HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Paide linna lasteaedadesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Paide Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 13.01.2017, 15

Määrus kehtestatakse „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Paide linna lasteaedadesse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord.

  (2) Paide linna lasteaedadesse võetakse lapsi, kes on saanud pooleteise aastaseks. Lapse elukohaks peab olema rahvastikuregistri andmetel Paide linn.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaedadesse ka lapsi kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Paide linn.

  (4) Vanema jaoks on lasteaia valik vaba kui soovitud lasteaias on vabu kohti.

  (5) Lapsevanemal on õigus saada lasteaiast ja Paide Linnavalitsuse haridus-, kultuuri ja sotsiaalosakonnast informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteaias, samuti teavet lapsevanema poolt makstava tasu suuruse kohta ja muud infot, mis puudutab lasteaia tegevus- ja päevakava ning töökorraldust.

§ 2.   Lasteaedadesse koha taotlemine

  (1) Lapsevanem saab saata lasteaeda koha taotlemiseks avalduse (avalduse vorm lisatud käesolevale määrusele) digitaalselt allkirjastatult e - postiga aadressil paide@paide.ee või paberkandjal Paide Linnavalitsusse Pärnu tn 3 Paide.

  (2) Avaldus registreeritakse vastavalt Paide Linnavalitsuse asjaajamiskorrale.

  (3) Avaldusele tuleb taotluse esitajal kirjutada lasteaedade eelistus.

  (4) Lasteaiakoha taotlejate nimekiri, mis on koostatud avalduste esitamise ajalises järjekorras, on avalikustatud Paide linna veebilehel.

  (5) Paide Linnavalitsuse kultuuri-haridus-ja sotsiaalosakonna otsuse alusel on erandina võimalik võtta lapsi vastu lasteaedadesse väljaspool järjekorda.

  (6) Uueks õppeaastaks komplekteeritakse rühmad saabunud avalduste alusel. Koha saamisest teavitab lasteaia direktor lapsevanemat kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 31. maiks. Lapsevanemal on kohustus peale teate saamist 7 päeva jooksul anda tagasisidet kas ta võtab koha vastu või loobub.

  (7) Kui lapsevanem ei ole oma otsusest teada andnud, on linnavalitsusel õigus laps kohataotlejate järjekorrast kustutada.

  (8) Lasteaia direktor kinnitab lasteaia rühmade nimekirjad oma käskkirjaga iga aasta septembrikuu jooksul ja esitab sellest väljavõtte Paide Linnavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnale ja finantsosakonnale.

§ 3.   Lapse lasteaeda vastuvõtmine
[RT IV, 13.01.2017, 10 - jõust. 16.01.2017]

  (1) Kui lasteaias on vastavas vanuserühmas vaba koht, siis vormistab direktor lapse vastuvõtmise kohta käskkirja ja teavitab sellest lapsevanemat.
[RT IV, 13.01.2017, 10 - jõust. 16.01.2017]

  (2) Lapsevanem toob lapse lasteaeda lasteaia kodukorras sätestatud tingimustel.
[RT IV, 13.01.2017, 10 - jõust. 16.01.2017]

§ 4.   Vabadest kohtadest teavitamine

  (1) Aasta sees tekkivatest vabadest kohtadest teavitab lasteaia direktor linnavalitsuse hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakonda.

  (2) Linnavalituse hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna ametnik informeerib vaba koha olemasolust järgmisena ootejärjekorras oleva lapse vanemat. Peale teate saamist on lapsevanem kohustatud 3 päeva jooksul teatama kas ta soovib kohta.Kui lapsevanem teatele ei reageeri, siis pakutakse kohta järjekorras järgmisele sobivas vanuses lapsele.

§ 5.   Lasteaiast väljaarvamine

  Lasteaia direktori käskkirjaga arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja kui:
  1) lapsevanem on esitanud avalduse lapse lahkumise kohta lasteaiast;
  2) laps läheb kooli.

§ 6.   Lasteaias laste arvestus

  Lasteaia direktor peab arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta. Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS)kinnitatakse laste andmed iga kuu 10. kuupäeva seisuga.

§ 7.   Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  Paide Linnavalitsus tagab lasteaia ümberkorraldamisel, ümberkujundamisel ja tegevuse lõpetamisel lapsevanemale õiguse jätkata lasteaiateenuse kasutamist teises lasteasutuses.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Väljaandja:Paide Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 16.04.2019, 8

/otsingu_soovitused.json