Teksti suurus:

Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumistega ning teemaksu tasumata jätmisega seotud andmete vahetamise kord ja andmete vahetamiseks vajalike andmete loetelu ning aruandluse kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2021, 9

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 2003 lõike 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumistega ning teemaksu tasumata jätmisega seotud andmete vahetamist ja aruandluse korda ning määruses esitatakse loetelu andmetest, mida Euroopa Liidu liikmesriikide vahel vahetatakse.
[RT I, 09.12.2021, 8 - jõust. 12.12.2021]

§ 2.   Andmete vahetamine

  (1) Euroopa Liidu liikmesriigis, välja arvatud Taanis, registreeritud sõidukiga liiklusseaduse § 2003 lõikes 2 nimetatud liiklusnõude rikkumise toimepanemisel on Transpordiametil õigus esitada päring vastava Euroopa Liidu liikmesriigi pädevale asutusele liiklusnõude rikkumise toime pannud sõiduki omaniku või vastutava kasutaja andmete saamiseks.
[RT I, 09.12.2021, 8 - jõust. 12.12.2021]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud päring peab sisaldama käesoleva määruse § 3 lõigetes 2 ja 3 ning teemaksu tasumata jätmise korral § 3 lõikes 31 nimetatud andmeid.
[RT I, 09.12.2021, 8 - jõust. 12.12.2021]

  (3) Transpordiameti vastus Euroopa Liidu pädeva asutuse esitatud päringule peab sisaldama käesoleva määruse § 3 lõigetes 6 ja 7 nimetatud andmeid.
[RT I, 09.12.2021, 8 - jõust. 12.12.2021]

  (4) Käesoleva määruse § 3 lõikes 7 nimetatud andmeid ei väljastata päringu esitanud Euroopa Liidu liikmesriigi pädevale asutusele kui:
  1) sõiduk on liiklusregistrist kustutatud;
  2) sõiduk on tunnistatud kindlustusandja poolt hävinenuks;
  3) sõiduk on varastatud;
  4) registreerimismärk on varastatud;
  5) sõiduki omaniku või vastutava kasutaja andmed puuduvad rahvastikuregistrist või on kustutatud äriregistrist.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhtumi korral kuvatakse andmebaasis päringu teinud Euroopa Liidu liikmesriigi pädevale asutusele kirje „Teavet ei avaldata”.

§ 3.   Andmete loetelu

  (1) Transpordiameti esitatud päring Euroopa Liidu liikmesriigi pädevale asutusele peab koosnema käesoleva paragrahvi lõikes 2 ning lõikes 3 või 31 nimetatud andmetest.
[RT I, 09.12.2021, 8 - jõust. 12.12.2021]

  (2) Sõidukiga seotud andmed:
  1) Euroopa Liidu liikmesriigi nimetus, kus sõiduk on registreeritud;
  2) registreerimismärgile kantud tähtede ja numbrite kombinatsioon.

  (3) Liiklusnõude rikkumisega seotud andmed:
  1) Euroopa Liidu liikmesriigi nimetus, kus toimus liiklusnõude rikkumine;
  2) liiklusnõude rikkumise toimumise kuupäev;
  3) liiklusnõude rikkumise toimumise kellaaeg;
  4) liiklusnõude rikkumise liigile viitav käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kood.

  (31) Teemaksu tasumata jätmisega seotud andmed:
  1) Euroopa Liidu liikmesriigi nimetus, kelle territooriumil teemaks tasumata jäeti;
  2) teemaksu tasumata jätmise kuupäev;
  3) teemaksu tasumata jätmise kellaaeg.
[RT I, 09.12.2021, 8 - jõust. 12.12.2021]

  (4) Liiklusseaduse § 2003 lõike 2 punktides 1–8 nimetatud liiklusnõuete rikkumiste liikidele viitavad koodid on järgmised:
[RT I, 09.12.2021, 8 - jõust. 12.12.2021]
  1) lubatud sõidukiiruse ületamine – kood 1;
  2) turvavöö kinnitamise või lapse turvasüsteemi kasutamise nõude rikkumine – kood 3;
  3) foori punase tule või muu peatumissignaali eiramine – kood 4;
  4) sõiduki juhtimine joobeseisundis või lubatud alkoholi piirmäära ületades – kood 2;
  5) sõiduki juhtimine narkootilise, psühhotroopse või muu sarnase toimega aine mõju all – kood 10;
  6) kiivri mittekasutamine – kood 11;
  7) keelatud sõiduraja kasutamine – kood 5;
  8) mobiiltelefoni või muu sidevahendi keelatud kasutamine juhtimise ajal – kood 12.

  (5) Transpordiameti vastus teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse esitatud päringule peab sisaldama käesoleva paragrahvi lõigetes 6 ja 7 nimetatud andmeid.
[RT I, 09.12.2021, 8 - jõust. 12.12.2021]

  (6) Sõidukiga seotud andmed:
  1) registreerimismärgile kantud tähtede ja numbrite kombinatsioon;
  2) identifitseerimisnumber, milleks on VIN kood, kere või raami number;
  3) Euroopa Liidu liikmesriigi nimetus, kus sõiduk on registreeritud;
  4) sõiduki kategooria, mark ja mudel või kaubanduslik nimetus;
[RT I, 09.12.2021, 8 - jõust. 12.12.2021]
  5) EURO heitgaasiklass, kui päring puudutab teemaksu tasumata jätmist.
[RT I, 09.12.2021, 8 - jõust. 12.12.2021]

  (7) Sõiduki omaniku või vastutava kasutajaga seotud andmed:
  1) ettevõtja või ühingu ärinimi, registrikood, elu- või asukoht ja aadress;
  2) sõiduki omaniku nimi, sünniaeg, elu- või asukoht;
  3) sõiduki vastutava kasutaja nimi, sünniaeg, elu- või asukoht.

§ 4.   Aruandlus

  (1) Politsei- ja Piirivalveamet edastab iga aasta kohta hiljemalt järgmise aasta 1. märtsiks üksikasjaliku aruande koostamiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile Euroopa Liidu liikmesriigis, välja arvatud Taanis, registreeritud sõidukite osas kohaldatud kirjalike hoiatamismenetluste ning kirjalike hoiatamismenetluste aluseks olevate liiklusseaduse § 2003 lõikes 2 nimetatud liiklusnõuete rikkumiste arvu.
[RT I, 09.12.2021, 8 - jõust. 12.12.2021]

  (2) Transpordiamet edastab 2014. aasta 7. septembriks esialgse aruande koostamiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile käesoleva määruse § 2 lõikes 3 nimetatud päringute andmed, milleks on vastuste arv, päringute aluseks olevate liiklusnõuete rikkumiste liigid ja täitmata jäetud päringute arv.
[RT I, 09.12.2021, 8 - jõust. 12.12.2021]

  (3) Transpordiamet edastab iga aasta kohta hiljemalt järgmise aasta 1. märtsiks üksikasjaliku aruande koostamiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile andmed, milleks on vastuste arv, päringute aluseks olevate liiklusnõuete rikkumiste liigid ja täitmata jäetud päringute arv.

[RT I, 09.12.2021, 8 - jõust. 12.12.2021]

  (31) Transpordiamet edastab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile üksikasjaliku aruande koostamiseks 2023. aasta 1. veebruariks ning seejärel iga kolme aasta tagant § 2 lõikes 2 nimetatud teemaksu tasumata jätmist käsitlevate päringute ja päringute vastuste arvu.

[RT I, 09.12.2021, 8 - jõust. 12.12.2021]

  (4) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium edastab käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 esitatud andmete alusel koostatud esialgse aruande Euroopa Komisjonile hiljemalt 2014. aasta 7. novembriks. Üksikasjalik aruanne esitatakse Euroopa Komisjonile hiljemalt 2016. aasta 6. maiks ja seejärel iga kahe aasta tagant.

  (5) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium edastab lõikes 31 nimetatud andmete alusel koostatud üksikasjaliku aruande Euroopa Komisjonile hiljemalt 2023. aasta 19. aprilliks ja seejärel iga kolme aasta tagant.
[RT I, 09.12.2021, 8 - jõust. 12.12.2021]

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 285

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 2003 lõike 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumistega ning teemaksu tasumata jätmisega seotud andmete vahetamist ja aruandluse korda ning määruses esitatakse loetelu andmetest, mida Euroopa Liidu liikmesriikide vahel vahetatakse.
[RT I, 09.12.2021, 8 - jõust. 12.12.2021]

§ 2.   Andmete vahetamine

  (1) Euroopa Liidu liikmesriigis, välja arvatud Taanis, registreeritud sõidukiga liiklusseaduse § 2003 lõikes 2 nimetatud liiklusnõude rikkumise toimepanemisel on Transpordiametil õigus esitada päring vastava Euroopa Liidu liikmesriigi pädevale asutusele liiklusnõude rikkumise toime pannud sõiduki omaniku või vastutava kasutaja andmete saamiseks.
[RT I, 09.12.2021, 8 - jõust. 12.12.2021]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud päring peab sisaldama käesoleva määruse § 3 lõigetes 2 ja 3 ning teemaksu tasumata jätmise korral § 3 lõikes 31 nimetatud andmeid.
[RT I, 09.12.2021, 8 - jõust. 12.12.2021]

  (3) Transpordiameti vastus Euroopa Liidu pädeva asutuse esitatud päringule peab sisaldama käesoleva määruse § 3 lõigetes 6 ja 7 nimetatud andmeid.
[RT I, 09.12.2021, 8 - jõust. 12.12.2021]

  (4) Käesoleva määruse § 3 lõikes 7 nimetatud andmeid ei väljastata päringu esitanud Euroopa Liidu liikmesriigi pädevale asutusele kui:
  1) sõiduk on liiklusregistrist kustutatud;
  2) sõiduk on tunnistatud kindlustusandja poolt hävinenuks;
  3) sõiduk on varastatud;
  4) registreerimismärk on varastatud;
  5) sõiduki omaniku või vastutava kasutaja andmed puuduvad rahvastikuregistrist või on kustutatud äriregistrist.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhtumi korral kuvatakse andmebaasis päringu teinud Euroopa Liidu liikmesriigi pädevale asutusele kirje „Teavet ei avaldata”.

§ 3.   Andmete loetelu

  (1) Transpordiameti esitatud päring Euroopa Liidu liikmesriigi pädevale asutusele peab koosnema käesoleva paragrahvi lõikes 2 ning lõikes 3 või 31 nimetatud andmetest.
[RT I, 09.12.2021, 8 - jõust. 12.12.2021]

  (2) Sõidukiga seotud andmed:
  1) Euroopa Liidu liikmesriigi nimetus, kus sõiduk on registreeritud;
  2) registreerimismärgile kantud tähtede ja numbrite kombinatsioon.

  (3) Liiklusnõude rikkumisega seotud andmed:
  1) Euroopa Liidu liikmesriigi nimetus, kus toimus liiklusnõude rikkumine;
  2) liiklusnõude rikkumise toimumise kuupäev;
  3) liiklusnõude rikkumise toimumise kellaaeg;
  4) liiklusnõude rikkumise liigile viitav käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kood.

  (31) Teemaksu tasumata jätmisega seotud andmed:
  1) Euroopa Liidu liikmesriigi nimetus, kelle territooriumil teemaks tasumata jäeti;
  2) teemaksu tasumata jätmise kuupäev;
  3) teemaksu tasumata jätmise kellaaeg.
[RT I, 09.12.2021, 8 - jõust. 12.12.2021]

  (4) Liiklusseaduse § 2003 lõike 2 punktides 1–8 nimetatud liiklusnõuete rikkumiste liikidele viitavad koodid on järgmised:
[RT I, 09.12.2021, 8 - jõust. 12.12.2021]
  1) lubatud sõidukiiruse ületamine – kood 1;
  2) turvavöö kinnitamise või lapse turvasüsteemi kasutamise nõude rikkumine – kood 3;
  3) foori punase tule või muu peatumissignaali eiramine – kood 4;
  4) sõiduki juhtimine joobeseisundis või lubatud alkoholi piirmäära ületades – kood 2;
  5) sõiduki juhtimine narkootilise, psühhotroopse või muu sarnase toimega aine mõju all – kood 10;
  6) kiivri mittekasutamine – kood 11;
  7) keelatud sõiduraja kasutamine – kood 5;
  8) mobiiltelefoni või muu sidevahendi keelatud kasutamine juhtimise ajal – kood 12.

  (5) Transpordiameti vastus teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse esitatud päringule peab sisaldama käesoleva paragrahvi lõigetes 6 ja 7 nimetatud andmeid.
[RT I, 09.12.2021, 8 - jõust. 12.12.2021]

  (6) Sõidukiga seotud andmed:
  1) registreerimismärgile kantud tähtede ja numbrite kombinatsioon;
  2) identifitseerimisnumber, milleks on VIN kood, kere või raami number;
  3) Euroopa Liidu liikmesriigi nimetus, kus sõiduk on registreeritud;
  4) sõiduki kategooria, mark ja mudel või kaubanduslik nimetus;
[RT I, 09.12.2021, 8 - jõust. 12.12.2021]
  5) EURO heitgaasiklass, kui päring puudutab teemaksu tasumata jätmist.
[RT I, 09.12.2021, 8 - jõust. 12.12.2021]

  (7) Sõiduki omaniku või vastutava kasutajaga seotud andmed:
  1) ettevõtja või ühingu ärinimi, registrikood, elu- või asukoht ja aadress;
  2) sõiduki omaniku nimi, sünniaeg, elu- või asukoht;
  3) sõiduki vastutava kasutaja nimi, sünniaeg, elu- või asukoht.

§ 4.   Aruandlus

  (1) Politsei- ja Piirivalveamet edastab iga aasta kohta hiljemalt järgmise aasta 1. märtsiks üksikasjaliku aruande koostamiseks Kliimaministeeriumile Euroopa Liidu liikmesriigis, välja arvatud Taanis, registreeritud sõidukite osas kohaldatud kirjalike hoiatamismenetluste ning kirjalike hoiatamismenetluste aluseks olevate liiklusseaduse § 2003 lõikes 2 nimetatud liiklusnõuete rikkumiste arvu.
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

  (2) Transpordiamet edastab 2014. aasta 7. septembriks esialgse aruande koostamiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile käesoleva määruse § 2 lõikes 3 nimetatud päringute andmed, milleks on vastuste arv, päringute aluseks olevate liiklusnõuete rikkumiste liigid ja täitmata jäetud päringute arv.
[RT I, 09.12.2021, 8 - jõust. 12.12.2021]

  (3) Transpordiamet edastab iga aasta kohta hiljemalt järgmise aasta 1. märtsiks üksikasjaliku aruande koostamiseks Kliimaministeeriumile andmed, milleks on vastuste arv, päringute aluseks olevate liiklusnõuete rikkumiste liigid ja täitmata jäetud päringute arv.

[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

  (31) Transpordiamet edastab Kliimaministeeriumile üksikasjaliku aruande koostamiseks 2023. aasta 1. veebruariks ning seejärel iga kolme aasta tagant § 2 lõikes 2 nimetatud teemaksu tasumata jätmist käsitlevate päringute ja päringute vastuste arvu.

[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

  (4) Kliimaministeerium edastab käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 esitatud andmete alusel koostatud esialgse aruande Euroopa Komisjonile hiljemalt 2014. aasta 7. novembriks. Üksikasjalik aruanne esitatakse Euroopa Komisjonile hiljemalt 2016. aasta 6. maiks ja seejärel iga kahe aasta tagant.
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

  (5) Kliimaministeerium edastab lõikes 31 nimetatud andmete alusel koostatud üksikasjaliku aruande Euroopa Komisjonile hiljemalt 2023. aasta 19. aprilliks ja seejärel iga kolme aasta tagant.
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json