SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Hooldekodu teenuse osutamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.04.2016, 103

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 20 alusel.
[RT IV, 08.04.2016, 25 - jõust. 11.04.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.04.2016]

§ 1.   ÜLDSÄTTED

  (1) Käesolev kord reguleerib rahvastikuregistri andmetel Avinurme vallas (edaspidi vald) elavate üksikute eakate, seadusjärgsete ülalpidajateta toimetulekuraskustesse sattunud või puudega isikute hooldekoduteenuse osutamist ja hooldekodu- teenuse osalist finantseerimist valla poolt.

  (2) Ülalpidamiskohustusega isikuks loetakse perekonnaseadusest tulenevalt seadusjärgset ülalpidajat, kelleks on abikaasa teise abivajava või töövõimetu abikaasa suhtes; vanem lapse suhtes; täisealine laps vanema suhtes; vanavanem lapselapse suhtes; lapselaps vanavanema suhtes; täisealine vend või õde alaealise venna või õe suhtes kui nende vanemalt ei ole võimalik ülalpidamist saada; võõrasvanem ja kasuvanem alaealise võõraslapse suhtes; täisealine võõras- või kasulaps võõras- või kasuvanema suhtes kui võõras- või kasuvanem on kasvatanud ja ülal pidanud võõras- või kasulast vähemalt 10 aastat.

  (3) Kui hooldust vajav isik on oma vara kinkinud või pärandanud kolmandale isikule, siis võetakse seda arvesse valla osaluse määramisel hoolduskulude katmisel.

§ 2.   TEENUSE OSUTAMINE

  Hooldekodusse valla osalusega suunamise taotlemisel esitatakse vallavalitsusele järgmised dokumendid:
  1) isiku või tema seadusliku esindaja avaldus;
  2) materiaalse/ sotsiaalse olukorra akt ehk: isiku kinnitus kinnis- ja vallasvara ning seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või puudumise kohta;
  3) seadusjärgsete hooldajate olemasolul tuleb esitada andmed hooldajate nime, elukoha ja majandusliku olukorra kohta, sh sissetulekuid tõendavad dokumendid;
  4) pensionitunnistuse koopia;
  5) isikut tõendava dokumendi koopia;
  6) arstitõend tervisliku seisundi kohta ja puude olemasolu korral koopia AEK´i otsusest puude kohta;
  7) seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate nõusolek ülalpidamiskulude tasumise või osalise tasumise kohta.

§ 3.   TEENUSTE OSUTAMISE LEPING

  (1) Teenuse osutamise aluseks sõlmib vallavalitsus hooldekodu ja hooldatavaga või tema eestkostjaga vastava lepingu.

  (2) Lepingu osapoolteks on klient või tema eestkostja, hoolekandeasutus ning Avinurme Vallavalitsus.

  (3) Lepingus sätestatakse kõik teenuse osutamise ja teenuse eest tasumisega seotud asjaolud, mida ei käsitleta käesolevas teenuse osutamise korras.

  (4) Leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel või hooldatava avalduse alusel,

§ 4.   TEENUSE EEST TASUMINE

  Hooldekodus hooldusteenust saavate valla kodanike eest tasumine:
  1) 95 % hoolduskoha maksumusest maksab isik oma pensionist või riigi poolt makstavast igakuisest sissetulekust, kuid mitte rohkem kui ülalpidamiskuludeks vajalik;
  2) kui teenuse saajal ei ole lapsi ja/ või lapselapsi- kaetakse teenuse maksumuse ja pensioni vahe valla eelarvest selleks ettenähtud vahenditest;
  3) kui teenuse saajal on lapsed ja/ või lapselapsed, tasuvad nemad teenuse maksumuse ja teenuse saaja pensioni vahe. Kui teenuse saaja lastel ja/ või lastelastel puudub materiaalse olukorra tõttu võimalus tasuda teenuse maksumuse eest täismahus, võib Avinurme Vallavalitsuse ( edaspidi vallavalitsue ) otsusel vahe katta osaliselt valla eelarvest selleks ettenähtud vahenditest;
  4) teenus on isikule tasuline kui vallavalitsus leiab, et isiku kasutuses või omandis olevad vallas- või kinnisasjad võimaldavad teenuse eest tasuda;
  5) hooldusalusel isikul on õigus teha oma vara kohta notariaalne kinkeleping vallavalitsuse kasuks. Ülalpidamiskuludest puudujääva osa katmiseks võib sõlmida lepingu hooldusaluse vara arvelt.

§ 5.   MÄÄRUSE JÕUSTUMINE

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2008. a.

Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 11.01.2018, 7

/otsingu_soovitused.json