HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Luunja valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Luunja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.11.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 15.11.2013, 9

Määrus kehtestatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Luunja vallale kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

  (2) Arvestust laste lasteasutustesse vastuvõtmise ja järjekorra kohta peab vallavalitsus.

§ 2.   Rühmade komplekteerimine

  (1) Luunja valla lasteasutuste teeninduspiirkonda kuuluvad rahvastikuregistri andmetel Luunja valda registreeritud lapsed alates 1 aasta 6 kuu vanusest. Väljaspool Luunja valla haldusterritooriumi registreeritud lapsi võetakse lasteasutustesse üksnes vabade kohtade olemasolul.

  (2) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või hooldaja vallavalitsusele kirjaliku avalduse
  1) avaldused registreeritakse laekumise järjekorras ja kantakse kohasoovijate registrisse;
  2) kohasoovijate register on elektrooniline ja avalik;

  (3) Rühmad komplekteerib lasteasutuse direktor kohasoovijate registri alusel alljärgnevas järjekorras:
  1) lasteasutusse võetakse vastu esmajärjekorras valla haldusterritooriumil alaliselt elavaid lapsi, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Luunja vald. Pärast lasteasutuse lähipiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt lähipiirkonda, eelistades esmajärjekorras rahvastikuregistri andmetel Luunja vallas elavaid lapsi, seejärel Luunja vallas töötavate vanemate lapsi. Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

  (4) Erandkorras võetakse laps lasteasutusse vallavalitsuse nõusolekul järgmistel juhtudel:
  1) valla sotsiaalnõuniku ettepanekul kui see tagab pere sotsiaalse kindlustatuse ning riskiperes elavaid lapsi kus lapse kodune kasvukeskkond ei toeta lapse arengut;
  2) haridus- ja vallaasutuse juhi ettepanekul asutuse töötaja laps.

  (5) Direktor koostab rühmade algsed nimekirjad hiljemalt iga aasta 1. aprilliks, komplekteerib rühmad ja esitab kinnitatud rühmade nimekirjad vallavalitsusele hiljemalt iga aasta 31. augustiks.

  (6) Koha saamisest teavitab lasteasutuse direktor lapsevanemat kirja, e-maili või telefoni teel. Lapsevanem on kohustatud peale teate saamist direktorit teavitama oma otsusest koha kasutamise osas 3 päeva jooksul. Kohast loobumisest või edasilükkamisest peab lapsevanem lasteasutust teavitama taasesitataval moel.

  (7) Lapsevanemal on õigus pikendada lasteaiakoha kasutama asumist, arvestades, et selle aja jooksul ei ole õigust taotleda lapsehoiuteenuse toetust.

  (8) Kui lapsevanem loobub lasteaiakohast, kustutatakse laps lasteaia järjekorrast ning talle ei laiene õigus saada toetust lapsehoiuteenuse kasutamiseks.

  (9) Õppeaasta jooksul vabanevatele kohtadele võetakse lapsi kohasoovijate registri alusel, pakkudes kohta sobivas vanusegrupis esimesel positsioonil oleva lapse vanemale või hooldajale.

  (10) Lapse vastuvõtmisel lasteasutusse sõlmib direktor lapsevanemaga koha kasutamise lepingu.

  (11) Ajutiselt vabadele kohtadele võetakse lapsi aastaringselt tähtajalise koha kasutamise lepinguga, kui rühma nimekirjas olev laps puudub vähemalt ühe kuu lapsevanema või hooldaja avalduse alusel.

  (12) Osaajalistele kohtadele võetakse lapsi aastaringselt tähtajalise osaajalise koha kasutamise lepinguga, kuid mitte rohkem kui kaks last rühma kohta.

  (13) Esimesel lasteaiapäeval esitab lapsevanem või hooldaja lapse perearsti poolt väljastatud tõendi kollektiivi lubamise kohta ja vajadusel informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

  (14) Kui lapsevanem ei soovi esitada perearsti tõendit kohustub ta teavitama lasteasutust kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, esitab ta lasteasutuse direktorile sellekohase kirjaliku kinnituse.

  (15) Lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab lasteasutuse direktor lapsevanemale või hooldajale lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda, tegevus- ning päevakava, lasteaia tasu maksmise korda, samuti informeerib lapsevanemat tema poolt tasumisele kuuluvate kulude suurusest.

  (16) Lapsevanem on kohustatud:
  1) järgima lasteasutuse päevakava;
  2) tasuma iga kuu 20-ndaks kuupäevaks tema poolt makstava tasu vastavalt vallavalitsuse poolt esitatud arvele pangaülekandega või sularahas valla raamatupidamisele.

  (17) Lapsevanema või hooldaja poolt tasumata jäetud summad nõutakse sisse seadusega ettenähtud korras.

§ 3.   Lasteaiast väljaarvamine

  (1) Laps arvatakse lasteaiast välja järgmistel juhtudel:
  1) koha kasutamise lepingu lõppemisel;
  2) koolikohustuse saabumisel, kui lapsevanem või hooldaja pole taotlenud koolipikendust;
  3) lasteaia kollektiivpuhkuse algusest alates kui peale lasteaiakoha vastuvõtmist on lapse elukoht rahvastikuregistri andmetel väljaspool Luunja valla haldusterritooriumi;
  4) lapsevanema poolt nii toitlustus- kui osalustasu võlgnevuse korral;
  5) kui laps on lasteaiast puudunud ühe kuu ilma lasteasutuse direktorile teatamata ning lapsevanemaga ei ole õnnestunud kontakti saada;
  6) kui lapsevanem või hooldaja on teadvalt esitanud valeandmeid või jätnud teavitamata lapse tervislikust seisundist;
  7) kui Luunja Vallavolikogu otsustab lasteasutuse tegevuse lõpetada, teatades sellest lapsevanematele kirjalikult neli kuud ette.

  (2) Koha kasutamise lepingu lasteasutuse poolselt lõpetamisest teavitab lasteaia direktor lapsevanemat või hooldajat kirjalikult kümme päeva enne vastava käskkirja väljaandmist. Lapsevanemal on õigus pretensioone esitada kümne päeva jooksul alates teavitamisest.

  (3) Koha kasutamise osalustasu maksmise kohustus kehtib kuni lepingu lõpetamise allkirjastamiseni.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Luunja vallavalitsuse 30.08.2012.a määrus nr 195 „Luunja valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ ja Luunja vallavalitsuse 25.04.2013.a. määruse nr 83 “Luunja vallavalitsuse 30.08.2012.a. määruse nr 195 „Luunja valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ muutmine”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Väljaandja:Luunja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2019, 30

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json