Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Tabivere raamatukogu kasutamise eeskiri

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Tabivere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2013, 16

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab Tabivere raamatukogu teeninduse korralduse, lugejate õigused, kohustused ja vastutuse.

§ 2.   Raamatukogu teenused

  (1) Tabivere raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on üldkasutatav raamatukogu, mis on avatud kõigile soovijatele.

  (2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute (raamatud, ajakirjad, ajalehed, auvised, elektroonilised teavikud) kohapeal kasutamine ja kojulaenutamine ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (3) Raamatukogul on õigus osutada tasulisi eriteenuseid (kopeerimine, printimine jne). Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab Tabivere Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) Koopiate valmistamist raamatukogus reguleerib “Autoriõiguse seadus”. Raamatukogul on õigus keelduda koopia valmistamisest juhul, kui kopeerimine võib kahjustada teavikut.

  (4) Raamatukogus saab tasuta kasutada arvutitöökohti avalikus internetipunktis (AIP).

§ 3.   Lugejaks registreerimine

  (1) Raamatukogu lugeja on raamatukogu registreeritud kasutaja. Lugeja registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel lugejate andmebaasis ja registreerimiskaardil. Registreerimiskaardile kantavad andmed on:
  1) nimi;
  2) isikukood;
  3) elukoht (postiaadress);
  4) kasutusel olev telefoninumber ja elektronposti aadress;
  5) lugejarühm.

  (2) Lugejate andmebaas on raamatukogusiseseks kasutamiseks.

  (3) Lugejale võimaldatakse soovi korral raamatukogu elektroonilise kataloogi (edaspidi RIKSWEB) kasutamine.

  (4) RIKSWEB võimaldab lugejal:
  1) sirvida enda aktiivseid ja eelmisi laenutusi;
  2) sirvida ja kustutada reserveeringuid;
  3) pikendada teavikute laenutusi;
  4) sirvida viiviseid ja muid talle määratud makseid;
  5) sirvida talle tehtud märkusi;
  6) vahetada antud salasõna.

  (5) Lugeja tutvub raamatukogu kasutamise eeskirjaga ning annab registreerimiskaardile allkirja, millega kinnitab, et tunneb raamatukogu kasutamise eeskirja ning on teadlik eeskirjast tulenevatest õigustest ja kohustustest. Alaealise lapse eest annab lugeja registreerimiskaardile allkirja lapsevanem (eestkostja).

  (6) Registreeritud lugejale väljastab raamatukogu nimelise lugejapileti. Lugejapilet on tasuline ja kehtib kõigis Jõgevamaa rahvaraamatukogudes. Lugejapiletit võib asendada Eesti Vabariigi kodaniku ID-kaardiga.

§ 4.   Teavikute laenutamine. Lugeja õigused

  (1) Lugejapilet annab õiguse kasutada kõiki raamatukogu teenuseid.

  (2) Koju laenutatakse teavikuid 21 päevaks. Suurema nõudlusega või erilise väärtusega teavikutele on raamatukogul õigus seada piiranguid.

  (3) Ajakirju laenutatakse koju 7 päevaks.

  (4) Teavikute laenutus registreeritakse laenutuste andmebaasis. Lugejale väljastatakse kviitung laenutatud teavikute nimetuste ja tagastamistähtajaga.

  (5) Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega võib vajadusel pikendada.

  (6) Koju ei laenutata teatmekogu raamatuid.

  (7) Välja laenutatud teavikuid saab reserveerida. Lugejat teavitatakse reserveeritud teaviku saabumisest raamatukogusse.

  (8) Raamatukogus puuduvaid teavikuid tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

  (9) Lugejal on õigus paluda raamatukogutöötajalt individuaalset koolitust infootsinguks andmebaasides.

§ 5.   Lugeja kohustused ja vastutus

  (1) Lugeja on kohustatud laenutatud teavikud tagastama laenutustähtaja jooksul. Lugeja soovil teavitatakse teda tähtaja saabumisest e-posti teel. Kui lugeja ei tagasta laenutatud teavikut tähtajaks, on raamatukogul õigus nõuda viivitatud aja eest tasu. Viivise suuruse kinnitab vallavalitsus. Võlglastele ei laenutata uusi teavikuid.

  (2) Lugeja kannab vastutust iga laenutatud teaviku eest.

  (3) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses.

§ 6.   Raamatukogu sisekord

  (1) Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.

  (2) Avariiulite vahele on keelatud minna suuremahuliste kottidega.

  (3) Raamatukogus tuleb säilitada korda ja vaikust. Lubamatu on igasugune tegevus, mis häirib teisi raamatukogu külastajaid.

  (4) Eelkooliealistel lastel on lubatud raamatukogu külastada koos täiskasvanud saatjaga, kes vastutab lapse käitumise ja turvalisuse eest.

  (5) Eriteenuste osutamine lõpetatakse 15 minutit enne raamatukogu sulgemist.

  (6) Iga kuu viimasel tööpäeval on lugejal võimalus viivisevabalt tagastada laenutustähtaja ületanud teavikud. Raamatukogu võib korraldada lisaks teisi viivisevabu päevi.

§ 7.   Avaliku Internetipunkti (AIP) arvutite kasutamine

  (1) Raamatukogu külastaja saab kasutada avaliku internetipunkti (AIP) arvuteid tasuta. Eriteenused (printimine, kopeerimine, skaneerimine jmt) on tasulised.

  (2) AIP-i arvuti kasutamiseks esitab kasutaja isikuttõendava dokumendi või lugejapileti.

  (3) AIP-i arvuti kasutamise aega on võimalik ette registreerida.

  (4) AIP-i arvuti on mõeldud eelkõige teabeotsinguks ja õppetööks.

  (5) Ühe AIP-i arvuti kasutamine mitme kasutaja poolt korraga on lubatud ainult raamatukogutöötaja loal.

  (6) AIP-i arvuti kasutajal on keelatud:
  1) aruti seadmete ja tarkvara mittesihtotstarbeline kasutamine;
  2) muudatuste tegemine arvuti seadistuses;
  3) arvuti omavoliline väljalülitamine ning taaskäivitamine;
  4) andmete salvestamine arvuti kõvakettale ilma raamatukogutöötaja loata;
  5) tarkvara ja arvutimängude installeerimine;
  6) tasuliste lehekülgede külastamine;
  7) arvutimängude mängimine ja jututubades käimine;

  (7) Tõrgetest arvuti ja interneti kasutamisel tuleb koheselt teavitada raamatukogu töötajat.

  (8) Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest interneti kasutamisel ning ei vastuta kliendi poolt laivõrgus korda saadetavate tegude tagajärgede eest.

  (9) AIP-i arvuti kasutaja poolt raamatukogule tekitatud materiaalse kahju korvab kasutaja.

  (10) 5 minutit enne kasutusaja lõppu on AIP-i arvuti kasutaja kohustatud sulgema kõik enda poolt käivitatud programmid ja kustutama enda poolt loodud failid.

  (11) AIP-i arvuti kasutaja lõpetab arvuti kasutamise 5 minutit enne raamatukogu tööaja lõppu.

  (12) Eeskirja rikkujal võetakse raamatukogutöötaja poolt ära AIP-i arvuti kasutamise õigus.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Tabivere vallavolikogu 14.12.2006 määrus nr 16 “Tabivere valla raamatukogude kasutamise eeskirja kinnitamine”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Väljaandja:Tabivere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2018, 64

/otsingu_soovitused.json