EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Tänava- ja turukaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2014, 41

Määrus kehtestatakse kaubandustegevuse seaduse § 17 lõike 4, § 18 lõike 5 ja § 20 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil nõuded tänava- ja turukaubandusele ning kauba või teenuse müügi korra avalikul üritusel.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid kaubandustegevuse seaduses sätestatud tähenduses.

2. peatükk Kaubanduse korraldamine 

§ 3.   Kaubanduse korraldaja

  (1) Kaubanduse korraldaja – isik või asutus, kes korraldab tänavakaubandust või kaubandust avalikul üritusel, sealhulgas laadal. Kaubanduse korraldajal on lubatud tegeleda kaubandustegevusega, kui ta on registreeritud majandustegevuse registris.

  (2) Kohtla-Järve Linnavalitsusel (edaspidi linnavalitsus) või tema poolt volitatud linnavalitsuse hallataval asutusel on õigustegutseda kaubanduse korraldajana registreeringuta, järgides kaubandustegevuse seaduses sätestatut.

3. peatükk Tänava- ja turukaubandus 

§ 4.   Tänava- ja turukaubandus

  (1) Tänava- ja turukaubanduse korral müüb kaupa või teenust linnavalitsuse poolt lubatud tänaval või teises üldsusele avatud samalaadses kohas kaubanduse korraldaja omandis või valduses oleva müügikoha kaudu müügipileti alusel tegutsev kaupleja või isik, kes müüb kaupa või teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust tänava- või turukaubanduse korras või avalikul üritusel.

  (2) Kohtla-Järve linnas toimub tänavakaubandus linnavalitsuse poolt välja antud müügipileti alusel.

  (3) Turukaubanduse korral toimub kauba või teenuse müük linnavalitsuse lubatud piiritletud paigas kaubanduse korraldaja omandis või valduses olevas müügikohas.

  (4) Turukaubanduse korral väljastab müügipileti turukaubanduse korraldaja.

§ 5.   Tänava – ja turukaubanduse müügikohad

  (1) Tänavakaubandus võib toimuda kaupleja poolt paigaldatud ajutiselt müügiletilt või auto pealt, müügiautomaadist, müügikärult ja kandekaubandusena, milleks on müük käest, kandelaualt, käsikorvist vm, samuti võib kauba müüja püstitada ajutiselt kauba müügi ajaks kergkonstruktsioonile toetuva varikatuse alla müügileti. Kauba paigutamine tänavakattele või haljasalale on keelatud.

  (2) Müügikohad Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil määratleb linnavalitsus korraldusega.

§ 6.   Müügi piirangud

  Tänavakaubandusele kehtivad müügipiirangud vastavalt kaubandustegevuse seaduses sätestatule.

§ 7.   Kohustused tänaval kauplemisel

  (1) Tänavakaubanduse korraldaja on kohustatud väljastama müügipiletid kauplejale (müüjale) vastavalt kaubandustegevuse seaduse nõuetele ja tagama kauplemispiirkonnas kaubandustegevuse seaduse nõuete täitmise.

  (2) Kauplejal (müüjal) on kohustus kaubanduse korraldaja poolt väljastatud müügipilet alles hoida kuni kauplemise lõpuni ja käesoleva korra paragrahvis 16 nimetatud isikute nõudmisel esitama selle.

  (3) Kauplejad (müüjad) on kohustatud hoidma korras müügikoha ümbruse kauplemise ajal ja korrastama müügikoha kauplemise lõpetamisel.

4. peatükk Kauba või teenuse müük avalikul üritusel 

§ 8.   Avaliku ürituse mõiste

  Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek korrakaitseseaduse tähenduses.
[RT IV, 01.10.2014, 15 - jõust. 04.10.2014, rakendatakse alates 01.07.2014]

§ 9.   Kaubandus avalikul üritusel

  (1) Avalikul üritusel võib kaupleja (müüja) kaupa või teenust müüa kaubanduse korraldaja poolt väljastatud müügipileti alusel.

  (2) Müügikohtade arvu ja paiknemise korraldab ürituse korraldaja.

  (3) Kauplemine avalikul üritusel toimub kaubanduse korraldaja või kaupleja (müüja) poolt paigaldatud ajutistelt müügilettidelt või auto pealt.

  (4) Kauplejad (müüjad) paigaldavad vajadusel müügikoha juurde prügiurnid ja tagavad nende õigeaegse tühjendamise ning hoiavad korras müügikohtade ümbruse kauplemise ajal ja korrastavad müügikoha pärast kauplemist.

§ 10.   Registreerimistaotluse esitamine ja loa andmine

  (1) Kaubanduse korraldamisel avalikul üritusel peab kaubanduse korraldaja esitama linnavalitsusele koos majandustegevuse registri registreerimistaotlusega selle avaliku ürituse korraldaja kirjaliku nõusoleku. Kirjalikku nõusolekut ei ole vaja esitada, kui kaubanduse korraldaja on ka selle avaliku ürituse korraldaja.

  (2) Linnavalitsus annab loa korraldusega 15 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

  (3) Linnavalitsus võib keelduda loa andmisest 10 tööpäeva jooksul taotlemise esitamisest, teatades sellest kirjalikult kolme tööpäeva jooksul.

§ 11.   Müügi piirangud

  Avalikul üritusel ei tohi müüa kaupa või teenust, mille müük avalikul üritusel on seadusega keelatud.

5. peatükk Müügipileti taotlemine ja väljastamine 

§ 12.   Müügipilet

  (1) Müügipilet on dokument, mis väljastatakse kauplejale tema taotluse (Lisa 1) alusel.

  (2) Müügipiletile peab olema märgitud:
  1) kaubanduse korraldaja nimi, asukoht ja registreeringu number;
  2) kaupleja nimi, registrikood, vastava registri nimi ja kaupleja asukoht või füüsilise isiku nimi, isikukood, viimase puudumise korral sünniaeg ja aadress;
  3) müügipileti number;
  4) müügikoha asukoht;
  5) müügikohas müüdavate kaupade või teenuste loetelu;
  6) kauplemisaeg;
  7) müügipileti kehtivusaeg;
  8) müügipileti hind.

§ 13.   Taotluse esitamine ja müügipileti väljastamine

  (1) Müügipileti saamiseks esitab kaupleja (müüja) taotluse linnavalitsusele.

  (2) Müügipileti väljastab linnavalitsuse teenistuja kelle ametijuhendis on vastav pädevus sätestatud.

  (3) Lisaks müügipileti eest tasumisele kohustub kaupleja (müüja), kes kasutab elektrienergiat kauba või teenuse müügil, tasuma ka elektrienergia eest linnavalitsuse poolt määratud korras.

  (4) Linnavalitsuse hallatavate asutuste poolt korraldatavatel üritustel väljastab müügipileti linnavalitsuse hallatav asutus.

§ 14.   Müügipiletite hinnad

  (1) Kaubanduse korraldaja väljastab müügipileti (Lisa 2) ühele müügikohale:
  1) avalikel üritustel laada korraldaja päevapileti hind on 50 eurot;
  2) tänavakaubanduses päevapileti hind on 5 eurot.

  (2) Isiklike aiasaaduste ja käsitöö müügiks väljastab käesolevas korras paragrahvi 13 lõikes 2 nimetatud teenistuja müügipileti tasuta.

§ 15.   Müügipileti väljastamisest keeldumise alused

  Müügipiletit ei väljastata:
  1) seadusega tänavakaubanduses ja avalikul üritusel keelatud kauba müügiks või teenuse pakkumiseks;

  2) kui kauplejal puudub teatud kauba või teenuse müügiks vastav registreering, tegevusluba või muu samaväärne dokument.

6. peatükk Järelevalve ja vastutus 

§ 16.   Järelevalve ja vastutus käesoleva korra rikkumise eest

  (1) Tänaval kauplemist ja avalikul üritusel kauplemist kontrollivad vastavalt oma pädevusele:
  1) käesolevas korras paragrahvi 13 lõikes 2 nimetatud teenistuja;
  2) politseiametnikud;
  3) tarbijakaitseametnikud;
  4) tervisekaitseametnikud;
  5) teised seadusega volitatud ametiisikud.

  (2) Käesoleva korra rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 17.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) - (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2014, 41

Määrus kehtestatakse kaubandustegevuse seaduse § 17 lõike 4, § 18 lõike 5 ja § 20 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil nõuded tänava- ja turukaubandusele ning kauba või teenuse müügi korra avalikul üritusel.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid kaubandustegevuse seaduses sätestatud tähenduses.

2. peatükk Kaubanduse korraldamine 

§ 3.   Kaubanduse korraldaja

  (1) Kaubanduse korraldaja – isik või asutus, kes korraldab tänavakaubandust või kaubandust avalikul üritusel, sealhulgas laadal. Kaubanduse korraldajal on lubatud tegeleda kaubandustegevusega, kui ta on registreeritud majandustegevuse registris.

  (2) Kohtla-Järve Linnavalitsusel (edaspidi linnavalitsus) või tema poolt volitatud linnavalitsuse hallataval asutusel on õigustegutseda kaubanduse korraldajana registreeringuta, järgides kaubandustegevuse seaduses sätestatut.

3. peatükk Tänava- ja turukaubandus 

§ 4.   Tänava- ja turukaubandus

  (1) Tänava- ja turukaubanduse korral müüb kaupa või teenust linnavalitsuse poolt lubatud tänaval või teises üldsusele avatud samalaadses kohas kaubanduse korraldaja omandis või valduses oleva müügikoha kaudu müügipileti alusel tegutsev kaupleja või isik, kes müüb kaupa või teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust tänava- või turukaubanduse korras või avalikul üritusel.

  (2) Kohtla-Järve linnas toimub tänavakaubandus linnavalitsuse poolt välja antud müügipileti alusel.

  (3) Turukaubanduse korral toimub kauba või teenuse müük linnavalitsuse lubatud piiritletud paigas kaubanduse korraldaja omandis või valduses olevas müügikohas.

  (4) Turukaubanduse korral väljastab müügipileti turukaubanduse korraldaja.

§ 5.   Tänava – ja turukaubanduse müügikohad

  (1) Tänavakaubandus võib toimuda kaupleja poolt paigaldatud ajutiselt müügiletilt või auto pealt, müügiautomaadist, müügikärult ja kandekaubandusena, milleks on müük käest, kandelaualt, käsikorvist vm, samuti võib kauba müüja püstitada ajutiselt kauba müügi ajaks kergkonstruktsioonile toetuva varikatuse alla müügileti. Kauba paigutamine tänavakattele või haljasalale on keelatud.

  (2) Müügikohad Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil määratleb linnavalitsus korraldusega.

§ 6.   Müügi piirangud

  Tänavakaubandusele kehtivad müügipiirangud vastavalt kaubandustegevuse seaduses sätestatule.

§ 7.   Kohustused tänaval kauplemisel

  (1) Tänavakaubanduse korraldaja on kohustatud väljastama müügipiletid kauplejale (müüjale) vastavalt kaubandustegevuse seaduse nõuetele ja tagama kauplemispiirkonnas kaubandustegevuse seaduse nõuete täitmise.

  (2) Kauplejal (müüjal) on kohustus kaubanduse korraldaja poolt väljastatud müügipilet alles hoida kuni kauplemise lõpuni ja käesoleva korra paragrahvis 16 nimetatud isikute nõudmisel esitama selle.

  (3) Kauplejad (müüjad) on kohustatud hoidma korras müügikoha ümbruse kauplemise ajal ja korrastama müügikoha kauplemise lõpetamisel.

4. peatükk Kauba või teenuse müük avalikul üritusel 

§ 8.   Avaliku ürituse mõiste

  Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek korrakaitseseaduse tähenduses.
[RT IV, 01.10.2014, 15 - jõust. 04.10.2014, rakendatakse alates 01.07.2014]

§ 9.   Kaubandus avalikul üritusel

  (1) Avalikul üritusel võib kaupleja (müüja) kaupa või teenust müüa kaubanduse korraldaja poolt väljastatud müügipileti alusel.

  (2) Müügikohtade arvu ja paiknemise korraldab ürituse korraldaja.

  (3) Kauplemine avalikul üritusel toimub kaubanduse korraldaja või kaupleja (müüja) poolt paigaldatud ajutistelt müügilettidelt või auto pealt.

  (4) Kauplejad (müüjad) paigaldavad vajadusel müügikoha juurde prügiurnid ja tagavad nende õigeaegse tühjendamise ning hoiavad korras müügikohtade ümbruse kauplemise ajal ja korrastavad müügikoha pärast kauplemist.

§ 10.   Registreerimistaotluse esitamine ja loa andmine

  (1) Kaubanduse korraldamisel avalikul üritusel peab kaubanduse korraldaja esitama linnavalitsusele koos majandustegevuse registri registreerimistaotlusega selle avaliku ürituse korraldaja kirjaliku nõusoleku. Kirjalikku nõusolekut ei ole vaja esitada, kui kaubanduse korraldaja on ka selle avaliku ürituse korraldaja.

  (2) Linnavalitsus annab loa korraldusega 15 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

  (3) Linnavalitsus võib keelduda loa andmisest 10 tööpäeva jooksul taotlemise esitamisest, teatades sellest kirjalikult kolme tööpäeva jooksul.

§ 11.   Müügi piirangud

  Avalikul üritusel ei tohi müüa kaupa või teenust, mille müük avalikul üritusel on seadusega keelatud.

5. peatükk Müügipileti taotlemine ja väljastamine 

§ 12.   Müügipilet

  (1) Müügipilet on dokument, mis väljastatakse kauplejale tema taotluse (Lisa 1) alusel.

  (2) Müügipiletile peab olema märgitud:
  1) kaubanduse korraldaja nimi, asukoht ja registreeringu number;
  2) kaupleja nimi, registrikood, vastava registri nimi ja kaupleja asukoht või füüsilise isiku nimi, isikukood, viimase puudumise korral sünniaeg ja aadress;
  3) müügipileti number;
  4) müügikoha asukoht;
  5) müügikohas müüdavate kaupade või teenuste loetelu;
  6) kauplemisaeg;
  7) müügipileti kehtivusaeg;
  8) müügipileti hind.

§ 13.   Taotluse esitamine ja müügipileti väljastamine

  (1) Müügipileti saamiseks esitab kaupleja (müüja) taotluse linnavalitsusele.

  (2) Müügipileti väljastab linnavalitsuse teenistuja kelle ametijuhendis on vastav pädevus sätestatud.

  (3) Lisaks müügipileti eest tasumisele kohustub kaupleja (müüja), kes kasutab elektrienergiat kauba või teenuse müügil, tasuma ka elektrienergia eest linnavalitsuse poolt määratud korras.

  (4) Linnavalitsuse hallatavate asutuste poolt korraldatavatel üritustel väljastab müügipileti linnavalitsuse hallatav asutus.

§ 14.   Müügipiletite hinnad

  (1) Kaubanduse korraldaja väljastab müügipileti (Lisa 2) ühele müügikohale:
  1) avalikel üritustel laada korraldaja päevapileti hind on 50 eurot;
  2) tänavakaubanduses päevapileti hind on 5 eurot.

  (2) Isiklike aiasaaduste ja käsitöö müügiks väljastab käesolevas korras paragrahvi 13 lõikes 2 nimetatud teenistuja müügipileti tasuta.

§ 15.   Müügipileti väljastamisest keeldumise alused

  Müügipiletit ei väljastata:
  1) seadusega tänavakaubanduses ja avalikul üritusel keelatud kauba müügiks või teenuse pakkumiseks;

  2) kui kauplejal puudub teatud kauba või teenuse müügiks vastav registreering, tegevusluba või muu samaväärne dokument.

6. peatükk Järelevalve ja vastutus 

§ 16.   Järelevalve ja vastutus käesoleva korra rikkumise eest

  (1) Tänaval kauplemist ja avalikul üritusel kauplemist kontrollivad vastavalt oma pädevusele:
  1) käesolevas korras paragrahvi 13 lõikes 2 nimetatud teenistuja;
  2) politseiametnikud;
  3) tarbijakaitseametnikud;
  4) tervisekaitseametnikud;
  5) teised seadusega volitatud ametiisikud.

  (2) Käesoleva korra rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 17.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) - (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json