Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Avinurme Valla Raamatukogude põhimäärus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2013, 52

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Avinurme Valla Raamatukogude eesmärgid ja ülesanded, tegevuse ja juhtimise korralduse, juhataja (te) õigused ja kohustused, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Raamatukogu (de) ametlik nimetus on Avinurme Valla Raamatukogud.

  (2) Avinurme Valla Raamatukogud (edaspidi raamatukogu) on Avinurme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis on registreeritud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

  (3) Raamatukogud asuvad Avinurme vallas Ida-Viru maakonnas.

  (4) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna – Avinurme valla elanike enamuse põhivajadustele vastavaid teavikuid ja toetavad Avinurme Keskkooli õppetööd.

  (5) Raamatukogul on oma nimega pitsat ja tempel teavikute märgistamiseks.

  (6) Raamatukogu juhindub oma tegevuses UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Rahvaraamatukogu seadusest ja teistest Eesti Vabariigi seadustest, Avinurme Vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktidest ning oma põhimäärusest.

§ 3.   Raamatukogu eesmärk

  (1) Raamatukogu eesmärk on tagada teeninduspiirkonna elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile.

  (2) Teha kättesaadavaks soovitavad teavikud ja avalikud andmebaasid ning luua seega võimalused elukestvaks õppimiseks ja enesetäiendamiseks.

§ 4.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Raamatukogu ülesanne on raamatukogu kasutajaile vajalike teavikute kogumine, hoidmine, bibliografeerimine, kättesaadavaks tegemine ning avalike andmebaaside kasutamise võimaldamine.

  (2) Ülesande täitmiseks raamatukogu:
  1) osutab Avinurme valla elanikele põhiteenuseid: teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine vastavalt raamatukogu kasutamise eeskirjale;
  2) osutab tasulisi eriteenuseid: paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest jne;
  3) osutab kasutajatele internetiteenuseid;
  4) komplekteerib kogud, täiendab neid ning peab fondide arvestust õigusaktidega sätestatud korras ja kindlustab nende säilimise;
  5) teeb oma kogu ja elektroonilised andmebaasid kasutajatele kättesaadavaks;
  6) korraldab teavikute raamatukogundusliku ja tehnilise töötlemise;
  7) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimise raamatukogudevahelise laenutuse kaudu lugeja soovil ja kulul;
  8) korraldab raamatukogu töö arvestust ning esitab vastavad aruanded, peab arvestust kogude suuruse, koostise ja selles tehtud muudatuste kohta;
  9) koostab, parandab ja täiendab kogude andmebaasi;
  10) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid kirjandusega seonduvaid üritusi, tutvustab oma kogusid avalikkusele;
  11) teeb koostööd teiste raamatukogudega;
  12) osaleb valla arengukava eelnõu väljatöötamises ja kultuurielu koordineerimises.

§ 5.   Raamatukogu tegevuse korraldamine

  (1) Raamatukogu töö korraldatakse vastavalt kultuuriministri kehtestatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile.

  (2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus on sätestatud raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab volikogu.

  (3) Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab ning muudab vallavalitsus raamatukogu juhataja ettepanekul.

  (4) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus raamatukogu juhataja ettepanekul.

  (5) Raamatukogu poolt osutatud tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

  (6) Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamine või müümine toimub Avinurme Vallavolikogu kehtestatud korras.

  (7) Asjaajamise korraldamisel lähtub raamatukogu Arhiiviseaduses, Avaliku teabe seaduses, Isikuandmete kaitse seaduses, Digitaalallkirja seaduses, Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduses, Asjaajamiskorra ühtsetes alustes sätestatust.

  (8) Asjaajamine reguleeritakse AvinurmeVallavalitsuse asjaajamiskorraga, mille kehtestab vallavalitsus.

§ 6.   Raamatukogu juhtimine

  (1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab raamatukogu juhataja, kes vastab Rahvaraamatukogu seaduses kehtestatud haridus- ja kutsenõuetele.

  (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavanema ettepanekul vallavalitsus.

  (3) Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse tööseadusega. Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem. Juhatajaga sõlmitakse tähtajatu tööleping.

  (4) Juhataja kohustused ja õigused:
  1) juhib raamatukogu tööd kooskõlas seaduste, käesoleva põhimäärusega;
  2) tagab raamatukogule pandud ülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu varalise seisundi ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
  3) korraldab raamatukogu vara valdamist ja kasutamist vastavuses valla õigusaktidega;
  4) koostab ja esitab raamatukogu eelarve eelnõu vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale, vastutab raamatukogu eelarvest kinnipidamise eest;
  5) peab läbirääkimisi ja sõlmib kokkuleppeid oma pädevuse piires;
  6) korraldab raamatukogu asjaajamist;
  7) koostab ja esitab õigusaktidega ettenähtud aruanded;
  8) teeb ettepanekuid vallavalitsusele raamatukogu töö paremaks korraldamiseks ja raamatukogu tegevusega seotud probleemide lahendamiseks;
  9) tegutseb raamatukogu nimel ja täidab muid raamatukogu juhtimisega seotud ülesandeid.

  (5) Juhataja suunab töölähetusse ja tema puhkuste ajakava kinnitab vallavanem käskkirjaga.

§ 7.   Raamatukogu vara

  (1) Raamatukogu kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud teavikud, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Raamatukogu valduses olev vara on Avinurme valla omand. Raamatukogu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub volikogu poolt kehtestatud korra alusel.

§ 8.   Eelarve, finantseerimine ja töötasustamine

  (1) Raamatukogu eelarve on vallaeelarve üheks osaks. Raamatukogu eelarve üldsummas võtab vastu ja muudab volikogu, artiklite lõikes vallavalitsus.

  (2) Raamatukogu finantseeritakse:
  1) Avinurme valla eelarvest;
  2) riigieelarvest;
  3) eriteenuste maksetest;
  4) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt;
  5) annetustest.

  (3) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

  (4) Raamatukogu töötajate tasustamine toimub volikogu poolt kehtestatud korras.

§ 9.   Järelvalve

  (1) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

  (2) Teenistuslikku järelvalvet raamatukogu ja juhataja tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Eelarve täitmist ja vara sihipärast kasutamist kontrollib vallavalitsus ja volikogu revisjonikomisjon.

§ 10.   Ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Avinurme Vallavolikogu.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 11.   Raamatukogu põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Avinurme Vallavolikogu.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Enne 2007. a 1. maid ametis olevale juhatajale kohalduvad enne 01.05.2007. a kehtinud haridus- ja kutsenõuded.

  (2) Tunnistatakse kehtetuks Avinurme Vallavolikogu 15.11.2000 a. määrus nr 12

  (3) Määrus jõustub 01.detsembril 2008.a.

Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 08.01.2019, 41

/otsingu_soovitused.json