeid tasuta.

§ 6.   Andmekogu kasutamise kord

  (1) Andmekogusse kantud andmeid kasutatakse riigi infosüsteemi andmevahetuskihi (edaspidi X-tee) ja veebiliidese kaudu ning veebiteenustena.

  (2) Andmekogusse andmete ja dokumentide elektrooniliseks esitamiseks ja andmekogule juurdepääsuõiguse omamiseks peab isik või asutus esitama andmekogu volitatud töötlejale taotluse. Füüsiliste ja juriidiliste isikutega sõlmitakse kõnealuse taotluse alusel andmekogu kasutamise leping.

  (3) Andmekogu volitatud töötleja peab arvestust andmete andmekogusse esitamise aja, andmete väljastamise aja, andmete koosseisu, andmete esitajate ning andmete saajate üle.

§ 7.   Andmete esitaja autentimine ja autoriseerimine

  (1) Andmekogusse võib andmeid ja dokumente sisestada või neid seal luua ja menetlusmärkeid teha isik, kellel on vastavad õigused ja kelle isikusamasus on tuvastatud (edaspidi autentimine).

  (2) Isiku autentimine toimub isikutunnistusele kantud digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadi alusel või paroolipõhiselt.

  (3) Isiku autoriseerimine toimub andmete esitaja ja andmekogu volitatud töötleja vahelises lepingus sätestatud tingimustel.

§ 8.   Andmekogusse andmete esitamine

  (1) Käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktides 1–2, 4, 7–9 ja 14–32 nimetatud andmete andmekogusse esitamise pädevus on reederil, laevaagendil ja laeva kaptenil.
[RT I, 18.12.2019, 12 - jõust. 21.12.2019]

  (2) Käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktides 3 ja 6 nimetatud andmete andmekogusse esitamise pädevus on sadamakaptenil.
[RT I, 11.03.2014, 6 - jõust. 01.04.2014]

  (3) Käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktis 5 nimetatud andmete andmekogusse esitamise pädevus on laeva kaptenil, laevaagendil või tema poolt volitatud isikul.

  (4) Käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktis 10 nimetatud andmete andmekogusse esitamise pädevus on laevaagendil ning Eesti riigilippu kandva laeva puhul ka reederil.

  (5) Käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktis 11 nimetatud andmete andmekogusse esitamise pädevus on seadusega määratud lootsiteenuse osutajal.

  (6) Käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktides 12 ja 13 nimetatud andmete andmekogusse esitamise pädevus on Veeteede Ametil. Paragrahvi 4 lõike 1 punktis 12 nimetatud andmete andmekogusse esitamise pädevus on ka laevaagendil.

  (7) Käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktides 8 ja 23–29 nimetatud andmete esitajaks võib olla ka üks järgmistest isikutest:
  1) isik, kes toob kauba või on võtnud vastutuse kauba veo eest ühenduse tolliterritooriumile;
  2) iga isik, kes suudab kõnealust kaupa pädevale tollile esitada või esitada lasta;
  3) isik, kelle nimel käesoleva lõike punktides 1 või 2 nimetatud isik tegutseb.

  (8) Käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktis 14 nimetatud andmete andmekogusse esitamise pädevus on ka Politsei- ja Piirivalveametil, Keskkonnainspektsioonil ja Veeteede Ametil.

  (9) Käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktides 8, 15–20 ja 23–29 nimetatud andmete esitamiseks peab andmete esitajal olema Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatud ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumber (EORI number).
[RT I, 14.02.2017, 1 - jõust. 01.03.2017]

§ 9.   Andmete töötlemine ja õigsuse tagamine

  (1) Andmete esitaja vastutab tema poolt esitatud andmete ja alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest andmete esitamise ajal.

  (2) Kui on tuvastatud andmekogusse esitatud ebaõiged andmed ja andmete esitajat on sellest teavitatud, peab andmete esitaja viivitamatult esitama andmekogusse õiged andmed.

  (3) Volitatud töötlejal on õigus esitada andmete esitajale järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus andmete tõepärasuses.

  (4) Volitatud töötleja peab arvestust andmekogu andmete muutmise ning ebaõigete andmete parandamise ja kustutamise üle.

§ 10.   Andmekogu andmete säilitamine

  (1) Paragrahvi 4 lõike 1 punktides 1–2, 4, 6, 8–12, 14–20 ja 23–30 nimetatud andmeid ja dokumente säilitab vastutav töötleja andmekogus 7 aastat andmete andmekogusse esitamise päevast arvates.
[RT I, 14.02.2017, 1 - jõust. 01.03.2017]

  (2) Paragrahvi 4 lõike 1 punktides 3, 5–7, 9–13 ja 22 nimetatud andmeid ja dokumente säilitab vastutav töötleja andmekogus 5 aastat andmete andmekogusse esitamise päevast arvates.

  (21) Kui õigusaktis ei ole sätestatud teisiti, säilitatakse § 4 lõike 1 punktides 31 ja 32 nimetatud andmeid:
  1) hetkeni, mil laev on jõudnud sihtsadamasse, kuid mitte kauem kui 60 päeva pärast laeva sadamast väljumist;
  2) hädaolukorra tekkimisel või laevaõnnetuse korral kuni juhtumi uurimise või kohtumenetluse lõppemiseni.
[RT I, 18.12.2019, 12 - jõust. 21.12.2019]

  (3) Pärast käesoleva paragrahvi lõigetes 1‒21 nimetatud tähtaegade möödumist andmed hävitatakse.
[RT I, 18.12.2019, 12 - jõust. 21.12.2019]

§ 11.   Andmekogu likvideerimine

  Andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või riiklikku arhiivi üleandmine või nende hävitamisele kuulumine ja üleandmise või hävitamise tähtaeg. Andmekogu likvideerimine toimub kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seaduse nõuetega.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2013. a.

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.11.2020, 13

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 751 lõike 9 alusel.

§ 1.   Andmekogu nimi ja pidamise eesmärk

  (1) Andmekogu nimi on elektrooniline mereinfosüsteem (edaspidi andmekogu), inglise keeles Estonian Maritime Document Exchange.

  (2) Andmekogu pidamise eesmärgiks on hõlbustada meretranspordiga seonduva informatsiooni edastamist, kogumist ja säilitamist.

§ 2.   Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Andmekogu volitatud töötleja on Veeteede Amet (edaspidi volitatud töötleja).

§ 3.   Andmekogu pidamine

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise elektroonilise andmekoguna.

  (2) Andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmekogu andmeid säilitatakse digitaalsel kujul.

  (3) Andmekogu saab andmeid teistest andmekogudest ja annab andmeid teistele andmekogudele andmevahetuskihi X-tee kaudu seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks vastavalt kokkuleppele nende andmekogude vastutavate töötlejatega.

  (31) Elektrooniline mereinfosüsteem on liidestatud Euroopa Liidu meresõiduohutuse teabevahetussüsteemiga SafeSeaNet.
[RT I, 11.03.2014, 6 - jõust. 01.04.2014]

  (4) Andmekogu peetakse eesti ja inglise keeles.

  (5) Andmekogu andmete turbeaste on keskmine (M) ja andmekogu turvaklass on K2T2S2.

§ 4.   Andmekogusse kantavate andmete koosseis

  (1) Andmekogusse kantakse järgmised andmed ja dokumendid:
  1) majandus- ja kommunikatsiooniministri 20. juuli 2011. a määruse nr 81 „Laeva saabumisest teatamisel esitatavate andmete loetelu” §-s 1 sätestatud teave laeva saabumise kohta;
  2) majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 75 „Välisriigi lippu kandvate laevade kontrollimise kord” §-s 10 sätestatud teave laeva saabumise kohta;
  3) Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” §-s 2 sätestatud sadamakapteni esitatav teave;
  4) majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. juuli 2011. a määruse nr 74 „Ohtlikust lastist teavitamise kord” § 9 lõikes 1 sätestatud teave pardal veetava ohtliku lasti kohta;
  5) majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2009. a määruse nr 78 „Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded ning laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise, üleandmise, nendest teavitamise ja arvestuse pidamise üle järelevalve teostamise kord” lisas 1 ning Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” § 4 lõike 1 punktis 9 sätestatud teave laevaheitmete ja lastijäätmete kohta;
  6) majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2009. a määruse nr 78 „Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded ning laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise, üleandmise, nendest teavitamise ja arvestuse pidamise üle järelevalve teostamise kord” lisas 4 sätestatud laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise akt;
[RT I, 11.03.2014, 6 - jõust. 01.04.2014]
  7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 725/2004, laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tugevdamise kohta (ELT L 129, 29.4.2004, lk 6–91), artiklis 6 nimetatud laeva saabumiseelne turvalisusalane teave, mis tuleneb 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel peatüki XI-2 reeglist 9;
  8) sisenemise ja väljumise ülddeklaratsiooni andmed komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92 (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766), lisas 30A ettenähtud mahus;
  9) meresõiduohutuse seaduse § 59 lõikes 7 sätestatud lootsitasõidu loa teave;
  10) majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruse nr 15 „Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad” § 1 lõikes 21 sätestatud lootsitellimuse andmed;
[RT I, 03.07.2015, 6 - jõust. 06.07.2015]
  11) majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2002. a määruse nr 33 „Lootsikviitungi vorm” §-s 1 sätestatud lootsikviitungi andmed;
  12) majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. detsembri 2003. a määruse nr 265 „Jäämurdetööde kord” § 5 lõikes 1 sätestatud jäämurdjateenuse tellimuse andmed;
  13) majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. detsembri 2003. a määruse nr 265 „Jäämurdetööde kord” § 5 lõikes 3 sätestatud jäämurdjateenuse tellimuse kinnitus või täpsustuse andmed;
  14) meresõiduohutuse seaduse §-s 72 lõikes 12 sätestatud teave laevaõnnetusest või ohtlikust juhtumist või reostusohtlikust olukorrast;
  15) Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” lisas 1 sätestatud ülddeklaratsiooni andmed;
  16) Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” lisas 2 sätestatud munsterrolli andmed;
  17) Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” lisas 3 sätestatud reisijate nimekirja andmed;
  18) Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” lisas 5 sätestatud laeva varude deklaratsiooni andmed;
  19) Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” lisas 6 sätestatud lasti manifesti andmed;
  20) Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” lisas 7 sätestatud konossemendi andmed;
  21) [kehtetu - RT I, 14.02.2017, 1 - jõust. 01.03.2017]
  22) Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2003. a määruse nr 298 „Eesti riigipiiril eriti ohtlike nakkushaiguste leviku tõkestamise kord ja tingimused” lisas 2 ning Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” § 4 lõike 1 punktis 3 sätestatud tervisedeklaratsiooni andmed;
  23) rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” lisas 1 sätestatud Eestis mahalaaditava kauba manifesti andmed;
  24) rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” lisas 1 sätestatud mahalaaditavate kaupade loend;
  25) rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” lisas 3 sätestatud tollile esitatava laeva Eestisse saabumise teate andmed;
  26) rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” lisas 6 sätestatud Eestist välja toimetatavate kaupade loend;
  27) rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” §-s 26 sätestatud teade Eestist välja toimetatava kauba saabumisest väljumistolliasutusse;
  28) rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” lisas 7 sätestatud kauba manifesti andmed;
  29) rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” §-s 30 sätestatud teade laeva Eesti territooriumilt lahkumise kohta (väljumisteade);
  30) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2009, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (ELT L 105, 13.4.2006, lk 1–32), VI lisa punktis 3.2.4 sätestatud merematkelaeva reisijate nimekiri;
  31) meresõiduohutuse seaduse § 31 lõikes 1 nimetatud reisilaeval viibivate isikute nimekiri;
[RT I, 18.12.2019, 12 - jõust. 21.12.2019]
  32) meresõiduohutuse seaduse § 31 lõikes 5 nimetatud reisilaeval viibivate isikute arv ja teave isikute kohta, kes on teatanud vajadusest erihoolduse või -abi järele hädaolukorras.
[RT I, 18.12.2019, 12 - jõust. 21.12.2019]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed kantakse andmekogusse järgmiselt:
  1) punktides 1–5, 7, 8, 14 ja 15 nimetatud teabe puhul üksikandmetena;
[RT I, 14.02.2017, 1 - jõust. 01.03.2017]
  2) [kehtetu - RT I, 14.02.2017, 1 - jõust. 01.03.2017]
  3) punktides 8–13, 16, 17, 20 ja 23–32 nimetatud teabe puhul üksikandmetena või elektroonilises formaadis XML;
[RT I, 18.12.2019, 12 - jõust. 21.12.2019]
  4) punktides 6, 18, 19 ja 22 nimetatud dokumentide puhul üksikandmetena, elektroonilises formaadis XML või PDF.
[RT I, 14.02.2017, 1 - jõust. 01.03.2017]

§ 5.   Juurdepääs andmekogu andmetele

  (1) Andmekogu andmed on avalikud, välja arvatud andmed, millele on kehtestatud juurdepääsupiirang.

  (2) Andmete esitajal on andmetele juurdepääsu õigus endaga seotud andmete osas.

  (3) Vastutava ja volitatud töötleja teenistujal ja muul riigiasutusel on andmetele juurdepääsuõigus neile teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses.

  (4) Andmekogust väljastatakse andmeid tasuta.

§ 6.   Andmekogu kasutamise kord

  (1) Andmekogusse kantud andmeid kasutatakse riigi infosüsteemi andmevahetuskihi (edaspidi X-tee) ja veebiliidese kaudu ning veebiteenustena.

  (2) Andmekogusse andmete ja dokumentide elektrooniliseks esitamiseks ja andmekogule juurdepääsuõiguse omamiseks peab isik või asutus esitama andmekogu volitatud töötlejale taotluse. Füüsiliste ja juriidiliste isikutega sõlmitakse kõnealuse taotluse alusel andmekogu kasutamise leping.

  (3) Andmekogu volitatud töötleja peab arvestust andmete andmekogusse esitamise aja, andmete väljastamise aja, andmete koosseisu, andmete esitajate ning andmete saajate üle.

§ 7.   Andmete esitaja autentimine ja autoriseerimine

  (1) Andmekogusse võib andmeid ja dokumente sisestada või neid seal luua ja menetlusmärkeid teha isik, kellel on vastavad õigused ja kelle isikusamasus on tuvastatud (edaspidi autentimine).

  (2) Isiku autentimine toimub isikutunnistusele kantud digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadi alusel või paroolipõhiselt.

  (3) Isiku autoriseerimine toimub andmete esitaja ja andmekogu volitatud töötleja vahelises lepingus sätestatud tingimustel.

§ 8.   Andmekogusse andmete esitamine

  (1) Käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktides 1–2, 4, 7–9 ja 14–32 nimetatud andmete andmekogusse esitamise pädevus on reederil, laevaagendil ja laeva kaptenil.
[RT I, 18.12.2019, 12 - jõust. 21.12.2019]

  (2) Käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktides 3 ja 6 nimetatud andmete andmekogusse esitamise pädevus on sadamakaptenil.
[RT I, 11.03.2014, 6 - jõust. 01.04.2014]

  (3) Käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktis 5 nimetatud andmete andmekogusse esitamise pädevus on laeva kaptenil, laevaagendil või tema poolt volitatud isikul.

  (4) Käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktis 10 nimetatud andmete andmekogusse esitamise pädevus on laevaagendil ning Eesti riigilippu kandva laeva puhul ka reederil.

  (5) Käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktis 11 nimetatud andmete andmekogusse esitamise pädevus on seadusega määratud lootsiteenuse osutajal.

  (6) Käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktides 12 ja 13 nimetatud andmete andmekogusse esitamise pädevus on Veeteede Ametil. Paragrahvi 4 lõike 1 punktis 12 nimetatud andmete andmekogusse esitamise pädevus on ka laevaagendil.

  (7) Käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktides 8 ja 23–29 nimetatud andmete esitajaks võib olla ka üks järgmistest isikutest:
  1) isik, kes toob kauba või on võtnud vastutuse kauba veo eest ühenduse tolliterritooriumile;
  2) iga isik, kes suudab kõnealust kaupa pädevale tollile esitada või esitada lasta;
  3) isik, kelle nimel käesoleva lõike punktides 1 või 2 nimetatud isik tegutseb.

  (8) Käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktis 14 nimetatud andmete andmekogusse esitamise pädevus on ka Politsei- ja Piirivalveametil, Keskkonnaametil ja Veeteede Ametil.
[RT I, 10.11.2020, 9 - jõust. 01.01.2021]

  (9) Käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktides 8, 15–20 ja 23–29 nimetatud andmete esitamiseks peab andmete esitajal olema Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatud ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumber (EORI number).
[RT I, 14.02.2017, 1 - jõust. 01.03.2017]

§ 9.   Andmete töötlemine ja õigsuse tagamine

  (1) Andmete esitaja vastutab tema poolt esitatud andmete ja alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest andmete esitamise ajal.

  (2) Kui on tuvastatud andmekogusse esitatud ebaõiged andmed ja andmete esitajat on sellest teavitatud, peab andmete esitaja viivitamatult esitama andmekogusse õiged andmed.

  (3) Volitatud töötlejal on õigus esitada andmete esitajale järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus andmete tõepärasuses.

  (4) Volitatud töötleja peab arvestust andmekogu andmete muutmise ning ebaõigete andmete parandamise ja kustutamise üle.

§ 10.   Andmekogu andmete säilitamine

  (1) Paragrahvi 4 lõike 1 punktides 1–2, 4, 6, 8–12, 14–20 ja 23–30 nimetatud andmeid ja dokumente säilitab vastutav töötleja andmekogus 7 aastat andmete andmekogusse esitamise päevast arvates.
[RT I, 14.02.2017, 1 - jõust. 01.03.2017]

  (2) Paragrahvi 4 lõike 1 punktides 3, 5–7, 9–13 ja 22 nimetatud andmeid ja dokumente säilitab vastutav töötleja andmekogus 5 aastat andmete andmekogusse esitamise päevast arvates.

  (21) Kui õigusaktis ei ole sätestatud teisiti, säilitatakse § 4 lõike 1 punktides 31 ja 32 nimetatud andmeid:
  1) hetkeni, mil laev on jõudnud sihtsadamasse, kuid mitte kauem kui 60 päeva pärast laeva sadamast väljumist;
  2) hädaolukorra tekkimisel või laevaõnnetuse korral kuni juhtumi uurimise või kohtumenetluse lõppemiseni.
[RT I, 18.12.2019, 12 - jõust. 21.12.2019]

  (3) Pärast käesoleva paragrahvi lõigetes 1‒21 nimetatud tähtaegade möödumist andmed hävitatakse.
[RT I, 18.12.2019, 12 - jõust. 21.12.2019]

§ 11.   Andmekogu likvideerimine

  Andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või riiklikku arhiivi üleandmine või nende hävitamisele kuulumine ja üleandmise või hävitamise tähtaeg. Andmekogu likvideerimine toimub kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seaduse nõuetega.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2013. a.

/otsingu_soovitused.json