Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Saue Noortekeskuse põhimäärus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Saue Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 02.08.2013, 10

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse “ § 6 lg 1, § 35 lg 2, “Noorsootöö seaduse” § 6 lg 1 p 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega määratakse kindlaks Saue Noor tekeskuse (edaspidi noortekeskus) tegutsemise õiguslikud alused, ülesanded ja töökord.

§ 2.   Saue Noortekeskuse mõiste ja asutamine

  1. Saue Noortekeskus on Saue linnas noortele ja lastele teenuseid osutav ning vaba aja veetmise võimalusi pakkuv Saue Linnavalitsuse hallatav asutus.
2. Saue Noortekeskus e asu t ajaks on Saue Linnavolikogu. Noortekeskusel on oma eelarve, vapiga pitsat ning sümboolika. Saue Noortekeskus ei ole iseseisev juriidiline isik.
3. Saue Noortekeskuse asukoha aadressiks on: Koondise 20, Saue linn, Harju maakond, 76505.
4. Saue Noortekeskus juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, vabariigi noortepoliitika ja noorsootöö põhimõtetest, Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.
5. Saue Noortekeskuse põhimääruse kinnitab ning teeb selles muudatusi ja täiendusi Saue Linnavolikogu Saue Linnavalitsuse ettepaneku alusel.
[§ 2 p 3 muudetud Saue Linnavolikogu 22.09.2011 määrusega nr 31 - jõust. 26.09.2011]

§ 3.   Noortekeskuse tegevuse eesmärk ja arengukava

  1. Noortekeskuse eesmärgiks on Saue noorte vaba aja sisustamine,nende sotsiaalsete väärtushinnangute kujundamine ja võimaluste pakkumine huvialadega tegelemiseks.
2. Noortekeskuse tegevuse aluseks on Noortekeskuse arengukava, mis on linna arengukava osaks.

§ 4.   Noortekeskuse põhiülesanded

  1. Saue Noort ekeskuse põhiülesandeks on erinevate huvidega laste ja noorte (7-26-aastaste) ühistegevuse ja nende omaalgatuse toetamine vaba aja sisustamisel, noortes vastutuse kasvatamine oma elu, väärtushinnangute ja ühiskonna arengu osas otsuste tegemisel.
2. Vastavalt põhiülesandele Saue Noortekeskus:
2.1 koordineerib ning loob tingimused laste ja noorte huvigruppide, noortek lubide ja seltside tekkimiseks ja tegevuseks;
2.2 teeb koostööd huvikeskuste, laste- ja noorteorganisatsioonidega ning k ultuuri- ja haridusasutustega;
2.3 nõustab noori ja vahendab noortele suunatud informatsiooni,
2.4 abistab noori osavõtul laste ja noorte puhkuse- ja koolitusprogrammidest ning muudest noorsooüritustest,
2.5 võimaldab lastel ja noortel kasutada noortekeskuse ruume koosviibimisteks ja õppimiseks;
2.6 korraldab üritusi, loob vaba aja veetmise võimalusi erinevate noorteprojektide ja noorteprogrammide kaudu;
2.7 organiseerib töökasvatuse eesmärgil õpilasmaleva tööd.

§ 5.   Juhtimine

  1. Saue Noortekeskuse igapäevast tegevust juhib noortekes kuse juhataja. Noortekeskuse juha taja valitakse konkursi korras.
2. Saue Noortekeskuse juhataja:
2.1 organiseerib noortekeskuse ürituste läbiviimist ning tagab keskusele pand ud muude ülesannete täitmise;
2.2 võtab tööle ja vabastab töölt noortekeskuse personali, määrab kin dlaks töötajate tööülesanded;
2.3 esindab noortekeskust ametiasutustes, sõlmib leping uid oma pädevuse piires;
2.4 kinnitab noortekeskuse sisekorraeeskirjad ning organiseerib töötajate täienduskoolitust;
2.5 esitab linnavalitsusele kinnitamiseks noortekeskuse tegevuse aastaa ruande ning eelarveprojekti, vastutab eelarve täitmise eest;
2.6 koostab noortekeskuse ürituste kava ja tööplaa ni kuude lõikes ning esitab kinnitamiseks linnavalitsusele.
3. Noortekeskuse tööt ajate koosseisud ja struktuuri ki nnitab linnavalitsus, töölepingu noortekeskuse juhatajaga sõlmib Saue linnapea.
4. Linna territooriumil ametlikult tegutsevatel noorteühingutel on õigusteha ettepanekuid Noortekeskuse arengukavasse.

§ 6.   Noortekeskuse vara ja vahendid

  1. Saue Noortekeskuse asutamisel antakse noortekeskusele kasutamiseks ruum id ja vara linnavalitsuse korraldusega.
2. Noortekeskuse vara tekib:
2.1 Saue linna eelarves Saue Linnavolikogu poolt eraldatud vahenditest;
2.2 juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest ja muude s eadusega lubatud eraldistest;
2.3 majandustegevuse t ulemusena saadud vahenditest;
2.4 tasuliste ürituste korraldamisest ja teenuste rea liseerimisel saadud vahenditest.
Tasuliste teenuste hinnad kehtestab linnavalitsus.

§ 7.   Noortekeskuse majandustegevus

  1. Noort ekeskusel on õigus müüa omavalmistatud esemeid, osutada tasulisi teenuseid juriidilistele ja füüsilistele isikutele, korraldada tasulisi ja muid üritusi oma põhikirj aliste ülesannete täitmiseks.
2. Noortekeskuse tegevuse tulemusena saadud vara kuulub Saue linna omandisse ning vara kasutamine toimub vastavalt Saue Linnavolikogu poolt vastu võ etud linnavara kasutamise eeskirjadele.
3. Noortekeskuse raamatupidamist teostatakse tsentraliseeritult Saue Linnavalitsuse raamatupidamise poolt.

§ 8.   Noortekeskuse reorganiseerimine, tegevuse lõpetamine

  1. Noortekeskuse tegevuse reorganiseerimine või lõpetamine toimub Saue Linnavolikogu poolt vabariigi õigusaktidega sätestatud korras.
2. Noortekeskuse tegevuse lõpetamisel järele jäänud vara ja vahendeid haldab Saue Linnavalitsus.

§ 9.   Rakendussätted

  1. [Käesolevast tekstist välja jäetud]
2. Määrus jõustub 01. mail 2006. a.

Väljaandja:Saue Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2019, 25

/otsingu_soovitused.json