Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kristiine Spordi põhimäärus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.11.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.11.2013, 23

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra p 2.6 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Kristiine Sport (edaspidi asutus) on Tallinna Spordi- ja Noorsooameti (edaspidi amet) hallatav linna spordiasutus. Asutuse tegevuse eesmärk on luua tervise-, harrastus- ja võistlusspordiga tegelemiseks tingimused ja võimalused ning pakkuda sportimisvõimalusi, anda sportimiseks ja spordi- ja kultuuriürituste tarbeks kasutusse spordiehitisi, neid teenindavaid ehitisi ning spordivahendeid.

 (2) Asutuse ametlik nimi on nii eesti kui ka inglise keeles Kristiine Sport.

 (3) Asutuse asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Forelli 12, 10621 Tallinn.

 (4) Asutus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

 (5) Asutusel on oma nime ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ja dokumendiplangid ning sümboolika. Asutuse põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ameti ettepanekul.

 (6) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Ülesanded

 (1) Eesmärgist tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid:
 1) korraldab enda ja oma struktuuriüksuste tööd;
 2) loob tingimused tervise-, harrastus- ja võistlusspordiga tegelemiseks ja arendab neid;
 3) eelistab sportimisvõimaluste pakkumisel Tallinna sporditegevuse toetust saavaid spordiorganisatsioone, kes korraldavad sporditegevust Tallinna lastele, noortele ja puuetega inimestele;
 4) soodustab Tallinna laste, noorte ja puuetega inimeste sporditegemist;
 5) haldab, hooldab ja parendab enda valdusesse antud kinnistuid ja muud vara;
 6) osutab või võimaldab osutada toitlustus-, majutus- ja olmeteenuseid;
 7) korraldab muud asutuse eesmärkide täitmiseks vajalikku majandustegevust;
 8) korraldab või võimaldab korraldada spordi- ja kultuuriüritusi, sh rahvusvahelisi üritusi, näitusi, messe jms ja loob selleks vastavad tingimused;
 9) annab kasutusse spordiehitisi, neid teenindavaid ehitisi ja spordivahendeid;
 10) korraldab või võimaldab korraldada spordivõistlusi, sh rahvusvahelisi võistlusi;
 11) korraldab või võimaldab korraldada spordiseminare ja -koolitusi;
 12) kirjastab ja levitab asutuse tegevuse ja spordiga seotud trükiseid;
 13) arendab koostööd teiste samalaadsete organisatsioonidega Eestis ja välismaal.

 (2) Lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmisel osutab asutus tasulisi ja tasuta teenuseid vastavalt Tallinna õigusaktidele ja kinnitatud hindadele.

§ 3.  Vara ja vahendid

 (1) Asutus on linnavara valitsema volitatud asutus, kellele amet on oma valitsemisel oleva vara valdusesse andnud.

 (2) Asutus võib enda valduses oleva linnavaraga sooritada tehinguid üksnes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras ning selle üle peetakse arvestust linnavalitsuse õigusaktides kehtestatud korras.

 (3) Asutus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama ametit.

§ 4.  Juhtimine

 (1) Asutust juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

 (2) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu linnavalitsuse korralduse alusel ameti juhataja. Lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse maksmise asutuse direktorile otsustab ameti juhataja.

 (3) Asutuse direktorit asendab asetäitja või ameti juhataja käskkirjaga määratud isik.

 (4) Direktor:
 1) juhib asutust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ja kannab isiklikku vastutust asutuse üldseisundi, varade säilimise, arengu ja eelarveliste vahendite õiguspärase ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
 2) korraldab asutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib asutuse finantsmajanduslikku tegevust;
 3) teeb tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks asutusele linna eelarves selleks ette nähtud vahendite piires ja üksnes linna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras;
 4) tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
 5) kooskõlastatult ameti juhatajaga kinnitab asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö teostamise alused (palgajuhendi).
 6) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
 7) volitab vajaduse korral juriidilisi ja füüsilisi isikuid esindama asutust kohtus, riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
 8) kinnitab asutuse asjaajamise- ja töökorra ning muud töökorraldusdokumendid;
 9) annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
 10) esitab ametile linna õigusaktides kehtestatud korra kohaselt asutuse eelarve projekti;
 11) on asutuse eelarve vastutav täitja;
 12) vastutab asutust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse esitamise eest;
 13) esitab vähemalt üks kord aastas asutuse tegevuse aruande ameti juhatajale;
 14) tagab seaduste, muude riigi ja linna õigusaktide ning lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
 15) korraldab asutusele saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist;
 16) täidab muid ülesandeid.

§ 5.  Struktuur

 (1) Asutuse struktuuriüksus on filiaal, mida juhib filiaali juht (v.a Kristiine Spordihalli puhul, mida juhib direktor), kellega sõlmib töölepingu asutuse direktor.

 (2) Asutuse koosseisu kuuluvad järgmised filiaalid:
 1) Kristiine Spordihall (Forelli 12, 10621 Tallinn);
 2) Kadaka Spordihall (Kadaka tee 62b, 12618 Tallinn);
 3) Harku Sõudebaas (Sõudebaasi tee 21, 13517 Tallinn).
 4) Õismäe Sportmängude Hall (Ehitajate tee 141, 13518 Tallinn).
[RT IV, 05.10.2013, 2 - jõust. 08.11.2013]

§ 6.  Aruandlus ja kontroll tegevuse üle

 (1) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib amet.

 (2) Asutuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab amet vastavalt riigi ja Tallinna õigusaktidele.

 (3) Asutus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatud korras ja tähtaegadeks.

 (4) Teenistuslikku järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 7.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Asutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

 (2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole sätestatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumise korral ametile.

 (3) Asutuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009.

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.11.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.11.2013, 23

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra p 2.6 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Kristiine Sport (edaspidi asutus) on Tallinna Spordi- ja Noorsooameti (edaspidi amet) hallatav linna spordiasutus. Asutuse tegevuse eesmärk on luua tervise-, harrastus- ja võistlusspordiga tegelemiseks tingimused ja võimalused ning pakkuda sportimisvõimalusi, anda sportimiseks ja spordi- ja kultuuriürituste tarbeks kasutusse spordiehitisi, neid teenindavaid ehitisi ning spordivahendeid.

 (2) Asutuse ametlik nimi on nii eesti kui ka inglise keeles Kristiine Sport.

 (3) Asutuse asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Forelli 12, 10621 Tallinn.

 (4) Asutus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

 (5) Asutusel on oma nime ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ja dokumendiplangid ning sümboolika. Asutuse põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ameti ettepanekul.

 (6) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Ülesanded

 (1) Eesmärgist tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid:
 1) korraldab enda ja oma struktuuriüksuste tööd;
 2) loob tingimused tervise-, harrastus- ja võistlusspordiga tegelemiseks ja arendab neid;
 3) eelistab sportimisvõimaluste pakkumisel Tallinna sporditegevuse toetust saavaid spordiorganisatsioone, kes korraldavad sporditegevust Tallinna lastele, noortele ja puuetega inimestele;
 4) soodustab Tallinna laste, noorte ja puuetega inimeste sporditegemist;
 5) haldab, hooldab ja parendab enda valdusesse antud kinnistuid ja muud vara;
 6) osutab või võimaldab osutada toitlustus-, majutus- ja olmeteenuseid;
 7) korraldab muud asutuse eesmärkide täitmiseks vajalikku majandustegevust;
 8) korraldab või võimaldab korraldada spordi- ja kultuuriüritusi, sh rahvusvahelisi üritusi, näitusi, messe jms ja loob selleks vastavad tingimused;
 9) annab kasutusse spordiehitisi, neid teenindavaid ehitisi ja spordivahendeid;
 10) korraldab või võimaldab korraldada spordivõistlusi, sh rahvusvahelisi võistlusi;
 11) korraldab või võimaldab korraldada spordiseminare ja -koolitusi;
 12) kirjastab ja levitab asutuse tegevuse ja spordiga seotud trükiseid;
 13) arendab koostööd teiste samalaadsete organisatsioonidega Eestis ja välismaal.

 (2) Lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmisel osutab asutus tasulisi ja tasuta teenuseid vastavalt Tallinna õigusaktidele ja kinnitatud hindadele.

§ 3.  Vara ja vahendid

 (1) Asutus on linnavara valitsema volitatud asutus, kellele amet on oma valitsemisel oleva vara valdusesse andnud.

 (2) Asutus võib enda valduses oleva linnavaraga sooritada tehinguid üksnes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras ning selle üle peetakse arvestust linnavalitsuse õigusaktides kehtestatud korras.

 (3) Asutus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama ametit.

§ 4.  Juhtimine

 (1) Asutust juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

 (2) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu linnavalitsuse korralduse alusel ameti juhataja. Lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse maksmise asutuse direktorile otsustab ameti juhataja.

 (3) Asutuse direktorit asendab asetäitja või ameti juhataja käskkirjaga määratud isik.

 (4) Direktor:
 1) juhib asutust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ja kannab isiklikku vastutust asutuse üldseisundi, varade säilimise, arengu ja eelarveliste vahendite õiguspärase ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
 2) korraldab asutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib asutuse finantsmajanduslikku tegevust;
 3) teeb tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks asutusele linna eelarves selleks ette nähtud vahendite piires ja üksnes linna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras;
 4) tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
 5) kooskõlastatult ameti juhatajaga kinnitab asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö teostamise alused (palgajuhendi).
 6) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
 7) volitab vajaduse korral juriidilisi ja füüsilisi isikuid esindama asutust kohtus, riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
 8) kinnitab asutuse asjaajamise- ja töökorra ning muud töökorraldusdokumendid;
 9) annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
 10) esitab ametile linna õigusaktides kehtestatud korra kohaselt asutuse eelarve projekti;
 11) on asutuse eelarve vastutav täitja;
 12) vastutab asutust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse esitamise eest;
 13) esitab vähemalt üks kord aastas asutuse tegevuse aruande ameti juhatajale;
 14) tagab seaduste, muude riigi ja linna õigusaktide ning lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
 15) korraldab asutusele saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist;
 16) täidab muid ülesandeid.

§ 5.  Struktuur

 (1) Asutuse struktuuriüksus on filiaal, mida juhib filiaali juht (v.a Kristiine Spordihalli puhul, mida juhib direktor), kellega sõlmib töölepingu asutuse direktor.

 (2) Asutuse koosseisu kuuluvad järgmised filiaalid:
 1) Kristiine Spordihall (Forelli 12, 10621 Tallinn);
 2) Kadaka Spordihall (Kadaka tee 62b, 12618 Tallinn);
 3) Harku Sõudebaas (Sõudebaasi tee 21, 13517 Tallinn).
 4) Õismäe Sportmängude Hall (Ehitajate tee 141, 13518 Tallinn).
[RT IV, 05.10.2013, 2 - jõust. 08.11.2013]

§ 6.  Aruandlus ja kontroll tegevuse üle

 (1) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib amet.

 (2) Asutuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab amet vastavalt riigi ja Tallinna õigusaktidele.

 (3) Asutus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatud korras ja tähtaegadeks.

 (4) Teenistuslikku järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 7.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Asutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

 (2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole sätestatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumise korral ametile.

 (3) Asutuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009.