Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse põhimäärus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.08.2015
Avaldamismärge:RT IV, 08.08.2013, 31

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 ning Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud "Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord" punkti 2.6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tallinna Sotsiaaltöö Keskus (edaspidi asutus) on Tallinna linna hoolekandeasutus, mille ülesandeks on Tallinna sotsiaalsektori arendamine ja sotsiaalteenuste osutamine toimetulekuraskustega ja resotsialiseeritavatele inimestele.
(Tlv m 17.05.2006 nr 37 jõust. 22.05.2006)

  (2) Asutuse ametlik nimi on: Tallinna Sotsiaaltöö Keskus.
(Tlv m 17.05.2006 nr 37 jõust. 22.05.2006)

  (3) Asutuse asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Kaupmehe tn 4, 10114 Tallinn.

  (4) Asutus on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti (edaspidi sotsiaal- ja tervishoiuamet) hallatav asutus, kes on asutuse valduses oleva linnavara valitseja.

  (5) Asutusel on iseseisev bilanss, arvelduskontod pankades, oma nime ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ja dokumendiplangid. Asutusel ja tema struktuurüksustel võib olla oma sümboolika.

  (6) Asutuse põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) sotsiaal- ja tervishoiuameti ettepanekul.

  (7) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Struktuur

  (1) Oma ülesannete täitmiseks on asutusel kooskõlastatult sotsiaal- ja tervishoiuametiga õigus moodustada struktuuriüksusi, mida juhivad juhatajad, kes alluvad otse direktorile.

  (2) Asutuse ülesannete elluviimine toimub erinevate üksuste tegevuse ja projektide kaudu. Asutuse struktuuriüksused on arendus- ja koolitusosakond ning sotsiaalteenuste osakond.
(Tlv m 29.11.2006 nr 92 jõust. 01.01.2007)

§ 3.   Põhitegevusalad ja ülesanded

  (1) Asutuse põhitegevusaladeks on sotsiaalsektori sihipärane arendamine Tallinnas ja iseseisvasse ellu astuvate, hooldust vajavate, resotsialiseeritavate või rehabiliteeritavate inimeste toimetulekuoskuste suurendamine või säilitamine nende vajadustele vastavate teenuste osutamise kaudu.

  (2) Eesmärgist tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid:
  1) teostab sotsiaalvaldkonnas rakendusuuringuid ning töötab sotsiaalteenuste ja nende süsteemi edendamiseks välja uusi praktilisi lahendusi (meetodid, mudelid, tehnikad jms);
  2) korraldab sotsiaalsektoris ja selle sidusvaldkondades töötavatele praktikutele erialast täiendkoolitust;
  3) töötab välja ja levitab sotsiaaltööd tutvustavaid materjale ning korraldab elanikkonna väärtushinnanguid kujundavaid kampaaniaid ja üritusi;
  4) osutab asutuse klientidele nende iseseisvat toimetulekut suurendavaid või säilitamist toetavaid sotsiaalteenuseid;
  5) arendab kontakte ja koostööd sarnaste asutuste ning organisatsioonidega oma tegevuskvaliteedi tõstmiseks ja töötajate väljaõppeks.

§ 4.   Osutatavad teenused

  (1) Asutus osutab järgmisi teenuseid:
  1) toetatud elamine;
  2) koduabi;
  3) isikuabi;
  4) psühhosotsiaalne nõustamine;
  5) võlanõustamine;
  6) ajutine peavari vältimatu sotsiaalabi korras.

  (2) Lähtudes Tallinna linna vajadustest võib asutus osutada muid teenuseid toimetulekuraskustega ja resotsialiseeritavatele inimestele.

  (3) Eesmärgist tulenevalt võib asutus osutada tasulisi teenuseid.

§ 5.   Vara ja vahendid

  (1) Asutuse valduses olevat linnavara kasutab asutus sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Asutuse valduses oleva linnavaraga võib tehinguid sooritada üksnes Tallinna linna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras. Asutuse valduses oleva linnavara kohta peetakse arvestust Tallinna linna õigusaktides kehtestatud korras.

  (2) Asutuse kulud katab Tallinna linn. Asutuse eelarves nähakse ette vajalikud vahendid ja planeeritakse tulu tasuliste teenuste osutamisest. Ameti poolt kinnitatud hindade alusel osutatud teenuste eest laekuvaid vahendeid kasutatakse eelarveliste vahenditega samadel alustel asutuse tegevusvaldkonnast tulenevate ülesannete täitmiseks.

  (3) Asutus võib vastu võtta eraldisi ja annetusi sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt, mis tuleb arvele võtta õigusaktidega ja raamatupidamise sise-eeskirjaga kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama ametit ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse.

§ 6.   Juhtimine

  (1) Asutust juhib direktor. Direktoriga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnavalitsuse korralduse alusel sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja.

  (2) Direktor:
  1) juhib asutust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ja kannab isiklikku vastutust asutuse üldseisundi, varade säilimise, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
  2) tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
  4) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepinguid;
  5) esitab asutuse eelarve projekti, asutuse alaeelarve ning eelarve täitmise aruande vastavalt linna õigusaktides kehtestatud korrale;
  6) annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  7) kooskõlastatult sotsiaal- ja tervishoiuameti juhatajaga kinnitab asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (palgajuhendi). Lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse maksmise asutuse direktorile otsustab sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja;
  8) teavitab sotsiaal- ja tervishoiuametit eraldistest või annetusest, tagab eraldise või annetuse kasutamise järgides annetaja soovi ning nimetatud vahendite arvestuse;
  9) täidab muid ülesandeid.

  (3) Asutuse direktorit asendab direktori asetäitja või sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja käskkirjaga määratud isik.

§ 7.   Aruandlus ja kontroll tegevuse üle

  (1) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib sotsiaal- ja tervishoiuamet.

  (2) Asutuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse vastavalt Raamatupidamise seadusele, raamatupidamistoimkonna juhenditele ning rahandusministri poolt kehtestatud juhenditele ning Tallinna õigusaktidele tsentraliseeritult sotsiaal- ja tervishoiuameti poolt.

  (3) Asutus esitab aruandeid eelarve täitmise kohta ning statistilisi aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

  (4) Teenistuslikku järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 8.   Asutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole otsustatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga sotsiaal- ja tervishoiuametile.

  (3) Asutuse tegevuse lõpetamine toimub likvideerimise teel.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 13. juunil 2005.

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 12.08.2015, 10

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json