ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 141

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 42 lg 1 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 8 - jõust. 01.04.2016]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord (edaspidi kord) sätestab Tartu linna eelarvest toetuse määramise tingimused ja korra puudega inimese kasutuses oleva eluruumi kohandamiseks.

  (2) Toetuse eesmärgiks on vähendada puudest tingitud raskusi eluruumi sisenemisel, eluruumis liikumisel ja enesega toimetulekul.

§ 2.   Toetuse määramise üldpõhimõtted

  (1) Toetust määratakse ehitustöödeks, mis vastavad õigusaktides sätestatud nõuetele ja soodustavad puudega isiku iseseisvat toimetulekut, leevendavad või kõrvaldavad puudest tingitud takistusi eluruumi kasutamisel (edaspidi kohandamine).

  (2) Toetust määratakse eluruumi või selle juurdepääsu kohandamiseks, mida taotleja kasutab alaliseks elamiseks ja mis on toetuse taotleja või temaga samas eluruumis elava perekonnaliikme omandis (edaspidi eluruum).

  (3) Toetust määratakse sügava liikumispuudega ja progresseeruva liikumisvõime kaotusega raske puudega inimesele, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Tartu linnas asuv eluruum, mille kohandamiseks toetust taotletakse.

§ 3.   Toetuse suurus

  (1) Toetuse määramisel arvestatakse kohanduse põhjendatust ja üksi elava taotleja või temaga koos elava perekonna sissetulekuid.

  (2) Toetuse suurus on maksimaalselt 85 protsenti kohandamise maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1800 eurot kalendriaastas.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks esitatakse taotlus Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna (edaspidi osakond) elukohajärgse piirkonnakeskuse sotsiaaltöötajale (edaspidi sotsiaaltöötaja).
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Taotluses esitatakse taotleja ja eluruumi andmed, kohanduse kirjeldus, taotletav summa.

  (3) Taotlusega koos esitatakse järgmised dokumendid:
  1) puude määramise otsus;
  2) kohandamise hinnapakkumine vähemalt kahelt töövõtjalt.

§ 5.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Sotsiaaltöötaja vaatab taotlusi läbi nende saabumise järjekorras, kuni eelarves selleks eraldatud raha lõppemiseni. Osakond teavitab eelarveaastaks eraldatud raha lõppemisest Tartu linna kodulehel.

  (2) Sotsiaaltöötaja hindab kodukülastuse, vestluse ja esitatud andmete alusel kohandamise põhjendatust.

  (3) Kui taotluses esineb puudusi, annab sotsiaaltöötaja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (4) Sotsiaaltöötajal on õigus nõuda lisadokumente, sealhulgas täiendavate hinnapakkumiste esitamist, külastada kohandamist vajavat eluruumi ning teha ettepanekuid säästlikumate lahenduste kasutamiseks. Andmete esitamisest keeldumisel, ettenähtud tähtajaks esitamata jätmisel või valeandmete esitamisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 6.   Toetuse määramine

  (1) Sotsiaaltöötaja teeb osakonna sotsiaalhoolekandekomisjonile (edaspidi komisjon) ettepaneku toetuse määramise kohta.

  (2) Toetuse määramise või sellest keeldumise otsustab komisjon 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest, arvestades eelarves eraldatud vahendite suurust ja sotsiaaltöötaja ettepanekut.
[RT IV, 29.03.2016, 8 - jõust. 01.04.2016]

  (3) Komisjonil on õigus keelduda toetuse määramisest, kui taotleja või temaga koos elava perekonna sissetulekud on piisavad eluruumi kohandamiseks.

§ 7.   Lepingu sõlmimine

  (1) Osakonna juhataja sõlmib taotlejaga, kellele on toetus määratud (edaspidi toetuse saaja), toetuse kasutamise lepingu hiljemalt kahe kuu jooksul arvates toetuse määramise otsuse tegemisest.

  (2) Lepingu vormi kinnitab osakonna juhataja otsusega.

  (3) Juhul kui käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud aja jooksul tulenevalt toetuse saaja tegevusest või tegevusetusest lepingut ei sõlmita, kaotab toetuse määramise otsus kehtivuse.

§ 8.   Aruandlus

  Toetuse saaja on kohustatud esitama osakonnale kohandamise üleandmise-vastuvõtmise akti ning arve tehtud tööde kohta hiljemalt jooksva eelarveaasta 1. detsembriks.

§ 9.   Toetuse maksmine

  (1) Toetus makstakse välja töövõtja arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul pärast üleandmise-vastuvõtmise akti ja arve esitamist ning vajadusel osakonna poolt paikvaatluse läbiviimist.

  (2) Osakonnal on õigus jätta toetus välja maksmata, kui:
  1) toetuse taotlemisel või lepingu sõlmimisel on esitatud valeandmeid;
  2) toetuse saaja ei esita määratud tähtajaks tööde tegemise kohta käesoleva määruse paragrahvis 8 sätestatud dokumente;
  3) eluruumis ei ole tehtud lepingujärgset kohandamist;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

  (3) Osakonnal on õigus jätta toetus välja maksmata või toetust vähendada, kui tööd ei ole tehtud toetuse taotlemisel ja lepingu sõlmimisel esitatud dokumentide kohaselt.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) 1. septembrist 2013. a kuni käesoleva korra jõustumiseni esitatud taotlused vaadatakse läbi ühe kuu jooksul käesoleva korra jõustumisest.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 141

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 42 lg 1 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 8 - jõust. 01.04.2016]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord (edaspidi kord) sätestab Tartu linna eelarvest toetuse määramise tingimused ja korra puudega inimese kasutuses oleva eluruumi kohandamiseks.

  (2) Toetuse eesmärgiks on vähendada puudest tingitud raskusi eluruumi sisenemisel, eluruumis liikumisel ja enesega toimetulekul.

§ 2.   Toetuse määramise üldpõhimõtted

  (1) Toetust määratakse ehitustöödeks, mis vastavad õigusaktides sätestatud nõuetele ja soodustavad puudega isiku iseseisvat toimetulekut, leevendavad või kõrvaldavad puudest tingitud takistusi eluruumi kasutamisel (edaspidi kohandamine).

  (2) Toetust määratakse eluruumi või selle juurdepääsu kohandamiseks, mida taotleja kasutab alaliseks elamiseks ja mis on toetuse taotleja või temaga samas eluruumis elava perekonnaliikme omandis (edaspidi eluruum).

  (3) Toetust määratakse sügava liikumispuudega ja progresseeruva liikumisvõime kaotusega raske puudega inimesele, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Tartu linnas asuv eluruum, mille kohandamiseks toetust taotletakse.

§ 3.   Toetuse suurus

  (1) Toetuse määramisel arvestatakse kohanduse põhjendatust ja üksi elava taotleja või temaga koos elava perekonna sissetulekuid.

  (2) Toetuse suurus on maksimaalselt 85 protsenti kohandamise maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1800 eurot kalendriaastas.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks esitatakse taotlus Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna (edaspidi osakond) elukohajärgse piirkonnakeskuse sotsiaaltöötajale (edaspidi sotsiaaltöötaja).
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Taotluses esitatakse taotleja ja eluruumi andmed, kohanduse kirjeldus, taotletav summa.

  (3) Taotlusega koos esitatakse järgmised dokumendid:
  1) puude määramise otsus;
  2) kohandamise hinnapakkumine vähemalt kahelt töövõtjalt.

§ 5.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Sotsiaaltöötaja vaatab taotlusi läbi nende saabumise järjekorras, kuni eelarves selleks eraldatud raha lõppemiseni. Osakond teavitab eelarveaastaks eraldatud raha lõppemisest Tartu linna kodulehel.

  (2) Sotsiaaltöötaja hindab kodukülastuse, vestluse ja esitatud andmete alusel kohandamise põhjendatust.

  (3) Kui taotluses esineb puudusi, annab sotsiaaltöötaja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (4) Sotsiaaltöötajal on õigus nõuda lisadokumente, sealhulgas täiendavate hinnapakkumiste esitamist, külastada kohandamist vajavat eluruumi ning teha ettepanekuid säästlikumate lahenduste kasutamiseks. Andmete esitamisest keeldumisel, ettenähtud tähtajaks esitamata jätmisel või valeandmete esitamisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 6.   Toetuse määramine

  (1) Sotsiaaltöötaja teeb osakonna sotsiaalhoolekandekomisjonile (edaspidi komisjon) ettepaneku toetuse määramise kohta.

  (2) Toetuse määramise või sellest keeldumise otsustab komisjon 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest, arvestades eelarves eraldatud vahendite suurust ja sotsiaaltöötaja ettepanekut.
[RT IV, 29.03.2016, 8 - jõust. 01.04.2016]

  (3) Komisjonil on õigus keelduda toetuse määramisest, kui taotleja või temaga koos elava perekonna sissetulekud on piisavad eluruumi kohandamiseks.

§ 7.   Lepingu sõlmimine

  (1) Osakonna juhataja sõlmib taotlejaga, kellele on toetus määratud (edaspidi toetuse saaja), toetuse kasutamise lepingu hiljemalt kahe kuu jooksul arvates toetuse määramise otsuse tegemisest.

  (2) Lepingu vormi kinnitab osakonna juhataja otsusega.

  (3) Juhul kui käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud aja jooksul tulenevalt toetuse saaja tegevusest või tegevusetusest lepingut ei sõlmita, kaotab toetuse määramise otsus kehtivuse.

§ 8.   Aruandlus

  Toetuse saaja on kohustatud esitama osakonnale kohandamise üleandmise-vastuvõtmise akti ning arve tehtud tööde kohta hiljemalt jooksva eelarveaasta 1. detsembriks.

§ 9.   Toetuse maksmine

  (1) Toetus makstakse välja töövõtja arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul pärast üleandmise-vastuvõtmise akti ja arve esitamist ning vajadusel osakonna poolt paikvaatluse läbiviimist.

  (2) Osakonnal on õigus jätta toetus välja maksmata, kui:
  1) toetuse taotlemisel või lepingu sõlmimisel on esitatud valeandmeid;
  2) toetuse saaja ei esita määratud tähtajaks tööde tegemise kohta käesoleva määruse paragrahvis 8 sätestatud dokumente;
  3) eluruumis ei ole tehtud lepingujärgset kohandamist;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

  (3) Osakonnal on õigus jätta toetus välja maksmata või toetust vähendada, kui tööd ei ole tehtud toetuse taotlemisel ja lepingu sõlmimisel esitatud dokumentide kohaselt.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) 1. septembrist 2013. a kuni käesoleva korra jõustumiseni esitatud taotlused vaadatakse läbi ühe kuu jooksul käesoleva korra jõustumisest.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json