Teksti suurus:

Kutseõppe tasemeõppe akrediteerimise tingimused ja kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 24.01.2017, 7

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 13 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse kutseõppeasutuse ja rakenduskõrgkooli (edaspidi kool) õppe läbiviimise õiguse pikendamise käigus läbi viidava õppekavarühma akrediteerimise tingimused ja kord.

§ 2.   Akrediteerimise valdkonnad ja kriteeriumid

  (1) Akrediteerimisel hinnatakse õppekasvatustöö toimivust hetkevaates ja õppekasvatustöö jätkusuutlikkust arenguvaates viies hindamisvaldkonnas:
  1) õppekasvatustöö;
  2) eestvedamine ja juhtimine;
  3) personalijuhtimine;
  4) koostöö huvigruppidega;
  5) ressursside juhtimine.

  (2) Akrediteerimisel kasutatavad hindamiskriteeriumid kehtestab kutseõppeasutuse seaduse § 13 lõike 6 alusel moodustatud hindamisnõukogu.

§ 3.   Akrediteerimise algus

  (1) Akrediteerimist korraldav asutus teeb õppe läbiviimise õiguse pikendamise taotluse esitanud koolile teatavaks akrediteerimise ajakava ning kooli ülesanded.

  (11) Akrediteerimisel võib sisult lähedased õppekavarühmad koondada hindamisgruppi, milles sisalduvaid õppekavarühmi akrediteeritakse samaaegselt. Hindamisgrupid kinnitab hindamisnõukogu.
[RT I, 24.01.2017, 4 - jõust. 27.01.2017]

  (2) Kool koostab õppekavarühma akrediteerimiseks sisehindamise põhjal õppekavarühma aruande ning esitab selle akrediteerimist korraldavale asutusele viimase poolt sätestatud vormis ja tähtajaks. Hindamisgrupi akrediteerimisel võib kool koostada ühise hindamisgrupi aruande.
[RT I, 24.01.2017, 4 - jõust. 27.01.2017]

§ 4.   Akrediteerimise läbiviimine

  (1) Akrediteerimist korraldav asutus moodustab akrediteerimise läbiviimiseks hindamiskomisjoni. Hindamiskomisjon on vähemalt kolmeliikmeline ning see moodustatakse õppekavarühmale või hindamisgrupile vastavate valdkondade tööandjate esindajatest ning õppekasvatustöö ekspertidest.
[RT I, 24.01.2017, 4 - jõust. 27.01.2017]

  (2) Hindamiskomisjon hindab kehtestatud hindamiskriteeriumite alusel õppekavarühmas läbiviidavat õppekasvatustööd koolis ning koostab akrediteerimisaruande, arvestades käesoleva määruse § 2 lõikes 1 kehtestatud hindamisvaateid ja -valdkondi ning hindamisnõukogu kehtestatud hindamiskriteeriume.

  (3) Akrediteerimist korraldav asutus esitab akrediteerimisaruande koolile, kellel on õigus esitada kommentaarid akrediteerimisaruande kohta akrediteerimist korraldavale asutusele viimase poolt sätestatud vormis ja tähtajaks.

  (4) Pärast kooli kommentaaride saamist koostab hindamiskomisjon lõpliku aruande ning esitab selle akrediteerimist korraldavale asutusele.

§ 5.   Akrediteerimisotsuse kinnitamine

  (1) Akrediteerimist korraldav asutus koondab akrediteerimisaruande ja kooli kommentaarid ning esitab need hindamisnõukogule, kes kinnitab nende alusel akrediteerimisotsuse.

  (2) Hindamisnõukogu kinnitab ühe järgmistest otsustest:
  1) akrediteerida õppekavarühm kuueks aastaks;
  2) akrediteerida õppekavarühm kolmeks aastaks;
  3) mitte akrediteerida õppekavarühma.

  (3) Akrediteerimisotsuse alusel teeb hindamisnõukogu haridus- ja teadusministrile õppe läbiviimise õiguse pikendamise kohta ühe järgmistest ettepanekutest:
  1) pikendada õppe läbiviimise õigust õppekavarühmas kuue aasta võrra;
  2) pikendada õppe läbiviimise õigust õppekavarühmas kolme aasta võrra;
  3) keelduda õppe läbiviimise õiguse pikendamisest.

§ 6.   Akrediteerimise korraldus

  (1) Akrediteerimise täpsema korralduse kehtestab hindamisnõukogu.

  (2) Hindamisnõukogu tööd korraldab akrediteerimist korraldav asutus.

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2018, 58

/otsingu_soovitused.json