Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Põlva valla finantsjuhtimise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2014, 55

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Põlva valla finantsjuhtimise kord (edaspidi kord) sätestab Põlva valla (edaspidi vald):
  1) eelarvestrateegia koostamise põhimõtted;
  2) eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise, täitmise ja aruandluse põhimõtted;
  3) kohustuste võtmise ja finantsdistsipliini tagamise meetmed;
  4) reservfondi moodustamise ja kasutamise põhimõtted;
  5) konsolideerimisgruppi kuuluvate äriühingute, mittetulundusühingute ning sihtasutuste eelarvestrateegia koostamise, kohustuste võtmise ning aruandluse põhimõtted.

§ 2.   Mõisted

  (1) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) eelarve – eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks vastava aasta tegevuste finantseerimisele;
  2) eelarvestrateegia – valla arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan;
  3) lisaeelarve – valla eelarve muutmiseks koostatud eelarve;
  4) alaeelarve – ametiasutuse Põlva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatava asutuse eelarve;
  5) sõltuv üksus – vallavalitsuse otsese või kaudse valitseva mõju all olev üksus, kes on saanud vallavalitsuselt, riigilt, muult avalik-õiguslikult juriidiliselt isikult või eelnimetatud üksuste valitseva mõju all olevatelt üksustelt üle poole tuludest, või kes on saanud toetust või renditulu vallavalitsuselt või vallavalitsuse valitseva mõju all olevatelt üksustelt rohkem kui 10 protsenti vastava aasta põhitegevuse tuludest.

  (2) Käesolevas korras täpsustamata mõisteid kasutatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja raamatupidamise seaduse tähenduses.

2. peatükk EELARVE KOOSTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED 

§ 3.   Eelarveaasta

  (1) Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

  (2) Eelarve kinnitatakse üheks eelarveaastaks. Eelarves võib esitada informatsiooni ka pikema perioodi kohta.

§ 4.   Eelarve ülesehitus ja liigendus

  (1) Eelarve koostatakse kassapõhisena.

  (2) Eelarve koosneb järgmistest osadest:
  1) põhitegevuse tulud;
  2) põhitegevuse kulud;
  3) investeerimistegevus;
  4) finantseerimistegevus;
  5) likviidsete varade muutus.

  (3) Põhitegevuse tulud jaotatakse majandusliku sisu järgi:
  1) maksutulud;
  2) tulud kaupade ja teenuste müügist;
  3) saadavad toetused;
  4) muud tegevustulud.

  (4) Põhitegevuse kulud jaotatakse majandusliku sisu järgi:
  1) antavad toetused;
  2) muud tegevuskulud.

  (5) Investeerimistegevuse eelarveosa jaotatakse majandusliku sisu järgi:
  1) põhivara soetus;
  2) põhivara müük;
  3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
  4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine;
  5) osaluste soetus;
  6) osaluste müük;
  7) muude aktsiate ja osade soetus;
  8) muude aktsiate ja osade müük;
  9) antavad laenud;
  10) tagasilaekuvad laenud;
  11) finantstulud ja finantskulud.

  (6) Finantseerimistegevuse eelarveosa jaotatakse:
  1) kohustuste võtmine;
  2) kohustuste tasumine.

  (7) Likviidsete varade muutuse eelarveosa jaotatakse:
  1) raha- ja pangakontode saldo muutus;
  2) rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus;
  3) soetatud võlakirjade saldo muutus.

  (8) Lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 3-7 sätestatule liigendab Põlva Vallavolikogu (edaspidi volikogu) eelarve järgmiselt:
  1) põhitegevuse kulud tegevusalade ja hallatavate asutuste lõikes, sealhulgas põhitegevuse kulud jaotatuna majandusliku sisu järgi antavateks toetusteks ja muudeks tegevuskuludeks kahekohaliste kuluartiklite lõikes;
  2) investeerimistegevuse kulud objektide lõikes jaotatuna põhivara soetuseks antavateks toetusteks, põhivara soetuse kuludeks ja finantskuludeks.

§ 5.   Eelarve eelnõu koostamine, menetlemine ja vastuvõtmine

  (1) Alaeelarvete kasutajad esitavad eelseisva eelarveaasta eelarve taotlused vallavalitsuse poolt etteantud vormil koos seletuskirjaga vallavalitsusele hiljemalt 1. oktoobriks.

  (2) Vallavalitsus menetleb esitatud eelarvetaotlusi, koostab koondeelarve ja esitab eelarve eelnõu volikogule hiljemalt 1. detsembriks.

  (3) Eelarve eelnõule lisatakse seletuskiri, mis peab vastama kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud nõuetele.

  (4) Eelarve eelnõu esimesel lugemisel määratakse muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. Muudatusettepanekud esitatakse volikogu majanduskomisjonile.

  (5) Eelarve muudatusettepanekuid võib esitada volikogu liige, volikogu komisjon või vallavalitsus eelnõu esitajana. Eelarve muutmise ettepanekule lisatakse selle algataja põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta. Eelarve menetlemise käigus ei pea arvestama neid muudatusettepanekuid, mis suurendavad eelarve kulude kogusummat ja millele ei ole lisatud katteallikaid.

  (6) Vallavalitsus viib muudatused, võttes aluseks majanduskomisjoni arvamuse, sisse teisele lugemisele esitatava eelarve eelnõusse.

  (7) Majanduskomisjoni poolt tagasilükatud muudatusettepanekud hääletatakse esitajate nõudmisel eelarve teise lugemise käigus.

  (8) Enne muudatusettepanekute hääletamist kuulatakse ära vallavalitsuse arvamus.

  (9) Eelarve vastuvõtmiseks korraldatakse volikogu istungitel vähemalt kaks lugemist. Volikogu võib eelarve teise lugemise järel samal istungil vastu võtta, kui muudatusettepanekute hääletamisel eelnõu ei muutunud. Kui muudatusettepanekute hääletamise järgselt tuleb eelnõusse sisse viia muudatusi, võetakse eelarve vastu kolmandal lugemisel. Eelarve eelnõu kolmandaks lugemiseks muudatusettepanekuid esitada ei saa.

  (10) Eelarve võtab volikogu vastu määrusega.

  (11) Peale eelarve vastuvõtmist volikogus kehtestab vallavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul alaeelarvete detailsema jaotuse majandusliku sisu järgi.

  (12) Eelarve vastuvõtmisega samal ajal võib volikogu määrata kassatagavara suuruse ja otsustada kohustuste (laenu võtmine investeeringuteks, arvelduslaenu võtmine, laenu võtmine välisabi vahenditega rahastatavate projektide sildfinantseerimiseks) võtmiseks loa andmise, määrates ära kohustuste piirmäärad.

  (13) Vastuvõetud eelarve koos seletuskirjaga avalikustatakse valla veebilehel 7 tööpäeva jooksul.

  (14) Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

§ 6.   Lisaeelarve

  (1) Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega. Vallavalitsus koostab lisaeelarve eelnõu ja esitab selle volikogule. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendustega lisaeelarve vajaduse kohta.

  (2) Eelarve tulude alalaekumise või viibimise korral on vallavalitsusel õigus piirata iga asutuse eelarves ettenähtud väljaminekute tegemist ja vajadusel esitada volikogule negatiivne lisaeelarve.

  (3) Lisaeelarve vastuvõtmiseks korraldatakse volikogu istungitel vähemalt üks lugemine. Volikogu võib lisaeelarve samal istungil vastu võtta.

  (4) Lisaeelarvet ei koostata, kui:
  1) sissetulekud suurenevad ja väljaminekuid ei suurendata;
  2) väljaminekud vähenevad ja see ei ole tingitud sissetulekute vähenemisest;
  3) sissetulekud suurenevad sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste võrra ning väljaminekud suurenevad nende arvel tehtavate kulutuste võrra.

  (5) Kui eelarveaasta jooksul koostatakse lisaeelarve, tuleb käesoleva paragrahvi lõikes 4 punktis 3 nimetatud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendid või annetused kavandada lisaeelarves.

  (6) Kui eelarveaasta jooksul lisaeelarvet enam ei koostata, esitatakse ülevaade käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite ja annetuste kasutusse võtmise kohta volikogule eelarve täitmise aruande koosseisus.

  (7) Lisaeelarve võtab volikogu vastu määrusega.

§ 7.   Reservfond

  (1) Valla eelarve reservfond moodustatakse vähemalt ühe protsendi ulatuses põhitegevuse eelarve kuludest. Reservfond on valla eelarve osa ja selle täpse suuruse otsustab volikogu eelarve vastuvõtmise käigus.

  (2) Reservfondi vahendeid võib kasutada ettenägemata ja põhjendatud kuludeks:
  1) suurema kahju vältimise eesmärgil avariiliste olukordade kõrvaldamiseks;
  2) arvestuslike kulude katmiseks summas, mis ületab eelarves planeeritud kulusid ja mille tegemise kohustus tuleneb otseselt riigi ja valla õigusaktidest;
  3) eelarve koostamisel mittearvestatud välisabist või laenulepingust vallale tulenevate kohustustega seotud kulude katmiseks;
  4) hüvitiste maksmiseks teenistusest vabastamisel juhul, kui eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette näha asutuse likvideerimist või töötajate koosseisu muutmist ja kui asutuse eelarves ei olnud selleks piisavalt vahendeid;
  5) eelarveaasta kestel volikogu otsusega moodustatavate asutuste või nende struktuuriüksuste finantseerimiseks;
  6) muude ettenägemata ning põhjendatud kulude katmiseks.

  (3) Kirjalik taotlus reservfondist raha eraldamiseks esitatakse vallavalitsusele koos seletuskirjaga, milles taotleja esitab üksikasjaliku arvestuse taotletava summa kohta ja põhjenduse raha kasutamise otstarbe kohta.

  (4) Vallavalitsusel on õigus:
  1) tagastada taotlus ja nõuda taotlejalt täiendavaid põhjendusi;
  2) jätta taotlus rahuldamata ühes põhjuste äranäitamisega;
  3) rahuldada taotlus osaliselt või täielikult.

  (5) Vahendite eraldamine reservfondist vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (6) Vallavalitsus esitab ülevaate reservfondi kasutamise kohta volikogule majandusaasta aruande koosseisus.

3. peatükk EELARVE TÄITMINE 

§ 8.   Eelarve täitmine

  (1) Eelarve täitmist ja raamatupidamist korraldab vallavalitsus. Eelarve täitmine on sissetulekute kogumine, väljaminekute tegemine ning tehingud varade ja kohustustega, samuti nende kohta arvestuse pidamine.

  (2) Vallavalitsus ja hallatavad asutused võivad teha tehinguid eelarves kinnitatud väljaminekute summa piires, arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses nimetatud piiranguid.

  (3) Eelarve kassalist teenindamist (sh rahavoogude planeerimist, jälgimist ja reguleerimist) teostab vallavalitsus.

  (4) Eelarve täitmise käigus tulude kavandatust väiksema laekumise korral on vallavalitsusel õigus piirata eelarves ette nähtud väljaminekute tegemist, teavitades sellest volikogu.

  (5) Hallatavate asutuste eelarve täitmise eest vastutab hallatava asutuse juht.

4. peatükk EELARVESTARTEEGIA KOOSTAMINE JA VASTUVÕTMINE 

§ 9.   Eelarvestrateegia koostamine

  (1) Eelarvestrateegia on Põlva valla arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste finantsplaan vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta.

  (2) Eelarvestrateegia koostatakse arengukavaga seotud iseseisva dokumendina.

  (3) Kehtiv eelarvestrateegia on aluseks valla eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varadega tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuste taotlemisel.

  (4) Eelarvestrateegia koostamist juhib vallavalitsus.

  (5) Eelarvestrateegias esitatakse:
  1) valla majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks;
  2) eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, jooksvaks aastaks eeldatavad ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse tulud käesoleva määruse § 4 lõike 3 detailsuses ja eeldatavad põhitegevuse kulud § 4 lõike 4 detailsuses, investeerimistegevuse eelarveosa olulisemad tegevused ja investeeringud koos kogumaksumuse prognoosi ja võimalike finantseerimisallikatega, eeldatav finantseerimistegevuse maht ja likviidsete varade muutus;
  3) informatsioon eelarvestrateegia perioodiks kavandatavatest kohalike maksude ja maamaksu muudatustest;
  4) ülevaade valla majandusolukorrast;
  5) valla põhitegevuse tulem ja tegelik netovõlakoormus eelmisel aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodi igaks aastaks prognoositav põhitegevuse tulem ja tegelik netovõlakoormus iga aasta lõpu seisuga;
  6) eelarvestrateegias võib ette näha kavandatud tulude ületamise korral rahastatavate täiendavate tegevuste nimekirja.

  (6) sõltuv üksus kohustub vallavalitsusele esitama eelarvestrateegia koostamiseks vajaliku informatsiooni hiljemalt 15. aprilliks.

§ 10.   Eelarvestrateegia koostamise tähtajad ja vastuvõtmine

  (1) Vallavalitsus avalikustab eelarvestrateegia eelnõu valla veebilehel vähemalt kaheks nädalaks.

  (2) Huvitatud isikutel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid eelnõu muutmiseks või täiendamiseks.

  (3) Avaliku väljapaneku kestel laekunud ettepanekute arutamiseks viib vallavalitsus läbi avaliku arutelu seitsme tööpäeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppu.

  (4) Vallavalitsus esitab avaliku arutelu tulemuste põhjal korrigeeritud eelarvestrateegia eelnõu volikogule vastuvõtmiseks hiljemalt 30. septembriks.

  (5) Volikogu võtab eelarvestrateegia määrusega vastu hiljemalt 15. oktoobriks.

  (6) Eelarvestrateegia ning volikogu ja volikogu komisjonide protokollid eelarvestrateegia menetlemise kohta avaldatakse valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul eelarvestrateegia vastuvõtmisest arvates.

5. peatükk ARUANDLUS 

§ 11.   Majandusaasta aruande koostamine, kinnitamine ja avalikustamine

  (1) Majandusaasta aruande koostamisel lähtutakse raamatupidamise seaduses sätestatud põhimõtetest, arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud erisusi.

  (2) Konsolideerimisgruppi kuuluvad äriühingud, mittetulundusühingud ja sihtasutused esitavad oma auditeeritud majandusaasta aruanded vallavalitsusele auditeeritavale majandusaastale järgneva aasta 15. aprilliks.

  (3) Enne majandusaasta aruande kinnitamist vaatab revisjonikomisjon volikogule esitatud aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse volikogule. Aruandes avaldab revisjonikomisjon, kas ta toetab majandusaasta aruande kinnitamist. Lisaks annab revisjonikomisjon aruandes ülevaate oma tegevuse kohta.

  (4) Vallavalitsus esitab heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande volikogule kinnitamiseks hiljemalt 31. maiks. Aruandele lisatakse vandeaudiitori aruanne ja vallavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta. Volikogu kinnitab majandusaasta aruande otsusega hiljemalt 30. juuniks.

  (5) Majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, vallavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta ning volikogu otsus aruande kinnitamise kohta avaldatakse pärast nende kinnitamist seitsme tööpäeva jooksul valla kodulehel.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Põlva Linnavolikogu 10. jaanuari 2007. a määrus nr 2 "Reservfondi kasutamise kord", Põlva Linnavolikogu 11. septembri 2003. a määrus nr 20 "Põlva linna eelarve koostamise kord" ja Põlva Vallavolikogu 13. oktoobri 2011. a määrus nr 22 "Põlva valla eelarve menetlemise kord".

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2018, 36

/otsingu_soovitused.json