Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Luke Raamatukogu põhimääruse kinnitamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2013, 19

Määrus antakse Rahvaraamatukogu seaduse § 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Luke Raamatukogu (edaspidi "raamatukogu") on Nõo Vallavalitsuse (edaspidi ”vallavalitsus”) hallatav asutus, mis on asutatud Nõo Vallavolikogu (edaspidi „volikogu“) poolt.

  (2) Raamatukogu ametlik nimetus on Luke Raamatukogu ja asukoht ning postiaadress: Vanajärve 2, Luke küla, 61614 Tartu maakond.

  (3) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, teistest kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (4) Raamatukogu põhimääruse ning selle muudatused ja täiendused kinnitab volikogu.

  (5) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab volikogu.

  (6) Raamatukogul on oma nimega tempel.

§ 2.   Raamatukogu eesmärk ja ülesanded

  (1) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (2) Raamatukogu:
  1) osutab põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks arvuti kasutamise võimaldamine) Nõo valla elanikele ning teistele soovijatele vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, raamatukogu kasutamise eeskirjale ja teistele õigusaktidele;
  2) toetab oma tegevusega Nõo Põhikooli õppekava täitmist;
  3) osutab tasulisi teenuseid. Teenused, nende osutamise korra ja hinna kinnitab vallavalitsus;
  4) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;
  5) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogu kogudes puuduvad teavikud teistest raamatukogudest;
  6) peab arvestust kogude suuruse, koostise, rahalise väärtuse ja selles tehtud muudatuste kohta;
  7) korraldab teavikute raamatukogundusliku ja tehnilise töötlemise;
  8) koostab, parandab ja täiendab kogude andmebaasi;
  9) teeb teatme-bibliograafilist tööd;
  10) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
  11) teeb koostööd teiste raamatukogudega.

§ 3.   Raamatukogu vara ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu kasutuses on Nõo valla vara, mida ta valdab ja kasutab asutuse ülesannete täitmiseks vastavalt volikogu kehtestatud korrale.

  (2) Raamatukogus asuvate ajaloolise ja suure kultuuriväärtusega teavikute arvestus ja säilitamine toimub õigusaktides kultuurimälestiste kohta kehtestatud tingimustel ja korras.

  (3) Raamatukogul on oma alaeelarve Nõo valla eelarves. Ettepanekud alaeelarve eelnõu kohta esitab raamatukogu vastavalt volikogu kehtestatud korrale.

  (4) Raamatukogu tulud moodustuvad:
  1) valla eelarvest eraldatud vahenditest;
  2) Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest eraldatavast toetusest;
  3) annetustest ja sponsorlusest;
  4) fondide ja sihtkapitalide eraldistest;
  5) põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  6) muudest laekumistest.

  (5) Raamatukogu kulud on:
  1) personalikulu;
  2) teavikute soetamise kulud;
  3) majandamiskulud.

  (6) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

§ 4.   Raamatukogu juhtimine ja personal

  (1) Raamatukogu personali koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (2) Raamatukogu tööd juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Töölepingu raamatukogu juhatajaga sõlmib vallavanem.

  (3) Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse Eesti Vabariigi Töölepinguseaduse ja teiste tööõigusaktidega.

  (4) Raamatukogu juhataja:
  1) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise;
  2) vastutab raamatukogu tegevuses seaduslikkuse järgimise eest ning raamatukogu kasutusse antud vallavara säilimise ja õiguspärase kasutamise eest;
  3) tegutseb raamatukogu nimel erivolitusteta, esindab raamatukogu suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  4) sõlmib vajadusel töövõtulepinguid;
  5) teeb ettepanekuid vallavolikogule muudatuste ja täienduste sisseviimiseks raamatukogu põhimääruses;
  6) täidab teisi temaga sõlmitud töölepingust ja töökorraldusjuhendist tulenevaid kohustusi.

  (5) Vallavalitsusele raamatukoguteeninduse kohta ettepanekute tegemiseks, raamatukogude töö hindamiseks ja muude raamatukogude tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse Nõo valla raamatukogudele üks ühine nõukogu alljärgnevalt:
  1) nõukogu on 3 liikmeline;
  2) nõukogu koosseisu kuulub üks vallavalitsuse esindaja, üks raamatukogude esindaja ja üks lugejate esindaja.

§ 5.   Kontroll ja aruandlus

  (1) Raamatukogu tegevuse üle teostab kontrolli vallavalitsus ja järelevalvet Kultuuriministeerium.

  (2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

§ 6.   Kogud, teenindus, lugeja

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvustamiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Kui üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid, kui raamatukogu jõuab teenindada, on raamatukogu kohustatud korraldama soovijate eelregistreerimise. Raamatukogu töötajad on kohustatud isikuid abistama riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 7.   Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

  Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2021, 38

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json